آوریل 19, 2021

ظلم و ستم

ص 335)6ملتی کز ادب نصیبش کم *** کم نصیب است از تمدن هم(جلد 1 ص...

ص 335)
6
ملتی کز ادب نصیبش کم *** کم نصیب است از تمدن هم
(جلد 1 ص 491)
7
آدمی تا عرش اعلا پر زدی زین بال علم *** گر تمدن متکی بر پایه‌ی اخلاق بود
(جلد 2 ص 894)
8
تو به یاران خود اخلاق کریم آموزی *** پیر دیری تو و ارباب کرم کارآموز
(جلد 3 ص 239)
9
باشد اخلاق کریمانه‌ی تو ورد ربیع *** نه چو اخلاق دگر مدعیان بَردِ عجوز
(جلد 3 ص 239)
10
ادب نقشینه‌ی دین است و اخلاق *** تو این نقش خدا مخدوش داری
(جلد 3 ص 249)
11
وه چه مجموعه‌ی فضائل بود *** علم و حلم و صفا و صدق و ادب
(جلد 3 ص 355)
12
ادب عروج کند گو به آسمان چو مسیح *** که هر چه بود هوادارش از حواری مرد
(جلد 3 ص 405)

جدول (3ـ9): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت) از مقوله دوم (فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی)
ردیف
ابیات و مصراع‌ها
جلد و صفحه
1
بر طاق عدل دسترس سنگ و فتنه نیست *** آئینه‌ایست منظر ایوان کسروی
(جلد 1 ص 112)
2
عدل و مساوات در او کارساز *** لغو در او برتری و امتیاز
(جلد 1 ص 405)
3
حق عدالت شود اینجا ادا *** مرد نه قارون طلبد نی گدا
(جلد 1 ص 406)
4
کس چو ما بی‌قیاس و قانون نیست *** وز حد اعتدال بیرون نیست
(جلد 1 ص 491)
5
گفتم چه خوش بود عَلَمِ ماه و آفتاب *** گفتا که جز به عدل به عالم علم مزن
(جلد 2 ص 937)
6
غم به غم دفع کند عدل خدا، وین تبدیل *** گرنه تعدیل کند وه چه به انسان گذرد
(جلد 3 ص 47)
7
تو باری عدل کن نوشیروان خانه‌ی خود باش *** که با زیردستانت سرِ ظلم است، ضحاکی
(جلد 3 ص 78)
8
ذخیره است از خدای خود که در آخر زمان باید *** به قسط و عدل پر سازد جهانی کو پر از عصیان
(جلد 3 ص 186)

جدول (3ـ10): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم) از مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
ردیف
ابیات و مصراع‌ها
جلد و صفحه
1
امید زندگی در سینه‌ها کشتن فغان دارد *** امین باشی که هرگز مرگ بی‌شیون نخواهد شد
(جلد 1 ص 123)
2
خون شد دل آزادگان یا رب پس از چندین ستم *** کام ستمگر می‌دهی؟ یا داد آذربایجان
(جلد 1 ص 166)
3
به گردنبند لعلی داشتی چون چشم من خونین *** نباشد خون مظلومان که می‌گیرد گریبانت
(جلد 1 ص 232)
4
دیو ظلمت بدین فرشته‌ی نور *** سال‌ها دست در گریبان بود
(جلد 1 ص 319)
5
چه بودی اگر هر زمان چون علی *** یلی زادی از مادر روزگار
همان‌گونه از ظلم بنیاد کن *** همان‌گونه با زخم مرهم گذار
(جلد 1 ص 362)
6
یاران به خدا کیست که داد دل ما را *** زین مردم نااهل ستمگر بستاند
(جلد 1 ص 368)
7
شرط اخوت نه ستمکاری است *** حق برادر همه غم خواری است
(جلد 1 ص 404)
8
دفع مظالم همه را واجب است *** ظلم تو را غفلت من موجب است
(جلد 1 ص 405)
9
به پای قصر ظالم نعش مظلومان ببین آری *** بلند از پستی همت شود اقبال بدبختی
(جلد 1 ص 725)
10
جهان زندان تاریکی شد از جور جهانداران *** مگر داد دل مردم، جهان داور نمی‌گیرد
(جلد 2 ص 840)
11
چرا دود مظالم چشم خوبان هم نگریاند *** مگر آتش به بالا زد به خشک و تر نمی‌گیرد
(جلد 2 ص 840)
12
هر شاخه‌ای که بار ستم داد بشکنش *** گو ساقه‌ی ستمگری از ریشه کنده باد
(جلد 2 ص 981)
13
تا شود این ظلم و ستم ریشه کن *** تیشه به‌دنبال تبر می‌رود
(جلد 3 ص 48)
14
حاکم ظلم شد از کار و کنار و اینک *** والی مهر و محبت به سر کار آمد
(جلد 3 ص 73)
15
زان عَلَم‌های ستم افراشتن روی زمین *** آه مظلومان عالم را به عرش افراشتی
(جلد 3 ص 118)
16
دل که بود انبان غم اکنون بود انبار غم *** بس‌که با ظلم و کین بالای هم انباشتی
(جلد 3 ص 118)
17
زیربنای عمر هم از عدل پایدار *** با ظلم سست پایه نپاید بنای عمر
(جلد 3 ص 171)
18
در این طوفان که با تعبیر قرآن اول حشر است *** همانا کاخ استکبارِ ظالم می‌شود ویران
(جلد 3 ص 187)
19
حق مظلوم ادا گر نکنی خود به وفا *** مطمئن باش که ظالم به جفا می‌گیرد
(جلد 3 ص 203)
20
اگر حاکم بود قانون اسلام *** همه مستضعفان با اوست لشگر
(جلد 3 ص 272)
21
خدایت وعده‌ی فتح و ظفر داد *** همه مستضعفین خواهی مظفر
(جلد 3 ص 273)
22
بنای ظلم و استکبار عالم *** خدا از بیخ و بن خواهد افکند
(جلد 3 ص 278)
23
آیات دین ستون عظیمی که پا فشرد *** تا کفر از ستیزه فرو ماند و از ستم
(جلد 3 ص 285)
24
این انقلاب دست خدای صمد در او *** تا بشکند هر آنچه صمنخانه و صنم
(جلد 3 ص 286)
25
هر کو رضا به ظلم، همانا شریک ظلم *** گیرم که خود به ظالم اصلی نبود ضم
(جلد 3 ص 286)
26
خون حسین، باز به شمشیر خونفشان *** غالب شد و به خوان مکارم مکان گرفت
(جلد 3 ص 291)
27
نظر به چشم یتیمان می‌کند طاغوت *** ببین چه می‌کند این سیل اشک و طغیانش
(جلد 3 ص 303)
28
آدمی از بیم غم، ظلم و ستم سازد علم *** بدتر از ظلم و ستم هم نیست در عالم غمی
(جلد 3 ص 310)
29
یک شهر عجین خاک و خون شد *** تا بیرق ظلم سرنگون شد
(جلد 3 ص 331)
30
او همه دفع ظلم ظالم کرد *** ذوالفقار علی بگو، که رواست
(جلد 3 ص 405)

جدول (3ـ11): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد) از مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
ردیف
ابیات و مصراع‌ها
جلد و صفحه
1
خوشا پیکار جانبازان میهن *** در آغوش عروس فتح میران
(جلد 1 ص 347)
2
گَرَم خون ریخت دشمن، شهریارا *** به خون دانی چه بندم نقش، ایران
(جلد 1 ص 347)
3
شمشیر تیز وحدت و ایمان جلا دهید *** با این جهاز جنگ مجاهد کند جهاد
(جلد 2 ص 981)
4
همیشه جنگ پیغمبر جهاد است *** دفاع است و
هجوم از بد نهادست
(جلد 2 ص 1062)
5
مهاجم گر همه حمله است و دستی بر تفنگ و توپ *** مجاهد قلعه است و پائی از جا در نرو دارد
(جلد 2 ص 1100)
6
تو نیکمرد برای جهاد خلق شدی *** سزای گریه و زاری زنان نوحه گرند
(جلد 2 ص 1142)
7
صف بسته مسلمین پی جنگ و جهاد کفر *** بفرست ذوالفقار شرر بار، یا علی
(جلد 3 ص 13)
8
با این صف جهاد و به مفتاح دست غیب *** خود باز کن درِ نجف و کربلا علی
(جلد 3 ص 13)
9
عزلت مرغان قافم بود و پنهان زیر پرده *** هم جهاد کفر و هم بیزاری از زهد ریائی
(جلد 3 ص 17)
10
با خود به لحد برده پیاله که مجاهد *** جز با سپر عشق نپوشد کفنی را
(جلد 3 ص 140)
11
این جهادی است که آوازه فکنده است در آفاق *** مطربان نیز هم این قصه به آواز بخوانند
(جلد 3 ص 163)
12
که قرن دوم دین است و جنگ دومش با کفر *** خدا این جنگ را خود عند ربک خوانده در قرآن
(جلد 3 ص 187)
13
جهاد آخر است و صالحان و صابران در جنگ *** بهشت جاودان یابند و بعضاً روضه‌ی رضوان
(جلد 3 ص 187)
14
جنگ دیوی است جهانخوار و جهادی جانکاه *** من هم از جبهه جفا دیده، یکی سربازم
(جلد 3 ص 221)
15
تو گو طیر ابابیل‌اند طیارات اسلامی *** سپاه ابرهه صدام و بارد بر سرش سجیل
(جلد 3 ص 242)
16
صف جنگ و جهاد صدر اسلام *** صف عمار یاسر، مالک اشتر
(جلد 3 ص 270)
17
همه را حکم جهادی که مسلمانان را *** فرض فوری است به پا خواستن و خون‌خواهی
(جلد 3 ص 275)
18
و اما جنگ، ما اهل جهادیم *** جهاد ما اصاصاً شرط ایمان *** شهادت نزد ما اوج سعادت
(جلد 3 ص 278)
19
در جنگ کفر و دین و جهادی که ذمه‌ای *** با این زبان خامه چه یارای مدح و ذم
(جلد 3 ص285)
20
جهاد دولت دنیا و عزت عقباست *** هم از بزرگترین واجبات دین خداست
(جلد 3 ص 295)
21
اگر جهاد نکردی نمی‌رسی به یقین *** یقین، که ذروه‌ی ایمان و قله تقواست
(جلد 3 ص 295)
22
جهاد جانی و مالی سلاح اهل یقین *** دلی جهاد زبانی گهی سلاح ریاست
(جلد 3 ص 295)
23
جهاد کن که پس از جنگ با جهانخواران *** جهان جهنمِ کفر و بهشت صلح و صفاست
(جلد 3 ص 296)
24
نرد عقبا برد جهادگران *** نقش دنیا برندگان بازان
(جلد 3 ص 302)
25
جهان آتیه با جهاد انسان ساز *** جهان آینه است و جمال انسانش
(جلد 3 ص 302)
26
جهاد نیز به امر ولی نه از سر خود *** چو خشمگینه عقابان که جان شکارانند
(جلد 3 ص 308)
27
قرآن جهاد خواهد و این خیل قاعدین *** تنها قرائت زبر و زیر می‌کنند
(جلد 3 ص 308)
28
مژده‌ی سرکوبی ماران رسد از جبهه‌ها *** مریمی گوئی فرستد زخم ما را مرهمی
(جلد 3 ص 310)
29
دولت و ملت بسیج است و به فرمان جهاد *** جنگ دیوان است و با هر هفتخوانی رستمی
(جلد 3 ص 310)

جدول (3ـ12): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت) از مقوله سوم (ظلم‌ستیزی)
ردیف
ابیات و مصراع‌ها
جلد و صفحه
1
در مکتب عشق وطن جان باختن آموخته *** یا رب که بود است از ازل استاد آذبایجان
(جلد 1 ص 166)
2
این صدای آشنا در گوش جانبازان جنگ *** پند سیمرغ است پنداری به گوش تهمتن
(جلد 1 ص 542)
3
آن پسر می‌گفت پیمان پدر دارم که گفت‌: *** من تو را سرباز جانباز وطن پرورده‌ام
(جلد 1 ص 544)
4
زد شفق با انعکاس سرخ میدان‌های جنگ *** کم کم از دریای خون قهرمانان سرکشید
(جلد 1 ص 547)
5
خوشا به حال شما‌ ای فدائیان حسین *** که دین به خون شماها رهین و مرهون شد
(جلد 2 ص 956)
6
چو نیک می‌نگری زنده این شهیدانند *** وگرنه هر بشری زاد و مُرد و مدفون شد
(جلد 2 ص 956)
7
جوانمردی نثار جان و مال است *** جوانمرد از حریفان وا نماند
(جلد 2 ص 985)
8
شهریار این همه بر سینه مزن سنگ وطن *** که وطن چون تو دو صد کشته به هر سنگر داد
(جلد 2 ص 997)
9
ولی سعادت مطلق شهید را بخشند *** که در جهاد عقیدت به خون خود آغشت
(جلد 2 ص 1025)
10
به آئین نیاکان بود سرمشق فداکاری *** که از نسل برومندی و کانون نیائی بود
(جلد 2 ص 1046)
11
گل‌های قرن دوم اسلام بشکفند *** با خون شاهدان و شهیدان ما، علی
(جلد 3 ص 13)
12
سرباز جهادم و من از جبهه‌ی احرار *** انصاف کجا رفته که در خانه بمیرم
(جلد 3 ص 66)
13
شهادت است وصلا، گوش دل به فرمان دار *** مگر فراشوی از خاکدان به فرمانش
(جلد 3 ص 99)
14
وین شهیدان، تو به طوفان قیامت بینی *** که چه کشتیّ نجات و چه بلا گردانند
(جلد 3 ص 113)
15
خندق جنگ و جهاد است، بیا رخش شهادت *** به شهامت به جهانیم و بجوئیم خدا را
(جلد 3 ص 160)
16
خون بها باشد و تقدیم تو با مقدم جانباز *** شعر اُرجوزه که در جبهه‌ی جانباز بخوانند
(جلد 3 ص 163)
17
دست غیبی که به شیراز علم شد به شهادت *** خود شهیدان سزدش شاهد طناز بخوانند
(جلد 3 ص 164)
18
شفق خون شهیدان بود و فجری چون خمینی زد *** وزین فجرالهدی خورشید مهدی می‌شود رخشان
(جلد 3 ص 187)
19
چه تذهیبی به قرن دوم از دیباچه قرآن *** که با خون شهیدانش مکمل می‌شود اکلیل
(جلد 3 ص 242)
20
شهادت برترین معراج عشق است *** گهش پروازی از جبریل برتر
(جلد 3 ص 270)
21
زنده یاد شهدائی که کشیدند به خود *** لعنتی لاشخور پرچم شاهنشاهی
(جلد 3 ص 276)
22
روز شهادت است و جهادی که مرد دین *** با خون خود حریم نگه دارد از حرم
(جلد 3 ص 285)
23
تو پیروزیت بر شمشیر چو با خون نخواهد شد *** که غیر از کربلا راهی برآن هامون نخواهد شد
(جلد 3 ص 288)
24
حسینی کُن جهاد دین که بنیادی است جنگ کفر *** به سودای شهادت هیچکس مغبون نخواهد شد
(جلد 3 ص 288)
25
>شهیدان با جهاد راه دین گلگون کفن گشتند *** عزیز من به هر خونی کفن گلگون نخواهد شد
(جلد 3 ص 288)
26
کمال وجود همانا که بذل موجود است *** در این جهاد فنا شو گرت هوای بقاست
(جلد 3 ص 295)
27
شهید در دو جهان جفت فتح و پیروزی است *** چراکه دولت جاوید یافته جانش
(جلد 3 ص 302)
28
برو عیادت معلول و جان فشان جهاد *** که پرفشانده ملائک به پای ایمانش
(جلد 3 ص 303)
29
مقام نخل شهادت به سدره و طوباست *** سعادتست که دستی رسد یه دامانش
(جلد 3 ص 303)
30
جوانه‌های شهیدان شکوفه زارانند *** به این خزان زدگی، سرگل بهارانند
(جلد 3 ص 307)
31
با خدایش دم به دم تجدید عهد عشق بود *** این شهیدان خونشان شفاف و شهد عشق بود
(جلد 3 ص 312)
32
آتش شوق این شهادت‌ها *** از سر دشمنان برآرد دود
(جلد 3 ص 313)
33
خود نیستم شهید ولی از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.