سایت مقالات فارسی – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۳

در جمع بندی تعاریف ارائه شده برای توریست یا گردشگر و بمنظور تعریفی جامع از این واژه که در برگیرنده تمامی فعالیتهای بخش گردشگری (اعم از داخلی و خارجی) باشد، می توان تعریف ذیل را از از واژه «توریست» یا…

پژوهش – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۲

مهاجرت های روستا شهری، پدید آمدن ماشین ها، قطار، کشتی ها نیز در توسعه گردشگری تأثیر گذاشتند. حادثه مهم دیگری که بر صنعت گردشگری اثر گذاشت، فناوری های نوین بانکی از جمله چک مسافرتی بود که آمریکایی ها ابداع کردند.…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز

بازی‏های المپیک هم طی حدود ۱۲۰۰ سال (از سال ۷۷۶ قبل میلاد تا ۳۹۳ بعد از میلاد مسیح) نه تنها یونانیان، بلکه ‏رومیان را نیز از سراسر امپراتوری و حتی از سرزمین‏های دوردست به خود جلب می‏کرده است. علاوه براین،…

منابع مقالات علمی : تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد. – ۷۸۷/۰ عدم رد فرضیه ۴-۷٫ جمع بندی و نتیجه گیریاین فصل از پژوهش به تجزیه و تحلیل…

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

انحراف معیار Beta فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی* کیفیت دسترسی اطلاعات ۰۶۷/۰ ۰۰۵/۰ ۷۸۷/۰ ۴۸۳/۱۲ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۱ با توجه به اطلاعات موجود در جداول مربوط به رگرسیون مرتبه دوم مشخص گردیده است که بتا برای متغیر کیفیت محتوای اطلاعات (۴۹۸/۰ =β)…

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با …

کل ۸۶۶/۵۰ ۹۸ با توجه به سطح معنی داری بدست آمده که برابر با ۰۰۰/۰ است این نتیجه حاصل می گردد که مدل پژوهش معتبر است. ضرائب مدل رگرسیون در جدول زیر نشان داده شده است:جدول ۴-۲۸: ضرایب رگرسیون در…

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

بر اساس مقادیر بدست آمده در محاسبات فوق می توان اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ترجیح اینترنت را در نمودار تفکیک شده در شکل ۴-۴ مشخص کرد:شکل ۴- ۵: تحلیل مسیر مرتبه سوم قسمت دوم۴۵۳/۰همانطور که مشاهده می‌شود…

تحقیق – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

۹۸ با توجه به سطح معنی داری بدست آمده که برابر با ۰۰۷/۰ است این نتیجه حاصل می گردد که مدل پژوهش معتبر است. ضرائب مدل رگرسیون در جدول زیر نشان داده شده است:جدول ۴-۲۱: ضرایب رگرسیون در مرحله سوم…

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه …

کیفیت محتوای اطلاعات ۴۹۸/۰ ۰۶۸/۰ ۴۸۳/۰ ۷۹۰/۳ ۰۴۳/۰ ۰۳۱/۱ کیفیت دسترسی اطلاعات ۳۵۹/۰ ۰۶۵/۰ ۴۹۸/۰ ۴۹۳/۵ ۰۰۰/۰ ۰۳۱/۱ همان طور که مشاهده می‌شود مقدار آماره d دوربین- واتسون (۷۲۰/۱) در فاصله ۵/۱ و ۵/۲ قرار دارد، فرضیه عدم وجود همبستگی…

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

پس از تأیید اعتبار کلی مدل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، باید ضرایب هر یک از متغیرها را برآورد کرد. با توجه به ستون سطح معنی‌داری در جدول بالا مشخص می‌شود که متغیر مستقل بلوغ سیستم هوش تجاری تأثیری…