آوریل 21, 2021

توزیع فراوانی

1 min read
استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی ۱۰۵جدول ۲۸ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی...

استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی ۱۰۵
جدول ۲۸ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی استفاده از روزنامه‌های منتشر شده در سایر نقاط ۱۰۶
جدول ۲۹ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های طبیعی با بحران‌هایی که عامل انسانی دارند ۱۰۷
جدول ۳۰ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران‌ها ۱۰۸
جدول ۳۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های سیاسی – امنیتی با سایر بحران‌ها ۱۰۹
جدول ۳۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های اقتصادی با سایر بحران‌ها ۱۱۰
جدول ۳۳ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی ۱۱۱
جدول ۳۴ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن ۱۱۲
جدول ۳۵ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان خارج از منطقه بحران، همجوار با بحران و غیر همجوار ۱۱۳
جدول ۳۶ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین ۱۱۴
جدول ۳۷ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس جنسیت پاسخگویان ۱۱۵
جدول ۳۸ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سن پاسخگویان ۱۱۶
جدول ۳۹ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی سابقه پاسخگویان ۱۱۷
جدول ۴۰ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان ۱۱۸
جدول ۴۱ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان ۱۱۹
جدول ۴۲ – جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی براساس سمت در حوزه پدافند غیر عامل ۱۲۰
جدول ۴۳- جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی کارشناس پدافند یا رسانه ۱۲۱
جدول ۴۴ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره یک بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نگرش کارشناسان رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۳
جدول ۴۵ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره دو بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۴
جدول ۴۶ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره سه بین شیوه‌ی اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی رابطه‌ی معنی داری وجود دارد. ۱۲۵
جدول ۴۷ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره چهار بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و پیش‌بینی‌های اصحاب رسانه رابطه‌ی معنی داری وجود دارد ۱۲۶
جدول ۴۸ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره پنج – بین شیوه‌های اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و عدم و ابستگی صرف به رسانه‌های نوین (اینترنت، تلفن همراه و …) رابطه معنی داری وجود دارد. ۱۲۷
جدول ۴۹ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره شش – بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و نوع بحران رابطه معنا داری وجود دارد. ۱۲۸
جدول ۵۰ – نتایج آزمون غیر پارامتریک خی دو فرضیه شماره هفت – بین شیوه اطلاع رسانی در شرایط بحران قطع برق و مخاطبان هدف حوزه‌ی فعالیت رسانه رابطه معنی‌داری وجود دارد. ۱۲۹

فهرست نمودارها
نمودار ۱ – عوامل تاثیر گذار بر نمایش و ارائه رسانه‌ای یک بحران ۶۸
نمودار ۲ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد امکان مدیریت بحران توسط رسانه‌ها ۷۸
نمودار ۳ – نمودار توزیع فراوانی کاهش خسارات ناشی از بحران بوسیله اطلاع رسانی ۷۹
نمودار ۴- نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بوسیله اطلاع رسانی ۸۰
نمودار ۵- نمودار توزیع فراوانی صرفا جنبه آموزشی داشتن رسانه‌ها ۸۱
نمودار ۶ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد مزاحمت رسانه‌ها در شرایط بحران ۸۲
نمودار ۷ – نمودار توزیع فراوانی دامن زدن رسانه‌ها به بحران ۸۳
نمودار ۸ – نمودار توزیع فراوانی رسانه‌ها به عنوان ارکان مدیریت بحران ۸۴
نمودار ۹ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد هماهنگی بین نهادها توسط رسانه‌ها ۸۵
نمودار ۱۰ – نمودار توزیع فراوانی دادن امکانات ویژه به رسانه‌ها در شرایط بحران ۸۶
نمودار ۱۱ – نمودار توزیع فراوانی رسانه‌ها به عنوان نخستین مراکز دریافت کننده برق ۸۷
نمودار ۱۲ – نمودار توزیع فراوانی مفید بودن انتشار اطلاعیه‌ها ، خارج از محدوده‌ی بحران ۸۸
نمودار ۱۳- نمودار توزیع فراوانی پیش‌بینی مراکزجایگزین‌رسانه‌ای ۸۹
نمودار ۱۴ – نمودار توزیع فراوانی ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک ۹۰
نمودار ۱۵ – نمودار توزیع فراوانی استقرار ایستگاه‌های رادیویی سیار ۹۱
نمودار ۱۶ – نمودار توزیع فراوانی نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها ۹۲
نمودار ۱۷ – نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از شیوه‌های مختلف اطلاع رسانی با استفاده از پیش‌بینی شرایط ۹۳
نمودار ۱۸ – نمودار توزیع فراوانی تاثیر آموزش اصحاب رسانه ۹۴
نمودار ۱۹ – نمودار توزیع فراوانی ارتباط دائم و تعامل مدیران بحران و اصحاب رسانه ۹۵
نمودار ۲۰ – نمودار توزیع فراوانی آموزش مدیران بحران در زمینه‌ی ارتباط با اصحاب رسانه در شرایط بحران ۹۶
نمودار ۲۱ – نمودار توزیع فراوانی تنظیم و تدوین پیش‌نویس اخبار، اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی ۹۸
نمودار ۲۲ – فراهم آوردن امکان حضور اصحا
ب رسانه در کانون بحران‌های درحال وقوع ۹۹
نمودار ۲۳ – نمودار توزیع فراوانی میزان استفاده عموم مردم از رسانه‌های سنتی ۱۰۰
نمودار ۲۴ – نمودار توزیع فراوانی امکان استفاده از رسانه‌های دیجیتال ۱۰۱
نمودار ۲۵ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از اطلاعیه‌های از پیش تکثیر شده ۱۰۲
نمودار ۲۶ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از رادیو برای اطلاع رسانی ۱۰۳
نمودار ۲۷ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلفن همراه برای اطلاع رسانی ۱۰۴
نمودار ۲۸ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از تلویزیون برای اطلاع رسانی ۱۰۵
نمودار ۲۹ – نمودار توزیع فراوانی استفاده از روزنامه‌های منتشر شده در سایر نقاط ۱۰۶
نمودار ۳۰ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های طبیعی با بحران‌هایی که عامل انسانی دارند ۱۰۷
نمودار ۳۱ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران جنگ با سایر بحران‌ها ۱۰۸
نمودار ۳۲ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های سیاسی – امنیتی با سایر بحران‌ها ۱۰۹
نمودار ۳۳ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های اقتصادی با سایر بحران‌ها ۱۱۰
نمودار ۳۴ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی در بحران‌های منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی ۱۱۱
نمودار ۳۵ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن ۱۱۲
نمودار ۳۶ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل منطقه بحران و خارج از آن ۱۱۳
نمودار ۳۷ – نمودار توزیع فراوانی تفاوت اطلاع رسانی به مخاطبان داخل بحران؛ برای مردم و مسئولین ۱۱۴
نمودار ۳۸ – نمودار توزیع فراوانی براساس جنسیت پاسخگویان ۱۱۵
نمودار ۳۹ – نمودار توزیع فراوانی براساس سن پاسخگویان ۱۱۶
نمودار ۴۰ – نمودار توزیع فراوانی براساس سابقه در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران ۱۱۷
نمودار ۴۱ – نمودار توزیع فراوانی براساس تحصیلات پاسخگویان ۱۱۸
نمودار ۴۲ – نمودار توزیع فراوانی براساس رشته تحصیلی پاسخگویان ۱۱۹
نمودار ۴۳ – نمودار توزیع فراوانی سمت در حوزه‌ی پدافند غیر عامل ۱۲۰
نمودار ۴۴ – نمودار توزیع فراوانی کارشناس رسانه یا پدافند غیر عامل ۱۲۱

۱ فصل اول: کلیات پژوهش

۱.۱ بیان مسئله:
بحران در ادبیات امروز، کلمه‌ای آشنا برای دولتمردان، علماء، متخصصان و عموم مردم می‌باشد و اینکه پیش از بحران می‌بایست از چه آمادگی‌هایی برخوردار بود و حین آن چه اقداماتی انجام داد تا خسارات ناشی از آن کاسته شده و پس از آن چگونه در حداقل زمان به بازسازی خسارات ناشی از آن پرداخت به یکی از مباحث جدّی در جوامع امروز تبدیل شده، بگونه‌ای که در اکثر کشورها یک سازمان و یا حتی وزارتخانه‌ای به این امر اختصاص داده شده است.
در کشور ما نیز باتوجه به شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی آن که تقریبا کشور در معرض تمامی انواع بحران‌ها قرارداده و علاوه برآن بصورت متناوب از جانب کشورهای قدرتمند مورد تهدید قرار می‌گیرد ؛ آمادگی برای مقابله با بحران‌ها و هر گونه اقدام خصمانه دشمن اعم از جنگ، خرابکاری، تحریم و … اجتناب ناپذیر می‌باشد.
در بحران‌های طبیعی احتمال وارد آمدن آسیب به زیرساخت‌ها وجود دارد؛ البته در این زمینه‌ معمولا پیش‌بینی‌های لازم پیش از ایجاد این زیرساخت‌ها به عمل می‌آید ولی در جنگ‌های نوین با توجه به اهمیت زیرساخت‌های حیاتی هر کشور، نخستین نقاطی که مورد حمله قرار می‌گیرند، این زیرساخت‌ها، علی الخصوص در حوزه‌ی انرژی می‌باشد. استراتژیک‌ترین انرژی که در حال حاضر تقریبا زندگی، کار و ارتباطات تمام افراد به آن بستگی دارد برق است و نیروگاه‌های تولید برق و خطوط انتقال آن به عنوان اولین زیرساخت‌هایی است که در صورت آسیب چه به دلیل بحران‌های طبیعی و چه در صورت حمله دشمن می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و برای مقابله با آسیب‌های آن چاره‌ای اندیشید.
قطع برق در جوامع امروز برابر با ایجاد بحران می‌باشد و اطلاع رسانی در شرایط بحران به ایجاد آرامش و کاهش خسارات ناشی از این بحران کمک شایانی می‌نماید، اما در شرایط قطع برق با عدم امکان اطلاع رسانی از طریق رسانه‌های مرتبط با برق از قبیل تلویزیون، رادیو، رسانه‌های مکتوب، اینترنت، تلفن همراه و … مواجه می‌باشیم، زیرا حتی در صورتیکه مخاطبان بوسیله ژنراتورهای خانگی یا باطری بتوانند دریافت کننده‌های خود را فعال نمایند فرستنده‌های محلی در ارسال محتوا با مشکل مواجه می‌باشند.
لذا برای این مورد باید چاره‌ای اندیشید که در کوتاهترین زمان و با حداقل امکانات، شرایط اطلاع رسانی توسط رسانه‌های عمومی در شرایط بحران ناشی از قطع برق را فراهم آورد. به همین منظور نسبت به بررسی این مساله از دیدگاه کارشناسان در حوزه‌ی پدافند غیر عامل و کارشناسان رسانه خواهیم پرداخت.

۱.۲ اهمیت و ضرورت تحقیق
اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحرانی برای کاهش آسیب‌های ناشی از این بحران و همچنین تاثیرات مثبت روانی‌ای که اطلاع رسانی در این شرایط برای عموم مردم بوجود آورده و از ایجاد شایعات جلوگیری می‌نماید، امری است که پیش از این در تحقیقات گسترده‌ی علمی اثبات شده است.
با توجه به مشکلاتی که در اثر قطع برق بر سر راه اطلاع رسانی بوجود می‌آید می‌بایست نسبت به بررسی شیوه‌های اطلاع رسانی در این شرایط توسط ر
سانه‌ها اقدام و در نهایت به راهکاری برای این امر دست پیدا کرده و این راهکار را برای اطلاع رسانه‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط با موضوع قرار دهیم.
شرایط خاص کشورمان در حال حاضر و تهدیداتی که توسط کشورهای متخاصم نسبت به آن انجام می‌پذیرد نیز دلیل دیگری است که به عنوان انگیزه انتخاب این موضوع می‌باشد. در جنگ‌های امروز معمولا ابتدا کشورها از طریق رسانه‌ها شکست می‌خورند و سپس از طریق نیروهای نظامی مقابل، نمونه جنگ آمریکا- عراق سال ???? که در آن ابتدا شکست نیروهای عراقی توسط رسانه‌های حامی جنگ اعلام و چند روز بعد بغداد توسط نیروهای حمله کننده، اشغال شد.
در این تحقیق امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای شناسایی روش‌های اطلاع رسانی در شرایط بحرانی بدست آوریم و گامی هر چند کوچک در راستای کاهش خسارات ناشی از بحران‌ها علی الخصوص بحران‌های ناشی از هجوم دشمن در کشورمان برداشته شود.
۱.۳ هدف‌های تحقیق
۱.۳.۱ هدف اصلی
بررسی شیوه‌های مناسب برای اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دید کارشناسان پدافند غیر عامل و رسانه
۱.۳.۲ اهداف فرعی
بررسی رابطه‌ی پیش بینی‌های اصحاب رسانه و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی تامین برق رسانه‌ها به عنوان مراکز حساس و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی تامین مراکز جایگزین اطلاع رسانی و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی آموزش پیش از وقوع شرایط بحرانی و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی عدم وابستگی صِرف به رسانه‌های نوین و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
بررسی رابطه‌ی نوع بحران و شیوه اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق
۱.۴ سوالات تحقیق
سوال اصلی تحقیق:
عوامل تاثیر گذار بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران قطع برق از دید کارشناسان پدافند غیرعامل و رسانه چیست؟
سوالات فرعی تحقیق:
اطلاع رسانی مناسب به مدیریت بحران کمک می‌نماید یا برای آن مزاحمت ایجاد می‌کنند و به گسترش آن دامن می‌زنند؟
اطلاع رسانی مناسب در شرایط بحران، خسارات ناشی از بحران را کاهش می‌دهد؟
در شرایط بحرانی، رسانه‌ها صرفا وظیفه‌ی آموزش خواهند داشت؟
با توجه به حساسیت و اهمیت اطلاع رسانی در شرایط بحران، آیا باید خدمات ویژه‌ای به رسانه‌ها داد؟
آیا ایجاد مراکز رسانه‌ای متحرک (Mobile) برای اطلاع رسانی در شرایط بحرانی الزامی می‌باشد؟
نزدیکی مرکز انتشار اخبار و اطلاعیه‌ها به محل وقوع بحران چه تاثیری بر مخاطبان خواهد داشت؟
پیش‌بینی‌های لازم در شرایط بحرانی چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران می‌گذارد؟
ارتباط دائم و موثر مدیران بحران و اصحاب رسانه، پیش از وقوع بحران؛ چه تاثیری بر شیوه‌های اطلاع رسانی در زمان بحران دارد؟
چه ارتباطی بین اطلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.