می 5, 2021

مطالعه‌ی اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یادگیرنده- قسمت ۲۱

1 min read

مقدمه
همانطورکه دربخش‌های پیشین اشاره شد، هدف از انجام این پژوهش مطالعه‌ی اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان یادگیرنده می‌باشد. در این فصل که هسته‌ی اساسی تحقیق به شمار می‌آید، داده‌های جمع آوری شده برای تأیید یا رد فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از نرم‌افزارSPSS تجزیه وتحلیل می‌گردد.
در این فصل ابتدا به توصیف اطلاعات آماری گروه نمونه به صورت جدول و نمودار خواهیم پرداخت. در مرحله‌ی بعد ازطریق آماراستنباطی به تجزیه و تحلیل سوالات اصلی و فرعی پژوهش می‌پردازیم و در نهایت با بهره گرفتن از آزمون VAONA به بررسی معنی‌دار بودن رابطه‌ی بین مشخصه‌ های فردی و پاسخ اعضای گروه نمونه به سوالات تحقیق می‌پردازیم.
ارائه‌ یافته‌ها براساس آمار توصیفی
الف- توصیف اطلاعات آماری گروه نمونه
١- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب جنسیت
جدول ۴-١: توزیع فراوانی ودرصد گروه نمونه برحسب جنسیت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد فراوانی شاخص
متغیر
١٧/١ ١٣ زن
٨٢/٩ ۶٣ مرد
١٠٠ ٧۶ جمع

 

یافته‌های جدول نشان می‌دهد که مردان ٩/٨٢ درصد و زنان ١/١٧درصد ازگروه نمونه را تشکیل می‌دهند. بنابراین تعداد مردان در گروه نمونه ازتعداد زنان بیشتراست.

نمودار ۴-١: توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب جنسیت
٢- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه براساس میزان تحصیلات
جدول ۴-٢: توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد فراوانی شاخص
متغیر
۴/ ١٨ ١۴ فوق دیپلم
۶٣/٢ ۴٨ لیسانس
۴/ ١٨ ١۴ فوق لیسانس

 

یافته‌های جدول نشان می‌دهد که افرادی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس می‌باشند با ٢/۶٣ درصد بیشترین اعضای گروه نمونه وافرادی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و فوق لیسانس هستند با۴/١٨ درصد کمترین اعضای گروه نمونه را تشکیل می‌دهند.

نمودار ۴-٢: توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب میزان تحصیلات

٣- توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه براساس سابقه‌ی خدمت
جدول ۴-٣: توزیع فراوانی ودرصد گروه نمونه برحسب سابقه‌ی خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.