تعالی سازمانی

EFQM (مطالعه موردی: شعب مؤسّسه مالی و اعتباری مهر استان آذربایجان شرقی) انجام داده اند. هدف از این تحقیق تعیین میزان مشتری محور بودن مؤسّسه مالی و اعتباری مهر استان آذربایجان شرقی است. در این پژوهش از شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM استفاده شده و دارای یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی است. جامعه آماری این تحقیق کلیّه مشتریان شعب تابعه مؤسّسه در استان آذربایجان شرقی و نمونه آماری، بر اساس رابطه کوکران ۳۸۵ نفر از مشتریان می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطّلاعات در این تحقیق، پرسشنامه بوده که شامل ۳۰ سوال می باشد و برای برآورد پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار آن ۰.۹۴۹ به دست آمد. مقدار این آماره نشان می دهدکه اوّلا” سوالات پرسشنامه همبستگی بالایی با یکدیگر دارند و ثانیا” پرسشنامه تحقیق، از پایایی بالایی برخوردارمی باشد.
برای تجزیه و تحلیل داده های آماری به دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و تفسیر داده های آماری از روش های آماری توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه ها از آزمون t تک گروهی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین مشتری محور بودن مؤسّسه مالی و اعتباری مهر استان آذربایجان شرقی در وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد و مؤسّسه ۷۷.۹۸ درصد از نمره کل وضعیّت مطلوب را کسب نموده است.نهایتا تاکید بر معیار نتایج مشتریان و راهکارهایی ارایه شد.(بیک زاده ، بهبودی،۱۳۸۸)
– پایان نامه ای در سال ۱۳۸۷ توسط دانش پژوه با عنوان بررسی و تحلیل عملکرد بانک سپه از طریق خود ارزیابی بر مبنای مدل تعالی سازمانی EFQM انجام شد. هدف از تحقیق برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسایل و مشکلات موجود در بانک سپه بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها پس از محاسبه امتیاز هر یک از حوزه های مدل بر اساس الگوی امتیاز دهی RADAR بوده و این مدل بیان می دارد که سازمان برای رسیدن به نتایج مورد نظر باید برنامه و رویکرد مناسبی داشته باشد که در ارکان سازمان تسرّی داده شده و به اجرا درآید و در نهایت عملکرد سازمان نسبت به برنامه باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت لزوم بازنگری گردد.(دانش پژوه،۱۳۸۷)
– پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل مدیریت کیفیّت در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان با استفاده از مدل EFQM توسط صفاییان و همکاران در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. موضوع این تحقیق تجزیه و تحلیل مدیریت کیفیّت بر اساس مدل EFQM و تعیین راهکارهای لازم به منظور دستیابی به حالت مطلوب در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بود. هدف از این تحقیق تعیین امتیاز بر اساس مدل EFQM و تشخیص نقاط ضعف و ارائه راه حلهایی برای رفع نقاط ضعف این شرکت بود. جامعه آماری، شرکت آب و فاضلاب استان سمنان بوده و روش انتخاب نمونه ها، نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بود. اطّلاعات توسط پرسشنامه ها جمع آوری و در جدول مربوطه طبقه بندی شد و با استفاده از روشهای آماری مناسب (توصیفی و استنباطی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از آن بود که در شرکت آب و فاضلاب استان سمنان، اصول مدل EFQM تا حدی مورد توجّه قرار گرفته است ولی برای توسعه و بهبود امتیاز شرکت راهکارهایی قابل ارائه است.(صفاییان،دانایی و رحمانی،۱۳۹۰)
– در سال ۱۳۸۵ تحقیقی تحت عنوان ارایه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری گرایی در چارچوب مدل EFQM توسط رضایی انجام گرفته است. هدف از این تحقیق آنالیز ساختار علّی و معلولی برای معیار رضایت مشتری در مدل تعالی EFQM بر مبنای ملاحظات تئوریک ناشی از زیر معیارهای مدل و ناشی از سه مدل مشهور رضایت مشتری در سطح جهان می باشد. با بررسی سه مدل مشهور رضایت مشتری (مدل های مزبور شامل شاخص رضایت مشتری اروپا (ECSI)، مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا (ACSI) و مدل رضایت مشتری کریستنسن و مارتنسن می باشد.) ملاحظه می گردد هر سه مدل فوق الذّکر رضایت مشتری مدل علّی معلولی مشابهی را برای معیار نتایج مشتری مدل تعالی کیفیّت اروپا ارایه می کنند و پیرامون این موضوع هر سه مدل مزبور همگرایی دارند. با توجّه به مدل های فوق الذّکر معیارفرآیندها (معیار ۵)، معیار نتایج جامعه (معیار۸)، معیار نتایج پرسنل (معیار ۷) و معیار مشارکت ها و منابع (معیار ۴) بر معیار رضایت مشتری (معیار ۶) موثّر بوده و معیار رضایت مشتری بر معیار نتایج کلیدی عملکرد (معیار ۹) موثّر می باشد.(رضایی ، شکاری،۱۳۸۵)
– در سال ۱۳۸۸ تحقیق دیگری با عنوان کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطّلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، توسط اقبال و همکاران انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام گرفت. جامعه پژوهش ۳۲ نفر از مدیران ستادی و معاونین آنها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۸۸ را شامل می شد که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش رویکرد سیستم اطّلاعاتی پروفرما بر اساس مدل EFQM بود. تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی انجام گرفت و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS و نرم افزار EFQM امتیاز هرکدام ازعناصر نه گانه مدل بر اساس منطق (RADAR (Results, Approach, Deployment, Assessment and Review محاسبه شد. یافته های این تحقیق حاکی از این موضوع است که مدیریت منابع انسا
نی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این ارزیابی ۵۱۶ امتیاز به خود اختصاص داد که حوزه توانمند سازها ۲۹۴ و حوزه نتایج ۲۲۲ امتیاز کسب نمودند. همچنین بیشترین درصد امتیاز عوامل نه گانه اینگونه بودند: رهبری ۶۱ درصد، خط مشی و استراتژی ۷۵ درصد، کارکنان ۵۸ درصد، منابع و شرکا ۵۲ درصد، فرآیندها ۵۳ درصد، نتایج مشتری ۴۳ درصد، نتایج کارکنان ۲۹ درصد، نتایج جامعه ۵۵ درصد و نتایج کلیدی عملکرد ۵۲ درصد بوده است. از مهمترین نتیجه این تحقیق اجرای رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در این مدل، منجر به تهیّه یک سیستم اطّلاعاتی از نقاط قوّت و ضعف در ۹ حوزه در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است که بر این اساس و با استفاده از منطق RADAR نقاط ضعف به عنوان حوزه های بهبود مورد مداخله قرار گرفت و تغییرات پیگیری شد.(اقبال،یارمحمدیان و سیادت،۱۳۸۸)
– در سال ۱۳۹۰ تحقیقی با عنوان ارائه یک مدل مفهومی تعالی کیفیّت برای مؤسّسات آموزش عالی مبتنی بر EFQM توسط میر فخر الدّینی و همکاران انجام شد. این پژوهش به دنبال تحلیل روابط ضمنی عوامل توانمندساز مدل تعالی (EFQM) به منظور به کارگیری آن به عنوان چارچوبی برای مدیریت و بهبود کیفیّت در مؤسّسات آموزش عالی بوده است. جامعه آماری این پژوهش رئیسان، معاونان و دیگر پستهای ارشد دانشگاه یزد در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ به تعداد ۳۲۴ نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ۷۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برآورد شده برای همه ابعاد این پرسشنامه بزرگ تر از ۰.۷ بود. هر هشت فرضیه در نظر گرفته شده در این پژوهش تایید شد و یافته ها نشان داد که رهبری و تعهّد مدیران ارشد در مراکز به عنوان نیروی محرّکه همه فرآیندهای بهبود کیفیّت و مدیریت کیفیّت هستند.(میرفخرالدینی،دهقان دهنوی و رضایی تقی آبادی،۱۳۹۰)
– تحقیق دیگری با عنوان خودارزیابی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM در بیمارستان هاشمی نژاد دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط دهنوی و همکاران در سال ۱۳۸۹ انجام شده است. این مطالعه از نوع توصیفی و به صورت مقطعی انجام گرفته است . جامعه پژوهش در آن شامل اعضای تیم پیاده سازی مدل EFQM در بیمارستان هاشمی نژاد بود . به علّت محدود بودن جامعه پژوهش نمونه گیری انجام نگرفته است . ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه استاندارد خودارزیابی براساس مدل تعالی EFQM بود. درنهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS امتیاز هر کدام از عناصر ? گانه تشکیل دهنده مدل بر اساس وزن مربوطه تعیین گردید. یافته ها: درنهایت مجموع امتیاز خودارزیابی در این بیمارستان ۷۶۳و درصد امتیاز هر کدام از عوامل نه گانه به قرار زیر بدست آمد : رهبری ۸۰/۶% ، خط مشی و استراتژی ۷۵/۸ % ، کارکنان ۷۷/۶ % ، شرکا و منابع ۸۲/۳ % ، ، فرایندها ۷۶/۹% ، نتایج مشتری ۷۷/۵% ، نتایج کارکنان ۷۱/۳ % ، نتایج جامعه ۶۳/۳ % ، نتایج کلیدی عملکرد ۸۲/۱% بحث و نتیجه گیری :هرچند که با توجّه به مطالعات انجام شده در زمینه خودارزیابی سازما نهای بهداشتی درمانی دنیا ، امتیازات داده شده توسط مدیران ارشد این بیمارستان غیر واقعی به نظر می رسد ، اما با توجّه به نتایج می توان نقاط قوّت و نواحی ضعف ( نواحی برای بهبود ) را در بیمارستان مشخّص نمود . با توجّه به این نواحی پیشنهاد می شود با آموزش بیشتر، زمینه را برای درک مناسبتر مدیران ارشد این بیمارستان از مفاهیم مدل EFQM فراهم نمود . همچنین به معیارهای نتایج جامعه، نتایج مشتریان و نتایج کارکنان توجّه بیشتری شود. (دهنوی،مهدوی،۱۳۸۹)
– پژوهشی در سال ۱۳۹۲ با عنوان ارائه مدل راهبردی سنجش، مدیریت و ارزیابی عملکرد موثّر شهرداری ها با تلفیق دو مدل BSC و EFQM؛ مورد پژوهش: مناطق ۳ و ۱۸ شهرداری تهران توسط احسانی فرد انجام شده است. بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که مدل ارزیابی متوازن “BSC” و تعالی سازمانی “EFQM” در صورت تلفیق می توانند چارچوب مناسبی را برای ارزیابی عملکرد خصوصا” در نظام های شهری و عملکرد مناطق شهرداری ها فراهم آورد؛ زیرا این دو مدل، صرف نظر از شباهت های مهمی که با هم دارند، دارای منشاءهای متفاوتی هستند و می توانند هم پوشانی مناسبی را ایجاد نمایند. لذا الگوی ارایه شده در این تحقیق جهت ارزیابی و مدیریت عملکرد مناطق شهرداری تهران، مبتنی براین دو مدل می باشد. با توجّه به نوع تحقیق، تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیّت پیمایشی است. از طرف دیگر با توجّه به این که الگوی تحقیق و معیارهای استخراج شده از مبانی نظری، از طریق نظر سنجی از خبرگان مورد بررسی و تایید نهایی قرار گرفته اند، لذا روش تحقیق پژوهش حاضر مبتنی بر روش دلفی می باشد. در این تحقیق برای رسیدن به اجماع نظر بین خبرگان در مورد ابعاد و مؤلّفه های ارزیابی عملکرد، با اجماع نظر نهایی ۳۲ نفر از خبرگان این امر حاصل شد. جامعه آماری این تحقیق را مدیران ارشد و خبرگان حوزه مدیریت شهری در شهرداری ها بودند تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند انتخاب گردیده اند و سطح رضایتمندی عمومی شهروندان از عملکرد شهرداری نیز با مؤلّفه های مختلف از پرسشنامه شهروندان در سطح مناطق به دست آمد. روایی محتوایی مدل و مؤلّفه های آن با بهره از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مؤلّفه های آن با بهره برداری از نرم افزارSPSS ، آزمون همبستگی همگرا- واگرا و آزمون اسپیرمن مورد محاسبه کمّی قرار گرفت و برای رتبه بندی مؤلّفه ها از آزمون تحلیل واری
انس فریدمن استفاده شده است. در الگوی ارزیابی و مدیریت عملکرد شهرداری ها و مناطق در نظام شهری، همبستگی و رابطه بین ابعاد انگیزش سازمانی (با مؤلّفه های تاریخچه، مأموریّت، فرهنگ و سیستم پاداش) مدیریت منابع (با مؤلّفه های مدیریت فرآیند، مدیریت منابع مالی و بودجه، مدیریت منابع مادی، تجهیزات و مدیریت سرمایه انسانی) عملکرد (با مؤلّفه های عملکرد سطح کارکنان، عملکرد سطح برنامه و عملکرد سطح سازمان) و بعد رضایت مندی ذینفعان (با مؤلّفه های شهروندان، جامعه شهری، کارکنان، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان خدمات شهری) با سطح تعادل در عملکرد سازمان مورد تایید قرار گرفت و تعادل در عملکرد موجب رضایتمندی شهروندان آن سازمان (شهرداری) خواهد شد. (احسانی فرد،۱۳۹۲)
۲-۴-۲ مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج
– تحقیقی در سال ۲۰۰۹، توسط بولوسار۱ در فرانسه با عنوان ارزیابی میدانی مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان یک چارچوب مدیریت کیفیّت فراگیر انجام شد. هدف این تحقیق تحلیل میزان درک و فهم مدل تعالی EFQM از مفروضات اصلی موجود در مفهوم مدیریت کیفیّت فراگیر است؛ یعنی تفاوت مسائل اجتماعی و فنّی مربوط به مدیریت کیفیّت فراگیر، برداشت کلّی از مدیریت کیفیّت فراگیر در سازمان، رابطه علّی روش های TQM و عملکرد سازمانی. بر اساس پاسخ های جمع آوری شده از مدیران ۴۴۶ شرکت از طریق پرسشنامه ای سازمان یافته مشخّص شد: (۱) این مدل دارای ابعاد اجتماعی و فنّی است؛ (۲) هر دو بعد با هم ارتباط درونی دارند و (۳) این دو بعد به اتّفاق نتایج را افزایش می دهند. این یافته ها مدل تعالی EFQM را به عنوان چارچوب کارآمدی برای TQM پشتیبانی می کند و همچنین نتایج حاصل از تحقیقات قبلی در رابطه با MBNQA را تقویت کرده و نشان می دهد که مدل های جایزه کیفیّت واقعاً چارچوبی مناسب برای مدیریت کیفیّت فراگیر به حساب می آیند.( بولوسار و همکاران،۲۰۰۹)
– پژوهشی با عنوان عوامل مهم موفّقیّت مدیریت کیفیّت فراگیر : یک مطالعه موردی در سازمانهای کشور هند در سال ۲۰۰۸ در کشور هندوستان توسط ایوب والی۱ و همکارانش انجام شد. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده و برای افراد در سطوح مختلف که شامل مدیران عمومی ، مدیران کیفیّت ، مدیران منابع انسانی و مدیران تولید در شرکتهای صنعتی و خدماتی در بخش های مختلف می باشند ارسال گردیده است.
نتایج: در این تحقیق با استفاده از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *