می 5, 2021

تحقیق رایگان درباره حقوق کیفری ایران

1 min read
بهداشت و یا گسترش بهداشت کودکان به ویژه در کشورهای در حال توسعهب) کمک به...

بهداشت و یا گسترش بهداشت کودکان به ویژه در کشورهای در حال توسعه
ب) کمک به بهبود وضعیت رفاهی کودکان
ج) جلوگیری از استثمار و یا بیگاری کودکان
د) پائین آوردن سطح مرگ و میر کودکان
ه) دفاع از حقوق کودکان و پیشگیری از کودک آزاری در قالب دفاع از حقوق بشر.”
پیمان نامه حقوقی کودکان در یونیسف حقوقی را برای اطفال به قرار زیر مقرر می دارد و کشورهای عضو متعهد به رعایت این حقوق شده اند :
“ماده 2 بند 2 مقرر می دارد، وقتی کودکی به دنیا می آید، والدین کودک باید برای او شناسنامه بگیرند. هر کودک حق دارد که نام، ملیت و تاریخ تولدش ثبت شود.
ماده 18 در بند 1 خود مقرر می دارد ، پدر و مادر اولین کسانی هستند که مسئول رشد کامل و پیشرفت کودک می باشند.
ماده 27 در بند های 1 و 2 خود مقرر می دارد ،والدین یا سایر سرپرستان کودک باید در حد توان و امکانات،شرایط زندگی مناسب را برای شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی، ذهنی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودک فراهم آورد.
در ماده 5 آمده است ، حق کودکان است با زندگی در کنار والدین و یا قیم خود، از تکامل توانایی های خود برخوردار شوند.
پیمان جهانی حقوق کودک در ماده 32 در بند ا از کودکان در برابر کارهای زیان یاری که مانع آموزش آنان می شود و برای بهداشت و پیشرفت اجتماعی آنها مضر است حمایت می کند.
در ماده 35 بیان گردیده که ، هیچ کس حق آزار و اذیت کودکان را ندارد.کسانی که با کودکان بدرفتاری می کنند و یا آنها را می دزدند، طبق قانون باید مجازات شوند.
مطابق بند 2 درماده 24 بهداشت و تندرستی حق کودکان است.باید برای کودکان برنامه های ایمن سازی و مراقبت های بهداشتی را گسترش داد.
ماده 3 بند 3 مقرر می دارد ، همه نهادهایی که برای کودکان کار می کنند مسئول حفاظت کودکان هستند و باید در انجام مسئولیت های خود برای کودکان کوشا باشند.
ماده 28 در بند 1 مقرر می دارد ،آموزش حق همه کودکان است.دولت ها باید برای آموزش و پرورش کودکان تلاش کنند و امکانات آموزشی و حرفه ای را برای همه کودکان فراهم آورند.
پیمانی جهانی حقوق کودک در ماده 40 بند 1 ، از پدران و مادران و سرپرستان می خواهد که در برابر اشتباهات کودکان از روش های نامناسب تنبیه و سرزنش استفاده نکنند . ”

بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی
در این بخش ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی با تمسک به مبانی و نظرات فقهی بررسی خواهد شد . که شامل حمایت کیفری از تمامیت جسمی محجورین و حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین می باشد .
این عناوین در دو فصل که هر فصل شامل دو مبحث می باشد ارائه خواهد گردید .

فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین شامل حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت می باشد ، که هر کدام دارای تقسیمات و فروض مختلف می باشند . موارد گفته شده هر کدام از مناظر حقوقی و فقهی در جای خود در دو مبحث و هر مبحث در سه گفتاربررسی خواهند شد .

مبحث اول : حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس
صدمات مادون نفس عبارتند از صدمات وارد بر فرد به غیر از صدمات منجر به فوت . در این مبحث صدمات مادن نفسی هم چون صدمات وارد بر اطفال ناشی از تنبیه و تأدیب و جنایت بر اطراف که خود حالات مختلفی را در بر می گیرد را شامل می شود .

گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال
” مسئله حق تأدیب اطفال و کودکان ، مسئله تازه و جدیدی نیست . از همان ابتدای تاریخ و حتی قبل از آن ، مهم ترین وظیفه والدین تربیت اولاد بوده است . والدین نه تنها مکلف بودند که فرزندان خود را تربیت نمایند ، بلکه نسبت به آنان دارای اختیارات وسیع و نامحدودی بودند . در مجمع القوانین حمورابی که از قدیم ترین قوانینی است که برای بشر به یادگار مانده است پیش بینی گردیده که ” … بنده نافرمان را گوش می برند و اولاد جسور را زبان … ” به بیان دیگر پدر خانواده حق داشت که زبان فرزند جسور خود را قطع نماید .
در روم قدیم ، حق رئیس خانواده از این حد نیز تجاوز نمود . پدر خانواده حق حیات و ممات فرزندان خود را داشته است . لیکن بتدریج این حق مطلق رئیس خانواده محدود گردید .
در بین اعراب جاهلیت نیز چنین اموری مشاهده می شود . در آن جا پدر خانواده حق داشت دختران تازه متولد شده خود را زنده به گور نماید . پس از برقراری اسلام این رسم شرم آور از بین رفت . در شرع مقدس اسلام ، نه تنها پدر خانواده از داشتن حق حیات و ممات فرزندان خود محروم گردید ، بلکه سقط جنین ولو از ناحیه مادر مستحق برقراری مجازات دیه و خون بها است .
بدین ترتیب با پیشرفت تمدن و برقراری مذاهب ، حق پدر و رئیس خانواده نسبت به زندگی و مرگ فرزندان از بین رفت ، لیکن وظیفه و تکلیف قانونی والدین نسبت به نگهداری و تعلیم و تربیت فرزندان روز بروز بیشتر گردید .”
” اطفال حق برخورداری از تعلیم و تربیت را دارند . در اجرای این امر ، قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب تیر ماه 1353 ، تحصیلات را اجباری و والدین را ملزم به تأمین هزینه تحصیلی آنان نمود . برابر ماده 4 قانون مزبور ، هر یک از پدر و مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از 18 سال که قانوناً مسئول پرداخت مخارج زندگی او باشد و با داشتن امکانات مالی از تهیه وسایل و موجبات تحصیل کودک یا نوجوان واجد شرایط تحصیل مشمول این قانون در محلی که موجبات تحصیل دوره ای مربوط از طرف آموزش و پرورش فراهم شده باشدامتناع کند یا به نحوی از انحاء از تحصیل او جلوگیری نماید ، به حکم مراجع قضایی که خارج از نوبت رسیدگی می کند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال و به انجام تکالیف فوق نسبت به کودک و نوجوان محکوم خواهد شد . هر گاه پس از ابلاغ حکم دادگاه اقدام ننماید یا پس از اجرای حکم مجدداً کودک یا نوجوان را از تحصیل بازدارند به حبس از یک سال تا سه سال و تأمین هزینه معاش و تحصیل کودک و نوجوان محکوم خواهد شد . ”
” فراهم ساختن موجبات سلامت ، تأمین جانی و اخلاقی و تربیت اطفال تکلیف ابوین است و لذا مسئول به خطر افتادن امنیت اخلاقی اطفال والدین هستند . در حالی که در واقع عامل فساد و تباهی اطفال که آسیب پذیر هستند اغلب افرادی غیر از والدین هستند . ”

گفتار دوم : تنبیه اطفال
” نویسندگان قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در ماده 59 این قانون ضمن بیان حکم اعمالی که جرم محسوب نمی شود در بند اول آن ، اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین را که به منظور تأدیب یا حفاظت از آن ها انجام شود جرم نشناخته است مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و حفاظت باشد از ملاحظه ( مواد 1189 و 1181 و 1182 قانون مدنی ) به خوبی به دست می آید که والدین و اولیاء قانونی طفل صغیر منحصراً پدر و جد پدری صغار و محجورین می باشند . بنابراین سایر اشخاص از قبیل معلمین و آموزگاران که اصطلاحاً اولیاء معنوی صغار محسوب می شوند ،
اولیاء قانونی محسوب نخواهند شد . پس چنانچه این قبیل اولیاء اقدام به تنبیه بدنی صغار نماید عمل آنان بر حسب مورد جرم شناخته می شود . اما اولیاء قانونی یعنی پدر و مادری که سرپرستی صغار و محجورین را بر عهده دارند به تجویز بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی حق تأدیب و تنبیه بدنی افراد تحت سرپرستی خود را به طور متعارف یعنی به طوری که توأم با خشونت و ایراد ضرب و جرح نباشد دارند .

مسأله حق تنبیه سبک متعارف اطفال توسط اولیاء غیر قانونی در تبصره دوم ماده 49 قانون مجازات اسلامی بدین ترتیب پیش بینی شده است : ” هر گاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنیاطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد ” ضمناً مطابق ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، مصوب 25/9/1381 هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است و مطابق ماده 4 همین قانون به مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه و جریمه نقدی تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ناگفته نماند به تصریح ماده 7 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، انجام اقدامات تأمینی در چارچوب ماده 59 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 ، از شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مستثنی می باشد . ”
” حد تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین چه در قانون کیفری ( مجازات اسلامی ) و چه در قانون مدنی معین و مشخص نیست . بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی ، اعمال تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین ، اولیاء قانونی و سرپرستان صغار را با شرایطی تجویز کرده است . بنظر می رسد در برخی موارد اعطای مجوز فوق به این افراد ، کودکان را در معرض آزار و اذیت و شکنجه های جسمی و روحی به بهانه تادیب و تنبیه قرار خواهد داد .
بموجب مواد قانونی یاد شده ، تنبیه اطفال توسط والدین به منظور تادیب و تربیت طفل در صورتی که در حّد متعارف باشد جرم تلقی نمی شود . لیکن مشکل اصلی در اینجاست که این تنبیه تا چه حد متعارف است و میزان آن به درستی تعیین نشده است .
با ارائه طرح قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذر ماه ۱۳۸۱ انتظار می رفت که خلاء قانونی فوق حداقل در خصوص اطفال پر شود ، اما با تصویب ماده ۷قانون مذکور که اقدامات تربیتی والدین در چارچوب ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی را از شمول قانون یاد شده مستثنی می نماید ، تنها بارقه امید در مورد امکان تعقیب والدین ، اولیای قانونی و سرپرستان صغار به جرم آزار و اذیت جسمی و روحی اطفال از بین خواهد رفت .
بنابراین در خصوص کودک آزاری دردرون خانواده ، حقوق کیفری ایران همچنان با خلاء قانونی مواجه است . این امر در حالی است که قانونگذار با تصویب ماده ۶۲۵قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری خاص برای ترک انفاق کودکان در راستای ممانعت از بزه دیـدگی جسمانـی اطفال در حقـوق جـزای ایـران ، اقدام مثبتی انجام داده است ، لیکن موارد دیگـر کـودک آزاری علیرغم آنکـه تحقیقـات و آمـار نشـان داده است کــه بیشترین کودک آزاریهای جسمی ، جنسی و روانی در داخل خانواده ها و بر اثر خشونتهای خانگی صورت می گیرد ، مورد بی توجهی قانونگذار واقع شده است .”

گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال
در این گفتار جنایت بر ضد اطرافی که ممکن است برعلیه اطفال ارتکاب یابد از جمله قلع دندان شیری یا دائمی طفل ، قطع زبان و ازاله نطق طفل که در مباحث فقهی و متعاقب آن در قسمت دیات قانون مجازت اسلامی پیش بینی شده است ، بررسی خواهند گردید .

الف : قلع دندان شیری یا دائمی طفل
آیت الله خویی در مورد قلع دندان طفل چنین آورده است : ” در مورد کودکی که هنوز دندان های شیری او نیفتاده است ، در صورتی که آن دندان کنده شده دوباره بروید قصاص وجود ندارد . و در این مورد دیه دندان باید پرداخت شود [ در مورد دندان های شیری کودک قصاص وجود ندارد ولی اگر دندان شیری او افتاده باشد و دندان دائمی به جای آن روییده باشد ظاهراً قصاص ثابت است . ] و اگر آن دندان کنده شده هرگز نروید بنابر نظر مشهور فقها قصاص در این مورد ثابت است و نظر مشهور [ مبنی بر ثبوت قصاص در این حالت ] اشکال دارد و قابل پذیرش نیست . ”
شهید اول نیز در رابطه با قلع دندان طفل چنین می گوید : ” در مورد دندان کودک ، مدتی منتظر می شوند و در صورتی که دندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.