دانلود پایان نامه رایگان حقوق : تسامح

استفاده کند این شیوه تنها در قرار داد های قابل ابطال، اجرا شدنی است به طوری که طرف زیان دیده حق دارد قرار داد را ابرام و تصدیق کند و یا آن را به هم زند. ودر جایی که به قول کامن لو اشتباه وجود داشته باشد قرار داد باطل است.

بطور کلی فسخ قرار داد را می توان از طریق دادگاه و یا رأی قضایی مطالبه کرد مثلآ اگر طرفین با توافق خود قرار داد را لغو کنندپس بگیرد.هدف نهایی از راه حل مبتنی بر قواعد انصاف در مورد فسخ مبتنی بر سوء عرضه این است که قرار داد را از ابتدا زایل سازد این شیوه جبران خسارت نتیجه باز گرداندن طرفین به وضعیت قبل از انعقاد قرار داد است.
درجایی که اعاده وضع سابق غیر ممکن باشدجبران خسارت میسر نمی باشد شاید به همین دلیل کامن لو این قاعده را وضع کرده است که فسخ باید به طور کامل قرار داد را زایل کند.
پیش از این قانون حق مخاطب اظهار برای فسخ بر اساس انصاف منحصر به سوء عرضه ای بود که بعنوان شرط قرار دادی در قرار داد گنجانده نشده باشد.
بدیهی است که جبران خسارت از طریق فسخ در مواردی مکمل کامن لو است که راه جبران خسارتی برای سوء عرضه های معصومانه ای که بصورت شرط ضمن قرار داد نبودند مقرر نشده باشد. تمام شروط قرار داد،مشمول قواعد مربوط به نقض قرار داد هستند در این وضعیت جبران خسارت مخاطب اظهار از طریق فسخ در مورد سوء عرضه همانند سوء عرضه ای است که در ضمن قرار داد نباشد.
در مورد قرار داد قابل ابطالل قاعده ثابتی وجو دارد که این قرار داد تازمانی که معتبر است که طرف زیان دیده فسخ یا امضای آن را بر گزیند زمانی که انجام شد قابل برگشت نخواهد بود. علم به سوء عرضه پیش از انتخاب صحیح ضروری است این حق تا زمانی استمرار دارد که مخاطب اظهار ، انتخابی را عملی نکرده باشد
به عنوان مثال، اگر در فاصله تآخیر در حالیکه مخاطب اظهار در حال بررسی است فرد ثالث با حسن نیت، منفعتی را در آن مال تحصیل نماید. این مطلب پذیرفته شده است که برای مخاطب اظهار قبل از تصمیم گیری درمورد فسخ مدت زمانی در نظر گرفته می شود گذشت زمان برای این منظور موجب تحقق تأخیر در اجرای حق انتخاب نمی شود.
2)اعلام فسخ قرار داد
بی تردید در موردی که هر دو طرف حضور دارند اعلام فسخ قرار داد به وسیله طرف زیان دیده به دیگری شرط ضروری برای صحت فسخ است. به نظر لرد دنینگ در وضعیتی که طرف متصرف مال به طور متقلبانه ای غایب شود اعلام فسخ قرار داد شرط لازم برای فسخ نخواهد بود بنابراین طبق نظر وی در چنین موردی قصد مخاطب اظهار برای فسخ قرار داد کافی است مشروط بر اینکه وی قصد خود مبنی بر فسخ قرار داد را اظهار نماید.
در دعوایCar and universal.Ltdv.caldwee دادگاه استیناف رأی داد که اقدام فوری خوانده در اطلاع دادن به پلیس در زمانی که پی برد بر اثر فریب به فروش اتومبیل خود ترغیب شده و یک چک تقلبی دریافت کرده یک فسخ موثر بود اگرچه نتوانسته است مستقیمآ به ریدار اعلام نماید کمیته اصلاح قانون از این رأی انتقاد کرد و ترجیح داد اطلاع دادن به پلیس برای موثر بودن قسخ کافی ندانسته است.
مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس
جبران زیان از طریق پرداخت خسارت چنین تعریف می شود«خسارت های نقدی است که با موفقیت در دعوای ناشی از تخلف شبه جرمی یانقض قرار دادقابل حصول است معیار حکم به پرداخت خسارت در کامن لو این است که تنها یک بار برای تمام زیان های گذشته ،حال و آینده، قطعی و احتمالی، که بطور غیر مشروط مورد حکم واقع می شوند اقامه دعوا شود.هدف نهایی از اصل پرداخت خسارات این است که «تا آنجا که امکان دارد با پرداخت پول، طرفی را که حقوقش ضایع شده است در همان وضعیتی قرار داد که گویا حقوقش رعایت شده است»
در مورد نقض قرار داد،هدف از پرداخت خسارت این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر قرار داد نقض نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت اما در دعوای شبه جرم یا در دعوای فریب هدف این است که خواهان را در وضعیتی قرار دهیم که اگر شبه جرم ارتکاب نمی شد در آن وضعیت قرار می گرفت.
هدف خسارات در هر دو دعوا بر این امر دلالت می کند که پیش از اقامه دعوا، خوانده باید از انجام تعهدی که به نفع خواهان داشته قصور کرده باشد معمولأ تعهد خوانده یک تعهد مثبت است اگر چه همیشه این چنین نیست از سوی دیگر در شبه جرم خوانده یک تعهد منفی عامی را که حقوق، عدم انجام آن را بطور کلی بر او مقرر کرده است نقض میکند و از این طریق موجب صدمه جسمانی یا مالی خواهان می شود یا به حیثیت او لطمه وارد می کند.
در کامن لو در مورد سوءعرضه معصومانه هیچ گونه پرداخت خسارتی وجود نداشت حتی امروزه در مورد سوء عرضه معصومانه تنها یک اختیار قانونی به محکمه داده شده است که به جای پرداخت حکم به فسخ براساس بند 2 ماده 2 سال 1967 حکم به پرداخت خسارت نماید.
گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب
سبب دعوای خسارت هرچه که باشد مخاطب اظهارملزم است شرایط زیر را اثبات نماید و عدم اثبات آنها سبب سقوط دعوا خواهد شد. این شرایط عبارتند از:1-وجود اظهار خواه با الفاظ شفاهی یا کتبی باشد2- اظهار برای مخاطب آن یعنی خواهان بیان شده باشد3- ترغیب شدن4-عمده بودن5-خلاف واقع بودن6- تغییر وضعیت7- ورود خسارت یک شرط اضافی در دعوای اخذ خسارت به دلیل فریب ضروری است و آن تقلب است.
اصطلاح «دعوای به دلیل فریب» که معمولأ برای دعوای خسارات ناشی از سوء عرضه متقلبانه بکار میرود یک دعوای شبه جرمی است نه دعوای ناشی از قرار داد. این دعوا را می توان در شعبه «دادگاه انصاف »یاشعبه «دادگاه ملکه »اقامه کرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از مدت ها قبل اینگونه مقرر شده بود که در دعوا برای در یافت خسارت ناشی از فریب مخاطب اظهار باید اثبات کند که تقلب و خسارت بطور همزمان وجود داشته اند زیرا قابل طرح بودن آن ها فقط در صورت وجود آن دو عامل بطور همزمان با یکدیگر میسر است و وجود یکی بدون دیگری هیچ سبب برای اقامه دعوا وجود ندارد.
خواهان باید اثبات کنند که خسارات ادعایی نتیجه احتمالی و طبیعی متقلبانه ای است که در باره انها شکایت شده است همچنین خسارت باید قابل ارزیابی به پول باشد در دعوای Chamberian v.Boyd دادگاه حکم داد که ادعای خواهان علیه خوانده مردود است تقلب خوانده اعضای یک باشگاه را به رعایت مقرراتی ترغیب کرده بود که به موجب آن مقررات خواهان از در خواست انتخاب مجدد در کمیته باشگاه منع شده بود. برای حکم به پرداخت خسارت کافی است خواهان ثابت کند که عمل متقلبانه خوانده حقوق او را مورد تجاوز قرار داده است اگرچه نتواند مقدار خسارتی را که محتمل شده است معین کند.
خسارات به آنچه از عمل اظهار کننده ناشی می شود محدود نیست بلکه شامل خسارات ناشی از سخنان نمایندگان میشود مشروط به اینکه آنها در قلمرو اختیارات واقعی نماینده انجام شده باشد بنابراین در مورد دارنده بیمه نامه ای که از طرف نماینده اصیل اغوا شده دادگاه حکم داد که او محق است مبلغ پولی را که از زمان اغوا تا زمان اقامه دعوا پرداخت کرده بود از شرکت مسترد دارد.
در دعوای Hambro v Burnand دادگاه حکم داد که اصیل در مقابل طرف فریب خورده ای که توسط نماینده وی در مورد بیمه نامه ای اغوا شده است مسئول است نماینده در محدوده اختیاراتش عمل کرده بود اما اقدام او در جهت منافع بهتر برای اصیل نبود در مورد اخیر هم بدون شک اصیل مسئول بود زیرا شکی وجود نداشت که تقلب نماینده سبب خسارت خواهان شده بود.
گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو
اظهار کننده ای که اظهار خلاف واقع را از روی تسامح انجام میده همانند سوء عرضه متقلبانه، مسئول جبران خسارات است. قاضی لرد دنینگ در این باره می گوید((اگر شخصی به واسطه اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح دیگری را به انعقاد قرار داد با خود یا با ثالث ترغیب نماید ممکن است مسئول جبران خسارات باشد». از آنجا که وظیفه عدم اظهار به موجب کامن لو وظیفه ای مبتنی بر مسئولیت مدنی است هر گونه دعوایی در این مورد باید در قلمرو مسئولبت مدنی باشد.
پروند های دیگری وجود دارد که در آنها دعوای خسارت بر مبنای اظهار خلاف واقع ناشی از تسامح در دادگاه طرح شده و با موفقیت همراه بوده است. در پرونده Anderson v.Rhodes خواهان ها بر اساس آنچه که به دلیل نسیه فروختن سیب زمینی از دست داده اند مستحق اخذ خسارت از خوانده گردیدند.
4)خسارات برای سوء عرضه ناشی از تسامح به موجب قانون سوء عرضه سال 1967
بند 1 ماده 2 قانون سوء عرضه ،مسئولیت مدنی را مانند سوئ عرضه متقلبانه، بر اظهار کننده ای تحمیل میکند که در خلال مذاکرات منجر به قرار داد،سوء عرضه ای انجام میدهداگرچه ناشی از تسامح باشد.این ماده در حقیقت قلمرو معیار تسامح را توسعه نمیدهد بلکه به گفته «هاربی استریت» قلمرو شبه جرم مستقل فریب را گسترش میدهد
.مفاد کامل این ماده به قرار زیر است:
«شخصی که به دلیل سوءعرضه طرف دیگر قرار داد به انعقاد آن ترغیب گردیده و در نتیجه آن متحمل خساراتی شده است اگر اظهار کننده در قبال خساراتی که در مورد آنها سوء عرضه صورت گرفته است مسئول شناخته شود در ضورت تدلیس غیر متقلبانه هم مسئول خواهد بود مگر اینکه اثبات کند دلیل متعارف داشته است که اعتقاد پیدا کند و اقعیات اظهار شده حقیقت دارد و چنین اعتقادی را در زمان انعقاد قرار داد پیدا کرده باشد»
از جهت بار اثبات به نظر می رسد که بر اساس بند 1 ماده2 مخاطب اظهار مسئولیت قانونی ندارد که مسامحه اظهار کننده را اثبات کند وگرنه او براساس کامن لو موظف به چنین کاری بود.
در اولین دعوایی که بر اساس قانون سوء عرضه مورد رسیدگی قرار گرفت قاضی لرد دنینگ در پروندهCo.slingv.Anderson. چنین گفته است«بند 1 ماده 2 اقامه دعوا بدلیل سوء عرضه معصومانه را دقیقأ به گونه ای میسر می سازد که گویا سوء عرضه متقلبانه صورت گرفته است» واقعیات پرونده از این قرار بود:نماینده ای که بدون سوء نیت معتقد به درستی اظهارش بود به خواهان اظهار کرد که اجازه طرح تأسیس یک گاراژ بر قطعه زمینی که قبلأ خریدار شده بود تحصیل شده است. خواهان با اعتماد بر اینکه به انعقاد قرار داد با اصیل ترغیب گردید اصیل کاملأ آگاه بود که اظهار نماینده اش نادرست است دادگاه به نفع خواهان رأی داد اما به نظر لرد دنینگ قبل از تصویب این قانون دعوای خواهان با شکست مواجه میشد مگر اینکه اثبات می کرد اصیل یا نماینده وی مرتکب تقلب شده اند.
حال این سوال مطرح می شود که چه نوع معیاری برای ارزیابی خسارت باید اعمال گردد. برخی گفته اند: از آنجا که از لحاظ قانونی سوء عرضه براساس بند 1 ماده 2 از جهت مبنای مسئولیت با سوء عرضه متقلبانه تفاوتی ندارد ارزیابی شبه جرمی خسارت که معمولأ برای شبه جرم فریب اعمال می شود در اینجا نیز اجرا می گردد.
در پرونده Davis&co.v.Afa-Minerva دادگاه با توجه به اظهارات لرد دنینگ در پرونده Jarvis رآی داد که دعوای خواهان برای خسارت بر اساس بند 1 ماده 2 موقیت آمیز است.از سوی دیگر پرونده watts v.spence وجود دارد که دعوایی علیه خوانده برای دریافت خسارت از دست دادن سود معاملی اقامه شد دادگاه دعوای خواهان را پذیرفت و به نفع او رأی داد اما ترجیح داد که به جای معیار قرار دادی یک معیار سنجش شبه جرمی را بکار گیرد.

گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو
در کامن لو تنها راه جبران خسارات فسخ قرار داد است که منوط به دو شرط است:اگر ثابت شود که از لحاظ ماهوی بین آنچه تصور می شد و وجود دارد وآنچه هست تفاوت وجود دارد تا فقدان عوض محقق شود قرار داد ممکن است صرف نظر از سوء عرضه به

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*