اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند …

خدمات مربوط به کالاهای ملموس: تعمیر لوازم خانگی و تعمیر خودرو؛ کاملا غیر ملموس: روان درمانی، مشاوره و خدمات حقوقی(همان منبع). تقسیم بندی براساس میزان تکیه بر مردم خدمات مردم محور: با مردم تماس زیادی دارند؛ آموزش، مراقبتهای پزشکی، رستوران…