بایگانی برچسب: کنترل

ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۸

۲-۱۲ مهمترین مقاصد گردشگری سلامت در جهانبه دلیل ارز آوری و درآمدهای بسیار بالایی که گردشگری پزشکی دارد، بسیاری از دولت ها با قدرت بالایی در حال تقویت این صنعت در کشورشان هستند. کشورهای پیشرو در عرصه گردشگری پزشکی به شرح زیر هستند.برزیل: یکی از قدیمی ترین کشورها در گردشگری پزشکی می‌باشد که البته بیشتر …

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار …

۲۰۰۹ موهیب آلنوکری چطور اثربخش بودن هوش تجاری می تواند به سازمان ها کمک کند که استراتژی های خود را برنامه ریزی کرده و دستیابی به آنها را میسر می کند به طوری که سازمان ها می توانند از طریق حصول دانش به عنوان یک مزیت رقابتی، داده های بیشتری را برای تصمیمات استراتژیک خود …

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

حقیقت منفرد و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان هوش تجاری، ابزار بهبود عملکرد سازمانی، ضمن تشریح نقش، عملکرد و اهداف هوش تجاری در سازمان، به بررسی رویکردها و کاربردهای هوش تجاری پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که هوش تجاری با فرآیند تجاری و زنجیره ی ارزش سازمانی ارتباط مستقیمی دارد و باعث بهبود …

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با …

۱-۹٫ ساختار تحقیقپژوهش حاضر با موضوع «تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران» در چهار فصل گزارش می گردد. بعد از ارائه مقدمه مشتمل بر بیان موضوع، اهمیت و ضرورت آن،سوالات و اهداف پژوهش، در …

علمی : ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین- قسمت ۷

ثبت نام مشتریانورود و خروج مشتریان به وب سایت با شناسهآپدیت اطلاعات مشتریامکان جستجو و یافتن محصول مورد نظراضافه کردن محصول به سفارشحذف محصول از سفارشثبت سفارشامکان چاپ فاکتورامکان پیگیری و ردیابی سفارش۴٫۵- بانک اطلاعاتی وب سایت :موجودیتها و جداول بانک اطلاعاتی:جدول ۲-۴ :جدول مشتریان جدول ۳-۴ :جدول اطلاعات کارمندان جدول ۴-۴ :جدول اطلاعات گروه محصولات جدول ۵-۴ …

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه …

۷ احساسات و عواطف ۰٫۶۳۱ ۶ رفتار فراگیران ۰٫۷۸۰ ۸ یادگیری با توجه به اینکه آلفای کرونباخ مؤلفههای تحقیق همگی بیشتر از ۰٫۶میباشند، متغیرها نیز از پایایی مناسبی برخوردارند.۳-۱۱-۲- بررسی روایی پرسشنامهروایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی بهمعنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن …

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی …

مرحله حرکتی یا مرحله تداعیمرحله خودکاریمرحله شناختی:در این مرحله مبتدی بر مشکلات حرکتی تمرکز میکند و فرد در این مرحله به سؤالاتی از قبیل، شناسایی هدف،‌ارزشیابی اجرا، چه بکینم و چه نکنیم و عمل را در چه زمانی انجام دهیم، چگونه بایستم وقتی پایم آنجاست، دستم باید کجا باشدو… را پاسخ میدهد. اجرا دراین مرحله …

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

  تغییرات اجرا و اجرا کننده در مرحله یادگیریمدلهای چند مرحله یادگیری نشان میدهند که در مرحله، هم در اجرا و هم در اجرا کننده ویژگیهای مشخصی بروز میکند که عبارتند از:۱-تغییر در میزان پیشرفت۲-تغییر در هماهنگی اعضاء۳-تغییر الگوی مرجح هماهنگی۴-تغییر در ماهیچههای به کار گرفته شده در اجرای مهارت۵- تغییر در کارایی حرکت۶-تغییر در دستیابی …

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

  کاربرد آزمون انتقالی چیست؟با استفاده از این طرح میتوان متغیرهای یادگیری و متغیرهای اجرا را از یکدیگر جدا کرد متغیر اجرا متغیری است که بر اجرا اثر میگذارد ولی اثر آن نسبتاً پایدار نیست به عنوان مثال سرد کردن آب برای درست کردن به یک متغیر اجرا است زیرا وقتی متغیر را کنار بزنیم اثر …

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

 تفاوت رشد با یادگیریتفاوتهای عمده رشد با یادگیری عبارتند از:۱-در یادگیری فرد باید به فعالیت بپردازد ولی رشد طبیعی یک عمل دائمی و پی در پی است و حتی اگر فرد در خواب باشد نیز انجام میگردد.۲- یادگیری به ظهور یک گروه پاسخهای معین منجر میگردد که سبب تمایز فرد از دیگران میشود و در …