ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۸

۲-۱۲ مهمترین مقاصد گردشگری سلامت در جهانبه دلیل ارز آوری و درآمدهای بسیار بالایی که گردشگری پزشکی دارد، بسیاری از دولت ها با قدرت بالایی در حال تقویت این صنعت در کشورشان هستند. کشورهای پیشرو در عرصه گردشگری پزشکی به…

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار …

۲۰۰۹ موهیب آلنوکری چطور اثربخش بودن هوش تجاری می تواند به سازمان ها کمک کند که استراتژی های خود را برنامه ریزی کرده و دستیابی به آنها را میسر می کند به طوری که سازمان ها می توانند از طریق…

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

جلال حقیقت منفرد و محبوبه شعبان مایانی نتایج حاصل از پژوهش بیان گر ارتباط مثبت و معنادار بین ابعاد محتوایی سازمان و اثربخشی هوش تجاری است. ارایه الگویى براى بهبود هوش تجارى در بازاریابى صنعت بیمه الکترونیک ۱۳۹۰ اعظم سازور،…

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

حقیقت منفرد و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان هوش تجاری، ابزار بهبود عملکرد سازمانی، ضمن تشریح نقش، عملکرد و اهداف هوش تجاری در سازمان، به بررسی رویکردها و کاربردهای هوش تجاری پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که هوش…

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با …

۱-۹٫ ساختار تحقیقپژوهش حاضر با موضوع «تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه به فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی در بین مدیران بانک صادرات ایران» در چهار فصل گزارش می گردد. بعد…

فايل – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

شناسایی روابط علی: یک رویکرد هدفمند برای اندازهگیری رضایت مشتری باید قادر باشد روابط بین متغیرهای مدل رضایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بنابراین استفاده از یک مجموعه روابط ساخت یافته علی معلول برای ایجاد مدل رضایت مشتری…

پژوهش – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد …

موارد ملموس: ظاهر وسایل و تجهیزات، کارکنان و وسایل ارتباطی (Valarie. A & Parasoraman, 1387). ۲-۳-۴- اهمیت کیفیت خدماتیکی از مفاهیم نزدیک به کیفیت، مفهوم رضایت است. وجود اختلاف بین این دو مفهوم، مورد توجه بسیاری از صاحبنظران بوده است.…

اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه شهروند و …

۷-۲-۴- دفعات خرید از فروشگاه هایپراستار ۹۷۳-۴- آزمون تحلیل عاملی تاییدی ۹۸۴-۴- بررسی فرضیات ۱۰۱۱-۴-۴- بررسی فرضیه اصلی ۱۰۱۲-۴-۴- بررسی فرضیات فرعی ۱۰۲۱-۲-۴-۴- بررسی فرضیه بعد جنبه های فیزیکی ۱۰۲۲-۲-۴-۴- بررسی فرضیه قابلیت اطمینان ۱۰۳۳-۲-۴-۴- بررسی فرضیه تعامل شخصی ۱۰۴۴-۲-۴-۴-…