مقاله دانشگاهی – تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

ضریب همبستگی = ۰٫۱۰۶شیب خط رگرسیون= ۰٫۰۸۲شکل (۲-۲) الگویتحلیلی ارتباط حیطه های نگرش با یادگیری فعالیت های جسمانیدر آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ناجا__ ارتباط […]