ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۱۱

کوه های سفید، گر، خرمن کوه، تودج و قله بل برخی از مهم ترین قلل استان فارس هستنداستان فارس از دشت ها و دره های زیادی برخوردار است که به علت داشتن طبیعت زیبا در پیرامون خود، گردشگاه های طبیعی…

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه …

متغیر مقیاس سنجش طیف سنجش بلوغ سیستم هوش تجاری رتبهای چند ارزشی کیفیت محتوای اطلاعات رتبهای چند ارزشی کیفیت دسترسی اطلاعات رتبهای چند ارزشی استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار رتبهای چند ارزشی فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی رتبهای…

پژوهش – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار …

۱۳۸۷ علی محقر، کارولوکس، فرید حسینی، آصف علی منشی در محیط رقابتی و به سرعت در حال تغییر امروز، دسترسی به اطلاعات به موقع، مرتبط و خلاصه شده و آسان و ساده می تواند نقش استراتژیک در کارهای بازرگانی مانند…

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

حقیقت منفرد و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان هوش تجاری، ابزار بهبود عملکرد سازمانی، ضمن تشریح نقش، عملکرد و اهداف هوش تجاری در سازمان، به بررسی رویکردها و کاربردهای هوش تجاری پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که هوش…

اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه …

اهداف فرعیبررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه های شهروندبررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه هایپراستاربررسی وجود تفاوت کیفیت خدمات ارائه شده در فروشگاه شهروند و هایپراستار از دیدگاه مصرف کنندگانارائه پیشنهاد جهت بهبود وضع کیفیت ارائه شده از…