بایگانی برچسب: عفو

پژوهش – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

Cont: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنولA: حالت بلافاصله L: حالت یادگیریسنجش میزان آمونیای موجود در هیپوکمپ در حالت بلافاصله و بعد از یادگیری:نتایج سنجش میزان آمونیای هیپوکمپ در چهار گروه با روش T-Test مورد بررسی قرار گرفت. میزان آمونیای هیپوکمپ در هر چهار گروه کنترل، آمونیا، آمونیا + یوژنول و یوژنول …

پژوهش – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و …

خودکارآمدی مشابه خودپنداره[۶۶] ویژه تکلیف و ادراک خود از شایستگی است، چرا که هرکدام نشان دهندهی قضاوت افراد در مورد تواناییهای آنان است. در عین حال خودکارآمدی، بیشتر از این سازهها مختص موقعیت است. باورهای خودکارآمدی پویاتر، بیثباتتر و تغییر پذیرتر از باورهای خودپنداره و خود شایستگی[۶۷] است. خودکارآمدی فرد برای کار در یک روز معین ممکن …

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت …

(همان:۳۰۹) این دیوانه‌ که قطحی و گرسنگی در خراسان بر اثر حمله‌ی وحشیانه غز را می‌بیند، هرگز به ذهنش خطور نمی‌کند که این قحطی شاید به سبب عوامل انسانی‌ و غریزه‌ی زیاده خواهِ آدمیان باشد؛ زیرا دیوانه خدا را عامل همه‌ی پدیده‌ها می‌داند و همه چیز را تحت اراده‌ی او می‌شمرد و مستقیماً به خداوند …