بایگانی برچسب: ضرب و جرح

بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۸

نمودار ۲-۲۰ موقعیت منزل از نظر محل قرار گرفتنهمچنین بیشتر افراد (۴۵ درصد) به ترتیب فراوانی در منطق شهرک شهید رجایی، خواجه ربیع، شهرک شهید باهنر و بلوار توس ساکن بوده اند. که منطقه غیر برخوردار شهری محسوب می شوند.هر فرد دارای یک محیط شخصی است که از آن تاثیر می پذیرد. چگونگی محیط فیزیکی …