بایگانی برچسب: شخصیت بزهکار

مقاله دانشگاهی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۵

جدول ۱-۶ وضعیت تحصیلات مجرمین عنوان باسواد بیسواد جمع کل فراوانی ۱۷۹ ۲۱ ۲۰۰ درصد ۵/۸۹ % ۵/۱۰ % ۱۰۰ % ۱-۲- وضعیت خانوادگیخانواده شخص را در طول زندگی می توان به خانواده اصلی (پدری) و خانواده شخصی تقسیم نموده که هر کدام وضعیت و اثر خاص به خود را دارد.۱-۲-۱- خانواده اصلی (پدری)خانواده اصلی …

پژوهش – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت …

جدول شماره ۱-۵ وضعیت جسمی مجرمین کشیده تن فربه تن ستبر تن معمولی جمع ۲۲ ۰ ۹ ۶۹ ۱۰۰ نمودار ۱-۳ وضعیت جسمی مجرمینهمان گونه که مشاهده می شود بعد از افرادی که دارای بدن معمولی بوده کشیده تنان یا لاغر اندامان بیشترین فراوانی را در بین نمونه ها برخوردار می باشند. بنابراین چنانچه بتوان …