جستجوی مقالات فارسی – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

for i=1,2,…,(۱۸)که در اینجا  بار تولید شده تصادفی برای شین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌iام،  مقدار بار پایه شبکه توزیع برای شین iام و  نیز مجموع بار همه شین‌های سیستم در هر […]