بایگانی برچسب: سبک تصمیم گیری

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

۳-۵-۳٫ کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعاتAlthough there is no single established definition of IQ اگر چه هیچ تعریف واحدی از کیفیت اطلاعات وجود ندارد.. ., there is a با این حال می توان گفت که اطلاعات دارای ارزش زیادی برای کاربران بودهhighvalue و that it meet users’ requirements and expectations بایستی الزامات و انتظارات کاربران …