بایگانی برچسب: سازمان دولتی

مقاله علمی با منبع : اندازه گیری مولفه های کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان توسط دو فروشگاه …

برطبق مدل پاراسورامان، مشتری به هنگام مراجعه به سازمان در وهله اول انتظارات زیر را از سازمان توقع دارد: درک درست کارکنان از انتظارات مشتری تجربیات گذشته مشتری از خدمات سازمان شیوه ارتباط سازمان با مشتری (ادب و شخصیت) فهم دقیق سازمان از انتظارات مشتری موجب برقرای ارتباط مطلوب ســازمان بـا مـشتریـان میشود. پاراسورامان معتقد …