بایگانی برچسب: رگرسیون چندگانه

منابع مقالات علمی : تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد. – ۷۸۷/۰ عدم رد فرضیه ۴-۷٫ جمع بندی و نتیجه گیریاین فصل از پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده اختصاص یافته است. برای این منظور پس از بررسی ویژگی های عمومی …

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

انحراف معیار Beta فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی* کیفیت دسترسی اطلاعات ۰۶۷/۰ ۰۰۵/۰ ۷۸۷/۰ ۴۸۳/۱۲ ۰۰۰/۰ ۰۰۰/۱ با توجه به اطلاعات موجود در جداول مربوط به رگرسیون مرتبه دوم مشخص گردیده است که بتا برای متغیر کیفیت محتوای اطلاعات (۴۹۸/۰ =β) در سطح ۰۵/۰ معنی دار می باشد. همچنین جدول ۲۸-۳ نشان می دهد که متغیر …

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار …

۰۱۷/۰ تعداد مشاهدات ۹۸ همانگونه که در جدول ۴-۱۱ نیز مشخص است، رابطه متغیرهای کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار در سطح اطمینان ۹۵% تائید می گردد. بنابراین از آن جایی که سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ می باشد، همبستگی بین این دو متغیر مشخص می گردد.۴-۴-۴٫ بررسی …

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است [۱۳]. با سنجش پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ با ۸۳/۰ درصد، اعتبار پرسشنامه را در سطح بالایی تأیید می نماید.جدول ۳-۳: ضریب پایایی پرسشنامه تعداد سوالات پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ ۳۱ ۸۳/۰ …

سامانه پژوهشی – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و …

این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی است که توسط فورز و السون (۱۹۸۹) برای ارزیابی زمینههای بالقوهی مشکلزا یا شناسایی عوامل قوت رابطهی زناشویی ساخته شده است. آنها معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده به وجود میآید حساس است. فرم بلند این مقیاس ۱۱۵ سوال دارد که پرسشها به صورت گزینهای بر …