مقاله دانشگاهی – تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

ضریب همبستگی = ۰٫۱۰۶شیب خط رگرسیون= ۰٫۰۸۲شکل (۲-۲) الگویتحلیلی ارتباط حیطه های نگرش با یادگیری فعالیت های جسمانیدر آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ناجا__ ارتباط […]

اثر حاد کشش ایستا، پویا و ترکیبی، دو و پنج دقیقه قبل …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

رخدادهای هنگام کشش عضلانی……………………………………………………………………………………………….. ۲۴مکانیزم های کشش-الف: مکانیزم های بیومکانیکی کشش۱- (دامنه حرکتی)……………………………………. ۲۶۲- ویژگی ویسکوالاستیک واحد عضله-تاندون……………………………………………………………………………. ۲۷ب: مکانیزم عصبی کشش………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸دوک های عضلانی […]