بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت …

(همان:۳۰۹) این دیوانه‌ که قطحی و گرسنگی در خراسان بر اثر حمله‌ی وحشیانه غز را می‌بیند، هرگز به ذهنش خطور نمی‌کند که این قحطی شاید به سبب عوامل انسانی‌ و غریزه‌ی زیاده خواهِ آدمیان باشد؛ زیرا دیوانه خدا را عامل…

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۱۲

خود تو، صدباره، ز من عاجزتری چون ترا در پیش باید چند کس تاز رویت باز می‌راند مـگـــــس کودکان را چون ز من داری تو باز سرنگونی تو، بحق، نه ســــرفراز تو نه‌‌ای میری، اسیری دایـــــمی زآنکه محکومی، بحق، نه…

تحقیق دانشگاهی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۸

۲-۷- بررسی دلایلِ توجه متفکران و صوفیه به عقلای مجانیناگر بخواهیم با نگاه آماری به مثنوی‌های عطار (الهی نامه، اسرارنامه، مصیبت‌نامه و منطق‌الطیر) بنگریم از ۸۸۵ حکایتی که عطار در مثنوی‌هایش نقل کرده است ۱۵۰ حکایت را به دیوانگان اختصاص…

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۴

ب) کاوش در مورد نقش سیاسی- اجتماعی عقلای مجانین در جامعهج) پژوهش در مورد رابطه‌ی عقلای مجانین و نهضت تصوفد) تحلیل رابطه‌ی ذهن و زبان عقلای مجانین بر اساس مدل ” برخورد جهان‌های موازی”ه) بررسی عناصر زبانی همچون: شطح، طنز…

سامانه پژوهشی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۵

(عطار۱،۱۳۸۸،۲۰۷) به نظر می‌رسد این مجانین، هم‌نشینی مردگان را بر مصاحبتِ زندگان ترجیح می‌دادند و اموات را کم‌آزارتر از احیاء می‌یافتد، از اینروست که در بسیاری از حکایات آنان را در گورستان‌ها می‌بینیم؛ به‌عنوان نمونه، نیشابوری درمورد بهلول می‌گوید: «محمدبن…