ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۸

۲-۱۲ مهمترین مقاصد گردشگری سلامت در جهانبه دلیل ارز آوری و درآمدهای بسیار بالایی که گردشگری پزشکی دارد، بسیاری از دولت ها با قدرت بالایی در حال تقویت این صنعت در کشورشان هستند. کشورهای پیشرو در عرصه گردشگری پزشکی به…

سایت مقالات فارسی – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۳

در جمع بندی تعاریف ارائه شده برای توریست یا گردشگر و بمنظور تعریفی جامع از این واژه که در برگیرنده تمامی فعالیتهای بخش گردشگری (اعم از داخلی و خارجی) باشد، می توان تعریف ذیل را از از واژه «توریست» یا…

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز

بازی‏های المپیک هم طی حدود ۱۲۰۰ سال (از سال ۷۷۶ قبل میلاد تا ۳۹۳ بعد از میلاد مسیح) نه تنها یونانیان، بلکه ‏رومیان را نیز از سراسر امپراتوری و حتی از سرزمین‏های دوردست به خود جلب می‏کرده است. علاوه براین،…

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

۳-۵-۳٫ کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعاتAlthough there is no single established definition of IQ اگر چه هیچ تعریف واحدی از کیفیت اطلاعات وجود ندارد.. ., there is a با این حال می توان گفت که اطلاعات دارای ارزش زیادی برای…

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

حقیقت منفرد و همکاران (۱۳۸۹) در مقاله ای تحت عنوان هوش تجاری، ابزار بهبود عملکرد سازمانی، ضمن تشریح نقش، عملکرد و اهداف هوش تجاری در سازمان، به بررسی رویکردها و کاربردهای هوش تجاری پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که هوش…

جستجوی مقالات فارسی – ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین- قسمت ۴

شکل ۲-۴ : نمایش پیشامد بازدیدشکل ۳-۴ : پیشامد بازدید برای یک کاربرخاص در حالت کلیبا توجه به تعاریف ارائه شده ، بدیهی است که همواره متغیر L بزرگتر از ۲ میباشد و همچنین برای مدل سازی تابع هدف ،…

ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین- قسمت ۳

نوع دیگر پرتال که به «پرتال عمودی» معروف است اطلاعات را درمجموعه خاصی از موضوعات جمع آوری می کند به عبارت ساده تر ، پرتالهای افقی ، عمومی و پرتال های عمودی تخصصی هستند .خرید های online بخش عمده ای…

ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین- قسمت ۲

۳٫۲٫۵- تجارتC2A [۲۸]:این گروه هنوز پدیدار نشده است ولی به دنبال رشد انواع B2C وB2A دولت ها احتمالا تراکنش های الکترونیکی را به حیطه هایی همچون جمع آوری کمک های مردمی ، پرداخت مالیات بر درآمد و هرگونه امور تجاری دیگری…

مقاله دانشگاهی – تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

ضریب همبستگی = ۰٫۱۰۶شیب خط رگرسیون= ۰٫۰۸۲شکل (۲-۲) الگویتحلیلی ارتباط حیطه های نگرش با یادگیری فعالیت های جسمانیدر آموزشگاه علمی تخصصی ثامن الائمه ناجا__ ارتباط قوی ….. ارتباط ضعیففصل سوم:روش شناسی تحقیق۳-۱- مقدمهانسان از دیر باز برای شناخت طبیعت و…

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

مقایسه اجتماعی: مقایسه اجتماعی همان تمایل به مقایسه خودمان با دیگران است تا مشخص شود که با دیدگاههای ما در مورد واقعیتهای اجتماعی درست است یا خیر (فستینگو[۶۴]، ۱۹۴۵: ۱۲). به میزانی که دیدگاههای ما موافق با دیدگاههای دیگران باشد به…