آوریل 22, 2021

خودکارآمدی

1 min read

تعهد مستمر ۴،۹،۱۲،۱۳،۱۴ ۸۵/۰ تعهد هنجاری ۳،۱۰،۱۱،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ ۹۲/۰ خودکارآمدی خودکارآمدی عمومی کل پرسشنامه ۹۲/۰ جدول ۳- ۲ ضریب آلفای کرونباخ...

1 min read

سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را عبارت از قابلیت فرد در برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.