سایت مقالات فارسی – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

اکتبر 28, 2020 مدیر سایت 0

تعهد مستمر ۴،۹،۱۲،۱۳،۱۴ ۸۵/۰ تعهد هنجاری ۳،۱۰،۱۱،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ ۹۲/۰ خودکارآمدی خودکارآمدی عمومی کل پرسشنامه ۹۲/۰ جدول ۳- ۲ ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها۳-۹- روش‌های آماری تجزیه و […]