سامانه پژوهشی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت …

اکتبر 8, 2020 مدیر سایت 0

۲-۱۱-۳- عقلای مجانین و “برخورد جهان های موازی” ۳۴۲-۱۱-۴- ارتباط “برخورد جهان‌های موازی”با زبان عقلای مجانین ۳۶۲-۱۱-۴-۱- پارادوکس ۳۸۲-۱۱-۴-۲- شطح ۳۹۲-۱۱-۴-۳- طنز ۳۹۲-۱۲- مجذوبان الهی […]