بایگانی برچسب: تنبیه کننده

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

تا اینجا رابطه بین دو بُعد از مفهوم نگرش را روشن و فرمولیزه نمودیم. اما در خصوص رابطه این دو مفهوم با بُعد سوم نگرش، که تمایل یا آمادگی برای عمل است، چه میتوان گفت؟ در پاسخ، بهعنوان مقدمه باید توجه داشت که بُعد رفتارییا عملی در مفهوم نگرش، همانگونه که در قبل نیز بارها …