بایگانی برچسب: بزه دیدگی

پایان نامه با موضوع قانون مدنی ایران :سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به بهره کشی

مبحث دوم : تدابیر و پاسخ های غیر کیفری الف)پاسخ های برگرفته از نظام حقوق مدنی -۱محرومیت از حق حضانت قانون مدنی ایران در مقام پاسخ به سوء استفاده والدین از کودکان و واداشتن آنان به هر بهره کشی، آنان را از حق حضانت محروم کرده است. بر اساس بند چهار ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، …