ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۱۵

امیر حسین حکمت نیا می گوید:حضور فعال در همایش و نمایشگاه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با ارائه اقلام اطلاع رسانی و بسته های گردشگری سلامت شامل هزینه های درمان ، هزینه های سفر و پیش فروش تورهای سلامت به سه…

سایت مقالات فارسی – ارزیابی قابلیت های استان فارس در توسعه گردشگری سلامت شیراز- قسمت ۳

در جمع بندی تعاریف ارائه شده برای توریست یا گردشگر و بمنظور تعریفی جامع از این واژه که در برگیرنده تمامی فعالیتهای بخش گردشگری (اعم از داخلی و خارجی) باشد، می توان تعریف ذیل را از از واژه «توریست» یا…

ضرورت وجود سیستم های فروش آنلاین

تجارت الکترونیک را میتوان از حیث تراکنش‌ها [۲۳]به انواع مختلفی تقسیم نمود که بعضی از آنها عبارتند از :ارتباط بنگاه و بنگاه (B2B) : به الگویی از تجارت الکترونیکی گویند، که طرفین معامله بنگاه‌ها هستند .ارتباط بنگاه و مصرف کننده (B2C) : به الگویی…

تأثیر نگرش فراگیران بر یادگیری فعالیت های جسمانی در آموزشگاه علمی تخصصی ثامن …

  تغییرات اجرا و اجرا کننده در مرحله یادگیریمدلهای چند مرحله یادگیری نشان میدهند که در مرحله، هم در اجرا و هم در اجرا کننده ویژگیهای مشخصی بروز میکند که عبارتند از:۱-تغییر در میزان پیشرفت۲-تغییر در هماهنگی اعضاء۳-تغییر الگوی مرجح هماهنگی۴-تغییر…

بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ …

با گذشت زمان سیستم بدنی موشها میتواند استرس ناشی از تزریق آمونیا را کاهش داده و از طریق افزایش بیان GLT1 مانع نوروتوکسیسیتی شود. یوژنول موجب افزایش بیان GLT1 و کاهش فعالیت آنزیم GS شده است. تجویز آمونیوم استات و…

پژوهش – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

Cont: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنولA: حالت بلافاصله L: حالت یادگیریسنجش میزان آمونیای موجود در هیپوکمپ در حالت بلافاصله و بعد از یادگیری:نتایج سنجش میزان آمونیای هیپوکمپ در چهار گروه با روش T-Test مورد بررسی قرار…

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

اما همانطور که مشاهده شد یادگیری باز هم توانسته است تا حدودی اثرات آمونیا را خنثی کند و بیان GLT1 را نسبت به گروه بلافاصله و استراحت کاهش دهد و فعالیت آنزیم GS را افزایش دهد (نمودار ۳-۴ و ۳-۸).هم…

دسترسی متن کامل – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ …

آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم GS در حالت یادگیری بین چهار گروه وجود دارد [[F3,25=3/960 , P=0/019. نتایج در نمودار ۳-۷ نشان داده شده است. آزمون تکمیلی LSD نشان داد فعالیت…

سایت مقالات فارسی – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و …

عزیزی و همکاران (۱۳۸۹) در تحقیق خود نشان دادند که اکثریت بیماران مبتلا به سرطان از زندگی زناشویی خود راضی نیستند، که داشتن مشکل در زمینهی زناشویی علاوه بر خود بیماران و همسران آنها بر بچهها و همچنین، اطرافیان آنها…

پژوهش – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و …

خودکارآمدی مشابه خودپنداره[۶۶] ویژه تکلیف و ادراک خود از شایستگی است، چرا که هرکدام نشان دهندهی قضاوت افراد در مورد تواناییهای آنان است. در عین حال خودکارآمدی، بیشتر از این سازهها مختص موقعیت است. باورهای خودکارآمدی پویاتر، بیثباتتر و تغییر پذیرتر…