پایان نامه ارشد با موضوع زنجبیل، زنجفیل، میکنند.

سودایی است. چون ملین است، شربت آنرا برای رفع یبوست به مصرف می‌رسانند. روش مصرف: دم کرده، جوشانده، شربت و خامخوری. ریشه آنرا میجوشانند و شیره آنرا که تلخ است برای شکستگی میخورند. مانند چای در قوری دم میکنند یا…

پایان نامه ارشد با موضوع پیاز، میکنند.، گردو

به بیمار میخورانند. پیاز را دو نیمه کرده و بر روی زخم چرکی یا بریدگی میگذارند. پیاز و بیضه گوسفند را جوشانده و برای رفع سستی کمر(شب ادراری) مصرف میکنند. آب پیاز را برای درمان سوختگی برروی موضع میگذارند. برای…

پایان نامه ارشد با موضوع انجیر، گیاه، اسپند

تقویت معده.مصارف درمانی: دمکرده آنرا با نبات مصرف میکنند. خشک و کوبیده آنرا بهعنوان ادویه در غذاهایی مثل ماکارانی، خورشت و ته چین استفاده میکنند. بههمراه زیره و رازیانه دم میکنند و بهعنوان بادبر به مدت 3 روز به زائو…

پایان نامه ارشد با موضوع گیاهان دارویی، دوران پیش از تاریخ، جوامع انسانی

جوامع انسانی جریان دارد. ارتباط زمانی برقرار می‌شود که شرکت‌کنندگان از نمادهای معنادار استفاده می‌کنند. یعنی نمادهایی که برای استفاده‌کنندگان معنای یک‌سانی‌دارد». (همان،302) مردم منطقه معتقدند خداوند درد را از آسمان فرستاده و درمان آن را از زمین میرویاند. بههمین…

پایان نامه ارشد با موضوع کارکردگرایی، گیاهان دارویی، کودک و نوجوان

دیگر میگفتند این عمل از طریق مشاهده صورت پذیرفتهاست. درست همانگونه که قابیل پس از کشتن هابیل، دفن کردن او را از کلاغ فراگرفت و بههمین ترتیب مثلا نحوه استفاده از تنقیه بنابر گفته غیاثالدین به اینترتیب بودهاست که شخصی…

پایان نامه ارشد با موضوع خسرو انوشیروان، خلافت عباسی، خاورشناسان

به سریانی و میراث اسکندریان و امثال آنهاست منتهی به زبان عربی تدوین شده است».(نجمآبادی،4:1375)«در مورد آغاز نفوذ پزشکان غیر عرب به دربار خلیفه منصور گفته شده که وی بهدلیل بیماری سوء هاضمهای که همواره از آن رنج میبرد و…

پایان نامه ارشد با موضوع گیاهان دارویی، کارکردگرایی، تحلیل اطلاعات

1-5 روش پژوهش 71-6 قلمروپژوهش 81-7 تعریف مفاهیم 11فصل دوم:ادبیات پژوهشبخش اول 192-1) پیشینه پژوهش 192-2) طب و طبابت در ایران باستان 202-3) طب در اسلام 282-4) اصول طب و بهداشت در دین اسلام و روایت معصومین 302-5) طب درجهان…

منابع تحقیق درباره انجیر، گیاه، اسپند

درمانی: دمکرده آنرا با نبات مصرف میکنند. خشک و کوبیده آنرا بهعنوان ادویه در غذاهایی مثل ماکارانی، خورشت و ته چین استفاده میکنند. بههمراه زیره و رازیانه دم میکنند و بهعنوان بادبر به مدت 3 روز به زائو و بچه…

منابع تحقیق درباره کارکردگرایی، گیاهان دارویی، جوامع انسانی

مشاهده صورت پذیرفتهاست. درست همانگونه که قابیل پس از کشتن هابیل، دفن کردن او را از کلاغ فراگرفت و بههمین ترتیب مثلا نحوه استفاده از تنقیه بنابر گفته غیاثالدین به اینترتیب بودهاست که شخصی بر کنار آبگیری مرغ سقایی را…

منابع تحقیق درباره دارالفنون، دوره اشکانی، دوره ساسانی

بهسختی بیمار گشت. در میان پزشکان لشکری پزشک پیری به نام فیلیپ بود که سالها در دربار پدر اسکندر و خودش بهعنوان طبیب مخصوص انجام وظیفه میکرد. پزشک سالخورده که از وضع جسمی و روحی اسکندر بیشتر از سایر پزشکان…