تحقیق دانشگاهی – اثر حاد کشش ایستا، پویا و ترکیبی، دو و پنج دقیقه قبل از …

پیشنهادات برخاسته از تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۸۶پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………………….. ۸۷منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳فصل اولکلیات تحقیق برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید. مقدمه از گذشته تا به حال افراد به دنبال راهی برای افزایش…

اثر حاد کشش ایستا، پویا و ترکیبی، دو و پنج دقیقه قبل …

رخدادهای هنگام کشش عضلانی……………………………………………………………………………………………….. ۲۴مکانیزم های کشش-الف: مکانیزم های بیومکانیکی کشش۱- (دامنه حرکتی)……………………………………. ۲۶۲- ویژگی ویسکوالاستیک واحد عضله-تاندون……………………………………………………………………………. ۲۷ب: مکانیزم عصبی کشش………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸دوک های عضلانی واندام وتری گلژی……………………………………………………………………………………….. ۲۹بازتاب کششی میوتاتیک…………………………………………………………………………………………………………… ۳۰بازتاب کششی معکوس یا بازداری اتوژنیک ………………………………………………………………………………. ۳۰بازداری دوسویه…………………………………………………………………………………………………………………………

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت …

(همان:۳۰۹) این دیوانه‌ که قطحی و گرسنگی در خراسان بر اثر حمله‌ی وحشیانه غز را می‌بیند، هرگز به ذهنش خطور نمی‌کند که این قحطی شاید به سبب عوامل انسانی‌ و غریزه‌ی زیاده خواهِ آدمیان باشد؛ زیرا دیوانه خدا را عامل…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- …

پای در نه زود تا دستت دهند تا ثریدی این چنینم در شکستور ثریدی این چنین می بایدتنه به هر وقتی که پیوستت دهند(همان:۱۸۰ ) ۲-۱۳-۲- فیلسوفان مبتدع و اولیا اللهدر فرهنگ اسلامی دو گروه شاخص دیگر نیز بودند که…

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت …

نکته‌ی دیگری که در مورد حکایات «مجذوبان حق» جالب توجه است، انقلاب روحی و انفعالات درونی دیوانگان الهی بر اثر پدیده‌های عادی و اتفاقات معمولی محیط اطراف است.در داستان‌های دیوانگان به نمونه‌هایی برمی‌خوریم که در آن دیوانگان با چشم و…

علمی : بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۱۵

۲-۱۱-۴-۲- شطحشطح نیز ساختاری شبیه به پارادوکس دارد و در حقیقت حاصل یک پارادوکس معنوی است و براین اساس است که‌ هانری کربن، مستشرق پرآوازه‌ی فرانسوی، تعبیر (paradoxe inspire) [پارادوکس مُلهَم] را معادل «شطح» در زبان فرانسه پیشنهاد می‌دهد. شطحیات،…

جستجوی مقالات فارسی – بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت …

گفت: دارم سوی گورستان شتابمی‌روم، چون گور او پر آتش است زانک آنجا ظالمی است اندر عـــذابگرم گردم، زآنکه سـرما ناخوش است(همان:۱۹۰) همانگونه که معلوم است بهلول، واقعاً گور ظالم را پر از آتش عذاب می‌بیند و در عالم محسوسات…

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۱۲

خود تو، صدباره، ز من عاجزتری چون ترا در پیش باید چند کس تاز رویت باز می‌راند مـگـــــس کودکان را چون ز من داری تو باز سرنگونی تو، بحق، نه ســــرفراز تو نه‌‌ای میری، اسیری دایـــــمی زآنکه محکومی، بحق، نه…

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۱۱

البته باید در نظر داشت که از میان همه‌ی مؤلفانی که حکایات عقلاءالمجانین را نقل کرده‌اند، این، عطار نیشابوری است که به این قبیل حکایات گزنده‌ی انتقادی – اجتماعیِ دیونگان، توجه بسیار نشان داده است؛ همچنانکه بسامد حکایات “گستاخی دیوانگان…

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری- قسمت ۱۰

(عطار،۱۳۸۶: ۲۱۸) این دیوانه در این حکایت قصدش از آینه‌داری آن بوده تا دمی خلق را به تأمل در وجود خودشان وادارد و آنان را با کژی‌ها و زشتی‌های خودشان آگاه سازد؛ امّا این کار را نه با کلام و…