تقدیم به:
“روان پاک پدرم”
به او که نیست ولی حس وجودش به من
شوق زیستن میدهد
و
“عاطفه سرشار مادرم”
که مکتب نرفته درس زندگی به من آموخت
و
برادران و خواهران عزیز و دوست داشتنی ام…
سپاسگزاری
اکنون که این رساله به پایان رسیده است، بر خود لازم میدانم از جناب آقای دکتر حبیب احمدی استاد راهنمای محترم، جناب آقای دکتر عبدالعلی لهسائی زاده و جناب آقای دکتر علی یار احمدی اساتید محترم مشاور به خاطر راهنماییها و کمکهای بی دریغشان که همواره با سعه صدر من را مورد لطف قرار دادند و در طول انجام این رساله زحمات زیادی را متقبل شدند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
از دوستان خوبم آقایان مهدوی، صابر، حمیدی زاده، کلاته ساداتی، زهری، جلیلی، روحانی، عربی، گرگی، اکبری و فتح زاده به خاطر راهنماییهایشان سپاسگزارم. از همکاری کارکنان اداری دانشگاه(معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) و دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و بخش جامعهشناسی و کارمندان کتابخانه میرزای شیرازی و مرکز کامپیوتر دانشکده صمیمانه تشکر می کنم. همچنین قدردان زحمات پرسشگرانی هستم که در امر گردآوری دادهها بنده را یاری فرمودند.
در آخر از تمام دانشجویان و سایر کسانی که به هر نحوی در به ثمر رسیدن این رساله سهمی داشتهاند، بی نهایت سپاسگزارم.
چکیده
بررسی جامعهشناختی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان:
مطالعه موردی شهر شیراز
به وسیلهی:
مهدی معینی
واژگان کلیدی: رفتارهای پرخطر، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی، بازدارندگی، جوانان، شیراز.
پژوهش حاضر با استفاده از نظریهی کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی در بخش متغیر وابسته و نظریهی یادگیری اجتماعی در بخش متغیر مستقل به عنوان چارچوب نظری پژوهش به بررسی رابطهی بین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر جوانان پرداخته است. بر مبنای روش پیمایشی، دادههای پژوهش به وسیلهی پرسشنامه از تعداد ۶۰۰ نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر شیراز به روش نمونه گیری چندمرحله ای مختلط گردآوری شد. متغیرهای مستقل شامل سن، تحصیلات، درآمد خانواده، جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، نوع مسکن، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی می باشند. متغیر وابسته نیز رفتارهای پرخطر است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد بین درآمد، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، به لحاظ رفتارهای پرخطر، بین جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین سن، تحصیلات، نوع مسکن و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری مشاهده نشده است. معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر نیز نشان می دهد در مجموع شش متغیر درون معادله شامل تعهد به هنجارها، جنسیت(مرد)، باور به اصول اخلاقی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی، همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان توانستند حدود ۴۷ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر را تبیین نمایند. نمودار تحلیل مسیر نیز نشان می دهد که متغیرهای جنسیت(مرد) و باور به اصول اخلاقی نسبت به سایر متغیرها، دارای تأثیر بیشتری بر روی متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) می باشند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۹
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۱
۱-۴-۱- هدف کلی: ۱۱
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۱۱
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- سیر تحول بزهکاری در ادوار تاریخی ۱۴
۲-۲-۱- بزهکاری در عهد قدیم ۱۴
۲-۲-۲- بزهکاری در قرون وسطی ۱۶
۲-۲-۳- بزهکاری و جرم در عصر مدرن ۱۷
۲-۲-۴- بزهکاری و جرم در اسلام ۱۸
۲-۳- پیشینه داخلی ۱۸
۲-۴- پیشینه خارجی ۲۶
۲-۵- نقد پژوهش های پیشین ۳۹
فصل سوم: مبانی نظری
۳-۱- مقدمه ۴۲
۳-۲- نظریه های مربوط به رفتارهای بزهکارانه ۴۴
۳-۲-۱- دیدگاه جرم شناسی کلاسیک ۴۴
۳-۲-۲- دیدگاه اثبات گرایی ۴۵
۳-۲-۲-۱- اثبات گرایی زیستی ۴۶
۳-۲-۲-۲- اثبات گرایی روانی ۴۸
۳-۲-۳- نظریه های زیستی – اجتماعی ۴۹
۳-۲-۴- نظریه های جامعه شناختی ۵۰
۳-۲-۴-۱- نظریه های ساختار اجتماعی ۵۳
۳-۲-۴-۱-۱- نظریه بی سازمانی اجتماعی ۵۴
۳-۲-۴-۱-۱-۱- نظریه بوم شناختی رابرت ازرا پارک ۵۵
۳-۲-۴-۱-۱-۲- نظریه مناطق متحدالمرکز کلیفورد شاو و هنری مک کی ۵۶
۳-۲-۴-۱-۱-۳- نظریه فعالیتهای روزمره مارکوس فلسون و لاورنس کوهن ۵۹
۳-۲-۴-۱-۲- نظریه فشار ۶۱
۳-۲-۴-۱-۲-۱- نظریه آنومی امیل دورکیم ۶۲
۳-۲-۴-۱-۲-۲- نظریه فشار رابرت مرتن ۶۴
۳-۲-۴-۱-۲-۳- نظریه فشار عمومی رابرت آگنیو ۶۸
۳-۲-۴-۱-۲-۴- نظریه آنومی نهادی استیون مسنر و ریچارد روزنفلد ۷۰
۳-۲-۴-۱-۳- نظریه انحراف فرهنگی ۷۳
۳-۲-۴-۱-۳-۱- نظریه هنجارهای رفتاری تورستن سلین ۷۵
۳-۲-۴-۱-۳-۲- نظریه خرده فرهنگ بزهکارانه آلبرت کوهن ۷۶
۳-۲-۴-۱-۳-۳- نظریه فرهنگ طبقه پایین والتر میلر ۷۷
۳-۲-۴-۱-۳-۴- نظریه فرصت افتراقی ریچارد کلووارد و لوید اهلین ۷۹
۳-۲-۴-۱-۳-۵- نظریه کد(رمز) خیابان الیاه اندرسون ۸۰
۳-۲-۴-۲- نظریه های فرآیند اجتماعی ۸۱
۳-۲-۴-۲-۱- نظریه یادگیری اجتماعی ۸۳
۳-۲-۴-۲-۱-۱- نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند ۸۴
۳-۲-۴-۲-۱-۲- نظریه هویت پذیری افتراقی دانیل گلیزر ۸۷
۳-۲-۴-۲-۱-۳- نظریه تقویت افتراقی رانلد آکرز و رابرت بورگس ۸۸
۳-۲-۴-۲-۱-۴- نظریه خنثی سازی دیوید ماتزا و گرشام سایکز ۹۰
۳-۲-۴-۲-۲- نظریه کنترل اجتماعی ۹۲
۳-۲-۴-۲-۲-۱- نظریه بازداری والتر ریکلس ۹۳
۳-۲-۴-۲-۲-۲- نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی ۹۴
۳-۲-۴-۲-۲-۳- نظریه شرمنده سازی جان بریث ویت ۹۶
۳-۲-۴-۲-۲-۴- دکترین بازدارندگی ۹۷
۳-۲-۴-۲-۳- نظریه واکنش اجتماعی یا برچسب زنی ۹۸
۳-۲-۴-۲-۳-۱- نظریه نمایش شر فرانک تاننبائوم ۱۰۰
۳-۲-۴-۲-۳-۲- نظریه انحراف اولیه و ثانویه ادوین لمرت ۱۰۱
۳-۲-۴-۲-۳-۳- نظریه بیگانگان هوارد بکر ۱۰۴
۳-۲-۴-۲-۳-۴- نظریه عدم مداخله رادیکال ادوین شور ۱۰۶
۳-۲-۴-۲-۳-۵- نظریه فریبندگی های جرم جک کاتز ۱۰۷
۳-۲-۴-۳- نظریه تضاد اجتماعی ۱۰۸
۳-۲-۴-۳-۱- نظریه تضاد کارل مارکس ۱۰۹
۳-۲-۴-۳-۲- نظریه تضاد گروهی جورج ولد ۱۱۰
۳-۲-۴-۳-۳- نظریه واقعیت اجتماعی جرم ریچارد کوئینی ۱۱۱
۳-۲-۴-۳-۴- نظریه جرم و نظم قانونی آستین ترک ۱۱۲
۳-۲-۴-۳-۵- نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن ۱۱۳
۳-۲-۴-۳-۶- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ ۱۱۴
۳-۲-۴-۳-۷- نظریه کنترل قدرت جان هاگان ۱۱۵
۳-۲-۴-۴- نظریه های تکاملی(تلفیقی) ۱۱۷
۳-۲-۴-۴-۱- نظریه های دوره زندگی ۱۱۸
۳-۲-۴-۴-۱-۱- نظریه درجه بندی سنی رابرت سامپسون و جان لاب ۱۱۹
۳-۲-۴-۴-۱-۲- مدل تکامل اجتماعی ریچارد کاتالانو و دیوید هاوکینز ۱۲۱
۳-۲-۴-۴-۱-۳- نظریه تلفیقی دلبرت الیوت، سوزان ایجتون و راچل کانتر ۱۲۲
۳-۲-۴-۴-۱-۴- نظریه تعاملی ترنس ثورنبری، ماروین کرون، آلن لیزوت و مارگرات فارنورث ۱۲۲
۳-۲-۴-۴-۱-۵- نظریه عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو ۱۲۳
۳-۲-۴-۴-۱-۶- نظریه حمایت اجتماعی فرانسیس کالن ۱۲۴
۳-۲-۴-۴-۲- نظریه های خصلت پنهان ۱۲۵
۳-۲-۴-۴-۲-۱- نظریه یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین ۱۲۵
۳-۲-۴-۴-۲-۲- نظریه عمومی جرم میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی ۱۲۷
۳-۲-۴-۴-۲-۳- نظریه پتانسیل ضد اجتماعی شناختی تلفیقی دیوید فارینگتون ۱۲۹
۳-۲-۴-۴-۲-۴- نظریه اجبار افتراقی مارک کالوین ۱۳۰
۳-۲-۴-۴-۲-۵- نظریه تعادل کنترل چارلز تیتل ۱۳۱
۳-۲-۴-۴-۳- نظریه های خط سیر ۱۳۳
۳-۲-۴-۴-۳-۱- نظریه مسیرهای بزهکاری رالف لوبر ۱۳۴
۳-۲-۴-۴-۳-۲- نظریه تاکسونومی دوگانه تخلف تری موفیت ۱۳۵
۳-۲-۴-۴-۳-۳- نظریه تخلف زودهنگام و دیرهنگام جرالد پترسون و کارن یوئرگر ۱۳۶
۳-۲-۴-۴-۴- نظریه های رفتارهای پرخطر ۱۳۷
۳-۲-۴-۴-۴-۱- نظریه رفتار مشکل آفرین ریچارد جسور ۱۳۷
۳-۲-۴-۴-۴-۲- نظریه زمان بندی بلوغ چارلز اروین ۱۳۸
۳-۲-۴-۴-۴-۳- نظریه استرس اجتماعی جان رودز ۱۳۹
۳-۳- نظریه های مهارت های اجتماعی و ارتباطی ۱۴۰
۳-۳-۱- نظریه های روانشناختی مهارت اجتماعی و ارتباطی ۱۴۰
۳-۳-۲- نظریه های اجتماعی مهارت اجتماعی و ارتباطی ۱۴۱
۳-۴- چارچوب نظری پژوهش ۱۴۲
۳-۵- مدل مفهومی پژوهش ۱۵۰
۳-۶- مدل تجربی پژوهش ۱۵۲
۳-۷- فرضیات پژوهش ۱۵۴
فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
۴-۱- روش پژوهش ۱۵۷
۴-۲- تکنیک جمع آوری اطلاعات ۱۵۷
۴-۳- جامعه آماری ۱۵۸
۴-۴- حجم نمونه ۱۶۰
۴-۵- روش نمونه گیری ۱۶۰
۴-۶- واحد تحلیل ۱۶۱
۴-۷- تعریف مفاهیم ۱۶۲
۴-۸- روایی و پایایی ابزار سنجش ۱۶۶
۴-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۶۷
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها
۵-۱- مقدمه ۱۶۹
۵-۲- داده های توصیفی ۱۶۹
۵-۳- یافته های استنباطی ۲۱۶
۵-۳-۱- تحلیل های آماری دو متغیره (بررسی فرضیات) ۲۱۷
۵-۳-۲- تحلیل های آماری چندمتغیره ۲۳۱
۵-۳-۲-۱- تحلیل رگرسیون چندمتغیره ۲۳۱
۵-۳-۲-۲- تحلیل مسیر ۲۴۲
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
۶-۱- یافته ها ۲۴۹
۶-۲- بحث و تحلیل نتایج ۲۵۹
۶-۳- پیشنهادها ۲۸۵
۶-۳-۱- پیشنهادهای اجرایی ۲۸۵
۶-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۲۸۷
۶-۴- محدودیت های پژوهش ۲۸۷
منابع و مأخذ:
الف: منابع فارسی ۲۹۰
ب: منابع لاتین ۲۹۸
فهرست جداول
عنوان و شماره جدول صفحه
جدول ۱-۳- سنخ شناسی شیوه های سازگاری فردی ۶۷
جدول ۱-۴- توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شیراز و تعداد پرسشنامه های پر شده در هر منطقه ۱۶۱
جدول ۲-۴- ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیرهای پژوهش ۱۶۷
جدول شماره ۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی ۱۷۰
جدول شماره ۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی ۱۷۱
جدول شماره ۳-۲-۵: توزیع فراوانی

شاید شما هم جزو آدمایی باشین که از باز شدن یهویی در های هواپیما یا کنده شدن تیکه ای از هواپیما در بین پرواز وحشت داشته باشین. اما سوالی که اینجا پیش می آید اینه: موقع اتفاق حوادثی مثل این چه اتفاقی میفته؟ در ادامه با سایت ما همراه باشین تا بیشتر با این اتفاق و اتفاق های اون آشنا شید.

مقالات در رابطه

  • چاله هوایی چیه، و خطرناکه؟
  • دلیل بهتر شدن وضعیت پرواز با هواپیما
  • فرود آوردن هواپیما در مواقع لازم

این یکی از کابوس های شبونه ی یه مسافر هواپیمای ترسوه. یه مسافران مغرور یهو احساس کنه که به خروجی لازم نیاز داره و یهو با ضربه ای محکم در هواپیما رو باز کرده همه رو به بیرون پرتاب کنه! 

این کابوس در یکی از پرواز های سیدنی به آوالون یکی از مسافران یهو به طرف در حمله کرده و قصد باز کردن اون رو داشته. خدمه ی پرواز مانع اون شده ان و این خانوم بدون این دست اون دست کردن پس از فرود دستگیر شده. 

در هواپیما

اما ترس ما چه می شه؟ اگه اون مسافر موفق به باز کردن در می شد چه اتفاقی واسه هواپیما میفتاد؟ اگه در در اون ارتفاع و تحت فشار هوا باز می شد، کابین هواپیما تحت فشار قرار می گیرد و پریشونی به وجود می اومد.

 در سال ۲۰۰۵، ۱۲۱ مسافر (همه ی مسافران و خدمه) به دلیل تحت فشار قرار گرفتن کم کم کابین جون خود رو از دست دادن. این مرگبار ترین حادثه ی هوایی یونان بود. کمبود اکسیژن در ارتفاع ۳۰۰۰۰ پایی همه ی خدمه رو ضعیف ساخت و هواپیما اون قدر به راه خود ادامه داد (با به کار گیری خلبان خودکار) که تا قبل از رسیدن به زمین و فرود همه ی سوخت اون به اتمام رسید.

 در اینجور شرایطی ماسک های اکسیژن که تا لحظه ی آخر هم اکسیژن دارن باید واسه مقابله با کمبود اکسیژن از سقف به پایین بیافتند. در اتاقک خلبان، خدمه ماسک های خود رو می زنند و به سرعت ارتفاع رو کم کرده و هواپیما رو به ارتفاعی امن یعنی ۱۰۰۰۰ پایی می رسونن.

ماسک اکشیژن در هواپیما

اما کاهش فشار یهویی که با کنده شدن یکی از در های هواپیما همراهه، اتفاقی دیگه س. هرکی که در نزدیکی در خروجی نشسته باشه به آسمون پرتاب می شه، دمای هوای کابین هواپیما به سرعت و تا مرز یخ زدگی کاهش پیدا کرده و حتی ممکنه هواپیما تیکه تیکه شه.

 در سال ۱۹۸۸ یه بوئینگ ۷۳۷ با ۹۰ مسافر که از هونولولو بلند شده بود، در ارتفاع ۲۴۰۰۰ پایی دچار حادثه شد و قسمت بزرگی از سقف اون کنده شد. یکی از مهماندار های این هواپیما به بیرون پرتاب شد. این خانوم ۵۷ ساله روی صندلی خود ننشسته بود و کمربند نداشت. حالا خوبیش اینه بقیه ی مسافران کمربند خود رو بسته بودن و خلبان هم به سرعت و تا ۱۳ دقیقه ی بعد هواپیما رو فرود بیاره و کس دیگه ای آسیب ندین.

 این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که مثال های بسیاری مثل این اتفاق ها وجود دارن و این طور به نظر می رسد که پایان ندارن.

 حالا خوبیش اینه با این که کاهش یهویی فشار هوا خطرناکه، کم اتفاق میفته چون که مسافران به یه دلیل از استشمام هوای تازه محروم می مثل! و اون باز نشدنی بودن در هواپیما هنگام پروازه. خلبان پاتریک اسمیت این گونه توضیح می دهد: فشار داخل کابین هواپیما اجازه ی باز شدن در رو هنگام پرواز نمی دهد. در خروجی بیشتر هواپیما ها از داخل باز می شه. تعدادی هم بالا رفته و روی سقف جمع می شن و تعداد کمی از بیرون باز می شن. اما همه ی اون ها در اول به داخل کشیده می شن. به خاطر همین امکان باز شده اون ها در طول پرواز وجود نداره.

 تو یه ارتفاع عادی، بالغ بر ۸ پوند بر هر فوت مربع از بدنه ی هواپیما فشار وارد می آید. این یعنی بیشتر از ۱۱۰۰ پوند بر هر فوت مربع از در هواپیما فشاره. پس حتی "چاک نوریس" قهرمون فیلم های آمریکایی هم قادر به باز کردن در هواپیما هنگام پرواز نیس. اما در ارتفاع های پایین و وقتی که فشار بدنه کاهش می یابد چیجوریه؟

 فشار ناچیز ۲ پوند بر هر اینچ مربع هنوزم به اندازه ای زیاده که کسی قادر به جا به جایی اون نباشه. در ها به وسیله ی ضامن های الکتریکی و مکانیکی چفت شده ان. شما واسه باز کردن اون به جک هیدرولیکی نیاز دارین و حفاظت فرودگاه اجازه ی حمل همچین چیزی رو به شما نمیده.

 اما دست کم یه بار اینجور اتفاقی افتاده و یه مسافر در هواپیما رو در بین پرواز باز کرده. در سال ۱۹۷۱ فردی به نام "دن کوپر" هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ رو دزدید و پس از گرفتن دپیست هزار دلار به عنوان خون بهای مسافران با چتر نجات از در خروجی هواپیما به پایین پرید. پس از اون دیگه کسی اون رو ندین. با اینکه اون خلبان رو مجبور کرده بود که ارتفاع هواپیما رو کم کنه. یه سال بعد شرکت "کوپر ون" یه جور در واسه هواپیما طراحی کرد که هنگام بالا بودن ارابه ی فرود، در هواپیما به طور کاملً قفل و بسته بمونه.

این نکته می تونیم بگیم که دلیل این که در هواپیما واسه چتربازان و سربازان ارتش باز می شه اینه که فشار در اون هواپیما ها تنظیم شده. 

روی زمین قضیه فرق کرده و طبق گفته اسمیت، وقتی که هواپیما واسه مسافرگیری از تاکسی حمل مسافران و یا بیرون کردن مسافران از خود آماده می شه، در های اون باز می شن. در این حالت در مخصوص خروج لازم هم فعال می شه. 

بیرون پریدن از هواپیما

تا حالا با خود فکر کرده اید چی اتفاقی می افتد اگه شخصی در هواپیما بین پرواز جون خود رو از دست دهد؟ اگه به دنبال جواب این سئوال می گشتید یا اینکه حالا با خوندن تیتر مطلب مشتاق به فهمیدن این موضوع شده اید، در ادامه با سایت ما همراه باشین.

مقاله های در رابطه:

  • باورهای غلط در رابطه با هواپیما
  • چیجوری یه پرواز طولانی رو تحمل کنیم؟

در همین اول کار، اینجور شرایطی رو تصور کنین: به خاطر یه سفر کاری یا تفریحی در هواپیمایی نشسته اید و در حالی که هواپیما در حال پروازه، شما به طور کامل خونسرد و آروم روی صندلی خود نشسته اید که یهو متوجه رفتار عجیب مهمانداران می شید و شخص بغل دستی شما توجهتون رو به خودش جلب می کنه. اون نمی تونه حرکات خودشو کنترل کنه، صحبت نمی کنه و چشمانش رو بسته س. حتی وقتی که شما چند بار اون رو صدا می زنید بازم اتفاق خاصی نمی افتد و وقتی قضیه رو با مهمانداران در بین می‎ گذارید اونا آروم در گوشتون می می گن: «متاسفیم… اما اون مردهه…!»

به نظرتون این شرایط به طور کامل غیرمحتمله؟ سخت در اشتباهید! مشابه اتفاق گفته شده در سال ۲۰۰۷ واسه شخصی اتفاق که با خطوط هوایی بریتانیا (British Airways) از «دهلی» به طرف «هیترو» پرواز می کرد. جالبه بدونین این اولین باری نیس که یه نفر در بین پرواز می میرد! فکر نکنین اگه تا حالا در یکی از پروازهایتان شخصی در بین پرواز نمردهه چیز مهمی رو از دست داده اید یا از دنیا عقب هستین؛ هدف از گفتن این مطالب فقط اینه که در جریان باشین اگه شخصی در بین پرواز جون خود رو از دست داد، دقیقا چه اتفاقی خواهدافتاد؟

هواپیما

شخصی در بین پرواز شدیدا مریض می شه؛ در قدم اول چه اتفاقی می افته؟

بیایید از اول شروع کنیم: خدمه هواپیما چه کاری انجام میدن وقتی که شخصی در بین پرواز شدیدا مریض شده یا در حال مرگه؟ جواب ساده س!! یه خلبان جواب این سئوال رو این جوری گفت:

اول از هممون این سئوال رو می پرسیم که در هواپیما شخصی مجرب در مورد پزشکی هست یا نه؟ و اگه مریض در حال مردن بود، راه پرواز رو عوض می کنیم تا اون رو نجات بدیم.

حتما با خود می پرسید که راه هواپیما در چه جهتی و به طرف چه مقصدی عوض خواهدشد؟ سئوال خوبی بود! خلبان این گونه جواب می دهد:

اگه پرواز داخلی باشه، هواپیما به طرف نزدیک ترین فرودگاه تغییر راه خواهدداد تا رسیدگی های پزشکی لازم واسه مریض انجام شه. اگه پرواز بین المللی باشه، اول باید اقدامات لازم جهت فرود هواپیما انجام شه. در این شرایط، فرود اومدن در فرودگاه های آمریکا گزینه مناسبی هستش، چون که اقدامات لازم تند تر انجام شده و کاغذبازی های کمتری پیش روه. پس از فرود هواپیما دوباره اقدامات پزشکی لازم صورت می پذیرد.

هواپیما

چه اتفاقی می افته اگه هیچ راهی واسه نجات یا زنده موندن فرد وجود نداشته باشه؟

محض شفاف سازی باید بگم از نظر فنی هیچکی در هواپیما نمی میرد، چون که به دلیل مسائل قانونی، خدمه پرواز نمی تونن مردن شخصی رو در بین پرواز به شکل علنی اعلام کنن. از طرف دیگه، اگه دکتر بین پرواز هم این مسئله رو اعلام کنه، مسئولان خطوط هوایی شدیدا با ایشون برخورد می کنن. اگه شخصی واقعا در بین پرواز مرده باشه و هیچ راه دیگه ای واسه نجاتش وجود نداشته باشه، پرواز بازم باید به راه خود ادامه دهد و این تصمیم رو دوش خدمه پروازه که تا زمان رسیدن به مقصد، جسد رو در کجا نگهداری کنن.

شاید جسد تا رسیدن به مقصد روی صندلی خودش بمونه!

سازمان هوانوردی فدرال (FAA) قانون خاصی رو مبنی بر محل نگهداری جسد در هواپیما تنظیم نکرده؛ پس روش های برخورد با اجساد داخل هواپیما به نسبت خطوط هوایی، بسیار متفاوت هستش و از اونجایی که اتفاق این اتفاق اصلا عادی و عادی نیس، در نتیجه بیشتر خدمه پرواز هنگام اتفاق این مورد نمی دانند چه کاری باید بکنن. در واقع عادی ترین پاسخی که در اینجور زمانی از خدمه یا خلبان خواهیم شنید اینه:

«باید دستورالعمل راهنما رو چک کنم.»

در گذشته، آدمایی رو که در بین پرواز جون خود رو از دست می دادن به حال خود روی صندلی شون رها می کردن تا وقتی که هواپیما به مقصد برسه و بعد از اون مسئولان پزشکی جسد رو جابه جا کنن. معمولا روی جسد یه پتو هم می انداختن تا بقیه مسافران تا انتهای سفر به جسد خیره نشن. اینم بگیم بعضی از خطوط هوایی، کاورهای مخصوص جسد همراه خود دارن.
اما تازگیا اگه شخصی در بین پرواز بمیرد، جسد به بخش «درجه یه» (First Class) هواپیما منتقل می شه به خاطر این که صندلی های این بخش هم فضای بیشتری دارن و هم بیشتر وقتا خالی هستن. هر چند بعضی وقتا ممکنه مسافران در کنار جسد نشسته باشن. دقیقا مثل اتفاق و ماجرایی که در اول مقاله ذکر شد و دوستمون در بین سفرش فهمید یه جسد کنارش نشسته س!
اگه هیچ جای خالی در هواپیما نبود و تصمیم بر این بود که جسد رو نسبت به جای اصلی اش جابه جا کنن، در این شرایط خدمه باید مبتکرانه عمل و از فضاهای دیگه هواپیما به کار گیری کنن. فضایی مثل فضای دستشویی! شک نداشته باشین غلطه که یه جسد رو در دستشویی قرار داد، اما می توان اون رو در نزدیکی دستشویی گذاشت! یه مهماندار هواپیما داستان جالبی رو تعریف می کنه:

یه خانوم در پرواز یکی از دوستانم جون خود رو از دست داد. اون ها جسد رو در پتو پیچیدند و روی زمین بین دو دستشویی قرار دادن و به بقیه مسافران اعلام کردن که الان کسی نمی تونه از دستشویی به کار گیری کنه.

پس جریان «بخش مخصوص اجساد» در هواپیماها چیه؟

«بخش مخصوص اجساد» در هواپیماها یه افسانه نیس! خطوط هواپیمایی سنگاپور وقتی هواپیماهایی در اختیار داشت که از «سنگاپور» به طرف «نوارک» پرواز می کردن. هر کدوم از این هواپیماها مجهز به بخش مخصوص اجساد بودن. اما سنگاپور در سال ۲۰۱۳ تولید این هواپیماها رو متوقف کرده و قطعات باقیمونده اون رو هم به فروش رساند. پس از این به بعد دیگه خبری از بخش مخصوص اجساد در هواپیماها نخواد بود.

هواپیما

کلا احتمال مردن شخصی در بین پرواز چقدره؟

رو راست بگم، خیلی خیلی کم! طبق آمار MedAire (شرکتی که تماس های لازم پزشکی در بین پرواز رو برقرار می کنه.) از تعداد ۲۰۰۰۰ تماسی که در سال ۲۰۱۰ گرفته شد (آخرین سالی که آمار و ارقامش موجود بود)، تنها ۹۳ مورد به مرگ ختم شد و این تعداد فوت، از بین میلیاردها نفر که هرساله از راه خطوط هوایی سفر می کنن حاصل شده است. پس با این حساب احتمال به اتفاق پیوستن مرگ فردی در بین پرواز من و شما تقریبا صفره.
اما بد نیس با این دید هم به قضیه نگاه کنیم که شاید تا الان این اتفاق در بین پرواز من و شما افتاده باشه و ما متوجه اون نشده باشیم. فقط واسه حفظ آرامش مسافران در طول پرواز، خیلی کم پیش می آید که خدمه در مورد مرگ شخصی در طول پرواز صحبت کنن. پس به هر حال دفعه بعد در پرواز حواستون رو جمع کنین. اگه با بغل دستی خود صحبت کردین یا از اون چیزی خواستین و به طور کامل هیچ پاسخی نشنیدید، ناراحت نشید. این احتمال رو بدین که شاید اون بی ادب نباشه؛ شاید اون مرده باشه!

با نزدیک شدن به اربعین حسینی، خیلی از دوستداران و عاشقان امام حسین (ع) واسه زیارت به طرف کربلا و حرم مطهر این امام می شتابند. اگه شمام خوشبختی سفر به کربلا در این اربعین رو دارین، در ادامه شما رو با چند اپلیکیشن انتخاب در مورد اربعین حسینی و سفر زائران پیاده به کربلا آشنا می کنیم که می تونید با به کار گیری اون ها، سفری بسیار راحت تر و کامل تر رو تجربه کنین. با سایت ما همراه باشین.

قبل از هر چیز اگه بار اوله که قصد عزیمت به این سفر مقدس رو دارین، بهتره اول با اطلاعات کامل و کلی این سفر آشنا شید. اگه مواردی مثل اینکه در این سفر به چی چیزایی مثل خوراک و پوشاک و وسایل نیاز دارید رو نمی دونین، یا حتی اگه برنامه ها و هدف های خاص خود رو دارین و نیاز به یه چک لیست دارین، تا هنگام سفر تموم موارد رو به شکل تند بررسی کنین، می تونید اپلیکیشن "همراه اربعین" رو یه دوست و همراه خوب واسه خود بدونین که بدون هیچ چشم‎داشتی، به طور رایگان همه این جزئیات رو در اختیار شما قرار می دهد. البته بخش های مهم دیگری هم مثل آموزش کلمات و جملات پرکاربرد عربی و… در این برنامه هست که در ادامه با اون آشنا میشین.

همراه اربعین

1 قصد سفر به هر جایی رو که داشته باشیم، معمولا در اولین نوبت همیشه در زمان بندی ها دچار مشکل می شیم طوری که دیرتر از چیزی که فکرش رو می کردیم به مقصد رسیده یا با کمبود بعضی وسایل و پیش نیاز ها روبه رو می شیم که به دلیل بی اطلاعی از اینکه شاید اینجور وسیله یا وسیله ای به دردمون بخوره از آوردن اون ها دوری کرده ایم. بخش اصلی "همراه اربعین" با پرداختن به این موضوع و آگاه کردن شما از اطلاعات عمومی لازم واسه این سفر مثل جدول پیشنهادی واسه زمان بندی پیاده روی و… و این که چه چیزایی ممکنه در طول این راه به کارتون بیاد می تونه به شما در بستن یه بار سفر بی مشکل کمک کنه. هم اینکه در طول سفرهایی که به بیرون از شهر یا کشور می روید بعضی احکام دینی مثل خوندن نماز دچار تغییراتی می شن که به وسیله بخش احکام موردنیاز در این برنامه، می تونید اطلاعات جامعی رو درباره ی طهارت و نماز شکسته یا جماعت و… بخونین. هنگام رسیدن به عراق هم شاید با مردم عربی زبون این کشور هم صحبت میشین که می تونید به وسیله بخش آموزش عربی در این برنامه، با پرکاربردترین جملات و کلمه های عربی و معانی اون ها آشنا شید تا بتونین در گفتگوهای احتمالی خود، موفق به ایجاد رابطه با افراد مقابل شید.

لینک دانلود اپلیکیشن


مهم ترین موضوعی که در این سفر موردنیاز شما هستش، دسترسی به نقشه ای دقیق و البته آفلاین از راه پیش رو بوده که بتونین این پیاده روی دراز مدت رو، از راه درست و دقیق طی کنین و به محض رسیدن به نجف و کربلای معلا هم بتونین در تند ترین زمان ممکن از موقعیت مکانی بخش های مختلفی مثل خیابون های نجف و کربلا، جای های مذهبی، مراکز درمانی و بهداشتی، استراحتگاه ها و هتل ها باخبر شید. البته بد نیس که در کنار این نقشه ی دقیق و همراه، یه مجموعه کامل هم از نوحه ها و صوت های مربوط به اربعین حسینی در اختیار داشته باشین که راه پیش رو رو، با گوش دادن به اون ها سپری کنین.

راهنمای زائران اربعین حسینی

2 اپلیکیشن "راهنمای زائران اربعین حسینی" با جمع بیاری اطلاعاتی بسیار کامل تو یه جای، تموم نیاز های احتمالی شما رو در این راه رفع می کنه. این اپلیکیشن دارای نقشه های دقیق و آفلاین از نجف و کربلاه و نقشه ی آفلاین جداگونه ای از مسیرهای موجود از طرف نجف تا کربلا هم در اون قرار گرفته شده. شما می تونید با به کار گیری این نقشه ها و موقعیت یاب گوشی خود، موقعیت فعلی خود رو به طور دقیق روی نقشه ببینین و با در نظر گرفتن نقشه ی آفلاین پیش رو، راه خود رو به درستی انتخاب کرده و به طرف کربلا راهی شید. نکته ی جالبی که در بخش مسیریابی هست امکان فرستادن موقعیت مکانی از راه پیام کوتاهه که می تونید اگر بنا به هر دلیلی از کاروان خود جا موندین یا راه رو گم کردین، با ارسال موقعیت فعلی خود به یکی از اعضای کاروان، دوباره به راه درست و هم گروهی های خود محلق شید. در نقشه های موجود در برنامه هم اماکن مختلفی مثل خیابون های مهم و اصلی نجف و کربلا، جای های مذهبی، مراکز درمانی و بهداشتی، استراحتگاه ها و هتل ها مشخص شده ان که می تونید با به کار گیری اونا، در زمان خود واسه مراجعه به اینجا ها صرفه جویی کنین. ادعیه ی صوتی هم دیگر بخش موجود در این برنامه س که با جمع بیاری نوحه ها و صوت های خوشگل و مربوط به اربعین، یه مجموعه ی کامل صوتی رو هم واسه شما به همراه داره.

لینک دانلود اپلیکیشن


اما موضوع دیگری که در طول راه شاید با اون روبه رو میشین، خوندن نمازه که هنگام مسافرت های شهری و کشوری و پا گذاشتن به جای ها و مسیرهای جدید، پیدا کردن جهت درست قبله به یه نگرانی ی مهم تبدیل می شه. اما نگران نباشین چون که موبایل هوشمند شما می تونه نقش یه قبله نما رو واسه شما اجرا کنه تا در هر جایی از راه پیش رو که بودین، بتونین به آسونی جهت درست قبله رو پیدا کنین. شاید واسه اقامه ی نماز، بعد از پیدا کردن جهت قبله، به اوقات شرعی مکانی که در اون هستین هم احتیاج پیدا می کنین تا بتونین نماز های خود رو سر وقت بخونین یا دست کم از قضاشدن اون ها جلوگیری کنین. اپلیکیشن "اون سو" به فکر این نیازای شما بوده و اپلیکیشنی رو واسه بر طرف کردن این نیاز به طور رایگان در اختیار شما قرار داده است.

اون سو

3 اپلیکیشن اندرویدی "اون سو" یه سری از وسایل جهت پیدا کنی قبله و… و هم اینکه اعلام اوقات شرعی شهرهای جور واجور در اختیار شما قرار خواهدداد که به کمک اون می تونید زمان هایی که به مسافرت های بیرون از شهر یا حتی کشور می روید، همیشه و همه جا از جهت درست قبله ی نماز، ساعت دقیق اذان و… با خبر باشین تا بتونین نمازهای خود رو اول وقت بخونین یا دست کم اگه به هر دلیلی به خوندن اول وقت اون نمی رسید، با باخبر شدن از زمان اذان بعدی، از قضاشدن نماز فعلی خود جلوگیری کنین. این اپلیکیشن شامل قطب نما واسه نمایش چار جهت اصلی و زاویه دقیق نسبت به شماله و اطلاعات جور واجور دیگری مثل طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا رو هم به آگاهی شما می رسونه. بخش اوقات شرعی اون هم به طور کامل از اذان صبح، بالا اومدن آفتاب، اذان ظهر، غروب آفتاب، اذان مغرب و نیمه شب شرعی شما رو آگاه می کنه. به وسیله این وسیله می تونید با انتخاب دستی یا خودکار شهری که در اون قرار دارین، اوقات شرعی رو برابر با جای فعلی خود دریافت کنین. آخرین ویژگی جذابی که قصد معرفی اون رو داریم هم وجود چار جهت پیش فرض از شهرهای نجف، کربلا، مشهد و قمه تا اگر خواهان خوندن دعایی به طرف نجف اشرف، حرم امام رضا یا… رو بودین هم با آگاهی دقیق از جهت درست، بتونین رو به جای مورد نظر دعای خود رو به زبون بیارین.

لینک دانلود اپلیکیشن


حالا که با اپلیکیشن اون سو هم آشنا شدید تقریبا تموم نیازای مذهبی که ممکنه در طول این سفر با اونا روبه رو شید، رفع شده است. اما طبیعتا در طول راه پیش رو و حتی واسه اقامت راحت تر به اپلیکیشن های دیگری هم احتیاج پیدا می کنین که در ادامه به معرفی بخشی از اپلیکیشن هایی که شک نداشته باشین در طول این سفر براتون کاربردی هستش، پرداخته ایم. مثلا شما در طول راه و حتی در زمان اقامت خود در خاک عراق، مطمئنا نیاز به یه راه ارتباطی ساده و البته ارزون واسه در تماس بودن با عزیزان خود هستین. از همین رو نصب کردن یه اپلیکیشن پیام رسانی آنلاین به چیزی لازم تبدیل می شه.

Line

4 شاید هر کاربری دست کم یه مورد رو در گوشی خود نصب داره. اما از اونجایی که این سفر به بیرون از کشوره و تایم اون هم تقریبا طولانی می شه، بهتره اپلیکیشنی همه فن حریف رو در گوشی خود نصب داشته باشین تا هر احتیاجی که در مورد ی رابطه آنلاین داشتین رو رفع کنه. تلگرام با وجود ویژگی های بی شمار، تماس صوتی و تصویری نداره و واتس اپ فقط از تماس صوتی برخورداره. در واقع بین اپلیکیشن های جاافتاده بین کاربران ایرونی فقط دو اپلیکیشن لاین و وایبر از هر سه امکان تماس متنی، صوتی و ویدئویی ساپورت می کنه که با وجود مشکلاتی که واسه وایبر پیش اومده است، الان بهترین و تنها انتخاب ممکن لاین هستش. این اپلیکیشن که یکی از پراستفاده ترین اپلیکیشن های ارتباطی آنلاین در ایرانه، علاوه بر ساپورت از پیام های متنی و استیکر، ایجاد تماس صوتی و ویدئویی رو هم در امکانات خود قرار داده تا بتونین حتی با اینترنت سیم کارت هم با عزیزان خود تماس های ویدئویی یا صوتی برقرار کنین. با وجود اینکه امکاناتی مثل رومینگ و… در اختیار کاربران قرار می گیره، با این حال هزینه ی به کار گیری رابطه های آنلاین شدیدا کمتر و به صرفه تر هستش. کافیه اپلیکیشن لاین رو از لینک های پایین دانلود کنین و در گوشی خود و دیگه آدمایی که قصد تماس با اون ها رو دارین، نصب کنین.

لینک دانلود اپلیکیشن


حرف از رابطه های آنلاین که می شه دوباره به این نکته که اینترنت بخشی حذف نشدنی از زندگی آدم ها شده، اطلاع کامل پیدا می کنیم. شاید شمام در طول راه دانشگاه یا محل کار خود اینترنت سیم کارت رو فعال کرده و سایت های موردنظرتان رو مرور می کنین. راه پیش روی زائرین هم از فاصله بسیاری برخورداره طوری که ممکنه واسه بر طرف کردن خستگی، باخبر شدن از اخبار روز و… نیاز به مرور وب سایت های مشخصی داشته باشین. اگه فکر می کنین که اینجور امکانی در طول این راه به کارتون میاد، پس به یه مرورگر خوب و کاربردی احتیاج دارید که توانایی فشرده سازی دیتا و در نتیجه مصرف کمترین حجم ممکن رو داشته باشه تا هزینه ی به کار گیری این خدمات واسه شما به کمترین حد ممکن برسه. پیشنهاد ما در این مورد، مرورگر محبوب Operaه.

Opera browser

5 Opera browser یکی از بهترین مرورگر های موبایله که با در نظر گرفتن وجود بعضی ویژگی های منحصربه فرد در اون، می تونه به عنوان بهترین مرورگر واسه سفرها هم به حساب بیاد. مرورگر Opera browser از امکانات بی تعدادی برخورداره که می تونید با نصب اون از این ویژگی ها به کار گیری کنین. اما دلیلی که اون رو به عنوان مرورگر پیشنهادی واسه این سفر معرفی کردیم، 3 ویژگی متفاوت اینه که به اون ها می پردازیم. مهم ترین ویژگی این مرورگر، وجود حالتی با عنوان Off-Roadه که با فشرده سازی حجم دیتاهای دریافتی، علاوه بر افزایش خیره کننده سرعت بارگذاری سایت ها، باعث صرفه جویی در دیتای مصرفی هم می شه طوری که در خیلی از مواقع حجم وب سایت دریافتی رو به کمتر از نصف حجم اصلی اون می رساند. ویژگی دوم هم امکان خاموش کردن بارگذاری تصاویر وب سایت هاس. با خاموش کردن این امکان، تموم وب سایت هایی که به اون ها سر میزنین بدون بارگذاری تصاویر به نمایش در بین که این ویژگی می تونه ساعت ها وبگردی رو با کمترین هزینه ی ممکن به همراه داشته باشه چون که در واقع تنها متن هایی که از حجم فوق العاده کمی دارن به وسیله شما دریافت می شن. البته این ویژگی در چند مرورگر دیگه هم هست ولی مزیت این مرورگر، نمایش یه کادر رنگی به جای عکس ها و در نتیجه نبود به هم ریختگی قالب وب سایت هاس که در مرورگرهای دیگه، یه نقطه ضعف به حساب می آید. ویژگی آخر و سومی که واسه انتخاب این برنامه مورد توجه مائه، امکان ذخیره ی آفلاین صفحاته. این امکان شاید در طول سفر کاربرد خاصی نداشته باشه اما با صرف کمی حوصله، می تونید قبل از شروع سفر، وب سایت های بسیاری رو مثل داستان ها، اخبارها، نقد و بررسی ها و… رو واسه مطالعه ی آفلاین ذخیره کنین تا در طول راه حتی جای هایی که رابطه اینترنتی در اون ها ممکن نبود هم بتونین با مطالعه ی این سایت های از پیش ذخیره شده، خود رو مشغول کنین.

لینک دانلود اپلیکیشن


از اونجایی که همراه با کاروان های بسیاری به طرف مقصد راهی میشین، احتمال گم کردن راه به صفر می رسد و از اونجایی که معمولا هر کاروان یه راهنما داره، شما رو از بهترین و تند ترین راه ممکن راهنمایی می کنه. با این حال موارد بسیار دیگری ممکنه پیش بیاد که در طول راه، یا حتی هنگام اقامت خود در خاک عراق نیاز به پیدا کردن آدرسی خاص رو داشته باشین یا در حالتی دیگه دنبال تند ترین راه سواره یا پیاده به طرف جای های مذهبی یا اقامتی در شهر کربلا و… باشین. همین چند خط کافیه تا فهمیده که داشتن یه اپلیکیشن مسیریاب اگه لازم نباشه، خالی از لطف نیس که واسه این مورد، یکی از بهترین و کامل ترین اپلیکیشن های مسیریاب یعنی Google Maps رو واسه شما انتخاب کرده ایم.

Google Maps

7 Google Maps علاوه بر حالت آنلاین، امکان دانلود نقشه ی شهرها و کشورها رو هم در خدمت کاربران قرار داده تا بتونین با دانلود اون ها، فقط با کمک دستگاه GPS و بدون نیاز به رابطه اینترنتی، نقشه ی محل اقامت خود رو ببینین و از امکانات جور واجور اون مثل مسیریابی های پیاده و سواره، بیشترین به کار گیری رو ببرین. اگر نگران رابطه اینترنتی خود در طول راه هستین، می تونید قبل از اعزام، اقدام به دانلود نقشه ی آفلاین نجف و کربلا کنین تا در طول سفر قادر به به کار گیری ی آفلاین از نقشه ی راه خود باشین. واسه به کار گیری این برنامه کافیه تا وقتی که GPS گوشی روشنه به اون وارد شید و نام مقصد خود رو جستجو کنین. Google Maps اول به جای پیدا کنی و تعیین موقعیت دقیق شما در نقشه می پردازه و بعد بعد از جستجوی مقصد دلخواه، بهترین راه رو در حالت های پیاده و سواره در اختیار شما قرار می دهد تا بتونین بدون مشکل و حتی نیاز به یه راهنما، راه خود رو به طرف مقصدهای دلخواه طی کنین. نمایش نقشه ها به شکل دو بعدی و سه بعدی، جهت پیدا کنی و ترسیم راه پیشنهادی، جستجوی جای های مورد نظر، علامت گذاری نقاط موردعلاقه روی نقشه، راهنمای صوتی و… از دیگر ویژگی های این اپلیکیشن به حساب می آیند.

لینک دانلود اپلیکیشن


تا الان اپلیکیشن هایی رو به شما معرفی کردیم که همه انگار ممکنه در این سفر به عنوان یه اپلیکیشن نیاز به حساب بیان. اما کمی هم به سراغ سرگرمی ها بریم چون که در طول این راه طولانی، طبیعتا وجود اپلیکیشن هایی که در زمان استراحت یا حتی موقع پیاده روی کمی افراد رو سرگرم کنه، خالی از لطف نخواد بود. منظورمون تلویزیون و تماشای آنلاین کانال های اینه که در چند سال گذشته به لطف گسترش اینترنت های سریع، امکان تماشای همه کانال های موجود رو از هرکجای دنیا و فقط با یه رابطه اینترنتی ممکن کرده.

Telewebion

8 اپلیکیشن های بسیاری در مورد ی ارائه ی کانال های صدا و سیمای ایران به شکل اینترنتی فعالیت دارن اما Telewebion به چند دلیل مهم که در ادامه اون ها رو میگیم، بهترین انتخاب ممکن در مورد ی تماشای آنلاین تلویزیونه. مهم ترین ویژگی Telewebion امکان انتخاب کیفیت پخش و برخورداری از کیفیت 100kه که به شما امکان مشاهده ی بدون قطعی کانال دلخواه رو حتی با کمترین سرعت های موجود هم میده. با وجود اینکه این کیفیت کمترین سطح کیفی در این اپلیکیشنه، تماشا کردن و گوش دادن به برنامه های آنلاین رو با کیفیت قابل قبولی ممکن کرده که نگفته نمونه اینترنت های 3G و 4G سیم کارت ها می تونن خیلی راحت بالاترین کیفیت های موجود در Telewebion رو هم پخش کنن. با این حال اگه حس کردین که در تماشای کانال ها قطعی هست یا حتی تمایل داشتین که حجم کمتری رو در تماشای آنلاین کانال ها به کار گیری کنین، می تونید از کیفیت های پایین تر مثل 100k به کار گیری کنین. مورد دیگری که باعث شد این اپلیکیشن رو به عنوان بهترین برنامه ی پخش آنلاین انتخاب کنیم، امکان دسترسی به مجموعه ساعتی برنامه های پخش شده طوری که می تونید برنامه ی پخش شده در روزای گذشته رو هم فارغ از زنده بودن یا نبودن برنامه ی مورد نظر ببینین. علاوه بر اینکه همه امکانات گفته شده به شکل به طور کامل رایگان در اختیار شما قرار می گیرن.

لینک دانلود اپلیکیشن


همونطور که تا به اینجای مقاله در جریان قرار گرفتین، به کار گیری نصف از اپلیکیشن های معرفی شده نیازمند رابطه اینترنتی هستن که طبیعتا نمی توان توقع داشت که تموم افراد موجود در کاروان از این رابطه برخوردار باشن. در این مواقع شما می تونید با اشتراک گذاری اینترنت سیم کارت خود، اون دسته از دوستانتون که از اینترنت همراه برخوردار نیستن رو به وسیله اینترنت سیم کارت خود، به شبکه ی جهانی وصل کنین. کافیه تا با به کار گیری هات اسپات گوشی، اینترنت خود رو به اشتراک بذارین تا دیگه کاربران با روشن کردن وای فای خود، به گوشی شما وصل شده و از اینترنت شما به کار گیری کنن.

FoxFi

9 هات اسپات ها یکی از مفیدترین بخش های کاربری گوشی های موبایل هستن که به کمک اون می تونید اینترنت سیم کارت خود رو به وسیله وسیله وای فای با دوستای خود به اشتراک بذارین. تصور کنین که بسته ی اینترنتی ایرانسل، همراه اول یا رایتل رو خریداری کرده اید و حالا می تونید با فعال سازی هات اسپات، گوشی خود رو به یه مودم وای فای همراه تبدیل کنین و اینترنت سیم کارت رو به شکل یه مودم اینترنتی به اشتراک بذارین تا تموم گوشی ها و دستگاه ها بتونن از اینترنت شما به کار گیری کنن. FoxFi یکی از معروف ترین و شناخته شده ترین اپلیکیشن های موجود در این زمینه س که بدون نیاز به روت بودن گوشی می تونه با مدیریت کامل روی این بخش، بالاترین بهره وری رو در اختیار شما بذاره. به وسیله این برنامه می تونید روی اتصال ها مدیریت داشته باشین و دستگاه هایی که به مودم هات اسپات شما وصل شده ان رو ببینین و به امکاناتی مثل قطع اتصال یوزرهای وصل شده دسترسی داشته باشین. هم اینکه می تونید با گذاشتن رمز عبور روی هات اسپات، از اتصال دستگاه های ناشناس دوری کنین. بسته به مدل گوشی، تعداد دستگاه های قابل اتصال به هات اسپات مختلفه و برد اون هم به قدرت وای فای گوشی بستگی داره. اینترنت اشتراک گذاری شده بین تموم کاربران تقسیم می شه؛ از همین رو طبیعتا باید انتظار افت سرعت رو در صورت اتصال دستگاه های دیگه داشته باشین.

لینک دانلود اپلیکیشن


آخرین اپلیکیشنی که قصد معرفی اون رو داریم، انگار یه ساپورت واسه باقی موندن اپلیکیشن های قبلی به حساب می آید. اگه فرض رو بر اون بگیریم که تموم اپلیکیشن های قبلی رو در گوشی نصب کرده اید و قصد به کار گیری اون ها رو در طول راه دارین، شک نداشته باشین با مشکل کمبود باتری روبه رو میشین و از اونجایی که راه پیش رو هم بسیار طولانی مدت هستش، احتمال اینکه باتری شما در این راه تموم شه خیلی زیاده. از همین رو وجود اپلیکیشنی که در صرفه جویی مصرف باتری کمک حال شما باشه چیزی لازم هستش. با اینکه بسیاری فکر می کنند که این اپلیکیشن ها تاثیر خاصی در مصرف باتری ندارن اما بدون شک فعالیت چند ساعته ی اون در طول راه، خالی از لطف نخواد بود و تاثیر زیادی رو در مصرف باتری می ذاره.

Battery Doctor

10 Battery Doctor اپلیکیشنیه که در بالا لیست محبوب ترین ها قرار گرفته و این موضوع هم به دلیل تاثیر عالی و امکانات جانبی جالبیه که این اپلیکیشن در اختیار شما قرار می دهد. یکی از باحال ترین امکاناتی که این اپلیکیشن در اختیار شما قرار می دهد، شارژ کردن گوشی در سه مرحله ی اختصاصیه که با روش ای تخصصی، باتری شما رو به بهترین راه ممکن شارژ می کنه که همین موضوع باعث دووم بیشتر باتری و دیرتر خالی شدن اون می شه. امکان مدیریت روی برنامه ها و مشاهده ی چگونگی ی مصرف اون ها از باتری هم امکان فوق العاده ی دیگه ایه که به شما کمک می کنه تا اپلیکیشن های پرمصرف خود رو شناسایی ومبادرت به حذف یا Stop اون ها کنین. هم اینکه در این برنامه امکانی واسه مدیریت برنامه هایی که هنگام روشن شدن گوشی به طور خودکار اجرا می شن، در نظر گرفته شده که می تونید با به کار گیری اون، اپلیکیشن های بدون به کار گیری ای که پشت زمینه ی گوشی شروع به کار می کنن رو از این لیست خط بزنین. غیرفعال کردن برنامه های غیر لازم که باعث مصرف بیشتر از اندازه ی باتری می شن، پایان دادن به اپلیکیشن ها با Task Killer قوی، متوقف کردن برنامه ها هنگام خاموش شدن صفحه، نمایش زمان دقیق تا شارژشدن باتری، سیستم شارژ ۳ مرحله ای، کنترل روشنایی، مدیریت CPU، نمایش دمای باتری و ساپورت از دو پلت فرم اندروید و آی اون اس از امکاناتی هستن که به هر چی محبوب تر شدن این اپلیکیشن کمک زیادی کرده ان.

لینک دانلود اپلیکیشن

نکته ی مهم: طبق مقاله ها و لیست های منتشر شده، اپلیکیشن های پایین بیشترین حجم مصرفی رو از باتری موبایل ها دارن. پس پیشنهاد می کنیم اگه به این اپلیکیشن ها در طول سفر خود نیاز ندارین، حتمامبادرت به حذف یا غیرفعال کردن اون ها کنین چون که این برنامه ها حتی در صورت نبود اجرا هم پشت زمینه ی گوشی مشغول فعالیت بوده و باتری شما رو مصرف می کنن. 11 جفت و جور شده در سایت ما

اژدهای کومودو که در ظاهر مثل به موجودات افسانه ایه در واقع جزو خزندگانه و قدمت زیادی داره. در این قسمت از سری مقالات گردشگری زندگی وحش، قصد آشنایی بیشتر با اژدهای کومودو رو داریم. پس اگه شمام دوست دارین تا با معرفی این جونور، اطلاعات کلی، حقایق باحال و خیلی از موارد دیگه آشنا شید، در ادامه مطلب با سایت ما همراه باشین.

مقاله های در رابطه:

  • گردشگری زندگی وحش چیه؟
  • گردشگری زندگی وحش: تنبل درختی رو بیشتر بشناسیم

اژدهای کومودو به ظاهر مثل موجودات افسانه ایه اما در واقع این خزنده تنها یه مارمولک بسیار بزرگه. اژدهای کومودو جانوریه که قدمت خیلی زیادی داره و از میلیون ها سال جلو زمین می زیستهه اما تنها ۱۰۰ ساله که بشر این خزنده رو کشف کرده! اژدهای کومودو نام خود رو از جزیره ای گرفته که اولین بار در اونجا یافت شد (جزیره کومودو). نام این خزندگان در لیست «حیوانات ناتوون» قرار گرفته چون که تعداد اون ها تو یه قرن گذشته به دلیل بلایای طبیعی و آدم ها شدیدا کم شده.

حقایق

اژدهای کومودو حیوونی خطرناک و عجیبه که شاید از دید خیلی از ما یکی از وحشتناک ترین خزندگان هم باشه. در ادامه با حقایق این خزنده همراه باشین تا دلایل عجیب بودن و خطرناک بودن اون رو بررسی کنیم

  • اژدهای کومودو بزرگترین جانوریه که در دسته مارمولک ها قرار می گیرد. طول اون ها می تونه به ۳ متر هم برسه و وزن اون ها بعضی وقتا از ۲۰۰ پوند هم بیشتر می شه.

اژدهای کومودو

  • اژدهای کومودو خزنده ای گوشتخواره و غذای اصلی اش رو خوک ها، گوزن ها، مارها، ماهی ها و بوفالوها تشکیل می بدن! جالبه بدونین که یه اژدهای کومودو بالغ از گونه خودش هم تغذیه می کنه و بیشتر ده درصد از غذای اژدهای کومودو بالغ رو بقیه کومودوها تشکیل می بدن.
  • کومودوها دندان های بسیار تیزی دارن که از نظر ساختار به دندان های کوسه ها بسیار شبیهه. اون ها با دندان های خود خیلی راحت می تونن شکار رو از پا در بیارن.
  • برخلاف بقیه گوشتخواران، اژدهای کومودو استخون و حتی سُم شکارش رو هم می خورد!
  • اژدهای کومودو بالغ، رنگ پوست خاکستری و تیره ای داره و اژدهای کومودو جوون تر رنگ پوست سبز با خطوط زرد و مشکی داره.
  • اژدهای کومودو مثل مار زبانی دو شاخه داره. این خزنده از زبون خود واسه دریافت رد شکار به کار گیری می کنه. به لطف گیرنده های قوی زبانی، اژدهای کومودو می تونه حضور یه شار از فاصله ۶/۵ کیلومتری رو تشخیص دهد.
  • این خزندگان معمولا در طول روز شکار می کنن چون که چشمون اون ها نمی تونه محیط رو در شب به درستی ببینه. به جز این مسئله، اژدهای کومودو قدرت شنوایی کمی داره که همین مورد باعث می شه تا این خزندان در طول روز به دنبال شکار برن.
  • بزاق اژدهای کومودو بسیار سمیه! بزاق این خزنده ۵۰ نوع باکتری جور واجور رو در خود داره و تنها یه گاز کافیه تا بزاق این خزنده با خون طعمه مخلوط شده و شکار مسموم شه.
  • تحقیقات جدید نشون داده ان که بزاق این جونور در کنار باکتری هاش، یه زهر قوی هم در خود داره که به هنگام گاز گرفتن این زهر همراه با بزاق وارد بدن طعمه می شه.

اژدهای کومودو

  • اگه طعمه ای پس از این که به وسیله یه اژدهای کومودو گاز گرفته شد فرار کنه، به دلیل سمی بودن بزاق کومودو، طعمه در آخر پس از بیست و چار ساعت می میرد!
  • کومودوها بسیار با یکدیگر می جنگند. باحال اینجاس که این خزندگان موقع جنگ با یکدیگر، خیلی وقتا همدیگه رو گاز می گیرند اما بزاق خطرناکشان روی یکدیگر هیچ تاثیری نمی گذارد! به نظر می رسد که اژدهای کومودو در برابر زهر بزاق خود و هم نوعانش ایمنه!
  • از اونجایی که این جانوران خونسرد هستن، اون ها بیشتر وقت خود رو در مقابل خورشید می گذرونن تا گرمای بدنشون حفظ شه. در طول فصول بارانی، اژدهای کومودو در لونه خود در پایین زمین می موند تا گرمای بدنش از دست نره.
  • این خزندگان شناگران بسیار ماهری هستن. اون ها می تونن فاصله بین دو جزیره رو شنا کنن!
  • اژدهای کومودو می تونه با سرعت ۲۱ کیلومتر در ساعت بدود!
  • اژدهای کومودو ماده می تونه بین ۱۵ تا ۳۰ عدد تخم بزاره. تخم این جانوران مثل بادکنکیه که پر از آب شده سات! فرزندان از دندان خاصی که “egg tooth” اسمشه به کار گیری می کنن و تخم رو می شکنند. فرزندان پس از متولد شدن تا یه مدت روی درخت زندگی می کنن تا اژدهایان کومودو بالغ نتونن اون ها رو بخورند. اژدهای کومودو نمی تونه از درخت بالا بره.
  • این خزندگان به شکل آزادانه در طبیعت می تونن بیشتر از سی سال عمر کنن اما در اسارت تنها چند سال زنده می مثل!

اژدهای کومودو در کجا یافت می شه؟

اژدهای کومودو

کومودوها خیلی کم پیدا ان و در زندگی وحش فقط در ۵ جزیره یافت می شن. این جزیره ها عبارتند از: جزیره ها “komodo”، “Rinca”، “Gili Montang”، “Gili Dasami” و “Flores”.

کومودوها می تونن با زندگی در محیط های جور واجور کنار بیان. تنها چیزی که لازم دارن گرمای زیاده که معمولا درجه گرما واسه کومودوها باید بیشتر از ۳۵ درجه سانتی گراد باشه. کومودوها خونه خود رو در داخل زمین انتخاب می کنن. این نوع لونه دو مزیت داره. مزیت اول اینه که در طول شب بدن اون ها گرم باقی می موند و مزیت دوم اینه که همین لونه در طول روز در صورت نیاز بدن اون ها رو خنک می کنه.

نظر شما در مورد اژدهای کومودو چیه؟ نظرات خود رو با سایت ما در میان بذارین.

رایان ایر که به عنوان بزرگ ترین شرکت هواپیمایی اروپا شناخته می شه، اوکراین رو در نقشه ی هوایی خود قرار داد و پرواز به طرف این کشور رو شروع کرد.

طبق اعلامیه ای که رایان ایر منتشر کرده، پروازهای این شرکت هواپیمایی به کشور اوکراین از ماه اکتبر شروع می شه. این شرکت هواپیمایی ارزون قیمت ایرلندی می خواد که ۸۰۰٬۰۰۰ مسافر رو به شکل هرساله به دو فرودگاه بزرگ اوکراین منتقل کنه.

رایان ایر، ۱۰ راه جدید هوایی رو از کیف به مقصد فرودگاه های بارسلون، براتیسلاوا (پایتخت اسلوواکی)، گدانسک (به لهستانی: Gdańsk، که در گذشته با نام آلمانی دانتسیگ (به آلمانی: Danzig) معروف بود و یکی از بندرهای مهم در شمال لهستان در کنار دریای بالتیکه)، کراکوف (لهستان)، فرودگاه استانستد لندن، پزنان (لهستان)، استکهلم، ویلنیوس (به لیتوانیایی: Vilnius؛ پایتخت و بزرگ ترین شهر لیتوانی)، ورشو و وروتسواف (لهستان) راه اندازی می کنه.

در کل، ۳۲ پرواز هفتگی از پایتخت اوکراین انجام می شه.

هم اینکه، رایان ایر پنج راه هوایی از لویو (Lviv)، شهری در غرب لهستان، راه اندازی می کنه که شامل پروازهایی به فرودگاه های دوسلدورف، کراکوف، استنستد لندن، ممنیگن (آلمان) و ورشو هستش.

کیف، پذیرای ۱۴ پرواز هفتگی از این شرکت هواپیمایی هستش. در نتیجه ی این پروازها، اوکراین به سی و ششمین کشور در نقشه ی مسیرهای هوایی رایان ایر تبدیل می شه.

مایکل اولیری، مدیر اجرایی رایان ایر در کیف، گفت:

رایان ایر مفتخره که ورود رسمی پروازهای ارزون قیمت به اکراین رو اعلام کنه.

این خبر پس از اون اعلام شد که طرح مشابهی در سال گذشته به شکل انجام نشده رها شد.

ولادیمیر اوملیان، وزیر امور پایه ای اوکراین، گفت:

ورود رایان ایر به اوکراین، مهم ترین اتفاق فضایی هوایی اکراین در طول ۲۰ سال گذشته س.

پروازهای بزرگ ترین شرکت هواپیمایی ارزون قیمت اروپا از فرودگاه بین المللی بوریسپیل (کیف) و فرودگاه بین المللی دانیلو هالیتسکی لویو (لویو) شروع می شن.

این اتفاق واسه اوکراینی ها، فرصتی واسه انجام سفری ارزون و راحت؛ واسه اوکراین، به معنی ی پیشرفت ی صنعت حمل و نقل هوایی و شبکه ی فرودگاه های منطقه ای؛ واسه بنگاه های تجاری، راهی به طرف یه بازار آزاد و رقابتی، همراه با قوانین بازی مساوی… و واسه گردشگران، به معنی پروازی با پایین ترین قیمت به اوکراین و کشف محیط، زیبایی و فرصت های کاری اینه.

امضای توافقنامه ی امروز، نشون دهنده تکمیل موفقیت آمیز مذاکراته . من به رایان ایر دوستانه شادباش می گویم و واسه این شرکت آرزو می کنم که در سال پیش رو، موفقیت های بیشتری در اوکراین به دست بیارن.

امروز، من هم به همراه میلیون ها اوکراینی خوشحالم.

منطقه رام نشده ابوظبی رو در این مناطق طبیعی مواظبت شده و پارک های ملی، کشف کنین و لذت ببرین.

مقاله های در رابطه:

  • ۱۲ دلیل واسه سفر به ابوظبی
  • دیدنیای ابوظبی؛ پایتخت مدرن امارات

شرکت کنندگان تو یه مهمانی عصرگاهی باشکوه و صرف چای، از طبقات بالای برج های اتحاد در ابوظبی، می تونن به وسعت ای از آسمون خراش های مدرن بر لبه خلیج همیشه فارس، نگاه کنن و بعد کمی برگردن و نزدیکیا شهر رو در بیابانی گسترده، تماشا کنن.

بسیار ساده، ممکنه مرتکب این اشتباه شید که در این چشم انداز فوق العاده، لازم وجود نداره، اما باید بدونین این منطقه از نظر زندگی وحش، بسیار غنیه. در ادامه سه جای از بهترین ها رو تقدیم حضورتون می کنیم.

این مقاله به وسیله رابرت رید در تیم نشنال جئوگرافی نوشته شده. عکاس این مقاله، متیو پالیه.

ابوظبی

پارک ملی مانگرو، یکی از مهم ترین دارایی های مهم زیست محیطی امارات متحده عربی، به حساب می آید

۱. پارک ملی مانگرو

ابوظبی

کایاک ران ها، از پدال زدن در پارک ملی مانگرو، درست بیرون از شهر ابوظبی، لذت بسیاری می برند

وقتی که وارد یه کایاک (یه جور قایق) می شید، فراموش می کنین که در پایتخت امارات متحده عربی با بیشتر از یه میلیون نفر جمعیت هستین. در نزدیکیا های شرقی شهر، پارک ملی مانگرو (Mangrove National Park) رو با مساحتی بیشتر از ۱۸ کیلومترمربع جنگل های درختان مانگرو، در مد بالا، به وسیله کایاک ها می تونید تماشا کنین.

وقتی که در کایاک، آروم در حال پدال زدن هستین، با گذر از این محل زندگی غنی متراکم، می تونید به مشاهده فلامینگوها، مرغ های ماهیخوار و خرچنگ ها بدین. درختان مانگرو، با ارتفاعی بیشتر از ۴٫۶ متر، در این محل زندگی آب شور زندگی می کنن و دارای یه سیستم طولانی ریشه هستن که مثل لوله تنفسی، به این گیاهان هوا می رساند.

ابوظبی

پارک ملی مانگرو، محیط اکولوژیکی منحصربه فردی واسه اکتشافه و هم اینکه، مهلتی واسه استراحت  از زندگی شلوغ شهری رو واسه شما جفت و جور می کنه

تورهای زیادی واسه کایاک رانی در پارک ملی مانگرو وجود دارن. یکی از این شرکت های تور، سی هاوک (Sea Hawk) در بخش شرقی مانگرو مارینا (Mangroves Marina) با سه تور کایاک رانی در روز به ازای ۲۴۰ هزار تومن واسه هر فرد، است.

ابوظبی

اجاره کایاک واسه سه ساعت، از ۱۴۰ هزار تومن تا ۲۴۰ هزار تومن، متغیره. سی هاوک رو می تونید در تفرجگاه و هتل شرقی مانگرو و اسپای آنانترا، پیدا کنین

۲. باتلاق مواظبت شده الوثبا (AL Wathba wetland reserve)

ابوظبی

باتلاق مواظبت شده الوثبا، خونه بیشتر از ۲۵۰ گونه از پرندگان، و فلامینگوهای خارق العاده س

تجربه غیرمنتظره دیدن فلامینگوها در باتلاقی خوشگل، یهو در ۴۰ کیلومتری جنوب شرقی شهر ابوظبی ممکن می شه. در آخرای سال ۱۹۹۰ یه کارخانه تصفیه آب، به اشتباه، آب شور رو در دشتی میان چندین بزرگراه، ریخت و به تصادف باعث ایجاد این باتلاق ها شد. خیلی زود، نی ها در کنار این منبع آبی بزرگ شروع به رشد کردن و فلامینگوهای صورتی، هزاران فلامینگو، متوجه این نیزار فوق العاده شدن.

مصطفی التوم، فردی اهل سودان که ۱۰ سال در اون منطقه زندگی کرده و مسئول این باتلاقه، توضیح می دهد:

پیدا کردن آب و غذا اینجا، این باتلاق رو واسه فلامینگوها، بسیار خاص کرده.

گردشگران در باتلاق مواظبت شده الوثبا، با مساحتی برابر ۵٫۳ کیلومتر مربع، می تونن در مسیرهای مشخصی، پیاده روی کنن یا با درشکه های تک اسبه در محوطه ای که کمترین مزاحمت رو واسه فلامینگوها (و بیشتر از ۲۵۰ گونه دیگه پرندگان که در این منطقه، زندگی می کنن) جفت و جور می کنه، سواری کنن.

ابوظبی

در بعضی موارد، شما می تونید تا ۹ متری دسته های صدتایی فلامینگوها برید و اون ها رو در حال شکار میگوی آب شور در باتلاق تماشا کنین.

این باتلاق، از پاییز تا بهار، محل زندگی بیشتر از ۴ هزار فلامینگوه. در تابستون، خیلی از اون ها به طرف آسیای مرکزی، مهاجرت می کنن و بعضی از اون ها، در تموم سال، همانجا می مثل.

این منطقه مواظبت شده در نزدیکی E30 (جاده کامیون ال عین) و E11 (بزرگراه بی المللی قویفات)، فقط در روزای پنجشنبه و شنبه، واسه بازدید عموم بازه. باتلاق الوثبا، بیشتر، بسیار آروم و خلوته. محوطه تماشای پرندگان، نشونه گذاری نشده، اما وقتی که وارد پارک می شید در طرف چپ باتلاق (شرق)، قرار داره.

بیشتر بخوانید:

  • پارک های ملی ایران، پارکای فراموش شده و نامعلوم
  • پارکای ملی آمریکا؛ بازدید رایگان در سال ۲۰۱۷

۳. پارک زندگی وحش عربی

ابوظبی

سر بنی ناامیدی (Sir Bani Yas)، با وجود دهه ها مراقبت و مواظبت و سرمایه گذاری بر مسائل زیست محیطی، الان، خونه بیشتر از هزاران حیوانات وحشی بزرگ و میلیون ها درخت و گیاهه

ابوظبی، به دلیل وجود غزال هاش، نامگذاری شده. در نزدیکی شهر، نمی تونید بزهای کوهی کوچیک رو پیدا کنین، اما باید بدونین که اون ها اونجا رو به همراه صدها گونه در خطر دیگه ترک کرده ان و در بزرگ ترین جزیره ها بیابانی، اقامت گزیدند که تنها چند ساعت از غرب شهر ابوظبی، فاصله داره (از راه بزرگراه E11 و یه تاکسی آبی، می تونید به اونجا برسین).

ابوظبی

مانگروهای سر بنی ناامیدی، مکانی فوق العاده واسه کشف در زندگی وحش هستن

بازدید از سر بنی ناامیدی، درست به اندازه رفتن به موزه جدید لوور ابوظبی یا ساختمون باشکوه الدار (Aldar)، اولین ساختمون با ساختار دایره در جهان، می تونه هیجان انگیز باشه. سر بنی ناامیدی جزیره ای با ۸۸ کیلومتر مربع مساحت در گذشته بیابانی بی درخت بود.

با اینکه باید به شما بگیم که در ۴ دهه گذشته، میلیون ها درخت، این چشم انداز رو طوری تغییر داده ان که دیگه هیچ شباهتی به ساوانای (دشت بی درخت و بیابانی) کنیایی نداره.

 این جزیره، با وجود سواحل و فعالیت هایی که در سه هتل باشکوه (با مدیریت هتل های زنجیره ای تایلندی آنانترا)، به مهمانان پیشنهاد می شه، پر از زندگی وحش بومی و هم اینکه حیواناتی که از بیرون مرز کشور، به اونجا وارد شده ان، است. با سافاری، می تونید دراین زمین های آزاد و خوشگل، به تماشای زرافه ها، شترمرغ های سومالی، تیزشاخ آفریقای شرقی و عربی (beisa and Arabian oryx)، گوسفند بربری با شاخ های قفل شده به هم، شترمرغ استرالیایی (emus) و تعداد کمی چیتا، بدین.

اگه به جستجو در دنیای بهترین فیلم های تاریخ سینما از راه نقشه هایی که با دست نقاشی شده ان، علاقه مندین، در ادامه مقاله با ما همراه باشین.

مقاله های در رابطه:

  • وستروس رو در دنیای واقعی ببینین
  • لوکیشن فیلم: اینتر استلار

نقشه ها و توضیح جغرافیایی فیلم های زیبای جنگ ستارگان، عروس شاهزاده، ارباب حلقه ها و دیگه فیلم ها رو از اول تا آخر در این نقشه های زیبای با دست نقاشی شده تماشا کنین.

این مقاله به وسیله بتسی میسون در تیم نشنال جئوگرافی نوشته شده. ایشون یه خبرنگار در بخش علمیه که وبلاگ نشنال جئوگرافی رو با کمک نویسندگان، روی نقشه به تصویر کشید.

جنگ ستارگان

تصویر از اندرو دگراف

نقشه فیلم جنگ ستارگان (۲۰۰۹)، تشکیل شده از سیارات ولکان (طرف چپ بالای تصویر) و زمین (طرف راست پایین تصویر) به عنوان لوکیشن های اصلی.

ژوراسیک پارک

تصویر از اندرو دگراف

صحنه های فیلم پرمخاطب علمی تخیلی ژوراسیک پارک (۱۹۹۳) بیشتر تو یه پارک موضوعی هستش تو یه جزیره به نام نبلار، اتفاق افتاد.

ژوراسیک پارک

تصویر از اندرو دگراف

جزئیات نقشه ژوراسیک پارک، مسیرهای سفر شخصیت ها در جزیره در جیپ ها رو نشون می دهد.

عروس شاهزاده

تصویر از اندرو دگراف

عروس شاهزاده، ۳۰ سال پس از اکران، بازم یه فیلم محبوب همگانیه.

عروس شاهزاده

تصویر از اندرو دگراف صحنه های نزدیک از چاله های نا امیدی در عروس شاهزاده

طبق گفته های هنرمندی به نام اندرو دگراف، به تصویر کشیدن تموم اتفاقات تو یه فیلم مهیج ماجراجویانه مثل جنگ ستارگان تو یه صفحه مثل بازی کردن تتریسه. این هنرمند، حرکات شخصیت های داخل این دنیای خیالی در حدود ۴۰ فیلم رو به روی نقشه آورده.

اون می گوید:

زمان زیادی رو سپری کردم تا مطمئن شوم همه چیز بر سر جای خودشه و درست کار می کنه و هیچ وقت این گونه نمی شه.

دگراف، یه تصویرگر و هنرمند حرفه ای، می گوید پروژه ای واسه طراحی یه نقشه جنبه های سفر، اون رو به این فکر برد که می توان از دیگر چیزها هم نقشه جفت و جور کرد. ایشون اشتیاق به ساختن دنیاهای کوچیک داشت. وقتی که دگراف در حال کشیدن این نقشه ها بود، با خود فکر می کرد خلق نقشه از چیزی غیرخطی مثل فیلم و چسباندن صحنه های فیلم به یکدیگر و اون رو تو یه شکل قابل فهم در آوردن، بسیار باحال و مفرحه.

در اول اون تلاش کرد نقشه زیرزمین پر پیچ و خم در فیلم گونیز (۱۹۸۵) رو بکشه و بعد به سراغ دیگه فیلم ها رفت که در زمان کودکی واسه اون باحال بودن و در سن بزرگسالی جذابیت خود رو واسه اون نگهداشتن. دگراف، اولین نقشه خود رو از فیلم شمال از شمال غربی ساخته آلفرد هیچکاک کشید. به عنوان کودکی در دهه ۱۹۸۰، اون عاشق جنگ ستارگان و فیلم های ایندینیا جونز بود. ایشون تموم اون مجموعه فیلم ها رو دست کم یه بار به روی نقشه آورده. اون هم اینکه یه نقشه بزرگ تک از ۶ قسمت اول جنگ ستارگان خلق کرده.

خانواده

ایشون فیلم های انتخابی خود رو به عنوان فیلم هایی بسیار بزرگ و حجیم که هم زمان نمی تونسته تموم اون رو در ذهنش جا بده، توضیح می کنه. هم حالا اون تموم اون ها رو تو یه کتاب بزرگ تصویرگری به نام نقشه های سینما: اطلس ۳۵ فیلم بزرگ، جمع بیاری کرده.

جنگ ستارگان

تصویر از اندرو دگراف

طرح های ابتدایی از جنگ ستارگان (۲۰۰۹)، مراحل رسم حرکات تموم شخصیت های اصلی (طرف راست) و پیش نمایش منظم کردن تموم اون ها تو یه نقشه (طرف چپ) به وسیله دگراف رو نشون می دهد.

فهمیدن از جغرافیای فیلم ها می تونه رقابت برانگیز باشه و معمولا این موضوع به این معناه که باید بین ۱۰ تا ۳۰ بار هر کدوم از اون ها رو نگاه کنین. دگراف کار خود رو با نوشتن تموم جای هایی که شخصیت های اصلی می روند و وصل کردن تموم لوکیشن ها و صحنه ها به یکدیگر به وسیله خطوط و فلش ها (بالا، پایین) شروع می کنه. اون می گوید نکته کلیدی اینه که از وجود داشتن تموم جای های فیزیکی داخل فیلم و بودن شخصیت ها در جایی که باید باشن، اطمینان حاصل کرد. در مرحله بعدی، دگراف طرح تموم لوکیشن های اصلی رو به روی نقشه می برن (بالا، راست)، که معمولا نیاز به تلاش های زیاد داره تا به نقشه دلخواه خود برسه.

وقتی اون از پایین نظر گرفتن تموم عناصر مهم مطمئن شد،آماده نقاشی کشیدنه. فرآیندی که ممکنه ۲۰۰ ساعت یا بسته به جزئیات، حتی بیشتر به طول برسه. دگراف تخمین زده که حدود ۱۰۰۰ ساعت در حال نقاشی از سه گانه ارباب حلقه ها روی یه نقشه بزرگ باشه.

یکی از دلایل وقت بردن این پروسه، انتخاب خود دگرافه، یعنی نقاشی با آبرنگ مات یا همون گواش. وقتی که گواش به روی کاغذ می رود، دیگه قابل پاک کردن نیس، پس جایی واسه اشتباه کردن نمی موند. نقاشی کردن تنها یه دسته از خطوط صاف و موازی، مثل وقتی که کل کارکنان سازمان در حال سفر با هم به جایی هستن، پنج تا شش ساعت زمان می برد.

جنگ ستارگان

جزئیات نقشه جنگ ستارگان (۲۰۰۹). تصویر از اندرو دگراف

بعضی نقشه های فیلمی، رقابت های منحصر به فردی رو ارائه کرده ان. دگراف می گوید مثلا، سفر در زمان در برگشت به آینده، بسیار حقه آمیز بود. ایشون بالاتر از نقشه ۱۹۵۵، نقشه ای از ۱۹۸۵ رو به اتمام رساند، رد شخصیت ها در گذشته در پایین افتاده و بعد دوباره به بالا می آیند. واسه سفر در زمان در جنگ ستارگان، اون از کرم چاله ها به کار گیری کرد، و شخصیت ها رو از صفحه بیرون می کرد تا دوباره در بخش دیگری از نقشه در استایل بازی های قدیمی پاچمن طاق دار (بالا) وارد شن.

جادوگر از یکی دیگه از موارد سخت بود، چون جغرافیای داخل فیلم به شکل بزرگی غیرقابل توضیح و به طور کامل ناپیوسته بود. دگراف می گوید:

طرز حرکت شخصیت ها در صحنه ها و چگونگی خروج اون ها از صحنه هیچ اساسی در واقعیت نداره، همین امر دلیل شد نقشه این فیلم یه نقشه خارق العاده امپرسیونیستی باشه، و هم اینکه نقشه ای قوی و حیرت انگیز.

علی رغم حجم کاری که هر نقشه نیاز داره، دگراف عاشق خلق اون ها و همین الان در جستجوی رقابت بعدیه. اون چندین درخواست واسه کشیدن نقشه فیلم تلقین (۲۰۱۰) داره، فیلمی که ذهن رو به رقابت می طلبد و صحنه های اون در طول لایه های جور واجور یه رویا رخ می دهد. فیلم بلید رانر و هم اینکه یه نقشه بلند و خیلی نازک از جون سخت، که تموم اون تو یه آسمون خراش رخ می دهد،  هم جزو گزینه های بعدی خود دگرافه.

 

کشف جمجمه ای بسیار مهم، نرم افزاری واسه ردیابی حیوانات شکاری و مواردی دیگه ورق زدن صفحات تاریخ علم آفریقای جنوبی رو بیشتر از قبل جذاب می کنه.

مقاله های در رابطه:

  • نکاتی درباره سفر به آفریقای جنوبی
  • راهنمای سفر به آفریقای جنوبی

یکی از مشهورترین دستاورد های علمی در آفریقای جنوبی عمل پیوند قلب در سال ۱۹۶۷ بود. بعضی یافته های قدیم شناسی در این کشور محققان رو در شناسایی ریشه ی آدم کمک داده ان.

هم اینکه تعدادی از اکتشافات باعث بهتر شدن کیفیت ساکنین نواحی دهاتی شده.

ژن CDH2، سال ۲۰۱۷

ژن CDH2

محققان آفریقای جنوبی، طی یه همکاری بین المللی، ژن CDH2 رو کشف کردن. این ژن مشکل ARVC رو دلیل می شه، اختلالی ژنتیکی که به ایست قلبی یهویی می انجامد.

یکی از عوامل اصلی مرگ در بین جوانان آفریقای جنوبی همین بیماریه و این کشف یه قدم بلند در مورد علوم پزشکی به حساب می رود که تشخیص و درمان مریضی های در رابطه به عضله ی قلب رو ممکن می کنه.

دوشیزه پلس، ۱۹۷۴

جمجمه دوشیزه پلس

این جمجمه ی دو میلیون ساله (با نام مستعار دوشیزه پلس) جزو مهم ترین فسیل های آدم ابتدایی که تا الان کشف شده به حساب می آید.

این فسیل که در «غارهای Sterkfontein» در سایت میراث جهانی «گهواره ی آدمی» کشف شده و همونطور که دکتر رابرت بروم از موزه ی تاریخ طبیعی ترنسوال (امروز در موزه ی تاریخ طبیعی دیتسونگ) نمایان ساخته، محققان رو در کشف ریشه های آدمی کمک می کنه.

گهواره ی آدمی از دید گونه ی فسیل های «Australopithecus africanus» (که دوشیزه پلس هم واسه اینه) ارزش بالایی داره و حفاری ها تا به امروز ادامه داره.

این فسیل ها ویژگی هایی آدم گونه نشون می بدن: دندان هاشون با آدم مشابهه و به شکل عمودی راه می رفته ان؛ اون ها از دید ژنتیکی بیشتر از بوزینه ها به آدم شباهت دارن.

  • کابینی از استخوانای فسیل دایناسور؛ آمریکا
  • کرایوپروب (آلت پزشکی)، سال ۱۹۶۵

    کرایوپروب (آلت پزشکی)

    این وسیله به فرم مداد با نوکی کوچیک در جراحی های مدرن چشم کارآیی داره و در سال ۱۹۶۵ به وسیله دکتر چشم دکتر، پرسی آمویلز اختراع شد.

    ۱۰ سال پس از این پیشرفت غیر منتظره، اون برنده ی «Queen’s Awards» شد و کمی بعدتر مدال افتخار رو از «آکادمی علوم کاربردی آمریکا» بدست بیاره.

    کارآیی وسیله به شکل خلاصه: کرایوپروب در عمل آب مروارید به کار برده می شه. گاز منجمدکننده تو یه تیوب بسته جریان یافته و از یه نازل کوچیک در نوک اون آزاد می شه.

    در بین این که گاز منبسط می شه دمای نوک وسیله کم شده جداسازی آب مروارید رو آسون کردن می کنه.

    مشهوره که دکتر آمویلز آب مروارید نلسون ماندلا، رییس جمهور قبلی رو روز پس از ادای قسم در دفترش درمان کرد.

    پیوند قلب، سال ۱۹۶۷

    لوییس واشکانسکی

    در روز ۳ دسامبر ۱۹۶۷ اولین پیوند قلب به وسیله دکتر کریس برنارد در بیمارستان «Grootte Schuur» در کیپ تاون انجام شد. مریض اون، لوییس واشکانسکی در اون زمان از مشکل قلبی رنج می برد.

    با اینحال که واشکانسکی تنها ۱۸ روز بعد از عمل زنده موند جراحی موفقیت آمیز بود و دکتر برنارد بیشتر از ۱۰ پیوند قلب دیگه انجام داد.

    یکی از بیماران ۲۳ سال پس از پیوند به زندگی خود ادامه داد.

    دنبال کننده مجازی، سال ۱۹۹۶

    لوییس لیبن برگ که دلباخته مهارت های ردیابی شکارچیان سن (San) در دشت کالاهاری بود روشی واسه ضبط این اطلاعات پیدا کرد. اون به فکر بود که متدهای اون ها رو می توان به خاطر درک بهتر کارکرد زندگی وحش و مدیریت اون واسه ردیابی حیوانات شکاری به کار گیری کرد.

    پس از تجربه کردن با تکنولوژی های جور واجور، اون و جاستین استیونتن «Cybertracker» رو ساختن: کامپیوتری دستی که داخل اون GPS تعبیه شده بود.

    به جای ثبت اطلاعات بوسیله ی متن، اونا از دسته ای از آیکون ها (دیاگرام های کوچیک حیوانات) واسه نمایان ساختن گونه های شکاری، مسیرهای اونا و بقیه اطلاعات به کار گیری کردن.

    ردیابان سن که توانایی خوندن و نوشتن ندارن می تونن اطلاعات روی این دستگاه ذخیره کرده و از اون ها به کار گیری کنن که در نتیجه اطلاعاتی گران بها در مورد رفتار زندگی وحش بدست می دهد.

    هیپورولر، سال ۱۹۹۴

    هیپورولر

    هیپورولر حمل کردن آب در شرایط رقابت برانگیز نواحی دهاتی رو از راه غلت دادن بشکه ی آب روی زمین آسون کردن می کنه.

    بشکه که اصطلاحا «آکوا رولر» نامیده می شه اختراع دو مهندس آفریقای جنوبی به نام های یوهان یونکر و پتی پتزر بوده.

    این بشکه ها از اون زمان در نواحیی که واسه دسترسی به آب آشامیدنی باید مسافتی طی می شد به شکل گسترده به کار گیری شد.

    هیپورولر در ۲۰ کشور جور واجور هست و تا الان ۵۰ هزار عدد از این وسیله پخش شده.

    رویدادی واسه معرفی بیشتر نیوکاسل به عنوان یکی از مقاصد گردشگری خوشگل در انگلیس ترتیب داده شده.

    اکسپلورجی بی (ExploreGB) در سال چهارم تاسیس خود، روی نیوکاسل در انگلیس متمرکز شده. ۲۸۰ خریدار سفرهای مسافرتی از ۲۹ کشور جور واجور جهان با بیشتر از ۳۳۰ آژانس مسافرتی در این اتفاق در انگلیس آشنا می شن. این اتفاق از یکم تا دوم مارس در سالن رادیوی مترو (Metro Radio Arena) برگزار می شه.

    خریدارهای مسافرت های انگلیس که بیشتر از کشورای استرالیا، فرانسه، آمریکا و آلمان هستن و روزنامه نگارا و خریدارائی که پول زیادی در این کشور خرج می کنن، مثل چینی ها هم در این اتفاق شرکت می کنن.

    پول-نام-تصویر

    وزیر گردشگری، مایکل الیس (Michael Ellis) می گوید:

    گردشگری در انگلیس بسیار رونق داشته و یکی از ارکان مهم رونق اقتصادی کشور بوده که بازم رو به رشده. این صنعت هر ساله میلیاردها پوند به اقتصاد انگلیس کمک کرده و از هزاران شغل ساپورت می کنه و باعث شکوفایی و رونق هر چی بیشتر کشوره.

    اون ادامه می دهد:

    ما خواهان پیشرفت ی این صنعت هستیم و اکسپلور جی بی این امکان رو واسه گسترش گردشگری در انگلیس جفت و جور کرده و باعث جذب سرمایه گذاری ها و دسترسی به بازاهای جهانی شده.

    مدیر اجرایی گردشگری، سلی بالکومب (Sally Balcombe) می گوید:

    ما از برگزاری اتفاق اکسپلور جی بی و دقیق شدن و فوکوس کردن روی نیوکاسل و شمال شرقی انگلیس بسیار خوشحال هستیم. این شهر به عنوان یه جاذبه ی گردشگری بسیار خوشگل بوده و محل مناسبی واسه شروع تورهای آژانس های مسافرتی به انگلیسه.

    اون ادامه می دهد:

    این روزا صنعت گردشگری در جهان با رقابت بسیاری همراه بوده و اکسپلورجی بی وسیله مناسب و مهمی واسه رقابت در این صنعته. این وسیله این امکان رو واسه مسافران از نقاط جور واجور جهان و حتی مسافران انگلیسی جفت و جور می کنه که در این بازار پر رقابت، خیلی راحت به پیشنهادهای مناسب واسه سفر دسترسی داشته باشن و در نتیجه گردشگران بیشتری میتونن سفر خود رو به انگلیس بخرند.

    مدیر اجرایی ابتکار نیو کاسل گیتشد، سارا استوارت (Sarah Stewart) می گوید:

    در سالی که تورلیدرهای زیادی، نیوکاسل رو یکی از دیدنی ترین نقاط جهان معرفی می کنن باعث افتخار هستش که با ویزیتبریتن (VisitBritain) کار کنیم. نمایندگان بیشتری فرصت تجربه های جورواجور رو در شهر ما دارن و منطقه ی گسترده تری در دسترس گردشگران هستش و در آینده تماشاگر تقویت این صنعت در شمال انگلیس هستیم و واسه تموم مسافران آرزوی سفری خوشحال و خوب داریم.

    بیشتر از ۳۲۰۰۰ جلسه ی کاری در این اتفاق دو روزه در نظر گرفته شده. خریداران و روزنامه نگارا بین المللی هم در این اتفاق شرکت داشته و از خدمات و  امکانات جدید گردشگری باخبر می شن.

    علاوه بر جلسات کاری، نمایندگان در همایش های تولید ابتکار در صنعت گردشگری شرکت کرده و سفرهای کوتاهی به مقاصد گردشگری انگلیس هم دارن. از غذا ها و نوشیدنی های انگلیس میل کرده و در مورد گردشگری در انگلیس اطلاعات بیشتری به .

    ویزیتبریتن، کمپین جدید خود با نام، من سفر می کنم تا …، رو رونمایی می کنه. هدف این کمپین هم جذب گردشگرانه. در این کمپین دیجیتالی فیلم های کوتاه و تصویرهای در مورد تجارب غیرقابل باور و مقاصد گردشگری باحال انگلیس که کمتر روش زوم شده ان، نشون داده می شه. این فیلم‎ها شامل تشویق گردشگران واسه سفر به این اماکن گردشگری  با این پیامه که این تجارب فقط در انگلیس ممکنه. هدف از این اتفاق آشنایی بیشر مردم جهان با کشور انگلیس بوده و به همه پیشنهاد می شه که هر چی تند تر بلیط سفر خود به انگلیس رو جفت و جور کنن.

    برایتون، لیورپول و آسکوت (Ascot) از مقاصد قبلی انگلیس هستن که به وسیله اکسپلور جی بی معرفی شده بودن.

    پیش بینی می شه که در سال ۲۰۱۸ میلادی، تعداد گردشگران خارجی انگلیس واسه اولین بار بیشتر از ۴۱٫۷ میلیون نفر  با رشد ۴٫۴ درصد نسبت به سال ۲۰۱۷ میلادی شه.  هم اینکه پیش بینی می شه این گردشگران بیشتر از ۲۶٫۹ میلیارد یورو به اقتصاد این کشور کمک می کنن.

    البته ارزش صنعت گردشگری واسه انگلیس به دلیل کارآفرینی و رشد اقتصادی بیشتر از ۱۲۷ میلیارد یوروه.