پایان نامه ها و مقالات

اعضای هیأت علمی

۲-۲-۱ سیر تحول مدیریت دانش ۱۳ ۲-۲-۲ مفاهیم پایه در مدیریت دانش ۱۴ ۲-۲-۳ مفهوم داده ۱۴ ۲-۲-۴ مفهوم اطلاعات ۱۴ ۲-۲-۵ مفهوم دانش ۱۵ ۲-۲-۶ انواع دانش ۱۶۲-۳ معناسازی و دانش آفرینی ۱۷۲-۴ مفهوم مدیریت دانش ۲۰۲-۵ عوامل مؤثر در مدیریت دانش ۲۲ ۲-۵-۱ نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش ۲۲ ۲-۵-۲ نقش فرهنگ …

رستم و اسفندیار

کرد که همان طور که در مصرع اول خوب و بد، در واقع علی بن ابیطالب و دشمناش هستند، به همین منوال در مصرع دوم نیز خوب و بد، رستم و اسفندیار هستند. یعنی شخصیت خوب و ممدوح شاعر در این بیت به رستم و دشمنان به اسفندیار تشبیه شده اند و شاید بتوان این …

اسطوره های ایرانی

گرفتارآمده ودرمصراع دوم اوراهم چون بهمن می بیند که گرفتارکام اژدهاست.مگذار بیژنم را در قعر تیره چه مپسند بهمنم را در کام اژدها ۱۶/۱۵ ویا دراین بیت که مقابله “من” و”آنان” است که درمصراع نخستین من به بهمن تشبیه شده است ونیزبه حالت شاهنامه ی برتخت نشستن بهمن تشیبه شده است.ودرمصراع دوم “آنان” به فرامرز،آن …

شاهنامه فردوسی

ن استادان و سخن کلاسیک می دانند او ولترایرانیان بود.” (ریپکا، ۱۳۸۲: ۵۸۵-۵۸۴) “قاآنی را می توان بعد از صائب معروف ترین شاعر ایران در تمام دوره صفوی و قاجار شمرد و شاید در طرز سخن وصف و انتخاب کلمات و استعمال لذات و تتبع اشعار قدری کمتر کسی از سخن گویان این دوره با …

شاهنامه فردوسی

الله (۱۳۸۳)، حماسه سرایی در ایران، انتشارات فردوس، تهران، چاپ سوم. در مورد حماسه نیز دکتر ذبیح الله صفا مولف کتاب حماسه سرایی در ایران معتقدند که در شعر حماسی شاعر با داستان های شفاهی یا مدون کار دارد که در آنها شرح پهلوانی ها، عواطف و احساسات مختلف مردمان یک روزگار، و مظاهر میهن …

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر خسرو محمودی (استاد راهنما) دکتر حسن بادنج (استاد مشاور) دکتر صادق فلاحی (استاد داور) مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه دکتر صادق فلاحی دکتر حیدر آقابابا تابستان ۱۳۹۳ معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست …

ارتباطات عمومی

نگاه به آینده برای شناسایی روندهای بالقوه وقایعی است که عملیات سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد در مقابل مدیریت بحران بیشتر جنبه واکنشی دارد و پس از اینکه بحرانی به وقوع پیوست بر آن موقعیت تمرکز می‌کند. (احمدی ????؛ ??) در این مدل دو فرض اساسی وجود دارد که هر جنبه آن را تحت …

نیروهای خارجی

(همان) ۲.۷.۸ نظریه گالتونگ درباره بحرانپرفسور گالتونگ ۱۲ موردی که روزنامه نگار را هنگام بحران و جنگ دچار انحراف می‌کند چنین بیان می‌کند:۱. پرداختن به بحران و جنگ بدون در نظر گرفتن بافت واقعی۲۱ آن و تمرکز بر اقدام غیر منطقی بدون توجه به دلایل منازعات حل نشده و قطب‌گرایی. ۲. دوگانگی۲۲: پایین آوردن تعداد …

های غیر دولتی

بحران مهم است. گرچه در بحران خبر های محلی و بومی بسیار اهمیت دارند، اما فراموش نکنید که تهیه و استفاده از خبر های بین المللی نیز می تواند در بحران گره گشایی کنند و می تواند الگوی و تجربه آموز برای ملت های دیگر باشد . این که مصیبت زدگان بدانند مردم دنیا به …

فعالیت های اقتصادی

نامطلوب تلقی می‌گردید و مدیران هم می‌کوشیدند تا با گریز از گردنه‌های تغییر و تحول، بحران‌ها را از سر بگذرانند.در دیدگاه‌های نوگرایانه بحران به عنوان شرایط نامطلوب اما اجتناب ناپذیر گمانه زنی شد و تلاش مدیران سازمان‌ها مصروف حل بحران و کنار آمدن با عواقب بحران از طریق مدیریت تغییر و به کارگیری نوآوری‌های برای …