تحقیق – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

خودکارآمدیتعهد سازمانی ( دارای سه زیر مولفه یباشد) و خودکارآمدی بعنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده و با استفاده از جوّ سازمانی حاکم بر سازمان بعنوان متغیر پیشبین که ناشی از روابط پویای افراد درون سازمان میباشد مورد بررسی…

سامانه پژوهشی – ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی گمرک ایران)- …

۵- جوّ کنترل شده: اشاره به جوّ پرکاری دارد که به زیان زندگی اجتماعی اعضا تمام می‌شود. با وجود این روحیه بسیار بالاست، کارکنان در کارشان فعال و متعهدند اما تکالیف بیش از حد دارند و تعامل شخصی کمتری دارند.…

منابع مقالات علمی : ارتباط بین جو سازمانی با خودکارآمدی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی ستاد مرکزی …

جو متعهدانه جو باز بازرفتار معلمبسته جو بسته جو غیرمتعهدانه جدول ۲- ۱ انواع جو از نظر هوی و سیبو۲-۲-۲-۳- دیدگاه برنز و استالکر– برنز و استالکر[۱۲] ( ۱۹۶۱) برای جوّ سازمانی دو وجه ویژه قایل شدند. آنان جوّ سازمانی را…

تحقیق – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش صحرایی …

Walz, W. and E.C. Hinks, Carrier-mediated KCl accumulation accompanied by water movements is involved in the control of physiological K+ levels by astrocytes.Brain Res, 1985. 343(1): p. 44-51. Alexei, v. and B. Arthur, Astroglia, in Glial Physiology and Pathophysiology. 2013, wiley. Wolf, F.…

بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ …

با گذشت زمان سیستم بدنی موشها میتواند استرس ناشی از تزریق آمونیا را کاهش داده و از طریق افزایش بیان GLT1 مانع نوروتوکسیسیتی شود. یوژنول موجب افزایش بیان GLT1 و کاهش فعالیت آنزیم GS شده است. تجویز آمونیوم استات و…

پژوهش – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

Cont: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنولA: حالت بلافاصله L: حالت یادگیریسنجش میزان آمونیای موجود در هیپوکمپ در حالت بلافاصله و بعد از یادگیری:نتایج سنجش میزان آمونیای هیپوکمپ در چهار گروه با روش T-Test مورد بررسی قرار…

سایت مقالات فارسی – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

اما همانطور که مشاهده شد یادگیری باز هم توانسته است تا حدودی اثرات آمونیا را خنثی کند و بیان GLT1 را نسبت به گروه بلافاصله و استراحت کاهش دهد و فعالیت آنزیم GS را افزایش دهد (نمودار ۳-۴ و ۳-۸).هم…

سامانه پژوهشی – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ موش …

این نمودار تأثیر آمونیا و یوژنول بر میزان مالون دی آلدئید را در حالت یادگیری نسبت به حالت بلافاصله و استراحت مقایسه میکند (۷۲n=).C: کنترل AM: آمونیا AM+E: آمونیا + یوژنول EU: یوژنولL: حالت یادگیری R: حالت استراحت A: حالت…

دسترسی متن کامل – بررسی اثر محافظتی یوژنول در مقابل سمیت ناشی از هایپرآمونیا در هیپوکمپ …

آزمون آنالیز واریانس یک طرفه نشان میدهد که اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم GS در حالت یادگیری بین چهار گروه وجود دارد [[F3,25=3/960 , P=0/019. نتایج در نمودار ۳-۷ نشان داده شده است. آزمون تکمیلی LSD نشان داد فعالیت…