کارت امتیازی متوازن

فوریه 8, 2019 مدیر سایت 0

شکل2-3: بخشهای مختلف طراحی یک سیستم اندازه‌گیری 34 2-2-2-4.مدل سرآمدی .EFQM : 35 شکل 4-2. اجزاءمدل EFQM و ارتباط آنها با یکدیگر 36 2-2-2-5.کارت امتیازی […]