منبع مقاله با موضوع حقوق بشر غربی

است. بنابراین ضروری است که همه عناصر فرهنگی و ایدههای اقتصادی و سیاسی و حقوقی و اخلاقی و هنری و تمدن گرایی بشری باید متوجه تحقق بخشیدن به آرمانهای اعلای انسانی دین ابراهیمی باشند که سران عمده جوامع متمدن امروزی…

منبع مقاله با موضوع حقوق بشر اسلامی

انسانی افراد را تضمین نماید، از سه نهاد قانونی دیگر که در رسیدگی به تظلمات و شکایات مردم و رسیدگی به آنها و نظارت بر حسن اجرای قانون و نتیجتاً جلوگیری از نقض حقوق، تاثیر به سزایی دارند میتوان نام…

منبع مقاله با موضوع حق آزادی بیان

میگردد در حالی که اعلامیه جهانی با وجود نکات مثبت آن و تشابهات فراوانی که با احکام اسلامی دارد اما جهان شمول نمیباشد «زیرا همان طور که برخی از محققان معتقدند حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح میشود با…

منبع مقاله با موضوع نظام سرمایه داری

زیرا در این صورت علاوه بر آن که پایبندی خود را به قانون نشان میدهد، حکومت خود را نیز از آفات دراز مدت قانون شکنی حفظ میکند. نتیجه بستن راه انتقاد، پرداختن سنگین بیعدالتی و قانون شکنی در دراز مدت…