دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

جرم موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با استفاده از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوهی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار…

مقاله دانشگاهی – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

محققانی تاکنون در مورد ابعاد اصلی انتظارات و عوامل موثر بر شکلگیری انتظارات گردشگران پژوهشهایی انجام دادهاند. در این بخش برخی از مهمترین یافتههای این پژوهشها ذکر می شوند. با توجه به این که بیشتر تحقیقات صرفا در مورد انتظارات…

دسترسی متن کامل – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

ادجی و کلارک[۲۵] (۲۰۱۰) کیفیت ارتباط کارکنان، کیفیت چنگ و همکاران[۲۶] (۲۰۰۸) حس اعتماد و رضایتمندی اکسو و همکاران[۲۷] (۲۰۱۰) فرهنگ، خدمات اقامت، فرصتی برای تعطیلات خانوادگی، طبیعت، مکانهای تاریخی، خدمات غذا و نوشیدنی، مهماننوازی جامعه محلی، حمل و نقل محلی، تمیزی و…

مقاله علمی با منبع : انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه …

تمایلات رفتاری آتی گردشگران توصیه به دیگرانبازدید مجددتبلیغات دهان به دهان محقق این ابعاد و ویژگیهای اصلی را باتوجه به ادبیات تحقیق، ویژگیهای شهر اصفهان و اهمیت بومی سازی کردن مولفهها، از مدلهای ذکر شده برگرفته و البته سعی کرده…

انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر اصفهان- قسمت …

۲-۲-۴- شاخصها و مدلهای رضایتمندیرضایتمندی مشتری یک متغیر پنهان و کیفی می‌باشد و برای تبدیل آن به یک کمیت قابل اندازه‌گیری، نیاز به مدل مناسب داریم. با کمک یک مدل خوب می‌توان رضایتمندی مشتری را به یک شاخص عددی تبدیل…

فايل – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه شهر …

شناسایی روابط علی: یک رویکرد هدفمند برای اندازهگیری رضایت مشتری باید قادر باشد روابط بین متغیرهای مدل رضایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. بنابراین استفاده از یک مجموعه روابط ساخت یافته علی معلول برای ایجاد مدل رضایت مشتری…

پژوهش – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد …

موارد ملموس: ظاهر وسایل و تجهیزات، کارکنان و وسایل ارتباطی (Valarie. A & Parasoraman, 1387). ۲-۳-۴- اهمیت کیفیت خدماتیکی از مفاهیم نزدیک به کیفیت، مفهوم رضایت است. وجود اختلاف بین این دو مفهوم، مورد توجه بسیاری از صاحبنظران بوده است.…

سامانه پژوهشی – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه …

فرآیند انجام این تحقیق، در دو فاز اجرایی به ترتیب زیر شکل میگیرد.فاز اول:ارائه پروپوزال شامل اهمیت، هدف و سوالات تحقیق جهت ترسیم اهمیت بازار گردشگری چین و دلیل انتخاب این موضوع، همراه با مختصری از فصلهای بعدی تحقیق. در…

انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد مطالعه …

انتظارات به مشتریان کمک میکند تا به پیش بینی آنچه باید اتفاق بیفتد نسبت به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد بپردازند. انتظارات به وسیله نیازهای شخصی، تشدیدکنندههای ناپایداری خدمت (مثل نیازهای فردی)، تعهدات صریح خدمت ( کارکنان، تبلیغات و نوشته…

مقاله دانشگاهی – انتظارات گردشگران چینی و رضایت آنان پس از بازدید از ایران، مورد …

منطقهتحمل پذیری ایمان به چیزهای امکان پذیر تنوع خدمات دریافتی خدمات پیش بینی شده خدمات مناسب عوامل موقعیتی شکل ۲‑۱ عواملی که انتظارات خدماتی را تحت تاثیر قرار می دهند (Lovelock & Wright, 2003).۲-۱-۵- عوامل موثر بر شکل گیری انتظارات…