q_(_,,,,)==

داشتن کمترین هزینه کل تأمین همه نیاز مشتری i^* ، برای خرید مشتری i^* انتخاب می شود.گام ۴ : مقادیر vv , z , y , q , M و همچنین ظرفیت باقیمانده از مرکز توزیع به هنگام می شود.گام ۵ : تا زمانی که مرکز... دنباله مطلب

واقعیت درمانی

به اشخاص جهت شناسایی و تغییر همه عقاید غیر منطقی باشد. تحقق این هدف مستلزم وجود مشاوری فعال موجه و مقتدر است که بتواند از یک مجموعه فنون گوناگون استفاده کند (هانس و دیگران ۱۹۹۰، ۱۷۳... دنباله مطلب