اعضای هیأت علمی

۲-۲-۱ سیر تحول مدیریت دانش ۱۳ ۲-۲-۲ مفاهیم پایه در مدیریت دانش ۱۴ ۲-۲-۳ مفهوم داده ۱۴ ۲-۲-۴ مفهوم اطلاعات ۱۴ ۲-۲-۵ مفهوم دانش ۱۵ ۲-۲-۶ انواع دانش ۱۶۲-۳ معناسازی و دانش آفرینی ۱۷۲-۴ مفهوم مدیریت دانش ۲۰۲-۵ عوامل مؤثر…

اسطوره های ایرانی

گرفتارآمده ودرمصراع دوم اوراهم چون بهمن می بیند که گرفتارکام اژدهاست.مگذار بیژنم را در قعر تیره چه مپسند بهمنم را در کام اژدها ۱۶/۱۵ ویا دراین بیت که مقابله “من” و”آنان” است که درمصراع نخستین من به بهمن تشبیه شده…

شاهنامه فردوسی

الله (۱۳۸۳)، حماسه سرایی در ایران، انتشارات فردوس، تهران، چاپ سوم. در مورد حماسه نیز دکتر ذبیح الله صفا مولف کتاب حماسه سرایی در ایران معتقدند که در شعر حماسی شاعر با داستان های شفاهی یا مدون کار دارد که…

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر خسرو محمودی (استاد راهنما) دکتر حسن بادنج (استاد مشاور) دکتر صادق فلاحی (استاد داور) مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه دکتر صادق فلاحی دکتر حیدر آقابابا تابستان ۱۳۹۳ معاونت پژوهش و فن آوریبه نام خدامنشور…

ارتباطات عمومی

نگاه به آینده برای شناسایی روندهای بالقوه وقایعی است که عملیات سازمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد در مقابل مدیریت بحران بیشتر جنبه واکنشی دارد و پس از اینکه بحرانی به وقوع پیوست بر آن موقعیت تمرکز می‌کند. (احمدی ????؛…

نیروهای خارجی

(همان) ۲.۷.۸ نظریه گالتونگ درباره بحرانپرفسور گالتونگ ۱۲ موردی که روزنامه نگار را هنگام بحران و جنگ دچار انحراف می‌کند چنین بیان می‌کند:۱. پرداختن به بحران و جنگ بدون در نظر گرفتن بافت واقعی۲۱ آن و تمرکز بر اقدام غیر…

فعالیت های اقتصادی

نامطلوب تلقی می‌گردید و مدیران هم می‌کوشیدند تا با گریز از گردنه‌های تغییر و تحول، بحران‌ها را از سر بگذرانند.در دیدگاه‌های نوگرایانه بحران به عنوان شرایط نامطلوب اما اجتناب ناپذیر گمانه زنی شد و تلاش مدیران سازمان‌ها مصروف حل بحران…