دانلود پایان نامه ارشد درمورد قانون مسؤولیت ناشی از تولید کالاها در اروپا و امریکا و ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان

دانلود پایان نامه

شرط پرداخت خسارت توسط بیمه گر، احراز مسؤولیت تولیدکننده کالا در قبال استفاده کنندگان و یا اشخاص ثالث است.در صورت وقوع خسارت، تولیدکننده آن را به اطلاع بیمه گر می رساند و پس از بررسی کارشناسان خسارت و محرز شدن آن خسارت قابل پرداخت است.در مواردی ممکن است تولیدکننده قبول مسؤولیت نکند و یا بیمه گر تشخیص دهد که وی مسؤول وقوع خسارت ناشی از مصرف کالا نبوده است.در صورت عدم قبول مسوولیت توسط تولیدکننده چنان چه زیاندیده با طرح دعوی حقوقی رأی مراجع قضایی را مبنی بر مسؤولیت تولیدکننده به دست آورد.دراین صورت خسارت بر اساس رأی صادره قابل پرداخت است و در هر صورت تولیدکننده نباید بدون اطلاع بیمه گر قبول مسؤولیت کند و با زیاندیده توافق نماید(نصیری،ص94، 1389).
2-2-18 .ابعاد حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان
مسؤولیت تولیدکنندگان در ایران عمدتا تابع قانون مسؤولیت مدنی است.قانون مسؤولیت مدنی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است.که براساس آن زیاندیده وقتی می تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زیان مرتکب تقصیر یا خطایی شده است و زیان وارده بر او نتیجه مستقیم تقصیر عامل زیان است.در قانون مدنی ایران موضوع مسؤولیت مدنی تحت عنوان اتلاف و تسبیت ضمن مواد 328 تا 335 قانون مدنی آمده است.در ماده 328 در خصوص اتلاف گفته شده است هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد.مادی 331 در خصوص تسبیت می گوید هرکس سبب تلف مالی شودبایدمثل یا قیمت آن را بپردازد.در خصوص حقوق مصرف کنندگان اگرتولیدکننده اقدامت احتیاطی لازم را پیش نگرفته باشد مقصّر محسوب می شود.این اقدامات شامل اقدامتی است که به طور متعارف هر تولیدکننده ای رعایت می کند.مثل دقت در ساختن فراورده، آزمایش و بازرسی کالا، رعایت اصول علمی و فنی، رعایت استانداردها، دادن هشدارها و راهنماییهای کافی و رعایت ضوابط شغلی، بنابراین در دعوای مبتنی بر تقصیر، مصرف کننده متضرر با مشکل بزرگی مواجه است و آن بار اثبات تقصیر و بی مبالاتی تولیدکننده است که برعهده زیان دیده قرار داده شده است.جز قانون مسئولیت مدنی که ناظر بر مسؤولیت تولیدکنندگان است.می توان از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و قانون نظام صنفی نام برد که این قوانین نیز خسارت ناشی از عدم ایمنی و نقص محصول را برعهده تولیدکنندگان می گذارد (قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،1383).
2-2-19 . قانون مسؤولیت ناشی از تولید کالاها در اروپا و امریکا
قانون مسؤولیت ناشی از تولید کالاها در امریکا بر مبنای نظریه مسؤولیت محض بنا شده است.این اصل پس از تلاش بسیار گروههای حمایت از حقوق مصرف کننده که از اوایل دهه 1900 تلاش خود را آغاز کردند، نهایتا در این کشور پذیرفته شد.مسؤولیت محض، مسؤولیت بدون تقصیر است و تولیدکننده یا فروشنده حتی اگر تمامی احتیاط لازم را نیز به عمل آورده باشد باز مسوول شناخته می شوند.سازنده ای که کالایش را در معرض فروش می گذارد و انتظار خرید آن را دارد باید سلامت آن را تعیین نماید.برخی مسؤولیت محض را نظریه ای اقتصادی می دانند که واحدهای تولیدی بهتر می توانند خسارت را تحمل کنند و در عوض هزینه آن را میان کالاهایشان سرشکن نمایند.گفته می شود که شرکت فورد مبلغ دعاوی خسارت ناشی از مصرف کالاها را برای یک دهه 5/49 میلیون دلار برآورد کرده بود که با تقسیم آن بر یازده میلیون اتوموبیل تولیدی آن شرکت و سرکشن کردن آن، مبلغ 5/4 دلار به هر اتوموبیل تعلق می گیرد که رقم ناچیزی است و به راحتی می توان این خطر را با پرداخت حق بیمه ای کمتر از آن نزد شرکتهای بیمه تحت پوشش قرار داد.امریکا در سال 1965 قانون مسوولیت محض را به طور مطلق پذیرفت.دادگاههای انگلستان در سال 1978 در مورد اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شوند(از جمله تولید کالا)این قانون را پذیرفتند و آلمان نیز از اوّل ژانویه 1990 مسؤولیت محض را در مورد مسؤولیت ناشی از تولید کالا به اجرا گذاشت(نصیری،ص154،1389).
2-2-20 . موانع رشد بازار بیمه های مسؤلیت
بررسی قانون مسؤولیت مدنی و بسترهای قانونی بیمه های مسؤولیت محصول به طور اخصّ بدون وجود مصادیق قانونی مسؤولیت مدنی معنا ندارد.لذا رشد بازار بیمه های مسؤولیت محصول مستلزم شکل گیری قوانین محکم و شفافیّت در این زمینه و همچنین ضمانت اجرایی آن است.در حال حاضر قانون مسؤولیت مدنی به تنهایی پاسخگوی نیاز جامعه نیست که مهم ترین علت آن تفاسیر مختلفی است که در دادگاهها از آن به عمل می آید.علاوه بر آن در حال حاضر نهاده های دولتی که بر نحوه تولید کالا نظارت دارند به طور فعال عمل نمی کنند و این امر موجب می شود که شرکتهای بیمه به علت بی اطمینانی از نحوه عملکرد تولیدکنندگان در صدور بیمه نامه تردید داشته باشند.از سوی دیگر تولیدکنندگان به علت عدم نظارت کافی بر امر تولید احساس نیازی به اخذ پوشش بیمه های مسؤولیت نمی کنند.لذا می توان دریافت که محیط قانونی از هر دو بعد عرضه و تقاضا بر بازار بیمه های مسؤولیت محصول تأثیرگذار است(همان منبع).در میان عناصر آمیخته بازاریابی عنصر محصول/خدمت به عنوان مهم ترین عنصر و پس از آن به ترتیب عناصر مدیریت فرایند تولید، شبکه توزیع، پرسنل، قیمت، ترویج، و تبلیغ و امکانات و داراییهای فیزیکی قرار می گیرند.عنصر محصول/خدمت شامل منافع و رضایتی است که مشتری در خدمت جست وجو می کند و مجموعه ای از نحوه ارائه خدمت، شکل خدمت و سیستم ارائه خدمت را در برمی گیرد.بیمه های مسؤولیت محصول با توجه به ماهیت خود در تنوع و تعدد کالاهایی که تحت پوشش قرار می گیرند باید حاوی شرایط و ویژگیهایی باشد که پاسخگوی نیازهای مشتریان باشد.عدم شفافیت شرایط موجب بروز نارضایتی در بیمه گذار می شود.از سوی دیگر به علت ناشناخته بودن بازار بیمه، شرکتهای بیمه در پذیرش ریسک ها تردید دارند لذا در فرایند صدور با مطالبه مدارک گوناگون و طرح پرسشهای مختلف و پس از آمدوشدهای زیاد مشتری گاهی از پذیرش ریسک خودداری و یا نرخهای غیرقابل قبولی را پیشنهاد می کنند که این امر موجب نارضایتی بیمه کذار می شود.
2-3 . معرفی شرکت بیمه پاسارگاد
شرکت بیمه پاسارگاد به منظور عرضه خدمات بیمه ای در دو بخش بیمه های زندگی و غیرزندگی ( به طور مستقیم و قبولی اتکایی) و کسب سود متوازن و همسو با مصالح و منافع ملی توسط گروه مـالی پاسـارگاد تأسیس شده است. شرکــت در تـاریخ 18/11/1385 و تحــت شماره 290070 با سرمایه 450 میلیارد ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود، در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید و پس از طی تشریفات لازم در تاریخ 29/11/1385 پروانه فعالیت خـود را در کلیـه رشتــه های بیمه ای به شماره 34605 از بیمه مرکـزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود و در تـاریخ 1/12/1385 با صـدور نخسـتین بیمه نامه، فعالیت رسمی خود را آغاز کرد .
بیمه پاسارگاد در تاریخ 5/8/1386 مجوز قبولی اتکایی از موسسات بیمه داخلی را طی شماره 25598 از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت و با صدور اولین گواهی قبولی در تاریخ 18/9/1386 فعالیت خود را در این بخش نیز آغاز نموده است. صاحبان سهام شرکت بیمه پاسارگاد در مجمع عمومی فوق العاده در سال 1389 با اکثریت آرا، سرمایه شرکت را به مبلغ 630 میلیارد ریال طی دو مرحله افزایش دادند.
انتخاب بیمه پاسارگاد به عنوان شرکت بیمه برتر به تشخیص بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای 1387و 1389، نشان از وجود عوامل موثر و قابل اطمینان در رشد، توسعه و بالندگی مستمر شرکت دارد.
شبکه گسترده فروش شرکت با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده صنعت بیمه در سراسر کشور در بیش از 15 مدیریت منطقه، 53 شعبه و 2300 نمایندگی فعال آماده ارائه خدمات در قالب انواع بیمه های اموال، اشخاص ، مهندسی و مسئولیت به شما هموطن گرامی می باشد .
شرکت بیـمه پاسارگاد در راستای اعطای آرامـش و حذف تشویش و نگرانی به پشتوانه دانش و تجربه سالیان متمادی مدیران ارشد بیمه ای خود و سـرمایه گذاری موسـسات معـتبر کشور امیدوار اسـت بـتواند موجب ارتقاء امنیت و اطمینان بیمه گذاران خود گردد. لذا کارشـناسان و متخصصین ما آماده اند تا مشاوره های لازم را در قالب انواع بیمه نامه اموال ،اشخاص و مسئولیت تقدیم نمایند.
2-4. پیشینه تحقیق
2-4-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور
– سیدین(1392) تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز انجام داد. بیمه های عمر و پس انداز یکی از انواع بیمه های اشخاص بوده که دارای ارزش بازخرید میباشند، همچنین بیمه گزار میتواند بعد از گذشت حداقل دو سال از شروع بیمه نامه از محل پس انداز خود وام دریافت نماید و سود درصد مشارکت در منافع، 75 درصد منافع شرکت می باشد. همچنین حق بیمه کلیه این بیمه ها را میتوان به صورت یکجا پرداخت نمود که در اینصورت مبلغ حق بیمه یکجا در برابر کل حق بیمه های سالانه بسیار نازل خواهد بود. بیمه های اشخاص برخلاف بیمه های خسارتی پیرو اصل غرامت نیستند. در فروش بیمه نامه های عمر امر بازاریابی مهمترین اصول شناخته شده است. به همین دلیل این پژوهش به بررسی استراتژی آمیخته بازایابی بر فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز میپردازد.
– طالقانی و تقی‌زاده (1392) پژوهشی تحت عنوان اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪناﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان، ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ) انجام دادند. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز ، ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت در این تحقیق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ آن، از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن t و دوﺟﻤﻠﻪای و از ﻧﮕﺎه 72 ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه است. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃلاﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎوی 22 ﺳﺆال ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه (81/0) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
به رﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺪاوم در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻃلاﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، به وﻳﮋه ﻣﺪل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن، بیش از این دو مورد ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
– خشامن (1392) مطالعه ای با محور بحث چالش های پیش روی صنعت بیمه در ایران انجام داد و به این امر پرداخت که، مقدمه پایه ریزی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید ؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه ، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق 20 ساله بررسی نماید.
– رﺿﺎﺋﻴﺎن و رﺿﺎزاده ﺑﺮﻓﻮﺋﻲ (1391) در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز» ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪل ﻓﻮق را از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن t در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﺳﻨﺠﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از رد ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﺿﻴﻪ‌ها (ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ) ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داد.
– صحت و همکاران(1390) تحقیقی با عنوان بررسی نقش اصلی تبلیغات در صنعت بیمه انجام دادند. در این مقاله سعی شده است تا نقش تبلیغات در توسعه صنعت بیمه بررسی شود و از حوزه بازاریابی و آمیخته بازاریابی به صنعت بیمه نگاه شده است. نتایج این پژوهش گویای این مطلب بوده است که در زمینه تبلیغات بیمه فعالیتهای گسترده ای صورت نگرفته و اگر هم در این رابطه تبلیغاتی صورت گرفته به صورت کلی بوده است و دیگر این که باید به هرسه جنبه اصلی تبلیغات یعنی آگاهی دهنده، ترغیب کننده و یادآوری کننده در صنعت بیمه توجه نمود.
– اسفیدانی و همکاران (1390) نیز در تحقیق خود با عنوان تاثیر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر به اهمیت تبلیغات و ارتقاء فروش در شرکت های بیمه ای تاکید کردند . هدف از این مقاله بررسی میزان استفاده از اینترنت در صنعت بیمه و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمه عمر خواهد شد.
– خسروی، مژگان و خسروی، امیر(1390) پژوهشی با عنوان بررسی ویژگی های خدمات بیمه ای مطلوب بر حفظ و جذب مشتریان در این مقاله با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خدمات مانند ناملموس بودن، غیر قابل تفکیک بودن و غیر قابل ذخیره بودن به بررسی آنها پرداخته شده و سپس میزان تأثیر متغیرهای فوق بر پارامترهای رضایت مشتری و جذب مشتریان جدید سنجیده شده است و در پیشنهادات و راه کارهای مناسب و کاربردی در جهت افزایش سهم بازار شرکت سهامی بیمه ایران درفضای رقابتی موجود ارائه شده و در انتها، پیشنهاداتی در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات بیمه ای ارائه شده است.

  [۱].