1-5 روش پژوهش 7
1-6 قلمروپژوهش 8
1-7 تعریف مفاهیم 11
فصل دوم:ادبیات پژوهش
بخش اول 19
2-1) پیشینه پژوهش 19
2-2) طب و طبابت در ایران باستان 20
2-3) طب در اسلام 28
2-4) اصول طب و بهداشت در دین اسلام و روایت معصومین 30
2-5) طب درجهان 31
بخش دوم:مبانی نظری پژوهش 35
2-6) نظریه کارکردگرایی 35
2-7) کارکردگرایی ساختاری 36
2-8) نظریه تکاملگرایی 37
2-9) محیط شناسی فرهنگی 38
2-10) کنش متقابل نمادین 39
فصل سوم:روش پژوهش
3-1) روش پژوهش 42
3-2) ابزار پژوهش 43
فصل چهارم:داده ها
4-1) گیاه درمانی 45
4-2) تاریخچه گیاهان دارویی 45
4-3) زمان جمعآوری اندامهای گیاهان دارویی 48
4-4) گیاهان دارویی مورد استفاده در منطقه؛ 49
فصل پنجم:استنتاج
نتیجه گیری 115
منابع و مآخذ 123

چکیده
از آغازین زمان تمدن، مردم با گیاهان پیرامونشان ارتباط داشتهاند. اعتقاد به قدرت شفادهی گیاهان شاید خیلی پیشتر از اینکه آنها به ثبت برسند در میان مردمان وجود داشتهاست. گیاهان علاوه بر اینکه در زندگی و حیات مادی انسانها نقش داشتهاند، در شکلگیری ساختار اسطورهها، باورها و اعتقادات نیز دخیل بودهاند.
وابستگی انسان به طبیعت به منظور تامین نیازهای اساسی مادی خود همچون خوراک، پوشاک و مسکن، بیش از همه با گیاه ارتباط مییابد، تعریف جامعه انسانی بدون توجه به وابستگی آن به قلمرو گیاهی معنا ندارد.
بررسی چگونگی این ارتباط تنگاتنگ میان انسان و گیاه در قالب علم قومگیاهشناسی انجام میگیرد. قومگیاهشناسی Ethnobotany علمی است میانرشتهای و از دیدگاه مردمشناسی، به مطالعه روابط بسیار پیچیدهای که بین انسان و گیاه وجود داشته و دارد میپردازد و رشتهای است فراگیر، زیرا هیچ گروهی از مردم را نمیتوان یافت که زندگی ایشان به گیاهان وابسته نباشد، از گیاهان بهرهبرداری نکنند و بر نامگذاری و طبقهبندی گیاهان در بومگاهشان نپرداخته باشند.
ایران بهدلیل سابقه تاریخی طولانی و نیز اقوام، نژاد، زبان و اقلیمهای متفاوت، کشوری سرشار از تجارب و آرا و عقاید طبی شفاهی است. مردم کرد کرمانج که این پژوهش با هدف بررسی مردمشناختی کاربرد گیاهان دارویی در درمان، میان آنان و با تکیه بر روش پژوهش میدانی تنظیم شدهاست نیز، از این تجارب طبی و روشهای درمانی استفاده میکنند. به همین سبب و با توجه به این امر که حفظ تجربیات مردم و جمعآوری و مکتوب نمودن آن موجب احیاء این علم در کنار پیشرفتهای طب مدرن میگردد، کابردهای مردمی گیاهان و دانش بومی آنان با مطالبی که در کتب قدیمی و مرجع ثبت شده و نیز کاربردهای درمانی نوین مقایسه شده و این نتیجه حاصل آمده که بسیاری از گیاهانی مورد استفاده در میان این مردم در پزشکی نوین نیز از جایگاه درمانی برخوردار هستند. همچنین بسیاری از روشهای درمان مردمی مورد تایید میباشند.

واژههای کلیدی؛ قومگیاهشناسی، درمان، طب سنتی، کرد کرمانج، ایران

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مردمشناسی علم مطالعه پدیدههای اجتماعی در زمینه فرهنگی آنها، با وجود عمر نسبتا کوتاه خود در مقایسه با دیگر علوم توانسته زوایای متنوعی از فرهنگها را بهتصویر و قلم بکشد و برای استفاده گسترده در زمان حال و آینده آرشیو سازد. در اینمیان از جمله موضوعاتی که جای پرداختن بسیار دارد، طب سنتی است. «به تعبیری عام، طب سنتی طب عادی مردم کوچه و بازار یا طب توده است».(نفیسی،35:1362)
«به تعبیری عمیقتر طب سنتی مجموعهای از دانستنیهای علمی، تجربی و باورهای عامیانه در باب علت بیماریها، شناخت طبایع، شیوههای معالجه، ابزار و داروهای گیاهی و غیرگیاهی، اوراد و اذکار و … را شامل میشود و در نگاهی جهانی از زاویهای دیگر طب سنتی شامل اعمال، روشها، دانش و اعتقادات مربوط به سلامتی، ترکیب داروهای گیاهی، حیوانی و معدنی، درمان روحی، فنون و کارهایدستی که بهصورت منفرد و یا ترکیبی جهت معالجه، تشخیص و پیشگیری از بیماریها و یا حفظ سلامتی میشود».(رجحان،5:1373)
به اینترتیب ما با دانشی گسترده سروکار داریم که دامنه آن به چند هزار سال دانش ثبت شده بشری میرسد. طب سنتی در نتیجه کارکرد فوری و ضروری خود در مرتفع ساختن نیازی اساسی همچون سلامت انسان بهوجود آمده و توسعه یافتهاست. در جهان کارکردی بخش عمدهای از دانش تجربی با هدف ایفای وظایفی حیاتی در ارتباط با زندگی انسانها رشد یافتهاست.
انسان در تلاش برای زندگی بهتر سعی نموده ابتدا جسم و روح خویش را بهتر بشناسد و کمبودهای آن را با این تصور عمیق و درست که هر دردی دوایی دارد و همه خلقت در خدمت انسان آفریده شدهاند، جبران نماید. همین تلاش طب سنتی را پایهریزی نمودهاست. حتی طب جدید نیز اساسا بر پایه و بهکمک طب سنتی پیش میرود.
گیاهانی که کاربرد طبی دارند بخش عمدهای از دانش طب سنتی را تشکیل میدهند. از گذشته دور علاوهبر ارزش خوراکی، مصرف دارویی گیاهان مد نظر انسان بوده، «زمانی برخی گیاهان بر پایه تعالیم و روش آیینی خاصی که موبدان انجام میدادند، تقدیس و تطهیر میشدند و امروزه داروهای گیاهی سهم زیادی در فراوردههای دارویی تجاری دارند. منکر این حقیقت نمیتوان شد که در بعضی موارد برای بسیاری از بیماران با روشها و داروهای طب جدید نتیجه شایان توجهی عاید نمیشود، در حالیکه بهعکس با متد گیاهدرمانی و طب سنتی زودتر و بهتر شفای آنها حاصل میگردد.
بیشترین کاربرد طب سنتی جهت توصیف فنون پزش
کی است که بهصورت سنتی در جوامع مختلف استفاده میشود و پیش از عصر پزشکی نوین توسعه یافتهاست. این فنون شامل حوزههای گستردهای همچون گیاهپزشکی، طب یونانی، طب سوزنی، طب سنتی چین و هومئوپاتی میشود. گرچه در حوزه طب جایگزین معالجه سنتی بهطور فزایندهای با مطالعه علمی ارتباط دارد، برخی بخشها بهعنوان خرافات صرف رد شدهاند، در حالیکه بخشهای دیگر برای تغییر رتبه در دانش پزشکی پذیرفته شدهاند.
توجه به این امر در سالیان اخیر از اهمیت بیشتری برخوردار شده، علیرغم اینکه پزشکی جدید در سطحی گسترده تبلیغ میشود، مردم در بسیاری موارد به پزشکی سنتی رو آوردهاند و درمانهای سنتی و بهویژه استفاده از گیاهان دارویی یا داروهایی با منشا گیاهی گسترش داشتهاست، گرچه این امر اتفاق خوبی بهنظر میرسد اما جای نگرانی این است که نسل حکیمان و پزشکان طب سنتی اصیل روبه کاهش میرود و دانش و آگاهی سنتی نسبت به شیوههای معالجه و پیشگیری در شهرهای بزرگ از کاهش چشمگیر برخوردار بودهاست. انسانهایی که زمانی از طبایع مختلف و ویژگیهای آن اطلاع داشتند، گیاهان دارویی را میشناختند و شیوههای تهیه آنها را میدانستند، با گسترش شهرنشینی و پیچیدگی زندگی صنعتی از آن موقعیت بیرون آمدهاند و هستند افرادی که دانش لازم را در این امور ندارند ولی به کار درمانگری میپردازند.
«کاربرد بیقاعده یا نامناسب طب و روشهای سنتی میتواند حاوی اثرات منفی یا خطرناک باشد و باید مورد آزمایش و بررسی علمی قرار گیرد. «در حال حاضر 25% داروهای جدید از گیاهانی ساخته شدهاند که بهطور سنتی نیز مورد استفاده بودهاند».(همان، 13)
به اینصورت طب سنتی راه خود را در طب جدید باز نموده و کمکم با نشان دادن کارآییها و اثرات بهبودبخشی که به اثبات میرسد، جای خود را بیشتر در میان روشهای مطمئن و بیخطر باز میکند.
با این مقدمه کلی در این پژوهش به بررسی طب سنتی و درمان با گیاهان دارویی در منطقه بهعنوان مردمانی اصیل ساکن این مرز و بوم و وارث طب اصیل سنتی کشور میپردازیم.

1-2 بیان موضوع
بیماری، جراحت و مرگ، همیشه بخشی از زندگی بوده، اما نه بخشی چندان مطلوب. از زمانهای قدیم بعضی از افراد بدون شک در پی از میانبرداشتن این مصائب یا پیشگیری از آنها بودهاند.
بیتردید انسان از وقتی خداوند بزرگ او را آفرید، در معرض بیماری قرارداشت و بههمینجهت در جستجوی اسرار درد و وسایل درمان برخاست بهطوریکه علم پزشکی را از جمله نخستین مسایلی قرارداد که بدان اهتمام ورزید.
«پزشکی کهن یا طبسنتی ایران وتاریخ آن گهری ناسفته و دری نایافته است. طب جدید که درحقیقت همانا ارائه تکمیلشدهی طب کهن است با پشتوانه شیوهها و منطق جدید در این سرزمین و سایر کشورها جای خود را باز کرده و همچون صخرهای بر پیکر بیتوانشده طب سنتی سرازیر شد و آن را هم درنوردید درصورتیکه به موازات طب جدید و خوبی و شفابخشیهای آن، طب سنتی نیز به حق میتوانست جایگاه خود را داشته باشد».(تاج بخش،180:1388)
از گذشتههای دور، طبسنتی و استفاده از گیاهان دارویی با فرهنگ مردم درآمیخته و جنبههای مختلفی از درمان را به خود اختصاص داده و درحال حاضر میزان استفاده از این شیوه گسترش بیشتری یافتهاست.
بسیاری از نیازهای انسان درمحیط اطرافش به طور طبیعی یافتمیشود. یکی از شرایط لازم برای موفق شدن در معالجه بیماریها ومراقبتهای اولیه بهداشتی مصرف داروهای مناسب است. گیاهان از منابع عمومی داروها بوده و هستند.
از آنجاییکه کشور ما دارای تنوع اقلیمی گستردهای است، گیاهان دارویی نیز این ویژگی برخوردارند و هر قوم با توجه به منطقه زندگی خود از گیاهان ویژهای استفاده میکنند، پژوهش حاضر درصدد است با شناخت شیوههای رایج درمان با استفاده از منابع طبیعی و شناخت طبیبان سنتی و چگونگی عملکرد آنان، به مطالعه و بررسی مردمشناختی گیاهان دارویی و کاربرد آن در میان مردم کرمانج بپردازد.

1-3 اهداف پژوهش
هدف کلی: مطالعه مردمشناختی کاربرد گیاهان دارویی در درمان سنتی قوم کرد کرمانج.
اهداف جزئی
• شناخت داروهای گیاهی و روشهای متداول استفاده از آنها در درمان بیماریها.
• جمعآوری وضبط اطلاعات وتجربیات درمانگران محلی بهعنوان بخشی از مطالعات مردمشناختی و فرهنگ مردم و میراث ملی.
• شناخت میزان اطلاعات وآگاهی مردم منطقه ازگیاهان دارویی وروشهای طب سنتی.
• دستیابی به میزان صحت علمی دانش بومی در ارتباط با گیاهدرمانی که نزد مردم و درمانگران محلی است و از طریق تطبیق نتایج بهدستآمده با طب کهن حاصل خواهد شد.

1-4 پرسشهای پژوهش
1. معمولاً برای درمان چه نوع بیماریهایی به درمانگران محلی مراجعه میکنند؟
2. آیا مردم نسبت به گیاهانی که در منطقه وجود دارد اطلاعاتی دارند؟
3. آیا درمانگران از اطلاعات پزشکی جدید نیز استفاده میکنند؟
4. آیا جوانان تمایلی به یادگیری روشهای درمان سنتی دارند؟

1-5 روش پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش، مطالعات کتابخانه‌ای، مطالعه میدانی و مصاحبه و مشاهده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده ‌از روش‌های توصیفی بهصورت گزارش و تشریح مطالب می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات، بهصورت زیر انجام گرفته‌است:
• مطالعه‌اسناد و مدارک: یکی از راه‌های جمعآوری اطلاعات در یک جامعه بهطور کلی ‌همه ‌اسناد و مدارک مکتوب است. این اسناد و مدارک نهتنها می‌توانند راهنمای مطالعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، خویشاوندی و اعتقادی با
شند؛ بلکه در تحقیقات مردم‌نگاری نیز نقش بنیادی‌دارند.
• مصاحبه و مشاهده: اطلاعات مورد نظر مردم‌نگاری با گفتگو «گپ زدن»، درددل و مشاهده بهدست می‌آید و مستلزم حوصله و تبحر پرسش‌گر و جلب اعتماد پاسخ‌گو است. این‌ روش می‌تواند محقق را به ‌ارزش‌ها و عوامل ناآشکاری آشنا سازد.
• تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده ‌از روش‌های توصیفی بهصورت گزارش و تشریح مطالب می‌باشد.

1-6 قلمروپژوهش
بهعنوان جامعه‌آماری، روستای جابان انتخاب شده‌است. چراکه یکی از مناطق کرمانجنشین محسوب میشود. جابان روستایی در 75 کیلومتری شرق تهران از توابع دماوند است. این روستا از لحاظ موقعیت جغرافیایی دارای طول جغرافیایی´19  °52 و عرض جغرافیایی´39  °35و ارتفاع2240 متر میباشد و با ارتفاع 2240 متر از سطح دریا واقع شدهاست. برطبق سرشماری 1385 این روستا جمعیتی بالغ بر 2075 نفر را شامل میشود.
این روستا در دهستان ابرشیوه‌ قرار دارد. سربندان از سمت شرق، آیینهورزان از غرب، هویر از شمال و سرخده و مغانک از جنوب. شغل اصلی مردم این روستا کشاورزی و دامداری است. در سالهای اخیر باغداری رونق

درمانی: دمکرده آنرا با نبات مصرف میکنند. خشک و کوبیده آنرا بهعنوان ادویه در غذاهایی مثل ماکارانی، خورشت و ته چین استفاده میکنند. بههمراه زیره و رازیانه دم میکنند و بهعنوان بادبر به مدت 3 روز به زائو و بچه میدهند. آنرا همراه پونه میجوشانند و برای رفع خارش بدن، با آن خودرا میشویند. برای درد دندان آنرا میکوبند تا آبش در بیاید و روی دندان میگذارند. به عنوان چای دم کرده و مینوشند.
از گیاه خشک شده جوشانده‌ای جهت رفع تب در بیماری تیفوس تهیه میشدهاست. بهعلاوه خیسانده گیاه در آب جهت رفع ناراحتی قلبی در صبح ناشتا بهکار میرفتهاست.
روش مصرف: دم کرده، جوشانده، پخته، بخور
طب کهن: «مشک طرامشیرم؛ مزاجش تا سوم گرم و خشک است. رطوبتهای لزج را از سینه و شش بیرون راند. خوردنش از غش کردن و افسردگی سودمند است. در ریزش بول و حیض بسیار کاری است. گاهی از اثر آن خون می‌شاشند».(بوعلیسینا، 219:1368)
«شراب تهیهشده از آن برای غم و اندوه سودمند است و برای حالت تهوع خوب می باشد و خون خانمهای تازهزاییده را فراهم میآورد».(رازی،347:1384)
«برگها و گلهای گیاه بهعنوان بخور، جهت برطرف کردن سرماخوردگیها و نیز ضدعفونیکننده و ضدالتهاب مصرف سنتی دارد».(امین، 38:1384)
قیاس: اثر ضدمیکروبی آویشن میتواند تاییدی بر مصارف سنتی گیاه بهعنوان ضدعفونیکننده و ضدسرماخوردگی باشد. مصارف سنتی گیاه در درمان افسردگی و غم و اندوه با کاربردهای مشابه آن در الحاوی رازی، میتواند به تایید برسد.

اسپند Espand
نام انگلیسی: Harmel
نام محلی: اسفن Esfan
بخش مورد استفاده: دانه، ریشه و اندامهای هوایی
پراکنش: این گیاه دراکثر نقاط ایران میروید و در حاشیه جادهها و مزارع متروک و زمینهای مخروبه بهفراوانی رشد میکند.
مشخصات گیاه: گیاهی علفی، پایا که تا ارتفاع 50 سانتیمتر می رسد. دارای ریشه های رونده کوتاه، ساقه راست و منشعب و صاف، در قاعده چوبی می گردد. برگ ها متناوب، کمی گوشتی به رنگ سبز روشن دارای بریدگی های خطی نامنظم. برگچه‌ها ریز و نخی شکل. گل انتهایی، بزرگ، به رنگ سفید مایل به سبز، 5 قسمتی. کاسبرگ ها خطی، گلبرگ ها مستطیلی، پرچم 15-12 عدد، تخمدان کروی، 4-3 حجره ای. میوه کپسول سه حجره ای، شکوفا. دانه ها قهوه ای تیره تا سیاه 4-3 میلیمتر. گلدهی در اردیبهشت و خرداد
اسپند در ایران سه رقم دارد. (در تقسیمبندی گیاهشناسی رقم سطح پایینتر از زیرگونه میباشد.)
خواص درمانی: خوابآور، قاعدهآور، اشتهاآور، ضدکرم، رفع پرخونی و قرمزی چشم، تقویت اندامها، سیاه کردن مو، رفع سنگینی گوش، پیشابآور، ضد اسپاسم، ضد درد مفصلها، بیحس کننده، پایین آورنده فشارخون و ضدعفونی کننده.
مصارف درمانی: اسپند، سیاهدانه، میخک، پوست گردو و پسته را مخلوط و بهصورت ضماد برای درمان روماتیسم استفاده میکنند.
اسپند و موی بز را با هم سوزانده و موضعی راکه دچار سوختگی شده دود میدهند و نیز اسپند سوخته، گردو سوخته و تریاک را برای رفع پا درد، روی پا میگذارند. اسپند تازه و یونجه کوبیدهشده را روی محل زنبور گزیدگی میگذارند. دود کردن اسپند، خاکشیر و فضولات الاغ برای درمان سرخک بهکار میرفتهاست. در هنگام شیوع وبا اسپند، خاکشیر و کندر دود میکردند.
برای درد مفصلها، در زمین چالهای کنده و در آن هیزم میافروزند. سپس روی هیزم سوختهشده، بوته اسفند تر نهاده و روی آن آب میپاشند. بیمار روی بوتهها دراز میکشد، طوریکه بهوسیله پتو یا لحافی زیر پوشش قرار گیرد. پس از مدتی بیمار بهبود مییابد.
برای ضدعفونی خانه، هر روز مقداری اسپند دود میکنند. بر این باورند که دود کردن اسپند در خانه باعث دفع اجنه نیز میشود. برای درمان گوش درد، دود سیگار، موی بز و اسپند را دود داده، دود حاصل از آنرا به گوش میرسانند. جهت رفع چشم زخم اسپند را دود داده، تار نخی از لباس و یا مژه شخصی که شور چشم است، جدا نموده(البته بدون آنکه فرد بداند)، با اسپند دود میدهند. دانههای اسپند را بهاشکال سهگوش یا چهارگوش رنگین درست کرده و از آستانه در آویزان میکنند.آسآآست
روش مصرف: پخته، ضماد و جوشانده
طب کهن: «حَرمَل تقطیع کند و نرمش دهد. محلول آنرا بر مفاصل مالند، درد مفاصل را از بین برد. مستیآور است مانند شراب. دلبهم خوردن بهدنبال دارد. بخورند یا محلولش را بمالند، ادرار بول و حیض کند و در علاج قولنج سودمند است».(ابوعلی سینا، 152:1368)
«دانه این گیاه در طبابتهای قدیم اعراب، بهعنوان خوابآور، معرق، ضدکرم و قاعدهآور مصرف داشتهاست. هنوز در طب عوام کموبیش مورد استفاده قرار میگیرد. دانه اسفند سمی است.(زرگری،449:1375)
از ضماد دانه اسفند برای کمپرس درکوبیدگی و زخم استفاده میشود. مصرف دانههای اسفند در دوران بارداری منع شدهاست».(ماهوان، 65:1381)
«دانه اسفند برای بیماریهای روانی و التهاب مغز، فلج اعصاب، صرع و رفع جنون استفاده میشود. در این موارد بهتر است بهمقدار بسیار کم حدود یک میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن از دانه اسپند استفاده شود. ولی این دانهها برای خوردن نباید کوبیده شود. چنانچه دانه اسفند را پخته و آب غلیظ آنرا بر موی بمالند، برای سیاه کردن موی انسان مفید است. زیادهروی در خوردن دانه اسفند موجب هذیانگویی، جاری شدن بزاق و تهوع میشود».(رجحان، 29:1380)
قیاس: مصرف موضعی در درمان درد مفاصل با توجه به کتاب قانون ابنسینا میتواند تاییدی بر مصارف سنتی آن در درمان دردهای استخوانی و درد مفصل باشد.

افسنتین Afsantin
نام انگلیسی: Ab
sinth
نام محلی: اپستین Apsetin ، گل شویدی
بخش مورد استفاده: اندامهای هوایی، گلها
پراکنش: در کنار جویهای آب

مشخصات گیاه: گیاهی پایا با ساقه علفی که گاهی ساقه در قاعده چوبی می‌گردد. برگهای ساقه‌ای گوشکدار و دارای بریدگیهای عمیق می‌باشند و بهصورت دو یا سهبار شانه‌ای در می‌آیند. گلها در خوشه‌های پانیکولی بهصورت لوله‌ای و زبانه‌ای، زرد کمرنگ و بهتعداد زیاد. میوه فندقه کوچک و دارای سطح صاف، کل گیاه با کرکهای ابریشمی متمایل به سفید پوشیده شده و به گیاه رنگ نقره‌ای می‌دهند.
خواص درمانی: درد عضلات و اعضای بدن، ناراحتیهای گوارشی، یبوست کودکان، آرامبخش و ملین و دفع انگل داخلی، یرقان و بیماری قند.
مصارف درمانی: اندام هوایی گیاه را بهصورت جوشانده، دمکرده و عرق آنرا برای درمان چرک و ورم روده، کبد، یرقان و بیماری قند استفاده میکنند.
طریقه مصرف: جوشانده و ضماد
طب کهن: «مزاج آن در درجه اول گرم و در درجه سوم خشک است. افسنتین لباس را از گزند بید و حشرات نگاه میدارد. رنگ و روی را زیبا میکند. برای داءالثعلب (موخوره) و داءالحیه(گری)، مفید است. لکههای بنفش زیر چشم را میزداید. افشرهاش سردرد میآورد. بخار پخته شده آن درد گوش را تسکین میدهد. ضماد آن در مداوای ورمهای پشت گوش، درد گوش و رطوبتهای گوش موثر است. ضماد آن برای درد کهنه و تیرگی چشم مفید است. شربت افسنتین معده را تقویت میکند. افشره آن برای معده خوب نیست و خشکه گیاه دهانه معده را آزار میدهد. شربت افسنتین در مداوای بواسیر و شقاق مقعد مفید است».(ابوعلی سینا، 56:1368)
قیاس: اثر ضد کرم آن تاییدی بر مصرف سنتی آن در دفع انگلهای داخلی میباشد. بهعلاوه اثر ضدیرقان آن بر طبق کتاب الحاوی با مصرف سنتی مردم در درمان یرقان تطابق دارد.

انجیر Anjir
نام انگلیسی: fig (tree)
نام محلی: انجیر
بخش مورد استفاده: شیرابه درخت، برگ و میوه
پراکنش: این گیاه بهصورت خودرو در منطقه رشد کردهاست.

مشخصات گیاه: گیاهی درختچهای یا درختی، شیرابهدار. برگها بزرگ تا 10 سانتیمتر طول و یا بیشتر، لوبدار با بریدگیهای عمیق. در لوبهای باریکتر قاشقی با لبه کامل، با نوک کند. میوه انجیر غالبا گلابی شکل، گلها داخل یک هیپانتیوم گوشتی. گلها تکجنسی، در گلهای نر گلپوش 2-6 قسمتی، در گلهای ماده گلپوش تقریبا تحلیلرفته، فندقهها در اثر رشد نهنج در برگرفته می‌شوند و بهشکل میوه انجیر درمیآیند.
خواص درمانی: درمان زگیل یا دمل، ضد زهر نیش جانوران، نفخ معده، نرم کننده مزاج.
مصارف درمانی: شیره انجیر را برای درمان زگیل بهصورت موضعی استفاده میکنند.
روش مصرف: شیرابه خوراکی و موضعی، جوشانده، ضماد، خیسانده، خشک یا تازه
طب کهن: «انجیر کمی گرم و بسیار تر و آبکی است و کمتر فائده دارویی دارد. انجیر نارسیده زداینده و سردی بخش است. انجیر خشک در اول گرم و در آخر لطیف است. انجیر خشک بهویژه تندمزهاش بسیار زداینده و گدازنده است. انجیر بادزاست. انجیر خشک مواد را بهخارج میراند و سبب عرق کردن میشود. انجیر از سایر میوهها غذاییتر است. انجیر نارسیده را بر پوست مالند یا ضماد نهند در علاج خالها، زگیلها مفید است. داروی ورم گرم و سست است. دمل را میرساند. انجیر را آبپز کنند و در گلو گردانند، ورم گلو را از بین ببرد. انجیر پخته و پوست انار داروی ورم بناگوش است. افشره شاخه انجیر قبل از آنکه برگ از آن سر بزند یا شیر انجیر را بر دندان کرم خورده نهند، سودمند است. خوردن شربت انجیر به نفع معده است. شیرش را بر نیش زده کژدم و رتیل مالند، مفید است. انجیر نارسیده یا برگ سبز انجیر را بر گزیده سگ هار نهند، مفید است».(بوعلیسینا، 328:1368)
«خشکشده آن بر انواع تازه آن ترجیح دارد. شیرابه درخت انجیر، طعم تلخ و تند و سوزاننده و اثر مسهلی دارد. انجیر خشک مخلوط با عناب و خرما و کشمش جهت رفع التهابهای مجاری تنفسی و کلیه بیماریهای التهابی، ذاتالریه، ورم کلیه، سرخک و مخملک و غیره استفاده میشدهاست. جوشانده غلیظ انجیر خشک، اثر مفید در سرماخوردگیهای مداوم ظاهر میکند. غرغره جوشانده انجیر خشک در شیر، جهت رفع تحریکات گلو و دهان در اثر آنژین، ورم لثه و ورم مخاط دهان، اثرات شفابخش دارد. در سوختگی ضماد خمیر انجیر ایجاد تسکین درد و رفع ناراحتی میکند».(زرگری،447:1376)
قیاس: اثر ملین انجیر مصرف سنتی آنرا بههمین منظور تایید میکند. بهعلاوه اثر درمانی انجیر بر زگیل در قانون ابنسینا به تایید رسیدهاست.

بابونه: Bâbune
نام انگلیسی: Tall chamomile
نام محلی: بابونه
بخش مورد استفاده: گل
پراکنش: بهصورت خودرو در مناطق مختلف رشد میکند.

مشخصات گیاه: گیاهی علفی، یکساله، 20-60 سانتیمتر ارتفاع، ساقه راست با کرکهای ریز. برگها 3-7 سانتیمتر، تخممرغی، مستطیلی، قطعات شانه سرنیزهای. کاپیتول شعاعی، گریبان 1-2 سانتیمتر پهنا، برگههای خارجی تخممرغی، برگههای داخلی مستطیلی و نوک کند. نهنج کروی، اغلب بارور، زبانک سفید رنگ، میوه فندقهای شکل و فشرده.
خواص درمانی: پوست، تقویت سر و سردرد، سینوزیت، لک صورت، تنگی نفس، تب و لرز، مقوی، قاعدهآور، بادشکن، مدر و ضد درد.
مصارف درمانی: از سرشاخههای گلدار آن برای درمان دل درد، تشنج، صرع و کم ادراری استفاده میکنند.
روش مصرف: همراه حنا روی سر میگذارند. پوست صورترا بخور میدهند. جوشانده آن نیز مصرف میشود.
طب کهن: موردی یافت نشد.

بارهنگ Bârhang
نام انگلیسی: Ripple
نام محلی: بالنگ Bâlang
بخش مور
د استفاده: دانه، برگ و ریشه
پراکنش: بهصورت علف هرز در اکثر نقاط رشد میکند.

مشخصات گیاه: گیاهی علفی، پایا که اندازه آن تا 50 سانتیمتر
هم می‌رسد. برگ‌ها طوقه‌ای، بیضوی یا تخممرغی،‌ صاف و کامل یا در حاشیه بهطور نامنظم دندانه‌ای شدهاست. گل‌ها کوچک، نر و ماده، سبز- قهوه‌ای، بر روی سنبله‌های بلند و بدون انشعاب بهوجود می‌آیند. گیاه باد گردهافشان، دانه‌های کوچک و تخم‌مرغی، میوه کپسول.
خواص درمانی: سرفه و تنگینفس، سینهدرد و سرماخوردگی، گوش درد، رفع اسهال، ملین، رفع عفونت.
مصارف درمانی: بارهنگ و چهارتخم را جوشانده و آبش را برای گوشدرد میخورند. بارهنگ دم کرده و در سرماخوردگی مصرف میکنند. دمکرده بارهنگ برای رفع اسهال مورد استفاده قرار میگیرد.
تخم بارهنگ را در آب خیس کرده و برای درد سینه و سرفه استفاده میکنند. بارهنگ را روی محل جراحت میگذارند. برگ بارهنگ، ماست گاو و مقداری روغن زرد(حیوانی)، را مخلوط کرده و بر روی دندانی که درد گرفته میگذارند. پودر برگ آنرا برای زخم که چرک کرده،

مشاهده صورت پذیرفتهاست. درست همانگونه که قابیل پس از کشتن هابیل، دفن کردن او را از کلاغ فراگرفت و بههمین ترتیب مثلا نحوه استفاده از تنقیه بنابر گفته غیاثالدین به اینترتیب بودهاست که شخصی بر کنار آبگیری مرغ سقایی را دید که به علت خوردن ماهی فراوان به دلدرد مبتلا شدهبود و برای رهایی از این بلیه منقار بزرگش را پر از آب کرد و آن را به داخل مقعد خود خالی نمود، به اینترتیب از بند درد رهایی پیدا کرد. آن شخص با دیدن این منظره اقدام به تنقیه مایعات به کسانی کرد که به دلدرد دچار میشدند و از این کار خود نتیجه بسیار خوبی گرفت».(الگود،16:1352)
«امروزه با کشف و بررسیهای معتبری که روی جمجمهها و اسکلتهای انسانهای اولیه صورت گرفته از روی علاماتی که نشان دهنده عمل جراحی و شکستهبندی باشد میتوان به جرات ادعا کرد که عمل جراحی در دورانی پیش از آنچه به فکر آید وجود داشته است و این در دورانی است که مسلما علم پزشکی به پیشرفت قابلتوجهی دست یافته بودهاست».(سارتن، 9:1346)
«در مورد محلی که برای اولین بار دارو مورد استفاده قرار گرفتهاست، بین محققین و نویسندگان اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. برخی عقیده دارند که افتخار این امر نصیب مصریها میشود زیرا هم آنها بودند که برای اولین بار در جهان از «راسن» برای درمان دردها استفاده بهعمل آوردند و این اولین دارویی است که مورد بهرهبرداری قرار گرفت. برخی از مورخین نقاط دیگری از شمال آفریقا را نام میبرند که دارو برای اولین بار درآنجا به بشر الهام شده، عدهای هم این عمل را جزایر رودس، کنیدوسو کس دانستهاند و معتقد بودند که این الهام از راه خواب دیدن صورت گرفتهاست».(الگود، 17:1352)
«باستانشناسان طومارهایی از پاپیروس یافتهاند که حاوی نوشتههای مصری زیادی درباره پزشکی است یکی از آنها، پاپیروس جورج ابرسgeorg ebers papyrus است که قدمت آن به سال 1550 قبل از میلاد میرسد که در آن شرح دهها بیماری و درمان آنها ازجمله طلسمهای جادویی و حدود هفتصد دارو از انار گرفته تا چربی کرگدن آمدهاست».(یونت، 15:1386)
بخش دوم
مبانی نظری پژوهش
چهارچوب نظری به مجموعهای از گزارهها اطلاق میشود که بهلحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقهبندی متغیر وابسته یا اصلی تحقیق هستند. این گزارهها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شده باشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی آنها بهلحاظ نظری توسط محقق ثابت شده باشد.
بر اساس موضوع مورد پژوهش نظریههای؛ کارکردگرایی، کاردگرایی ساختاری، محیطشناسی فرهنگی، تکاملگرایی و کنش متقابل بهعنوان پایههای اصلی تحقیق برگزیده شدهاند.
2-6) نظریه کارکردگرایی
کارکردگرایی عبارت است از «بررسی هر عمل اجتماعی و یا هر نهاد با توجه به رابطه‌ای که با تمامی ‌کالبد اجتماعی دارد. این مکتب پدیده اجتماعی را واقعیتی میداند که درون یک کلیت قرار میگیرد این کلیت که(لزوما) ساخت کاملی ندارد، دارای مجموعهای از عناصر است که به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و یک پیکربندی را تشکیل میدهند و واقعیت مزبور با قرار گرفتن درون این پیکربندی، یک یا چند کارکرد را به انجام میرساند و با آن کلیت رابطه برقرار میسازد.
برطبق این نظریه هرگروه یا نهاد، کارکرد خاصی دارد، لذا سیستم در مجموع به بقای خود ادامه میدهد. بنیان کارکردگرایی براین واقعیت استوار است که کلیه سنن، مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان به کار یا وظیفهای بستگی دارد که در نظام اجتماعی، یعنی کل برعهده دارند. آنچه مطرح است فایده و سودمندی آنها در کل نظام است».(توسلی،211:1385)
«کارکردگرایی در نیمه اول قرن بیستم همچون اشاعهگرایی یکی از نظریاتی بود که در واکنش به نظریه تطورگرایی به وجود آمد. از لحاظ تاریخی ریشههای کارکردگرایی را میتوان در نزد سه متفکر بزرگ یافت؛ اگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم.
اما نظریهپردازان اصلی این گرایش که توانستند آنرا به یک ابزار در زمینه تحقیق تبدیل کنند، برانیسلاو مالینوفسکی و رادکلیف براون بودند».(فکوهی، 158:1386)
«بازاندیشیهای مالینوفسکی او را به این نتیجه رساند که عناصر گوناگون هرجامعه کارکردی برای خود دارند، زیرا نیازهای فرهنگی مردم آن جامعه رابرآورده میسازند».(بیتس، پلاک، 70:1386)
در این تحقیق از نظریات کارکردگرایان استفاده شده زیرا هر عنصری در طبیعت تا زمانی که باقی است دارای کارکرد است و هر زمان که کارکرد خود را از دست بدهد دیگر از طرف افراد مورد پذیرش نخواهد بود، طب سنتی بهدلیل اثربخشی و تایید علمی آن روز بهروز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. کارکرد این نوع از روش درمانی بسیار گسترش یافته و از زوایای مختلف قابل بررسی است.
در واقع درمانگری سنتی بهمنظور درمان بیماری انجام میپذیرد؛ هرچند این کار همیشه منجر به درمان نمیشود؛ ولی افراد باز در مواقع بیماری بهنزد این افراد میروند. حال سئوال این است که؛ چرا بهرغم عدم درمان، این عمل تکرار می‌شود؟ در این‌جا باید توجه داشت که ‌هر چند این نوع درمان نیز گاهی نتایج مورد نیاز را بهبار نمی‌آورد، ولی کارکردهای ضمنی و پنهانی را سبب می‌شود. بدینمعنی که ‌افراد، در آن‌روزهای بحرانی، بر حسب باورها یی که نسبت به این نوع از درمان و فرد درمانگر دارند، موجبات یگانگی بیشتر خود را فراهم میکنند. در حقیقت این باور مشترک آن‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده، در نتیجه در روزهای سخت بیماری، خود را تنها و درمانده ‌احساس نمی‌کنند. در همان محل زندگی و نزد افرادی که میشن
اسند و به آنان اعتماد دارند بهدرمان میپردازند. همین نتایج ضمنی موجب شده‌است که بهرغم عدم ‌تحقق نتایج مورد نظر، استفاده از این روشها همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و تکرار شود.

2-7) کارکردگرایی ساختاری
«رادکلیف براون تحت تاثیر پیشینیان، ازجمله دورکیم قرار گرفت و روش کارکرد‌گرایی ساختاری را پایه‌گذاری کرد. به نظر او، نظم اجتماعی از یک وحدت کارکردی برخوردار است. رادکلیف براون معتقد است، کارکرد اصلی نهاد نه برآوردن نیازهای افراد، بلکه حفظ و نگهداری ساختار و الگوهای روابط اجتماعی جامعه و نهادهاست».(فرخ نیا،1382: 185)
بر این مبنا در این پژوهش از جمله کارکردهای درمانگری سنتی می‌توان به حفظ و نگهداری ساختمان اجتماعی اشاره کرد. وقتی در فصل رویش گیاهان به صحرا یا کوه میروند، معمولا بهصورت دستهجمعی به این کار میپردازند و خنده و شوخی هم ضمیمه این کار است و بهصورت یک تفریح دستهجمعی درآمده و روحیه همدلی را در آنان تقویت کرده و موجب انسجام ساختار جامعه میشود. در ضمن به کوچکترها هم این مطالب آموزش عملی داده میشود و همه در این کار مشارکت دارند و از هم یاد میگیرند. درمانگر محلی همیشه در ساختار جامعه از احترام برخوردار بوده و وجودش باعث دلگرمی و اطمینان خاطر مردم.

2-8) نظریه تکاملگرایی
«مفهوم نظریه بقا از نظر ادوارد بارنت تایلر، تداوم رسوم و نهادهایی است که کارکرد خود را از دست داده‌اند، اما برحسب عادت در جامعه بعدی ‌در قالبهای گوناگون تداوم یافته‌اند. او این مفهوم را در جوامع پیشرفته نیز شناسایی کرد. بهطور خلاصه تایلر در نظریه بقا، باورها و رسوم غیرکارکردی عجیب و غریب مردم متمدن ‌را بهعنوان مصنوعات باستانی یا آثار بقایا در نظر گرفت».(فرخ‌نیا،1382: 87)
طب سنتی و فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها نیز از مواردی است که گسترش یافته و در بسیاری مناطق بهصورت تغییر شکل یافته وجود دارد و بهکار برده می‌شود. با نگاهی به ایران، و کارکردی که درمانگری محلی در جوامع روستایی و شهری داشته و دارد، می‌توان به این نکته پی برد که ادامه استفاده از روشهای درمانی سنتی تنها بهدلیل نبود امکانات پزشکی نیست، بلکه در بسیاری از نقاط، این دیدگاه تکامل بیشتری یافته و کارکردهای گستردهتری پیدا کردهاست. گرچه نمی‌توان نقش اصلی و کارکردی آن‌را که درمان است، نادیده گرفت. برای مثال می‌توان مردمی که در فصول رویش گیاهان دارویی معمولا بهطور دستهجمعی به چیدن این گیاهان میپردازند، روحیه همدلی و همکاری در آنان تقویت میشود، زن و مرد و کودک و نوجوان حضور دارند و در واقع نوعی آموزش غیر رسمی برای نسل جوان و انتقال این دانش به آنان محسوب شده و در ضمن سبب پر کردن اوقات فراغت و سرگرمیشان نیز میشود.
بسیار اتفاق میافتد که افراد بهویژه زنان در هنگام گردآوری گیاهان در مورد خواص آن گیاه با هم گفتگو کرده و هر یک مطلب جدیدی را که از طریق افراد مسن فامیلش یا رسانهها یاد گرفتهاند به آموختههای دیگری اضافه میکنند. در هنگام چیدن گیاهان دارویی به جوانان تذکر میدهند تا به ریشه گیاه آسیب نزنند و بتوانند تا آخر فصل رویش گیاه از آن و اجزای مختلف برگ و ساقه و غدههای زیر زمینی استفاده نمایند.

2-9) محیطشناسی فرهنگی
«محیطشناسی از لحاظ ریشهای به معنای گفتمانی درباره زیستگاه است و باید آنرا نه بهعنوان یک ایدئولوژی مدرن بلکه بهعنوان مطالعهای علمی بر روابط انسانی و جوامع انسانی با محیط طبیعیشان در نظر گرفت که نهفقط بروز تاثیر عوامل محیط یعنی اقلیم، خاک، آب، گیاهان، جانوران و … برارگانیسم انسانی، بلکه همچنین برچگونگی انطباق فیزیولوژیک انسان با محیطهای مختلف و دگرگونیهایی که فنآوریهای مختلف در محیط ایجاد میکنند و سرانجام برتاثیر محیطهای گوناگون بر سطوح و شیوه زندگی انسان مطالعه وپژوهش میکند.
در یک پهنه جغرافیایی که تحت تاثیر شرایط فیزیکی، مکانیکی متجانسی قرار گرفته و بهوسیله گروههای گیاهی و جانوری که زندگیشان وابسته به یکدیگر است(گروههای همزیست)، اشغال شدهاست، ما با یک مجموعه پویا از عناصر روبهرو هستیم که آن را زیستبوم مینامیم و میتواند متغیر باشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میان طبیعت، یعنی محیط طبیعی و میراث زیستی و فرهنگ، نفوذ متقابلی وجود دارد، بهطوریکه فرهنگ، طبیعت را دگرگون میکند اما بعضی از الزامات طبیعی را نیز میپذیرد».(ریویر، 127:1375)
«محیطشناسی فرهنگی را باید دنباله منطقی داروینیسم و تطورگرایی قرن نوزدهم قرار داد بدین معنا که توانست با نوآوری و کنار گذاشتن مشکلات نظریه تطور کلاسیک، اصول تطور را بار دیگر بهعنوان محوری اساسی در پژوهش انسان شناختی مطرح کند».(فکوهی،215:1386)
دو شخصیت بنیانگذار محیطشناسی فرهنگی ژولین استیوارد و لسلی وایت هستند. از دیگر متفکران این نظریه میتوان از المان سرویس، مارشال سالینز، رویرا پاپورت و رابرت مکنتینگ می باشند.
از نظریه محیطشناسی فرهنگی در این تحقیق استفاده شد زیرا محیط طبیعی و انسانها با یکدیگر در ارتباط متقابل میباشند. انسانها بر محیط تاثیر میگذارند و از محیط طبیعیشان تاثیر میپذیرند. مردم کرمانجی که از محل زندگی خود انتقال یافته بودند با کولهباری از دانش و تجربه از محیط زیست قبلی خود به این منطقه که اقلیم متفاوتی داشت آمدند. آنان در تطبیق با طبیعت جدید، گیاهان جدید را شناسایی کرده و مورد آزمایش قارا دادند تا به نتایج درمانی توسط آنها اطمین
ان پیدا کنند و مورد استفاده قرار بدهند و نیز داروهای قدیمی خود را نیز وارد فرهنگ این منطقه نمودند.

2-10) کنش متقابل نمادین
«مباحث اساسی کنش متقابل نمادین را باید در آرا و نظریات جرج هربرت و هربرت بلومر جامعه‌شناس آمریکایی جستجو کرد. بهطور کلی‌دیدگاه نمادی بر پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد و جامعه و نتایج این فرآیند تاکید دارد».(توسلی،1379: 268)
«دیدگاه کنش متقابل، ارتباط نمادی(سمبلیک) تمامی ‌اعمال اجتماعی و پایه روششناختی، برای ‌درک آن میباشد. افراد در موقعیت‌هایی که قرار می‌گیرند و در برآیند سازگاری، کنش‌های ‌خود را از آن تعبیر نمادین میکنند. ارتباطات، در حین انجام کنش‌ها برقرار می‌شود و باید متکی بر یک دیدگاه واقعی‌ در قبال رویدادهای اجتماعی باشد. ارتباطات، به ‌اشخاص کمک می‌کند که موقعیت خود را بهتر درک کنند. چنان‌که می‌دانیم موضوع اصلی تئوری جامعه ‌از دید هربرت مید، ارتباطات نمادین است، که به‌اعتقاد او عبارت است از؛ مشارکت یک شخص در زندگی‌دیگری. نظریه ‌ارتباطات، اساسی‌ترین ‌روندی است که در جوامع انسانی جریان دارد.

بهسختی بیمار گشت. در میان پزشکان لشکری پزشک پیری به نام فیلیپ بود که سالها در دربار پدر اسکندر و خودش بهعنوان طبیب مخصوص انجام وظیفه میکرد. پزشک سالخورده که از وضع جسمی و روحی اسکندر بیشتر از سایر پزشکان اطلاع داشت به معالجه اسکندر مشغول شد، آنگاه شربتی بسیار قوی ساخت و آنرا در جامی به او داد و گفت این شربت دارویی بسیار قوی است پس از خوردن آن ابتدا حالت بد میشود لیکن بعد از دو روز سلامتی خود را باز خواهی یافت. اسکندر جام شربت را سر کشید و بدینترتیب بهبودی حاصل کرد».(سرمدی،169:1378)
«اسکندر با بسیاری از اطباء یونانی و مصری و کلدهای که در ارتش وی خدمت میکردند آشنایی و توجه داشته، برعکس به احوال اطباء ایرانی کاملا آشنایی نداشتهاست. طی کشورگشاییها از پزشکان هندی و اطلاعات آنها استفادات زیادی نموده، معروف است اسکندر درمان زهر افعی را از پزشکان هندی آموخته و از آن مطلع بودهاست. وی پزشکی را نزد ارسطو آموخته، او طی آموختن طب به قسمت نظری اکتفا نکرد، بلکه دوستان خود را نیز به درمان و دستورهای غذایی و بهداشتی و پرهیزی توصیه نمودهاست».(نجم آبادی،315:1371)
طب در دوره اشکانیان
اشکانیان از خراسان(پارت) از شعبهای از نژاد آریایی ظهور کردند و حدود 500 سال (250-226ق.م) در ایران حکومت داشتند، در این دوره با توجه به نفوذ عمیق فرهنگ یونانی در ایران شیوه پزشکی یونانی در این کشور رواج داشت. در واقع طب و طبابت ایران دوره اشکانی کموبیش همان پزشکی و درمان دوره هخامنشی بود با این تفاوت که در این دوره طب اشکانی مخلوطی از پزشکی و درمان یونانی و ایرانی بود، بهعلاوه طب زرتشتی نیز هنوز نفوذ خود را داشت.
دکتر محمود نجمآبادی در کتاب خود «تاریخ طب در ایران» در مورد طب دوره اشکانیان مینویسد:
«دراین دوره نمیتوان انتظار وجود دانشمندان و یا اطباء متبحر را داشت چراکه طب دوران اشکانیان چندان طب درخشانی نبودهاست. آزونکس یکی از دانشمندان ایران در علم طب و شعبده در زمان اشکانیان معروف بود. دیگر فرایتس یا فرهاته، فرهاد نام دانشمندی از ایران در اواسط قرن چهارم، دانشمند فارسی که مسیحی شدهبود، دیگر مهرداد ششم حکمران نپتوس که درخوراکش زهر ریختند اما او از خطر جست. او را باید یکی از دانشمندان علم طب دانست که توانست خود را به زهرهای مختلف عادت دهد که هیچ زهری به وی کارگر نباشد، میگویند تألیفی در علم طب داشته که به زبان رومی ترجمه شد و در گیاهشناسی نیز مردی آزموده و مطلع بودهاست.
در واقع وضعیت پزشکی در این دوره مشابه پزشکی دوره هخامنشیان بود با این تفاوت که با دانش وفرهنگ یونانی آمیخته شد».(شمساردکانی، 14:1385)
دوره پادشاهی اشکانیان در شهرهای بلخ و سغد و چند شهر دیگر مراکز علمی متعدد بهوجود آمدند این کانونها در پیشرفتهای علمی دوره ساسانیان بهویژه تشکیل دانشگاه گندیشاپور بیتأثیر نبودند.

طب در دوره ساسانیان
پادشاهان ساسانی از 224 تا 652 (م)در ایران سلطنت کردند. کانون خاندان ساسانی ایالت پارس بود که در آغاز قرن سوم میلادی میان امرای محلی تقسیم شدهبود. در دوره پادشاهی ساسانیان جنبشهای علمی تأسیس دانشگاهها و مراکز علمی بهمراتب بیشتر از دورههای پیشین بهخصوص هخامنشیان و اشکانیان بود. در این دوره پزشکی با استفاده از متخصصین و تألیفات یونانی، هندی و زردشتی احیاء گردید.
کریستینسن در این زمینه در کتاب «ایران درزمان ساسانیان» مینویسد:
«همه اقوام جهان برتری ایرانیان را اذعان داشتند خاصه در کمال دولت، تدابیر عالیه جنگی و هنر رنگآمیزی و تهیه طعام و ترکیب دوا و طرز پوشیدن جامه و تأسیسات ایالات و مراقبت در نهادن هر چیز به مکان خود، این ترقی و توسعه در دوره پادشاهی درازمدت و در طول فعالیت دانشگاه و بیمارستان گندیشاپور به اوج شکوفایی خود رسید و پایه و اساس طب اسلامی گردید.
اعتقاد به اثر ارواح در ایجاد بیماریها در دوره ساسانیان رواج داشت در نتیجه مؤثرترین درمان در این دوران خواندن افسونها و اوراد مقدس و استمداد از نیروهای ماوراءطبیعی بود و از اینرو هدایت و اداره امور صاحبان حرفه پزشکی بر عهده رئیس موبدان قرار میگرفت».(الگود،39:1371)
اصول طب در ایران و درمان بیماریها در دوران ساسانیان گرچه مبتنی به روایات اوستایی است اما نفوذ طب یونانی از همه جهات در آن ظاهر است.
چنین به نظر میرسد که در دوران ساسانیان تحقیقات زیادتری درباره گیاهان بهعمل آمدهاست، برزویه طبیب برای امتحان گیاهان به هندوستان رفته و مطالعه و بررسیهای ذیقیمتی نمودهاست.(نجمآبادی،382:1371)
«در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی ترجمههایی که انجام گردید قابل توجه است. در این دوره آثار نویسندگان مهم یونان و هند به پارسی ترجمه شده که از میان آنها کتابهای افلاطون و ارسطو و افسانههای بیدپای هندی به نام کلیلهودمنه را میتوان نام برد. در این دوره سرجیس راسالعینی به ترجمه کتابهای طبی از یونانی به سریانی همت گماشت و بیادق طبیب نیز کتاب «مأکول والمشروب» را تأ لیف نمود».(سرمدی،178:1378)
«جندیشاپور نقش مهمی در تاریخ طب ایران داشته، گفته میشود که تأسیس اولیه این شهر به دوران قبل از تاریخ و زمان ورود قوم آریایی برمیگردد و بهوسیله شاپور تجدید بنا شدهاست. هدف اولیه وی از تجدید بنا ایجاد محلی برای استقرار اسیران رومی و یونانی و استفاده از تخصصهای آنان بود».(الگود، 866:1352) با گردآمدن پزشکان یونانی، هندی، ایرانی و سرزمینهای دیگر در دانشگاه گندیشاپور مراجعه دانش
جویان پزشکی و نیز ورود گیاهان دارویی گوناگون از تمام نقاط جهان به ایران و بالعکس رو به افزایش گذاشت. بدینجهت جندیشاپور از نقطه نظر آموزش پزشکی، طب و طبابت در دنیای آن عهد بینظیر بود.
طب در دوره صفویه
صفویان از سال 907 تا سال 1148 ه.ق در ایران پادشاهی کردند. در دوره صفویه پزشکی پیشرفت چندانی نکردهاست و افتخارات چشمگیری بهدست نیاورد. پزشکان ایرانی بیخبر از زندگی مشابهی که سراسر اروپا را فراگرفته بوده، خود را جانشینان هوشمند ابنسینا میپنداشتند.
«درآن زمان الزام به تحصیل علوم دینی قبل از تحصیل سایر علوم، بهصورت یک امر مسلم درآمده بود مشتاقان طب میبایست ابتدا در علوم دینی و فقهی به درجاتی میرسیدند و پس از آن اگر نیازهای دنیوی، آنها را از ادامه تحصیل باز نمیداشت، میتوانستند به مطالعه در علوم طبی مشغول شوند که عملا از توان ذهنی و جسمی بسیاری از آنها خارج بود. لذا نشر علوم پزشکی در زمان صفویه دوباره به الگوی ایرانیان باستان رجعت نمود و معلومات این حرفه بهصورت سینهبهسینه و از پدر به پسر یا استاد به شاگرد منتقل شد».(اردکانی،21:1387)
«در مورد باورهای عامه در این دوره و آمیختگی آن باخرافات هانری ماسه در کتاب «آداب ومعتقدات ایرانیان» مینویسد: موقعیکه عضو خانوادهای سخت بیمار باشد، برای رفع خطر گوسفندی قربانی میکنند. در چنین مواقعی، اگر حیوان با اجل طبیعی خود بمیرد، دلیل قطعی و حتمی است برای اینکه بیمار شفا خواهد یافت، زیرا که سرنوشت آن حیوان را جانشین بیمار کردهاست».(ماسه،329:1387)
طب در دوره افشاریه و زندیه
در عصر افشاریه(1148-1210ه.ق) و (زندیه1163-1209ه.ق) علاوه براینکه در پزشکی و درمان ایران پیشرفتی حاصل نشد، حکومت ناپایدار افغانها، جنگهای نادر شاهافشار و عاقبت مرگ کریمخان زند(1193 ه.ق) زمامداری کوتاه جانشینان کریمخان زند و دربدری و قتل ناجوانمردانه لطفعلیخان زند به دست آغامحمدخان قاجار مجموعا آنرا بهسوی انحطاط و سقوط سوق دادند.
درعوض فعالیت پزشکان اروپایی از جمله انگلیسی و هلندی و غیره همراه هیئتها و کمپانیهای خارجی در ایران آغاز گردید و بدینترتیب نفوذ طب اروپایی در کشور ما پایهگذاری شد. پزشکان خارجی هنگام اقامت خود در ایران به شاه و درباریان نیز خدمت میکردند.
طب در دوره قاجاریه
«آغامحمدخان نخستین شاه از سلسله قاجار بود سلسلهای که تا 1925 بر سراسر ایران حکومت کرد و شاهد انتقال طب جالینوس و ابنسینا به طب هاروی و پاستور بود. در دوران قاجار ورود و اشتغال پزشکان به ایران افزونی یافت، برخی ازآنها سالها در این کشور مقیم بودند و در همینجا فوت کردند».(الگود،493:1352)
«ناصرالدینشاه از نظر پزشکی، عملا زیر نظر پزشکان مخصوص و مشاوران خارجی قرار داشت. دکتر کلومه طبیب و دانشمند فرانسوی پزشک مخصوص محمدشاه و بعد ناصرالدین شاه بود».(روستایی،42:1382)
«در سال 1226 وزیرمختار انگلیس در ایران دوتن از جوانان ایرانی را برای تحصیل با خود به انگلیس برد. جوان اولی کاظم برای تحصیل نقاشی به انگلیس روانه شد پس از هجدهماه توقف در انگلیس در 25 مارس 1813 میلادی به مرض سل درگذشت. دومی میرزاحاجیبابا افشار پسر یکی از صاحبمنصبان عباسمیرزا بود و برای تحصیل طب و شیمی اعزام گردید. حاجیبابا در شوال 1234 به ایران آمد. وی حکیمباشی عباسمیرزا نایبالسلطنه گردید. بعد از مرگ عباسمیرزا حاجیبابا حکیمباشی محمدمیرزا شد. او تا سال 1251ه.ق بههمین سمت در تهران اقامت داشت».(سرمدی،122:1379)
«نکتهای که در این زمان از نظر طب حائز اهمیت فراوان است تأسیس دارالفنون در سال 1850 است. مدت تحصیل در مدرسه طب 7 سال بود ولی بعدا به 5 سال تقلیل یافت. دانشجویان در مطب پزشکان معروف تحصیلکرده تعلیم میگرفتند و همچنین در عیادت بیمارانی در منزل پزشکان را همراهی می کردند. آموزشهای عملی به مشاهده بعضی دستگاههای فیزیولوژی نقشههای تشریحی طبی بدن انسان و عضلات آنها و اسکلت انسانی و غیره که همه از اروپا وارد میشدند محدود میشد».(هدایتی،37:1381)
«طب سنتی با تأسیس دارالفنون همسایه طب غربی برای مدتی کوتاه تدریس میشد ولی بعد کاملا از برنامه حذف شد».(محمد میر،154:1383)
«در سال 1858 چهلودو نفر از دانشجویان ایرانی به پاریس عزیمت کردند، پنجنفر از این گروه در رشته پزشکی فارغالتحصیل شدند که در میان آنها میرزارضا از همه متمایزتر بود که پساز فارغالتحصیل شدن 7 سال دیگر دوره تخصصی را فراگرفت و سپس از پاریس به ایران بازگشت. به زودی به پایتخت فرا خواندهشد و به سمت استادی در دارالفنون منصوب گشت. او کتابی را که استاد فرانسویش دکتر گریزول درباره بیماریشناسی تألیف کردهبود به فارسی برگرداند».(الگود،554:1378)
«ناصرالدینشاه قاجار تا سالهای زیادی بعد از افتتاح دارالفنون علاقه وافری به پیشرفت داشت. در کتاب «تاریخ پیشرفتهای پزشکی در هفتاد سال اخیر» از سال1370-1300 چنین آمدهاست:
با تفکیک مدرسه طب از تشکیلات دارالفنون و بعدا جدا شدن قسمت نظام آن و تأسیس مدارس مختلف، عظمت و شکوه دارالفنون رو به افول گذاشت و بهتدریج به یک مدرسه متوسط تبدیل شد. ساختمان دارالفنون در سال 1348 قمری برابر با 1308 شمسی که مدت هشتادسال از عمر آن میگذشت، فرسوده شده بود، با حفظ سردر آن تخریب شد و ساختمان جدیدی توسط مهندسی روسی در محل این فرهنگسرای کهنه ساخته شد. نام آن به دبیرستان امیرکبیر تغییر یافت، بعدا باز نام دارالفنون را به خود باز گرفت».(محمدمیر،238:1383)

2-3) طب در اسلام
«طب اسلامی یک نظام طبی است که در قرن سومهجر
ی(نهم میلادی)، وارد کشورهای اسلامی شد، و در سراسر سدههای میانه وسپس تا روزگاران جدید بدان عمل میشد. این نظام را غربیان عموما به نام طب عربی میشناسند اما بسیاری از پزشکان عامل بدان، از جمله برخی از برجستهترین آنها مانند رازی، مجوسی و ابنسینا ایرانی بودهاند نه عرب. یقین است که اینان عمدتا به زبان عربی مینوشتهاند».(اولمان،11:1383)
نجمآبادی در کتاب خود با نام «تاریخ طب در اسلام» مینویسد: «تاریخ طب در ایران پس از اسلام با طب اسلامی یعنی خدمات مسلمین ممزوج میباشد، منتهی اطبای ایرانی سهم بسیار بزرگی در طب اسلامی دارند. اصولا نمیتوان گفت ایندو یعنی طب ایرانی و اسلامی از یکدیگر مجزا میباشند، وقتی صحبت از طب اسلامی و یا علوم اسلامی در میان میآید مقصود و منظور نظرات پزشکی و یا علمی است که در کتب تمدن اسلامی که عموما به زبان عربی مدون گردید. در صورتیکه در اصل همه آنها عموما از دانشمندان یونانی و هندی و بعضا ایرانی یا تراجم یونانی به سریانی و میراث اسکندریان و

غرفه سازی و طراحی غرفه از جمله مهم ترین و اصلی ترین راهکارهای مناسب جهت معرفی خدمات و محصولات شرکتها و سازمان ها می باشد.

طراحی غرفه سازی

رعایت نکات اصلی در طراحی غرفه سازی همچون نور غرفه ،رنگ در غرفه سازی ،متریال غرفه سازی ،نورپردازی و … موجب گیرایی و تاثیر در جذب مخاطبین و تبدیل غرفه شما به غرفه ای منحصر به فرد در نمایشگاه های بین المللی و داخلی و هم چنین افزایش اعتبار برند و حس اعتماد آن بین مخاطبان خواهد شد.

نکات کلیدی برای داشتن برترین نمونه

آنچه که در غرفه سازی و ساخت غرفه حائز اهمیت است توجه به ویژگی های کمی و کیفی در طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاهی بر اساس ضوابط نمایشگاهی، دکوراسیون داخلی غرفه براساس ویژگی محصولات با طیف رنگی متناسب و … می باشد.

نور در غرفه سازی

نور پردازی نیز از عناصر کلیدی است. نورپردازی غرفه باید به گونه ای انجام شود که برای بازدید کننده فضایی گرم را تداعی کند.

رنگ در غرفه سازی

انتخاب رنگ غرفه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا در انتقال پیام نقش بسزایی را ایفا می کند. استفاده از رنگ های سرد همچون سبز و آبی نمایانگر صداقت و حرفه ای بودن است ولی معمولا رنگ های قرمز مخاطب را بیشتر جذب می کند. در هر صورت انتخاب رنگ باید متناسب با نوع صنعت باشد.

صدا در غرفه سازی

در غرفه ها می توان با پخش موزیک ملایم سبب جذب مخاطبین گردید. همچنین در صورتی که امکان پخش موزیک زنده نیز فراهم باشد، می توان شاهد توجه افراد بی شماری بود.

حرکت: حرکت داشتن به معنای قرار دادن ویدئو پروژکتور یا صفحه نمایش های بزرگ در غرفه است که نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. همچنین استفاده از نورهای متحرک نیز بسیار پیشنهاد می شود.

بو و رایحه خوش

بهتر است در طراحی غرفه های بوگیر های برقی استفاده شود تا به صورت خودکار رایحه خوش را در فضای غرفه پخش کنند.

غرفه سازی کامو ، مجری برتر غرفه سازی نمایشگاه

شرکت غرفه سازی کامو دارای گرید B  در غرفه سازی از نمایشگاه بین المللی، دارای کارشناسان ارشد متخصص و با سابقه در زمینه طراحی و برنامه ریزی  با دانش مدیریت بازاریابی و تبلیغات دیجیتال می باشند .

مدیریت اجرایی قدرتمند و مدیریت زمانبندی در پروژه های متراژ بالا و فشرده در غرفه سازی نمایشگاهی از جمله ویژگی های شرکت غرفه سازی کامو است که منجر به ساخت غرفه ای منحصر به فرد و غیر مشابه با ویژگی های استاندارد برای مشتریان عزیز خواهد شد. استفاده از تجهیزات به روز در غرفه سازی، مصالح مرغوب و اجرای دقیق غرفه مشابه طرح ارائه شده توسط طراحان مجرب شرکت غرفه سازی کامو موجب افزایش اعتبار غرفه شما در نمایشگاه خواهد شد.

با کامو متفاوت دیده شوید!

بیشتر گردشگران و مسافران تور کیش در سفر خود از پارک های این جزیره  زیبا دیدن می کنند. پارک های جزیره کیش همواره مورد استقبال گردشگران واقع شده است. در این مطلب با پارک های جزیره کیش که بسیار پرطرفدار نیز هستند آشنا خواهید شد.

پارک دلفیناریم کیش

از بهترین پارک های جزیره کیش به شمار می رود که گردشگران تمایل دارند در سفر خود از این مجموعه بازدید کنند و از تماشای شیر دریایى شمالى، شیر دریایى جنوبى، گربه دریایى شمالى، گراز دریایى و پنگوئن لذت ببرند. باغ پرندگان نیز در چند قدمی این پارک واقع شده است. که شما این فرصت را خواهید داشت تا از گونه های خاص این مجموعه دیدن نمایید.

پارک شهر کیش

پارک شهر کیش در سال 1393 مورد استفاده قرار گرفته است. با وجود اینکه چند سالی از افتتاح این پارک می گذرد ولی توانسته است نظر گردشگران  را به خود جلب کند. شما هم اگر بلیط کیش را تهیه کرده اید و چمدانها را برای سفر به کیش بسته اید یادتان باشد بازدید از این پارک زیبا را در برنامه خود قرار دهید .  پارک شهر کیش دارای پوشش گیاهی گسترده و مجهز به تمامی امکانات رفاهی است و گردشگران می توانند لحظات شاد و مفرحی را در کنار خانواده در این پارک سپری کنند. وجود دریاچه ی مصنوعی و فضایی مناسب برای معلولین از ویژگیهای خاص این مجموعه به شمار می رود.

پارک مرجان کیش

پارک مرجان کیش در مجاورت بازار مرجان واقع شده است و از بهترین پارک های جزیره کیش به شمار می رود. گردشگران کیش این فرصت را خواهند داشت تا به دور از هیاهوی بازار از تماشای ساحل زلال و شفاف و طبیعت زیبای آن لذت ببرند و لحظات فراموش نشدنی را در خاطراتشان ثبت کنند.

پارک آهوان کیش

باغ وحش پارک آهوان جزیره کیش را می توان تنها باغ وحش کیش نامید که از فضایی بکر و پوشش گیاهی مناسب با جزیره کیش برخوردار است. پارک آهوان کیش در زمینی به مساحت 2 هکتاری واقع شده است. 17 قفس برای نگهداری از حیواناتی نظیر شیر، آهو، روباه، شغال، میمون های سنجابی، گوزن، اسب و چند گونه از پرندگان استرالیایی در بوستان آهوان در نظر گرفته شده است.

گردشگران جزیره قادر خواهند بود نظاره گر آهوهایی باشند که به صورت آزادانه و بدون هیچ محدودیتی در بوستان زندگی می‌کنند. وسایل بازی کودکان در این پارک به چشم می خورد. اگر شما هم جزو آن دسته از مسافرانی هستید که با دیدن این همه زیبایی جزیره مشتاق به سفر به کیش شدید اما نگران هزینه های سفر هستید ما به شما تور لحظه آخری کیش را پیشنهاد میکنیم . با استفاده از این تورها که اعلب در لحظات آخر توسط آژانسهای مسافرتی ارائه میشود میتوانید هزینه های سفر خود را تا حد چشمگیری کاهش دهید .

پس فرصت را از دست ندهید و چمدانهای خود را برای سفر به کیش ببندید

 

فروش انواع صندلی ماساژور در برند های متنوع با بهترین قیمت | خرید اینترنتی مبل ماساژور با گارانتی معتبر و شرکتی – بهترین صندلی ماساژ برای شما – ارسال و نصب به سراسر ایران به صورت رایگان

آفرکیش

کتاب 504 واژه

آموزش کورل

راز موفقیت در کار

فلزیاب

خرید و فروش وام

خرید و فروش وام 

دانلود آهنگ قدیمی 

شرکت بلند آسمانه مجموعه تخصصی طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی، از سال 1384 با هدف طراحی پروژه های مدرن با استفاده از خلاقیت در معماری آغاز به کار کرد. در طول این سالها ده ها پروژه و   :برندمعتبر تجاری،اداری و منازل مسکونی و ویلایی در آتلیه بلند آسمانه طراحی و اجرا گردیده است

طراحی ویلا

مجله تایم

خرید خودرو

 

بهترین کتاب زیست کنکور

کشور ارمنستان از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا میباشد که تقریبا مثل اروپایی‌ها زندگی میکنند و همین موضوع باعث شده توریستان خیلی زیادی به تور هوایی ارمنستان بروند…

کشور ارمنستان از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا میباشد که تقریبا مثل اروپایی‌ها زندگی میکنند و همین موضوع باعث شده توریستان خیلی زیادی به تور ارمنستان بروند. در این مقاله شما مسافران عزیز آژانس هواپیمایی تچرا سیر کبیر را با بیشتر آشنا میکنیم تا قبل از استفاده از تور هوایی ارمنستان اطلاعات کاملی درباره کشور ارمنستان داشته باشید.

لینک منبع : تور ارمنستان

در کلینیک فیزیوتراپی دکتر مریم راستگو، قابل دسترسی از شمال تهران، خیابان شریعتی، قیطریه و بلوار اندرزگو، از فیزیوتراپیست های بسیار آموزش دیده با استفاده از جدیدترین فن آوریهای درمانی استفاده میشود تا به سرعت و به راحتی درمان درد، ضعف حرکتی و سایر درمانهای مرتبط با فیزیوتراپی انجام شوند. ما تمام عوامل مرتبط با درد و ضایعات حرکتی شما را ارزیابی و آنها را درمان میکنیم. مشکلاتی که برای شما ایجاد می شوند میتوانند در اثر کار، ورزش، عوامل استرسزای خانه، وضعیت بدن، تغذیه، عادات ژنتیکی و عاطفی، و بسیاری عوامل دیگر باشند.

با مراجعه به کلینیک فیزیوتراپی دکتر راستگو علاوه بر درمان توسط فیزیوتراپیست مجرب در حین درمان نکاتی را که باید طی درمان فیزیوتراپی بدانید دریافت خواهید کرد.

منبع :

کلینیک فیزیوتراپی

 

ارزانترین بلیط چارتر

آموزشگاه موفقیت

طلایاب

کابینت آشپزخانه

دزدگیر ساختمان

مشاوره تلفنی با موبایل

کاریابی مجوزدار رایگان

پی اچ دی تست

بازسازی ساختمان

نرم افزار حسابداری

کارگو

عکاسی کودک 

مقالات راهنمای دوچرخه سواری

آموزش PLC

کلینیک فیزیوتراپی

رادیولوژی
دستگاه ECAR
حقوق عمومی

با پیشرفت تکنولوژی و رشد روزافزون تراکنش های آنلاین ، مسافران ترجیح می دهند به جای طی کردن مسافت و خرید حضوری ، به صورت کاملا آنلاین برای خرید خدمات گردشگری از جمله رزرو پرواز ، هتل ، تور و … اقدام نموده و از وب سایت آژانس های مسافرتی این این خدمات را دریافت نمایند.

در نتیجه با رشد وب سایت های رزرواسیون و همچنین تغییر رفتار مصرف کنندگان در صنعت گردشگری ایران نیاز به ابزارها و راه حل مناسب جهت فروش آنلاین خدمات اهمیت بسیاری پیدا کرده است.

سیتی نت قابلیت ارائه خدمات به آژانس ها و شرکت هایی که مایل هستند خدمات فروش هتل ، بلیط هواپیما ، بیمه و غیره را در سایت یا سیستم خودشان به صورت Online داشته باشند را دارا می باشد همچنین وب سرویس قابل اجرا می تواند به هر Provider دیگری متصل شود.

طراحی سامانه فروش بلیط هواپیما

می توان گفت وب سرویس یک بستر ارتباطی است که امکان اتصال و تبادل داده ها را بین دو سیستم نرم افزاری یا وب سایت فراهم می کند و به این ترتیب فروش Online پرواز ، هتل و سایر خدمات گردشگری را امکان پذیر می نماید.

سامانه‌های رزرواسیون اینترنتی هتل‌ها

راه اندازی سامانه فروش بلیط هواپیما وظیفهٔ اتصال مسافران به هتل‌ها را جهت رزرو اقامت فراهم می‌آورند. سامانه‌های رزرواسیون اینترنتی هتل در ایران در نیمهٔ دوم دههٔ ۸۰ شمسی راه اندازی شدند و تعداد آنها هم از انگشتان دست فراتر نمی‌رفت. رفته رفته و با ارائه تخفیف‌های مناسب و دسترسی مسافران به این درگاه‌های اینترنتی استقبال دفاتر مسافرتی و شرکت‌ها از این سامانه‌ها افزایش پیدا کرد بطوری که تقریباً به ازای هر ۱۰۰ آژانس مسافرتی در ایران تقریباً یک سامانه موجود می‌باشد. البته فقط چند سامانه جامعیت کامل دارند و می‌توان از آنان بعنوان سامانه‌های جامع رزرو هتل داخلی نام برد.

وب سرویس هتل

وب سرویس هتل برای هتل های ایران و سایر کشورها قابل اجرا خواهد بود.

وب سرویس هتل ها با دسترسی به بانک اطلاعاتی جامع و کامل این امکان را به شما می دهد تا تمامی هتل های ایران و جهان موجود در بانک اطلاعات را را در وب سایت به صورت به روز داشته باشید و با توجه به موجودی اتاق هتل ها به مسافرین نتایج جستجو را نمایش دهید. همچنین امکان رزرو آنلاین توسط مسافر وجود خواهد داشت

بررسی و تحلیل وایت لیبل و وب سرویس در آژانس های مسافرتی

با توسعه نرم افزارهای مختلف و همچنین جریانات صنفی در خرید بلیط هواپیما و خدمات گردشگری، بازار ایران به شدت داغ شده و فعالین آن در حال تکاپو و پیشبرد برنامه های خود هستند. با توجه به این شرایط تامین کنندگان و توسعه دهندگان نرم افزارها نیز نقش خود را به درستی ایفا نموده اند به طوری که با ایجاد بستر مناسب نرم افزاری امکان فروش آنلاین را برای آژانس های مسافرتی فراهم نموده اند.

وایت لیبل white label

وایت لیبل یک قالب آماده و ساده ای از یک سایت جستجوگر و رزرواسیون خدمات گردشگری می باشد که امکان فروش اینترنتی را به آژانس مسافرتی می دهد. این سرویس انعطاف پذیری و قابلیت های زیادی نداشته و تنها امکان فروش آنلاین را فراهم می نماید، در اصل وایت لیبل نوعی نمایندگی فروش یک تامین کننده بزرگ محسوب می شود که کاربر (مسافر) در سایتی با آدرس، نام و نشان خود آژانس، خرید را انجام می دهد و منافع فروش خدمات موجود دروایت لیبل بین دو شرکت تقسیم می شود.

پیاده سازی وایت لیبل هتل نیاز به دانش فنی نداشته و بسیار ساده و سریع اجرا می شود به طوری که آژانس ها بدون نیاز به انرژی و اختصاص نیروی انسانی حتی خارج از ساعات اداری می توانند امکان فروش داشته باشند. معمولا سرویس وایت لیبل هزینه لایسنس (License) کمتری نسبت به وب سرویس داشته و با توجه به مزایای ذکر شده گزینه مناسبی برای آژانس های مسافرتی می باشد چرا که با کمترین هزینه مادی، زمانی و انرژی تبدیل به یک آژانس مسافرتی آنلاین یا OTA (Online Travel Agency ) شوند.

وایت لیبل هتل

وب سرویس XML Web services

وب سرویس ایکس ام ال یا ای پی آی ایکس ام ال XML API نوعی ارتباط در بستر اینترنت می باشد که امکان اتصال هماهنگ و موثر را بین دو سیستم متفاوت ( از لحاظ ساختاری و برنامه نویسی) فراهم می نماید. وب سرویس در گردشگری کاربردهای بسیاری دارد از جمله برقراری ارتباط بین سیستم رزرواسیون ایرلاین ها، هتل ها، موتورهای جستجو و جی دی اس ها GDS که هر یک ساختار و طراحی متفاوتی را دارند ولی به کمک وب سرویس ارتباط اطلاعاتی هماهنگی در خصوص ظرفیت، نوع، قیمت، زمان و .. برقرار می شود.

وب سرویس بر خلاف وایت لیبل هزینه لایسنس و همچنین قابلیت ها و انعطاف پذیری بیشتری دارد چراکه تنها امکان فروش خدمات گردشگری یک یا چند تامین کننده را از طریق ارتباط اینترنتی فراهم می نماید و دریافت کننده وب سرویس می تواند با توجه به نیاز و اهدافش سایت و سیستم رزرواسیون خود را با امکانات گسترده ای طراحی و یا تهیه نماید که معمولا برای پروژه های تخصصی و بزرگ استفاده می شود.

وب سرویس

امروزه با رشد وب سایت های رزرواسیون و همچنین تغییر رفتار مصرف کنندگان در صنعت گردشگری ایران نیاز به ابزارها و راه حل مناسب جهت فروش آنلاین خدمات گردشگری و ایجاد یک آژانس مسافرتی آنلاین (online travel agency ) اهمیت بسیاری پیدا کرده که تیم فنی سفرمی به خوبی این نیاز را درک کرده و به دو روش امکان فروش آنلاین را برای فعالین گردشگری فراهم نموده :

وب سرویس ( XML API ) : به طور خلاصه وب سرویس یک بستر ارتباطیست که امکان اتصال و تبادل داده ها (برای مثال در پرواز ظرفیت، تاریخ، نرخ، کلاس و ..) را بین دو سیستم نرم افزاری یا وب سایت فراهم می کند و به این ترتیب فروش آنلاین پرواز،هتل و سایر خدمات گردشگری را امکان پذیر می نماید. وب سرویس معمولا به منظور اجرای پروژه های بزرگ با سرمایه گذاری کافی و البته دانش فنی در پیاده سازی که از خارج و یا داخل مجموعه قابل تامین است استفاده می شود.
وایت لیبل : وایت لیبل یک قالب آماده و ساده از یک سایت جستجوگر و رزرواسیون خدمات گردشگری می باشد که امکان فروش اینترنتی را به آژانس مسافرتی می دهد. این سرویس انعطاف پذیری و قابلیت های زیادی نداشته و تنها امکان فروش آنلاین را فراهم می نماید، در اصل وایت لیبل نوعی نمایندگی فروش یک تامین کننده بزرگ محسوب می شود که کاربر (مسافر) در سایتی با آدرس، نام و نشان خود آژانس، خرید را انجام می دهد و منافع فروش خدمات موجود دروایت لیبل بین دو شرکت تقسیم می شود.

وب سرویس پرواز و یا وب سرویس هتل

شما می توانید از طریق وب سرویس پرواز و یا وب سرویس هتل این مجموعه بدون محدودیت در زبان برنامه نویسی دسترسی کاملی به بانک اطلاعات داشته باشید.

 • وب سرویس پروازهای چارتر این امکان را به شما می دهد تا تمامی پروازهای چارتر را در وب سایت و یا برنامه خود به صورت بروز داشته باشید.
 • وب سرویس پرواز علاوه بر پرواز چارتر پرواز های سیستمی را هم ارائه میدهد که شامل وب سرویس تمامی ایرلاین های داخلی با امکارن رزرو آنلاین می باشد.
 • وب سرویس پرواز و هتل برای برنامه نویسان و توسعه دهندگان تهیه شده تا به بانک کامل بلیط های چارتر ارائه شده توسط آژانس های هواپیمایی و هتل های ایران دسترسی داشته باشند.
 • وب سرویس پرواز و وب سرویس هتل بر روی Http تهیه شده و هیچ گونه محدودیتی در زبانی که شما در برنامه استفاده می کنید ندارد.
 • امکان لینک سازی وب سرویس با تمامی نرم افزار ها وجود دارد.
 • مناسب برای ساخت هر نوع برنامه موبایل و وب سایت.

با گسترش اینترنت و منابع قابل دسترس اطلاعات در زمینه سفر و معرفی اماکن مذهبی, تاریخی, گردشگری, سیاحتی و …., بسیاری از افراد قبل از آغاز سفرشان حتما از طریق وب سایت و از روی نقشه محل مورد نظر را به خوبی بررسی مینمایند. چرا که قبل از آغاز سفرشان بتوانند یک برنامه ریزی دقیق و منظم برای هر چه بهتر برگزار شدن سفرشان داشته باشند.
از اینرونمونه وب سایت های گردشگری و معرفی چنین اماکنی همیشه در معرض دید کاربران آنلاین در هر کشوری بوده است. دادن اطلاعاتی مانند هتل ها و قیمت تورها و اماکن دیدنی و … میتواند برای هر کاربری جذاب باشد.
در همین راستا شرکت سیتی نت دارای چندین سال سابقه درخشان در رابطه با طراحی وب سایتهای آژانس های مسافرتی و … میباشد, میتواند بهترین مشاوره را در زمینه طراحی و پیاده سازی و نگهداری و موفق نمودن وب سایت های گردشگری به شما ارائه نماید.

طبیعتا این دسته از وب سایت حتی اگر خودتان هم نخواهید بازدید کنندگان زیادی پیدا خواهند نمود و طبیعتا وب سایتی اگر به این شرایط بازدید کننده برسد هر کاری میتواند در داخل وب سایت خودش انجام بدهد حتی فروش و عرضه کالا به صورت آنلاین. هم اکنون بسیاری از چنین وب سایتهای گردشگری و مسافرتی در ایران فعال هستند که در داخلشان میتوانید تبلیغات خرید چمدان مسافرتی یا هر مایحتاجی که افراد برای سفرشان احتیاج داشته باشند رویت میشود. بنابراین از هر زمینه ای که فکرش را بکنید میتوانید از چنین وب سایت هایی بهره وری مالی داشته باشید.

ایده جالبی که در این راستا میتوانیم برای شما بیان کنیم این است که میتوانید وب سایتی داشته باشید که در آن تمامی اطلاعات تفریحی و گردشگری شهرهای ایران در آن جمع آوری و دسته بندی شده است. سپس کاربران با جستجویی که در اینترنت و به خصوص وب سایت شما انجام میدهند به صفحه اصلی سایت و یا یکی از صفجات داخلی سایت شما میرسند و سپس با وب سایت خوب شما آشنا میشوند. در این وب سایت در ابتدا باید اطلاعات را به صورت خوب و استاندارد دسته بندی نمود تا کاربران وب سایت در مدت زمان کمتری بتوانند به آنچه که به دنبالش هستند دسترسی داشته باشند. سپس با مکانیزم جستجوی خوبی که در وب سایت طراحی و پیاده سازی می نماییم, کاربران هر زمانی که بخواهند به اطلاعات در رابطه با سفر خود به هر یک از شهرهای ایران دسترسی پیدا نمایند از وب سایت شما و جستجوی آن میتوانند اقدام به این کار نمایند.

نمایش دادن این اطلاعات بر روی نقشه ایران میتواند استفاده از سایت شما را برای مخاطبان هیجان انگیزتر نماید. اطلاعاتی مانند مسیر حرکتی و نزدیکترین رستوران ها و بهترین ها و اطلاعات بسیار زیاد دیگری که مسافران عموما به دنبال آنها هستند. حتما در وب سایت خود اظهر نظر مسافران و آنها که قبلا از وب سایت شما استفاده نموده اند و یا آنهایی که در دیدار نخست سایت شما دوست دارند تا در وب سایت گردشگری شما مطلبی را بنویسند, امکاناتی و قابلیت هایی را هم قرار دهید تا کاربران بتوانند با وب سایت شاما احساس نزدیکی بیشتری را داشته باشند.

وب سرویس آمادئوس

معمولا در چنین وب سایت هایی میتوان اطلاعاتی به شرح زیر را به مخاطبان آنلاین خود ارائه نمود که عبارتند از:

 • طراحی صفحه وب درباره ایران و استان های مربوطه
 • طراحی صفحه وب فرهنگ و هنر
 • طراحی صفحه وب صنایع دستی و گردشگری
 • طراحی صفحه وب اطلاعات گردشگری
 • طراحی صفحه وب گزارش تصویری
 • طراحی صفحه وب موسیقی محلی مربوط به استان مورد نظر
 • طراحی صفحه وب اخلاق گردشگری
 • طراحی صفحه وب گردشگری مجازی
 • طراحی صفحه وب زیبایی های استان
 • طراحی صفحه وب برنامه ریزی سفر
 • طراحی صفحه وب اخبار آب و هوا
 • طراحی صفحه وب نقشه جامع استان محل گردشگری

و صدها مورد دیگر که مطمئنا باعث جذب بیشتر و بهتر افراد به سایتتان خواهد شد.
حتی میتوانید در وب سایت های گردشگری به علاوه اطلاعاتی که میدهید اطلاعات تورها و اصطلاحا پکیج را در اختیار مشتریانتان قرار دهید. لازم نیست حتما خودتان یک آژانس مسافرتی داشته باشید بلکه با قرارداد بستن با یک یا چند آژانس مسافرتی و فروش پکیج های آنها کار خود را در این زمینه آغاز نمایید. البته به دلیل داشتن تجربیات زیاد شرکت سیتی نت در این زمینه میتوانیم مشاوره و کمک شایانی را به شما مشتری گرامی بدهیم.

معمولا در چنین وب سایت هایی میتوانیم سرویس های زیر را به مخاطبان آنلاین خود ارائه دهیم که عبارتند از:

 • طراحی صفحه وب معرفی تورهای داخلی
 • طراحی صفحه وب معرفی تورهای خارجی
 • طراحی صفحه وب اخبار مربوط به مسائل گردشگری, آژانس های مسافرتی, هتل ها, ارز و …
 • طراحی صفحه وب ارائه خبرنامه هم به صورت ایمیل و هم به صورت اس ام اس رایگان
 • طراحی صفحه وب پیش فروش ها
 • طراحی صفحه وب تورهای لحظه آخری و ارزان
 • طراحی صفحه وب گرفتن تبلیغات از شرکت های مختلف به دلیل داشتن آمار بالای بازدید کنندگان وب سایت
 • طراحی صفحه وب دادن اطلاعات کامل مربوط به هتل ها

از این لینک میتوانید به تمامی آیتم های تخصصی طراحی سایت گردشگری دسترسی داشته باشید
یکی از بزرگترین وب سایت هایی که هم اکنون فعالیت های بسیار گسترده ای را در ایران در زمینه گردشگری و دادن اطلاعات به مسافران انجام میدهد, وب سایت اقامتی و گردشگری اسکان سفر میباشد. در این وب سایت دارندگان منازل مسکونی که دوست دارند منزل خود را به مسافران کرایه و اجااره دهند در این وب سایت ثبت نام نموده و اطلاعات اقامتگاه مورد نظر خود را در سایت ثبت نمایند. سپس درخواست کننده مورد نظر بتواند از طریق همین وب سایت وجه کرایه را واریز نموده و سپس در زمان مورد توافق در محل اقامتگاه حضور داشته باشند.

یکی از بزرگترین وب سایت هایی که هم اکنون فعالیت های بسیار گسترده ای را در ایران در زمینه گردشگری و دادن اطلاعات به مسافران انجام میدهد, وب سایت اقامتی و گردشگری اسکان سفر میباشد. در این وب سایت دارندگان منازل مسکونی که دوست دارند منزل خود را به مسافران کرایه و اجااره دهند در این وب سایت ثبت نام نموده و اطلاعات اقامتگاه مورد نظر خود را در سایت ثبت نمایند. سپس درخواست کننده مورد نظر بتواند از طریق همین وب سایت وجه کرایه را واریز نموده و سپس در زمان مورد توافق در محل اقامتگاه حضور داشته باشند.

بنابراین چنانچه از علاقه مندان در زمینه سفر و گردشگری هستید و دوست دارید چنین وب سایتی را به عنوان منبع اصلی درآمدی خود داشته باشید میتوانید برای اطلاع از قیمت طراحی سایت گردشگری هم اکنون با ما تماس بگیرید.
مطمئنا شرکت سیتی نت در هر لحظه در کنار شما میباشد.

 

غرفه سازی نمایشگاهی و مدیریت هزینه های آن

هزینه غرفه سازی بسیار تحت تاثیر و وابسته به عوامل مختلفی است زیرا هر اقدامی که شما در نمایشگاه انجام می‌دهید درنهایت ارتباط مستقیم با موفقیت بودن یا نبودن غرفه شما خواهد داشت.

بسیاری از شرکت‌هایی که برای نخستین‌بار در یک رویداد حضور می‌یابند، اشتباهات بزرگی مرتکب می‌شوند که تمام زحمات‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

نخستین مشکلی که این شرکت‌ها با آن روبه‌رو می‌شوند اشتباه در بودجه‌بندی غرفه سازی نمایشگاهی است. از این رو در این مقاله سعی داریم با معرفی هزینه های آشکار و پنهان در غرفه سازی ، شما را در بودجه بندی درست راهنمایی کنیم .

گاهی اوقات بودجه برای هزینه غرفه به حدی کم است که کفاف برخی موارد حیاتی را هم نمی‌دهد و گاهی به حدی زیاد است که باعث بروز خرج‌های اضافی می‌شود. در این مقاله قصد داریم به چند هزینه خاص و کوچک اما حیاتی در کنار غرفه سازی اشاره کنیم :

تبلیغات

چاپ انواع بروشور و کاتالوگ و استند به گسترش اطلاعات کار شما کمک بسزایی خواهد کرد. تبلیغات را به هیچ عنوان کنار نگذارید .

تاثیر یک کاتالوگ و بروشور برای کسب و کار شما غیر قابل انکار است . بسیاری از بازدیدکنندگان بعد از مطالعه بروشور شما تنها در صورتی که نکته قابل توجه در آن پیدا کنند با شما وارد مذاکره میشوند .

یک نکته قابل توجه دیگر این است که تبلیغات خود را در سطح بروشور و کاتالوگ نگه ندارید شما میتوانید  از استندهای تبلیغاتی و بنرهای بزرگ نیز در سطح محل برگزاری نمایشگاه استفاده کنید.

هدیه

هزینه دیگری که برای غرفه سازی در نظر گرفته شده هدیه است . هدیه نمایشگاهی در ثبت یک خاطره شیرین برای بازدیدکنندگان بسیار تاثیرگذار است و هرچه نفیس‌تر باشد، بیشتر روی مخاطبان تاثیر می‌گذارد.

حتما به خاطر داشته باشید سطح بالاتری از هدیه هایی که برای بازدیدکنندگان عمومی در نظر دارید برای مدیران ارشد در نظر بگیرید .

پذیرایی

شما باید در غرفه خود انواع شکلات، شیرینی، چای، قهوه و نوشیدنی‌های سرد را داشته باشید تا با توجه به سلیقه و ذائقه بازدیدکنندگان بتوانید از آنها پذیرایی کنید. توجه داشته باشید این پذیرایی تنها مخصوص افرادی است که وارد غرفه می‌شوند و قصد انجام مذاکرات تجاری را دارند.

جوایز و قرعه کشی

هزینه ای که اکثر شرکت ها بر دوره حضور خود در نمایشگاه ندارند مربوط به جوایز و قرعه‌کشی‌ها است.

توجه داشته باشید اگر می‌خواهید برای مدتی یکی از شلوغ‌ترین غرفه‌های نمایشگاه را داشته باشید بهتر است یکی مسابقه یا قرعه‌کشی برگزار کنید. البته قرعه‌کشی هزینه بسیار زیادی دارد و مهمترین نکته این است که تنها در صورتی می‌توانید موفق باشید که از تجمع بازدیدکنندگان در مقابل غرفه خود درست و به جا استفاده کنید .

 

برای مدیریت بهتر هزینه و بودجه بندی صحیح شما نیاز به یک کارشناس خبره و با تجربه دارید که شما را تو این امر به موفقیت برساند .

شرکت آمیتیس دارای گرید A از نمایشگاه بین المللی می باشد و در طی سالها فعالیت در زمینه غرفه سازی موفق به دریافت لوح تقدیر از شرکت های گوناگون شده است.

این شرکت مفتخر است با اجرای هرساله بیش از 20000 متر مربع غرفه نمایشگاهی حاصل زحمات و تجربیات خود را در اختیار مشتریان خود قراردهد.

برای مشاهده نمونه کارهای غرفه سازی از وبسایت آمیتیس استفاده کنید .

خدمات قابل ارائه شرکت آمیتیس :

 • غرفه سازی
 • دکوراسیون داخلی
 • دکور فروشگاهی
 • استند محصولات

برای دریافت مشاوره رایگان غرفه سازی با کارشناسان متخصص آمیتیس تماس بگیرید .

 

همان طور که در مقالات پیشین گفتیم؛ مهمترین رکن یک جشن تولد فوق العاده داشتن یک تم تولد مناسب و مرتبط است. فکر می کنم هیچکس مخالف این جمله نیست که : پسر بچه ها عاشق جشن تولد هستند. برای آنکه یک جشن تولد زیبا و فراموش نشدنی برای پسرتان برگزار کنید پیشنهاد اول ما این است : یک تم تولد پسرانه مناسب انتخاب کنید. پس از انتخاب یک تم مناسب شما بسیاری از جزئیات جشن تولد پسرانه خود را می دانید. من به شما قول می دهم گذاشتن کمی زمان و دانستن علائق فرزندتان در مورد تم مورد علاقه تولدش ارزشش را دارد. پسر بچه ای که در روز تولدش و همراه دوستانش در خانه ای است که تمامی گوشه و کنار آن با عکس هائی از کاراکتر مورد علاقه اش تزئین شده است. تصورش حتی برای من هم هیجان انگیز است!
در این مقاله قصد داریم به شما کمی در انتخاب یک تم تولد پسرانه مناسب کمک کنیم.

 

 

 تم تولد پسرانه : پسر بچه ها عاشق تولد هستند!

 

 

چگونه تم تولد پسرانه خود را انتخاب کنیم؟

این روزها دیگر مثل چندین سال قبل، جشن های تولد به یکسری تزئینات جشن تولد تکراری و خسته کننده محدود نمی شود. شما می توانید تم تولد فرزندتان را از میان ده ها تم تولد پسرانه جذاب انتخاب کنید. تم های تولدی که در انواع شخصیت های محبوب کارتونی و دنیای بازی های کامپیوتری متنوع هستند. شاید تا چند سال قبل شما جهت ایجاد یک تنوع در جشن تولد، تنها گزینه ی ” طراحی کیک تولد ” را پیشرو داشتید؛ و اگر می خواستید سراغ تم خاصی بروید؛ خودتان می بایست دست به کار می شدید و آنها را تقریبا از ابتدا درست می کردید. این موضوع نیازمند هزینه و زمان زیادی بود. اما این روزها شما می توانید به راحتی کاراکتر مورد علاقه فرزندتان را در میان تم های تولد پسرانه گوناگون پیدا کنید. در این تم ها تمامی موارد تزئینی، از ریسه ها گرفته تا بادکنک و جاهای پای بامزه همگی در یک تم هستند. در تم های تولد پسرانه حتی میز بار و فینگر فودها هم پر از المان های تم انتخابی شما خواهد بود. در تمامی لیوان ها، کاردها و چنگال و حتی دستمال های کاغذی اثری از تم انتخابی شما وجود دارد. حتی اگر فرصت انتخاب تم را هم ندارید موسسات معتبری هستند که در زمینه فروش اقلام تولد، برگزاری جشن و انتخاب تم تولد می توانند به شما کمک کنند. شما در زمینه انتخاب تم تولد هم می توانید با توجه به سلائق فرزندتان، از آنها راهنمائی و مشاوره بگیرید. در انتها و به عنوان آخرین پیشنهاد از شما می خواهیم پس از انتخاب تم کمی هم خلاق باشید. خودتان هم می توانید با کمی فکر کردن به تم مورد علاقه فرزندانتان به آن چیزهائی اضافه کنید. مثلا اینکه حتما میهمانان خود را هم در جریان تم تولد پسرانه فرزندتان قرار دهید؛ آنها هم می توانند در انتخاب هدیه و یا پوشیدن لباس هائی مشابه جشن شما را زیباتر کنند. در ادامه نگاهی داریم به چند تم تولد پسرانه محبوب.

 

محبوب ترین تم های تولد پسرانه :

 1. تم تولد پسرانه اسپایدرمن : پسر بچه ها عاشق اسپایدر من هستند. شما می توانید با انتخاب تم تولد اسپایدار من، در بادکنک، ریسه، جای پا، چنگال و کارد و بشقاب؛ و خلاصه همه چیز، اثری از او داشته باشید.
 2. تم تولد پسرانه انگری برد : هیچکس نیست که از محبوبیت این پرندگان شیطان و پر سر و صدا خبر نداشته باشد. قطعا انتخاب تم تولد انگری برد میهمانان شما را هیجان زده خواهد کرد. جائی که بچه ها در همه جا کاراکترهای دوست داشتنی انگری برد را ببینند.
 3. تم تولد پسرانه مینیون : تنها چیزی که راجب این تم می توان گفت این است که : شما با انتخاب این تم نه تنها موجب خوشحالی پسربچه ها و دختر بچه ها می شوید، بلکه بزرگسالان را هم ذوق زده می کنید. همه تم تولد مینیون را دوست خواهند داشت.

در انتها نگاهی داریم به 10 تم پسرانه تولد جذاب و هیجان انگیز :

 1. تم تولد پسرانه فوتبالی
 2. تم تولد پسرانه پرسپولیس
 3. تم تولد پسرانه استقلال
 4. تم تولد پسرانه انگری برد
 5. تم تولد پسرانه اسپایدر من
 6. تم تولد پسرانه مینیون
 7. تم تولد پسرانه باب اسفنجی
 8. تم تولد پسرانه لاک پشت های نینجا
 9. تم تولد پسرانه لگو
 10. تم تولد پسرانه تام و جری