پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، اوقات فراغت، اعتبار سازه

لیسانس و مقاطع بالاتر است. جوانان پیش‌دانشگاهی و دانشجویان دوره‌های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بد‌تری هستند (همان: 239). یافته‌های تحلیلی حکایت از آن دارد که رضایت از خانواده با سلامت روانی رابطه مستقیم دارد؛ به…

پایان نامه با واژگان کلیدی سلامت روان، سطح معنادار، بهداشت روان

فارغ از حیطه غالب کنش پاسخگو هستند. “آدم باید مواظب باشد لقمه حرام نخورد” ” مهم نیست که شغل ودرآمدش حلال باشد یا نه مهم این است که شغل پر درآمد باشد.” (عظیمی هاشمی،1382 :168 ). بدیهی است که معاملات…

پایان نامه با واژگان کلیدی دوره متوسطه

مادیعوامل فردیعوامل اجتماعیرضایت از وضع مسکن862/0 رضایت از وضع مالی775/0 رضایت از محله سکونت608/0 رضایت از خانواده 804/0 رضایت از ازدواج 722/0 رضایت از وضع سلامتی 670/0 رضایت از اوضاع سیاسی 865/0رضایت از اوضاع اقتصادی 849/0 ملاحظه می شود که…

پایان نامه با واژگان کلیدی احساس عدالت

مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا هستند(همان:176).2-2-1-4- احساس رضایت از زندگی و احساس عدالت توزیعی (صفری شالی1389و1383) احساس رضایت از زندگی با احساس عدالت توزیعی همبستگی بالایی دارد (صفری شالی، 1383: 135). احساس امنیت با رضایت از زندگی دارای همبستگی قوی…

پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار، احساس عدالت

با بالا بودن میزان احساس محرومیت، میزان احساس امنیت و رضایت پایین خواهد بود.یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر نتایجی که در این قسمت مورد اشاره قرار خواهد گرفت، راجع به نتایجی است که به تحلیل مجموعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم…

پایان نامه با واژگان کلیدی احساس عدالت، شهروندان تهران

ه ای؛اینترنتی … ) تا اقصی نقاط جوامع تکامل نیافته رخنه می کند. در پی تضاد این دو عامل، نیازهای بی حد و حصر رشد می کنند و پس از آن، حرکتهای ناگهانی رشد اقتصادی، بسیاری از مواقع یک وضعیت…

پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار

اساس هشت گویه (متغیر وابسته ) ورضایت از زندگی بر اساس نمره 1 تا 2058%+ضریب همبستگی پیرسون0.00سطح معناداری دو دامنه04/-چولگی متغیر وابسته14/-چولگی رضایت از زندگی بر اساس نمره1تا202/60%میانگین رضایت از زندگی متغیر وابسته در مبنای 10064%میانگین رضایت از زندگی نمره…

پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب

ونیازها واهداف یا آرزوهایش بحث می کند ومعتقد است که در شرایط اجتماعی مستحکم وپایدار، آرزوهای انسانها از طریق هنجارها تنظیم ومحدود شده است. با از هم پاشیدگی هنجارها(ولذا از بین رفتن کنترل آرزوها)، آنومی یا یک وضعیت آرزوهای بی…

پایان نامه رایگان درباره سلسله مراتب، اوقات فراغت

نخواهم داد. دسته‌های پاسخ از بسیار مخالف تا بسیار موافق است و همسازی درونی برای این طیف 84% بودهاست (لکلند،2001 :324-322 نقل از قهرمان،1384 :143). دراینجا نیز آنچه مشخص است این است که اولاً‌ محقق “‌رضایت از زندگی” را فاقد…

پایان نامه رایگان درباره سلامت روان، اوقات فراغت، اعتبار سازه

متعلق به جوانانی است که تحصیلاتشان راهنمایی؛ دبیرستان؛ فوق لیسانس و مقاطع بالاتر است. جوانان پیش‌دانشگاهی و دانشجویان دوره‌های فوق دیپلم و لیسانس از این بابت در وضعیت بد‌تری هستند (همان: 239). یافته‌های تحلیلی حکایت از آن دارد که رضایت…