آوریل 19, 2021

پایان نامه ارشد درباره رفتارهای پرخطر، مهارتهای اجتماعی، متغیر وابسته، مهارت های اجتماعی

2 min read
تقدیم به:“روان پاک پدرم”به او که نیست ولی حس وجودش به منشوق زیستن میدهدو“عاطفه سرشار...

تقدیم به:
“روان پاک پدرم”
به او که نیست ولی حس وجودش به من
شوق زیستن میدهد
و
“عاطفه سرشار مادرم”
که مکتب نرفته درس زندگی به من آموخت
و
برادران و خواهران عزیز و دوست داشتنی ام…
سپاسگزاری
اکنون که این رساله به پایان رسیده است، بر خود لازم میدانم از جناب آقای دکتر حبیب احمدی استاد راهنمای محترم، جناب آقای دکتر عبدالعلی لهسائی زاده و جناب آقای دکتر علی یار احمدی اساتید محترم مشاور به خاطر راهنماییها و کمکهای بی دریغشان که همواره با سعه صدر من را مورد لطف قرار دادند و در طول انجام این رساله زحمات زیادی را متقبل شدند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
از دوستان خوبم آقایان مهدوی، صابر، حمیدی زاده، کلاته ساداتی، زهری، جلیلی، روحانی، عربی، گرگی، اکبری و فتح زاده به خاطر راهنماییهایشان سپاسگزارم. از همکاری کارکنان اداری دانشگاه(معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی) و دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی و بخش جامعهشناسی و کارمندان کتابخانه میرزای شیرازی و مرکز کامپیوتر دانشکده صمیمانه تشکر می کنم. همچنین قدردان زحمات پرسشگرانی هستم که در امر گردآوری دادهها بنده را یاری فرمودند.
در آخر از تمام دانشجویان و سایر کسانی که به هر نحوی در به ثمر رسیدن این رساله سهمی داشتهاند، بی نهایت سپاسگزارم.
چکیده
بررسی جامعهشناختی مهارتهای اجتماعی و ارتباطی مؤثر بر بازدارندگی رفتارهای پرخطر جوانان:
مطالعه موردی شهر شیراز
به وسیلهی:
مهدی معینی
واژگان کلیدی: رفتارهای پرخطر، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی، بازدارندگی، جوانان، شیراز.
پژوهش حاضر با استفاده از نظریهی کنترل اجتماعی و همنشینی افتراقی در بخش متغیر وابسته و نظریهی یادگیری اجتماعی در بخش متغیر مستقل به عنوان چارچوب نظری پژوهش به بررسی رابطهی بین مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر جوانان پرداخته است. بر مبنای روش پیمایشی، دادههای پژوهش به وسیلهی پرسشنامه از تعداد ۶۰۰ نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهر شیراز به روش نمونه گیری چندمرحله ای مختلط گردآوری شد. متغیرهای مستقل شامل سن، تحصیلات، درآمد خانواده، جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، نوع مسکن، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان و مهارت های اجتماعی و ارتباطی می باشند. متغیر وابسته نیز رفتارهای پرخطر است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد بین درآمد، دلبستگی به خانواده و دوستان، تعهد به هنجارها، مشارکت، باور به اصول اخلاقی، خودپنداره، خود-کنترلی، همنشینی با دوستان بزهکار، نظارت والدین بر فرزندان، مهارتهای اجتماعی و ارتباطی و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، به لحاظ رفتارهای پرخطر، بین جنسیت، وضعیت تأهل، قومیت، طبقه اجتماعی، ساختار خانواده، اوقات فراغت تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین سن، تحصیلات، نوع مسکن و رفتارهای پرخطر رابطه معناداری مشاهده نشده است. معادله رگرسیونی مربوط به تحلیل چند متغیره متغیرهای مستقل جهت پیشبینی متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر نیز نشان می دهد در مجموع شش متغیر درون معادله شامل تعهد به هنجارها، جنسیت(مرد)، باور به اصول اخلاقی، مهارت های اجتماعی و ارتباطی، همنشینی با دوستان بزهکار و نظارت والدین بر فرزندان توانستند حدود ۴۷ درصد از واریانس متغیر وابستهی رفتارهای پرخطر را تبیین نمایند. نمودار تحلیل مسیر نیز نشان می دهد که متغیرهای جنسیت(مرد) و باور به اصول اخلاقی نسبت به سایر متغیرها، دارای تأثیر بیشتری بر روی متغیر وابسته(رفتارهای پرخطر) می باشند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مسأله ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۹
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۱
۱-۴-۱- هدف کلی: ۱۱
۱-۴-۲- اهداف جزیی ۱۱
فصل دوم: پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- سیر تحول بزهکاری در ادوار تاریخی ۱۴
۲-۲-۱- بزهکاری در عهد قدیم ۱۴
۲-۲-۲- بزهکاری در قرون وسطی ۱۶
۲-۲-۳- بزهکاری و جرم در عصر مدرن ۱۷
۲-۲-۴- بزهکاری و جرم در اسلام ۱۸
۲-۳- پیشینه داخلی ۱۸
۲-۴- پیشینه خارجی ۲۶
۲-۵- نقد پژوهش های پیشین ۳۹
فصل سوم: مبانی نظری
۳-۱- مقدمه ۴۲
۳-۲- نظریه های مربوط به رفتارهای بزهکارانه ۴۴
۳-۲-۱- دیدگاه جرم شناسی کلاسیک ۴۴
۳-۲-۲- دیدگاه اثبات گرایی ۴۵
۳-۲-۲-۱- اثبات گرایی زیستی ۴۶
۳-۲-۲-۲- اثبات گرایی روانی ۴۸
۳-۲-۳- نظریه های زیستی – اجتماعی ۴۹
۳-۲-۴- نظریه های جامعه شناختی ۵۰
۳-۲-۴-۱- نظریه های ساختار اجتماعی ۵۳
۳-۲-۴-۱-۱- نظریه بی سازمانی اجتماعی ۵۴
۳-۲-۴-۱-۱-۱- نظریه بوم شناختی رابرت ازرا پارک ۵۵
۳-۲-۴-۱-۱-۲- نظریه مناطق متحدالمرکز کلیفورد شاو و هنری مک کی ۵۶
۳-۲-۴-۱-۱-۳- نظریه فعالیتهای روزمره مارکوس فلسون و لاورنس کوهن ۵۹
۳-۲-۴-۱-۲- نظریه فشار ۶۱
۳-۲-۴-۱-۲-۱- نظریه آنومی امیل دورکیم ۶۲
۳-۲-۴-۱-۲-۲- نظریه فشار رابرت مرتن ۶۴
۳-۲-۴-۱-۲-۳- نظریه فشار عمومی رابرت آگنیو ۶۸
۳-۲-۴-۱-۲-۴- نظریه آنومی نهادی استیون مسنر و ریچارد روزنفلد ۷۰
۳-۲-۴-۱-۳- نظریه انحراف فرهنگی ۷۳
۳-۲-۴-۱-۳-۱- نظریه هنجارهای رفتاری تورستن سلین ۷۵
۳-۲-۴-۱-۳-۲- نظریه خرده فرهنگ بزهکارانه آلبرت کوهن ۷۶
۳-۲-۴-۱-۳-۳- نظریه فرهنگ طبقه پایین والتر میلر ۷۷
۳-۲-۴-۱-۳-۴- نظریه فرصت افتراقی ریچارد کلووارد و لوید اهلین ۷۹
۳-۲-۴-۱-۳-۵- نظریه کد(رمز) خیابان الیاه اندرسون ۸۰
۳-۲-۴-۲- نظریه های فرآیند اجتماعی ۸۱
۳-۲-۴-۲-۱- نظریه یادگیری اجتماعی ۸۳
۳-۲-۴-۲-۱-۱- نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند ۸۴
۳-۲-۴-۲-۱-۲- نظریه هویت پذیری افتراقی دانیل گلیزر ۸۷
۳-۲-۴-۲-۱-۳- نظریه تقویت افتراقی رانلد آکرز و رابرت بورگس ۸۸
۳-۲-۴-۲-۱-۴- نظریه خنثی سازی دیوید ماتزا و گرشام سایکز ۹۰
۳-۲-۴-۲-۲- نظریه کنترل اجتماعی ۹۲
۳-۲-۴-۲-۲-۱- نظریه بازداری والتر ریکلس ۹۳
۳-۲-۴-۲-۲-۲- نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی ۹۴
۳-۲-۴-۲-۲-۳- نظریه شرمنده سازی جان بریث ویت ۹۶
۳-۲-۴-۲-۲-۴- دکترین بازدارندگی ۹۷
۳-۲-۴-۲-۳- نظریه واکنش اجتماعی یا برچسب زنی ۹۸
۳-۲-۴-۲-۳-۱- نظریه نمایش شر فرانک تاننبائوم ۱۰۰
۳-۲-۴-۲-۳-۲- نظریه انحراف اولیه و ثانویه ادوین لمرت ۱۰۱
۳-۲-۴-۲-۳-۳- نظریه بیگانگان هوارد بکر ۱۰۴
۳-۲-۴-۲-۳-۴- نظریه عدم مداخله رادیکال ادوین شور ۱۰۶
۳-۲-۴-۲-۳-۵- نظریه فریبندگی های جرم جک کاتز ۱۰۷
۳-۲-۴-۳- نظریه تضاد اجتماعی ۱۰۸
۳-۲-۴-۳-۱- نظریه تضاد کارل مارکس ۱۰۹
۳-۲-۴-۳-۲- نظریه تضاد گروهی جورج ولد ۱۱۰
۳-۲-۴-۳-۳- نظریه واقعیت اجتماعی جرم ریچارد کوئینی ۱۱۱
۳-۲-۴-۳-۴- نظریه جرم و نظم قانونی آستین ترک ۱۱۲
۳-۲-۴-۳-۵- نظریه مارکسیسم ساختاری ویلیام چامبلیس و رابرت سیدمن ۱۱۳
۳-۲-۴-۳-۶- نظریه واقع گرایی چپ جان لی و جوک یانگ ۱۱۴
۳-۲-۴-۳-۷- نظریه کنترل قدرت جان هاگان ۱۱۵
۳-۲-۴-۴- نظریه های تکاملی(تلفیقی) ۱۱۷
۳-۲-۴-۴-۱- نظریه های دوره زندگی ۱۱۸
۳-۲-۴-۴-۱-۱- نظریه درجه بندی سنی رابرت سامپسون و جان لاب ۱۱۹
۳-۲-۴-۴-۱-۲- مدل تکامل اجتماعی ریچارد کاتالانو و دیوید هاوکینز ۱۲۱
۳-۲-۴-۴-۱-۳- نظریه تلفیقی دلبرت الیوت، سوزان ایجتون و راچل کانتر ۱۲۲
۳-۲-۴-۴-۱-۴- نظریه تعاملی ترنس ثورنبری، ماروین کرون، آلن لیزوت و مارگرات فارنورث ۱۲۲
۳-۲-۴-۴-۱-۵- نظریه عمومی جرم و بزهکاری رابرت آگنیو ۱۲۳
۳-۲-۴-۴-۱-۶- نظریه حمایت اجتماعی فرانسیس کالن ۱۲۴
۳-۲-۴-۴-۲- نظریه های خصلت پنهان ۱۲۵
۳-۲-۴-۴-۲-۱- نظریه یادگیری – سرشتی جیمز ویلسون و ریچارد هرنشتاین ۱۲۵
۳-۲-۴-۴-۲-۲- نظریه عمومی جرم میشل گاتفریدسون و تراویس هیرشی ۱۲۷
۳-۲-۴-۴-۲-۳- نظریه پتانسیل ضد اجتماعی شناختی تلفیقی دیوید فارینگتون ۱۲۹
۳-۲-۴-۴-۲-۴- نظریه اجبار افتراقی مارک کالوین ۱۳۰
۳-۲-۴-۴-۲-۵- نظریه تعادل کنترل چارلز تیتل ۱۳۱
۳-۲-۴-۴-۳- نظریه های خط سیر ۱۳۳
۳-۲-۴-۴-۳-۱- نظریه مسیرهای بزهکاری رالف لوبر ۱۳۴
۳-۲-۴-۴-۳-۲- نظریه تاکسونومی دوگانه تخلف تری موفیت ۱۳۵
۳-۲-۴-۴-۳-۳- نظریه تخلف زودهنگام و دیرهنگام جرالد پترسون و کارن یوئرگر ۱۳۶
۳-۲-۴-۴-۴- نظریه های رفتارهای پرخطر ۱۳۷
۳-۲-۴-۴-۴-۱- نظریه رفتار مشکل آفرین ریچارد جسور ۱۳۷
۳-۲-۴-۴-۴-۲- نظریه زمان بندی بلوغ چارلز اروین ۱۳۸
۳-۲-۴-۴-۴-۳- نظریه استرس اجتماعی جان رودز ۱۳۹
۳-۳- نظریه های مهارت های اجتماعی و ارتباطی ۱۴۰
۳-۳-۱- نظریه های روانشناختی مهارت اجتماعی و ارتباطی ۱۴۰
۳-۳-۲- نظریه های اجتماعی مهارت اجتماعی و ارتباطی ۱۴۱
۳-۴- چارچوب نظری پژوهش ۱۴۲
۳-۵- مدل مفهومی پژوهش ۱۵۰
۳-۶- مدل تجربی پژوهش ۱۵۲
۳-۷- فرضیات پژوهش ۱۵۴
فصل چهارم: روش شناسی پژوهش
۴-۱- روش پژوهش ۱۵۷
۴-۲- تکنیک جمع آوری اطلاعات ۱۵۷
۴-۳- جامعه آماری ۱۵۸
۴-۴- حجم نمونه ۱۶۰
۴-۵- روش نمونه گیری ۱۶۰
۴-۶- واحد تحلیل ۱۶۱
۴-۷- تعریف مفاهیم ۱۶۲
۴-۸- روایی و پایایی ابزار سنجش ۱۶۶
۴-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۶۷
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل داده ها
۵-۱- مقدمه ۱۶۹
۵-۲- داده های توصیفی ۱۶۹
۵-۳- یافته های استنباطی ۲۱۶
۵-۳-۱- تحلیل های آماری دو متغیره (بررسی فرضیات) ۲۱۷
۵-۳-۲- تحلیل های آماری چندمتغیره ۲۳۱
۵-۳-۲-۱- تحلیل رگرسیون چندمتغیره ۲۳۱
۵-۳-۲-۲- تحلیل مسیر ۲۴۲
فصل ششم: بحث و نتیجه گیری
۶-۱- یافته ها ۲۴۹
۶-۲- بحث و تحلیل نتایج ۲۵۹
۶-۳- پیشنهادها ۲۸۵
۶-۳-۱- پیشنهادهای اجرایی ۲۸۵
۶-۳-۲- پیشنهادهای پژوهشی ۲۸۷
۶-۴- محدودیت های پژوهش ۲۸۷
منابع و مأخذ:
الف: منابع فارسی ۲۹۰
ب: منابع لاتین ۲۹۸
فهرست جداول
عنوان و شماره جدول صفحه
جدول ۱-۳- سنخ شناسی شیوه های سازگاری فردی ۶۷
جدول ۱-۴- توزیع جمعیت در مناطق ده گانه شیراز و تعداد پرسشنامه های پر شده در هر منطقه ۱۶۱
جدول ۲-۴- ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیرهای پژوهش ۱۶۷
جدول شماره ۱-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن و میزان مهارتهای اجتماعی و ارتباطی ۱۷۰
جدول شماره ۲-۲-۵: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت و میزان مهارت های اجتماعی و ارتباطی ۱۷۱
جدول شماره ۳-۲-۵: توزیع فراوانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.