فضاهای مسکونی

۲- فصل دوم (پیشینه تحقیق) ۴
۲-۱- رابطه انسان و طبیعت ۴
۲-۱-۱- چهار دوره ی ارتباط انسان با طبیعت: ۴
۲-۲- تاریخچه حضور طبیعت در معماری ۵
۲-۳- شکلگیری تئوری بایوفیلیا ۶
۲-۴- بایوفیلیا در گستره ی علم ۶
۲-۵- ورود بایوفیلیا به حوزه طراحی: ۶
۳- فصل سوم (طبیعتدوستی) ۷
۳-۱- واژه ی بایوفیلیا ۷
۳-۲- طبیعت دوستی (بایوفیلیا) ۷
۳-۳- علم عصب شناسی و طبیعت انسان ۸
۳-۳-۱- معماری برخواسته از طبیعت انسان ۹
۳-۳-۲- انسان بیولوژیک و نظریه الگوها ۱۰
۳-۳-۳- انسان متعالی و سرشت نظم ۱۲
۳-۴- سرشت نظم ۱۴
۳-۴-۱- پدیده حیات: ۱۴
۳-۴-۲- نظریه ی مراکز: ۱۵
۳-۴-۳- پانزده خصلت بنیادی: ۱۶
۴- طراحی طبیعت دوست(بیوفیلیک) ۲۲
۴-۱- رابطه ی گرایش پایداری و گرایش بایوفیلیک ۲۴
۴-۲- معرفی عناصر طراحی طبیعت دوست: ۲۵
۴-۲-۱- ویژگی های محیطی ۲۶
۴-۲-۲- اشکال و فرم های طبیعی ۲۹
۴-۲-۳- الگوها و فرایندهای طبیعی: ۳۱
۴-۲-۴- نور و فضا: ۳۳
۴-۲-۵- روابط مکان مند: ۳۴
۴-۲-۶- روابط تکاملی انسان و طبیعت: ۳۷
۴-۳- جدول هیرواگین ۳۹
۵- شهر طبیعت دوست: ۴۱
۵-۱- شهرهای بایوفیلیک کدامند: ۴۲
۵-۱-۱- شاخصه های یک شهر بیوفیلیک: ۴۳
۵-۱-۲- توصیف شهرهای بایوفیلیک: ۴۵
۵-۲- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها: ۴۶
۵-۳- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست ۴۸
۵-۳-۱- شبکه های سبز: ۴۸
۵-۳-۲- تراکم: ۴۹
۵-۳-۳- معابر پیاده و سواره: ۵۱
۵-۳-۴- خودرو: ۵۱
۵-۳-۵- سیمای شب: ۵۲
۵-۴- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست ۵۳
۵-۵- شکل دهی به الگوهای زنده ی رفتاری و اجتماعی ۵۶
۵-۵-۱- تدوین یک زبان: ۵۷
۵-۵-۲- معرفی الگوهای مناسب ۵۸
۵-۶- نمونه های موردی در زمینه ی شهر طبیعت دوست: ۶۲
۵-۶-۱- اوا لنکسمیر، کولنبرگ، هلند ۶۲
۶- خانه طبیعت دوست ۷۲
۶-۱- نظم پیچیده: ۷۲
۶-۲- چشم انداز و سر پناه: ۷۲
۶-۳- وسوسه ۷۳
۶-۴- مخاطره:peril ۷۴
۶-۵- الگوهای الکساندر: ۷۴
۷- فصل هفتم (شناخت سایت) ۷۷
۷-۱- جغرافیا و اقلیم شیراز ۷۷
۷-۱-۱- توپوگرافی و شیب منطقه ۷۸
۷-۱-۲- لرزه خیزی ۷۹
۷-۱-۳- سیل ۸۰
۷-۱-۴- آب های سطحی ۸۱
۷-۱-۵- آب های زیر زمینی ۸۲
۷-۱-۶- بارندگی ۸۳
۷-۱-۷- دما ۸۳
۷-۱-۸- رطوبت نسبی ۸۴
۷-۱-۹- جریان باد ۸۴
۷-۲- قنات ها و آب های جاری شیراز: ۸۵
۷-۲-۱- باغ های شیراز: ۸۶
۷-۲-۲- پارک ها و باغ های معاصر ۸۹
۸- انتخاب سایت ۹۰
۸-۱- ویژگی های طبیعی: ۹۰
۸-۲- ویژگی های عملکردی: ۹۰
۸-۳- ویژگی های حمایتی: ۹۱
۸-۴- موقعیت قرارگیری ۹۱
۸-۴-۱- موقعیت شهری ۹۱
۸-۴-۲- موقعیت جغرافیایی ۹۳
۸-۴-۳- عناصر شاخص سایت ۹۴
۹- فصل نهم (طراحی) ۹۹
۹-۱- برنامه ریزی ۹۹
۹-۱-۱- بافت مسکونی ۹۹
۹-۱-۲- واحدهای تجاری ۹۹
۹-۱-۳- جمعیت معیار ۱۰۰
۹-۲- شکل دهی به یک زبان الگو ۱۰۰
۹-۲-۱- انتخاب الگوها ۱۰۱
۹-۳- طراحی کلی (مستر پلان) ۱۲۳
۹-۳-۲- زون بندی ۱۲۴
۹-۳-۲-۱- وضعیت فعلی ۱۲۴
۹-۳-۳- معیارهای بیوفیلیک ۱۲۶
۹-۳-۴- شکل نهایی ۱۲۹
۹-۴- واحد همسایگی ۱۳۱
۹-۵- خانه ۱۳۲
منابع و مآخذ: ۱۳۵

فهرست جداول
جدول ۱، ابعاد و عناصر طراحی بیوفیلیک، (kellert, heerwagen, & Mador, 2008, p. 15) ۲۶
جدول ۲، عناصر طراحی بیوفیلیک، (heerwagen, 2001, p. 32) ۳۹
جدول ۳، ویژگیهای شهر بیوفیلیک، (Beatley T. , 2010, p. 47) ۴۵
جدول ۴، استراتژیهای زیست تقلیدی برای شهرها، (Benyus, 2002, p. 70) ۴۶
جدول ۵، جدول آب پاکیزه، (kellert, heerwagen, & Mador, 2008) ۴۸
جدول ۶، عناصر طراحی شهری بیوفیلیک ۵۳
جدول ۷، جدول سیستم سبز مالمو، (Beatley T. , 2010, p. 96) ۵۵
جدول ۸، الگوهای الکساندر ۵۸
جدول ۹، الگوهای الکساندر در مقیاس ساختمان ۷۴
جدول ۱۰، نتایج سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰ (مرکز آمار ایران, ۱۳۹۰) ۱۰۰
جدول ۱۱، درصدبندی خانوارها بر اساس تعداد اعضا (نگارنده) ۱۰۰
جدول ۱۲، مفهوم چرخه زندگی ۱۰۲

فهرست تصاویر
شکل ۱، مقیاسهای مختلف ۱۷
شکل ۲، مرزها، (الکساندر, ۱۳۹۱) ۱۷
شکل ۳، فضای معین، (الکساندر, ۱۳۹۱) ۱۸
شکل ۴، انسجام و ابهام عمیق، (الکساندر, ۱۳۹۱) ۱۹
شکل ۵، تضاد، (الکساندر, ۱۳۹۱) ۲۰
شکل ۶، سادگی و آرامش درونی، (الکساندر, ۱۳۹۱) ۲۱
شکل ۷، انواع تراکم ۵۰
شکل ۸، پروفیل عرضی از نحوه قرارگیری خیابان و باغ در یک محله ۵۲
شکل ۹، نقشه هوایی محلهی مسکونی اوالنکسمیر، (opMAAT, 2008) ۶۳
شکل ۱۰، نبود دسترسی سواره به محدودههای درون محله اوالنکسمیر (opMAAT, 2008) ۶۴
شکل ۱۱، تنوع زیستی موجود در یکی از پارکهای محلهی اوالنکسمیر (opMAAT, 2008) ۶۴
شکل ۱۲، هدایت آب باران به سمت برکهها (opMAAT, 2008) ۶۵
شکل ۱۳، دستگاه نشانگر محدودهی نزدیک به منابع آب و میزان سلامت آب منطقه (opMAAT, 2008) ۶۵
شکل ۱۴، بهرهگیری حد اکثری از مصالح طبیعی نظیر چوب (opMAAT, 2008) ۶۶
شکل ۱۵، ، ایستگاه دوچرخه درون محله (opMAAT, 2008) ۶۶
شکل ۱۶، عکس هوایی از محله اوالنکسمیر، مجموعههای خانهها و برکههای مقابل آنها (opMAAT, 2008) ۶۷
شکل ۱۷، بهرهگیری از انرژی خوریدی به واسطه بهرهگیری از گلخانه (opMAAT, 2008) ۶۷
شکل ۱۸، تعدادی از خانههای محله در مقابل همراه برکه (opMAAT, 2008) ۶۸
شکل ۱۹، نمای کلی از شهرک فریبورگ در آلمان، (Grid, 2011) ۶۸
شکل ۲۰، تبدیل شدن خیابانها به مکان بازی کودکان در واوبان، (Grid, 2011) ۶۹
شکل ۲۱، حمل و نقل از طریق تراموا در محلهی واوبان، (Grid, 2011) ۷۰
شکل ۲۲، استفاده از انرژی خورشیدی، (Grid, 2011) ۷۱
شکل ۲۳، به کارگیری عناصر کاملا طبیعی در طراحی منظر محله، (Grid, 2011) ۷۱r />شکل ۲۴، باد غالب شیراز، (امامی, بدری زاده, & دروش, ۱۳۹۰) ۸۵
شکل ۲۵، موقعیت شهری محدودهی طراحی ۹۳
شکل ۲۶، موقعیت جغرافیایی سایت، (opMAAT, 2008) ۹۴
شکل ۲۷، گازرگاه از محل ورودی (نگارنده) ۹۵
شکل ۲۸، گرمابه سعدی، (نگارنده) ۹۶
شکل ۲۹، باغ طاووسیه در سمت چپ و باغ دلگشا در سمت راست (نگارنده) ۹۷
شکل ۳۰، فرهنگسرای طاووسیه، (نگارنده) ۹۷
شکل ۳۱، معرفی عناصر موجود در سایت (نگارنده) ۹۸
شکل ۳۲، به طور میانگین در هر هزار متر مربع چهار واحد مسکونی وجود دارد ۹۹
شکل ۳۳، دسترسی به آب(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۰۱
شکل ۳۴، تقاطع فعالیت،(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۰۳
شکل ۳۵، خیابان خرید،(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۰۵
شکل ۳۶، درجات عمومیت(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۰۷
شکل ۳۷، مجموعه خانهها(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۰۸
شکل ۳۸، خانه تپه ای(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۰۹
شکل ۳۹، دانشگاه در محله(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۱
شکل ۴۰، مسیرهای محلی حلقوی(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۱
شکل ۴۱، خیابانهای سبز(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۲
شکل ۴۲، تقاطعها(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۳
شکل ۴۳، بازی متصل به هم(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۵
شکل ۴۴، اتاق عمومی در فضای باز(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۵
شکل ۴۵، خانواده(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۶
شکل ۴۶، خانه برای خانواده کوچک(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۷
شکل ۴۷، خانه برای زوج(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۸
شکل ۴۸، خانه برای یک نفر(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۸
شکل ۴۹، مجموعه ساختمانها, (alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۱۹
شکل ۵۰، محدوده چرخش(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977) ۱۲۰
شکل ۵۱، وضعیت فعلی پهنهبندی کاربریها در سایت(نگارنده) ۱۲۴
شکل ۵۲، فراکتال موجود در طبیعت، (نگارنده) ۱۲۶
شکل ۵۳، هندسه فراکتال در سایت پلان مجموعه، (نگارنده) ۱۲۶
شکل ۵۴، نمونه هندسه فراکتال(نگارنده) ۱۲۷
شکل ۵۵، استفاده از هندسه فراکتال در بخش شرقی سایت(نگارنده) ۱۲۷
شکل ۵۶، ساختار فراکتال کارپت، (Addison, 1997, p. 22) ۱۲۸
شکل ۵۷، الهام از فراکتال کارپت در چیدمان بلوکها، واحدها و فضاهای مسکونی، (نگارنده) ۱۲۸
شکل ۵۸، دید کلی به مجموعه، (نگارنده) ۱۲۹
شکل ۵۹، دید کلی از مجموعه، (نگارنده) ۱۲۹
شکل ۶۰، دید به سمت محل خروج قنات از زمین (نگارنده) ۱۳۰
شکل ۶۱، دید به سمت مجموعه مسکونی و برکه مرکزی (نگارنده) ۱۳۰
شکل ۶۲، سایت پلان کلی( نگارنده) ۱۳۰
شکل ۶۳، واحد همسایگی، دید از بالا،(نگارنده) ۱۳۱
شکل ۶۴، واحد همسایگی، طبقه همکف(نگارنده) ۱۳۲
شکل ۶۵، واحد همسایگی، طبقهی دوم (نگارنده) ۱۳۲
شکل ۶۶، پلان خانهی اول، دارای دو واحد، یک واحد پنج نفره و یک واحد دو نفره(نگارنده) ۱۳۳
شکل ۶۷، طبقه همکف خانه دوم از مجموعه انتخابی(نگارنده) ۱۳۴

۱- فصل اول (طرح تحقیق)
۱-۱- بیان مساله
رابطه ی انسان با طبیعت موضوعی جذاب و مورد توجه در امر طراحی و معماری است که میزان این رابطه دائماً در نوسان بوده است. پس از دور شدن از طبیعت در جریان انقلاب صنعتی و بعد از آن جریان های معماری و شهرسازی مدرن، امروزه این حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که انسان چه از نظر روحی(و معنوی) و چه از نظر جسمی(و مادی) نیازمند طبیعت است. نیازی که همواره با خلقت انسان در پیوند بوده است. اما دغدغه پاسخگویی به این نیاز منجر به پیدایش گرایشاتی در حوزه ی طراحی گشته است. گرایشاتی نظیر طراحی ارگانیک، طراحی پایدار، طراحی سبز و طراحی اکوتک. اما در این میان گرایشی با عنوان طراحی طبیعت دوست “biophilic design” شکل گرفته که در پی دستیابی به راهکارهایی است که طی آن حضور انسان در بستر طبیعت کمترین خدشه را به کیفیت بکر بودن طبیعت وارد نماید یا طبیعت بکر را به همراه تمامی قواعدش وارد محدوده محیط های انسان ساخت نماید و در نهایت ساختمان را به عضو زنده ای از طبیعت مبدل نماید.
بیشترین رابطه ی انسان با فضای مصنوع در حوزه فضاهای مسکونی است یا به عبارتی دیگر هر انسان بیش از هر مکان دیگری عمر خود را در محدوده ی مسکونی سپری می کند. در نتیجه ضرورت طراحی فضاهای طبیعت دوست در محدودهی مسکونی بیش از هر محدوده دیگری احساس می شود.
این پژوهش با هدف لحاظ نمودن همه جانبهی طبیعت در معماری امروز، طراحی خانهای را دنبال میکند که فرآیندها و سیستمهای طبیعی را شبیه سازی نموده و با طبیعت هماهنگ باشد و نهاتا قابلیت شکل گرفتن محله ای مسکونی را مطابق با معیارهای طراحی طبیعت دوست میسر سازد.
این که چگونه میتوان حضور بکر، حداکثری و فاخر طبیعت را در یک بافت مسکونی با الگوی زندگی متناسب با طبیعت محقق نمود پرسش اصلی این پروژه خواهد بود.

۱-۲- اهداف
۱-۲-۱- اهداف اصلی:
– ارتقای سطح کیفی محدودهی سکونت انسان از طریق به حداکثر رساندن حضور طبیعت و مصادیق آن در قالب اشکال، سیستمها و فرآیندهای طبیعی در عرصهی زندگی شهری و به عبارتی دیگر زندگی بخشیدن به کالبد ساختمانها و محیطهای انسان ساخت.
۱-۲-۲- اهداف فرعی:
– کمک به احیای محدوده های سبز شهر شیراز با حفظ و در صورت نیاز اصلاح تراکم جمعیتی و کاربریهای محدودهی انتخابی اجرای طرح.
– استفاده از مناسبترین الگوی
سکونت با به دست آوردن برآیندی از الگوی زندگی مردم منطقه و الگوهای متناسب با طراحی طبیعت محور و پایدار.

۱-۳- ضرورت طرح
ساخت و ساز در محدودههای سبز شهری علیالخصوص شهرهایی نظیر شیراز و اصفهان رو به رشد است و در صورتی که الگویی مدون در این محدوده وجود داشته باشد به یقین آسیب ساختمانهای غیر قابل اجتناب را به حداقل رسانده و هویت شهری مانند شیراز را حداقل در محورهای سبز تاریخیاش حفظ و احیا می نماید. از این رو طرح فوق در جهت تبدیل یک محله مسکونی که در محدوده محور سبز دلگشا به سعدی شهر شیراز قرار گرفته به محلهای طبیعت محور، تلاش مینماید تا با انتخاب محل احداث خانه طبیعت دوست در این محدوده، به شکلی همهجانبه از طبیعت بومی در سطوح مختلف منطقه حمایت نماید و شاید تعریفی متناسب با اصول طراحی طبیعتدوست را در عرصه زندگی انسان ارائه دهد.
۱-۴- چهارچوب نظری
در این پژوهش سعی شده تا با کنار هم قرار دادن ویژگیهای طراحی بیوفیلیک در کنار دیگر مفاهیم طبیعی مهم نظیر بوم منطقه و الگوهای طراحی مسکونی، نهایتا به الگویی بهینه برای طرح مورد نظر دست یابیم.

نمودار ۱، چهارچوب نظری (نگارنده)
۱-۵- فرضیه و سوالات
– حضور طبیعت در زندگی انسان از ضروریات جوامع امروزی است و موجب ارتقای شرایط جسمی و روحی انسان می شود.
– آیا می توان طبیعت بکر را در شکلی پایدار و از طریق شبیه سازی سیستم ها و فرآیندهای طبیعی در کالبد و الگوی معماری وارد نمود.
– آیا می توان کالبد معماری را به محل امنی برای زندگی متعادل گونه های جانوری و گیاهی تبدیل نمود.
– الگوی بهینه ی زندگی و سکونت با توجه به اضافه شدن بعد طبیعت به معماری چیست و تا چه میزان از کهن الگوها می توان بهره گرفت.
۱-۶- روش تحقیق
در این پژوهش از طریق تحلیل داده های به دست آمده از کتب معتبر در زمینه معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *