آوریل 23, 2021

کاربرد نسبت‌های مالی:”پایان نامه کاربردمدل پیش بینی ورشکستگی فالمرو زمیجوسکی “

1 min read
کاربرد نسبت‌های مالی برای تعیین اینکه کدامیک از نسبت‌های مالی برای پیش بینی‌ها و ارزیابی‌ها...

کاربرد نسبت‌های مالی

برای تعیین اینکه کدامیک از نسبت‌های مالی برای پیش بینی‌ها و ارزیابی‌ها مفید تر بوده و به طور معمول در مطالعات بازار به کار گرفته می‌شوند، هیچ‌گونه ملاک مطلق برای اهمیت متغیرهای تأثیرگذار در آن نسبت‌ها و نیز میزان اهمیت متغیرهای خاص در جهت تأیید یا مخالفت با آمارهای مختلف مورد بررسی، وجود ندارد.

تصمیم گیری همواره یک امر فردی بوده و سرمایه گذار با توجه به سلیقه و میل و اشتیاق خود نسبت به یک موضوع خاص، جهت رسیدن به هدف مورد نظر خود تصمیم گیری می‌نماید. طبیعتاً مدیران شرکت هم جهت بهبود روش‌های دستیابی به ثروت تلاش می‌کنند اما آن‌ها هم با توجه به سطح دانش و آگاهی خود در نهایت با توجه به سلیقه خود به اتخاذ تصمیم می‌پردازند. در اینجاست که کاربرد های نسبت‌های مالی می‌تواند به این نحوه عمل در جهت تصمیم گیری بهتر کمک نماید.

نسبت‌های مالی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل وضعیت مالی شرکت‌ها، به 4 دسته کلی تقسیم می‌شود. نسبت‌های نقدینگی که نشان‌دهنده‌ی توانایی شرکت برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت است. نسبت‌های اهرم مالی که نشان‌دهنده‌ی توانایی شرکت برای بازپرداخت بدهی‌های بلند مدت و کوتاه مدت است. نسبت‌های فعالیت که نحوه‌ی استفاده کارآمد از دارایی‌های شرکت را نشان می‌دهد و نسبت‌های    سود آوری که نشان‌دهنده‌ی بازده خالص فروش و دارایی‌ها می‌باشد (تقوی، 1389).

برای تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از راه کاربرد نسبت‌های مالی دو روش عمده وجود دارد. در اجرای روش اول که «تجزیه و تحلیل مقایسه ای[1]» نامیده می‌شود، وضع مالی شرکت در یک زمان مشخص ارزیابی و عملکرد آن با عملکرد شرکت رقیب مقایسه می‌شود. در روش دوم که «تجزیه و تحلیل سنواتی[2] یا سری زمانی» نامیده می‌شود، عملکردهای شرکت در چند سال پیاپی با هم مقایسه می‌شود. این دو روش مکمل یکدیگر هستند و باید هر دو را بخشی از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی دانست(نوو[3]، 1385).

2-2-6-1. تجزیه و تحلیل مقایسه ای

برای تجزیه و تحلیل مقایسه ای به صورت‌های مالی شرکت بر اساس مقیاس مشترک نیازمندیم. گام دوم مقایسه عملکردهای شرکت با عملکرد سال‌های قبل است.

2-2-6-2.تجزیه و تحلیل سنواتی

هدف از تجزیه و تحلیل سنواتی، قضاوت در مورد عملکرد شرکت در یک دوره زمانی چندساله ی مشخص است. در این تجزیه و تحلیل به سه عامل توجه می‌شود:

  1. روند اصلی داده های شرکت،
  2. تغییر جهت این روند،
  3. انحراف مهمی که برخی از داده ها نسبت به بقیه دارند.

2-2-6-3. کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد

به منظور ارزیابی شرایط مالی و نحوه عملکرد یک سازمان، تحلیل گران نیاز به معیاری برای سنجش و مقایسه اطلاعات مالی منتشره شرکت دارند. تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت‌های مالی توسط تحلیل گران ماهر و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی مؤسسه به دست خواهد داد که از صورت‌های مالی به تنهایی قابل استخراج نیست. این گونه مقایسه‌ها یک دید کلی راجع به شرایط مالی و عملکرد مدیریت در بنگاه اقتصادی نشان خواهد داد (پورعلی، 1390).

2-2-6-4. کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی برای ارزیابی سرمایه گذاری در اوراق بهادار، سهام و اوراق قرضه نیز مناسب می‌باشد. در تجزیه و تحلیل اوراق قرضه و اوراق بهادار تأکید اساسی بر شناخت و پیش ‌بینی سودآوری بالقوه شرکت‌ها در دراز مدت است. از آنجایی که سودآوری شرکت‌ها بستگی زیادی بر میزان کارایی و نحوه اداره شرکت دارد، و نیز تجزیه و تحلیل‌های مالی می‌تواند اطلاعات جامعی در این زمینه ارائه کند، کاربرد نسبت‌های مالی برای تحلیل گران اوراق بهادار بسیار مفید می‌باشد(راعی، 1383).

2-2—6-5. قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی

بر اساس مطالعات تجربی که بر روی توانایی آینده نگری نسبت‌های مالی انجام شده است، با استفاده از تکنیک‌های مختلف آماری، ناکامی‌های شرکت‌های مورد مطالعه پیش بینی شده است. نتایج این مطالعات، این‌طور بیان می‌نمود که مجموعه‌ای از نسبت‌های مالی را می‌توان به منظور پیش بینی توانایی مالی و اعتباری بنگاه اقتصادی در بلند مدت مورد استفاده قرار داد. مطالعات عینی بر روی نسبت‌ها باعث شده است که اهمیت این‌گونه ابزارها در تجزیه و تحلیل‌های مالی بیش از پیش جنبه علمی و عملی به خود گیرد(فدایی نژاد، 1390).

[1] . Cross sectional analysis

[2] . Time series analysis

[3] .nowo

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.