آوریل 23, 2021

سامانه پژوهشی – پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و …

1 min read

این پرسشنامه یک مقیاس خودسنجی است که توسط فورز و السون (۱۹۸۹) برای ارزیابی زمینههای بالقوهی مشکلزا یا شناسایی عوامل قوت رابطهی زناشویی ساخته شده است. آنها معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده به وجود میآید حساس است. فرم بلند این مقیاس ۱۱۵ سوال دارد که پرسشها به صورت گزینهای بر اساس مقیاس لیکرت از ۱ (کاملا موافقم) تا ۵ (کاملا مخالفم) تدوین شده است. السون پایایی فرم بلند آن را با روش آلفای کرونباخ ۹۲/۰ گزارش کرده است. در این پژوهش از فرم کوتاه پرسشنامه که شامل ۳۵ سوال میباشد و توسط آسوده و همکاران در سال ۱۳۸۹ تهیه شده است، برای اندازهگیری رضایت زوجین استفاده شده است. ضریب آلفای فرم کوتاه پرسشنامه برای خرده مقیاسهای رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض و تحریف آرمانی به ترتیب ۶۸/۰، ۷۸/۰، ۶۲/۰ و ۷۷/۰ گزارش شده است (آسوده و همکاران، ۱۳۸۹). مقیاس زوجی انریچ یک اندازهگیری کلی از روابط زناشویی شامل تحریف آرمانی[۱۰۶]، رضایت زناشویی[۱۰۷]، مسایل شخصیتی[۱۰۸]، ارتباطات[۱۰۹]، حل تعارض[۱۱۰]، مدیریت مالی[۱۱۱]، فعالیتهای اوقات فراغت[۱۱۲]، رابطهی جنسی[۱۱۳]، فرزندان و فرزندپروری[۱۱۴]، خانواده و دوستان[۱۱۵]، نقشهای مساوی طلبی مربوط به زن و مرد[۱۱۶]، جهت گیری مذهبی[۱۱۷]، همبستگی زوجها[۱۱۸] و تغییرات زناشویی[۱۱۹] را شامل میشود. روش نمره گذاری بر اساس مقیاس لیکرت ۵ گزینهای میباشد که برای آنها نمرهای از ۱ تا ۵ تعلق میگیرد.
۳-۵-۴- پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر[۱۲۰] ( GSES )
این مقیاس توسط شرر و همکاران در ۱۹۸۲ ساخته شده است و دارای ۲۳ ماده است. از این ۲۳ ماده، ۱۷ ماده آن اختصاص به خودکارآمدی عمومی دارد و ۶ ماده دیگر مربوط به تجربیات خودکارآمدی در موقعیتهای اجتماعی است (نجفی و فولادچنگ، ۲۰۰۸). در این پژوهش از “مقیاس ۱۷ مادهای خودکارآمدی شرر” استفاده شده است. پرسشنامهی خودکارآمدی عقاید فردی، توانایی فرد برای غلبه بر موقعیتهای مختلف را اندازهگیری میکند. این پرسشنامه بر پایهی مقیاس سه رتبهای لیکرت تنظیم شده است، بدین صورت که به پاسخ مخالفم ۱، و به پاسخ موافقم نمره ۳ تعلق میگیرد. نمرات بالا، نشان دهنده احساس خودکارآمدی بالا در فرد است. شرر و همکارانش (۱۹۸۲)، آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ۸۶/۰ بدست آوردند.
در تحقیق براتی (۱۳۷۶؛ به نقل از حیاتی و همکاران، ۱۳۹۱) ضریب پایایی این آزمون از طریق روش اسپیرمن – براون با طول برابر ۷۶/۰ و با طول نابرابر ۷۶/۰ و از روش دو نیمه کردن گاتمن برابر ۷۶/۰ به دست آمد. همچنین آلفای کرونباخ این مقیاس را در نمونه برابر با ۸۰/۰ گزارش کرد.
۳-۶- روش اجرا
در این پژوهش ابتدا افراد گروه نمونه با استفاده از روش نمونهگیری در دسترس از بین افراد جامعهی آماری انتخاب شدند و سپس پرسشنامههای سلامت عمومی(گلدبرگ و هیلر، ۱۹۷۹)، مقیاس راهبردهای مقابلهی مذهبی (افلاکسیر، ۲۰۰۷)، رضایت زناشویی (فورز و السون، ۱۹۸۹) و خودکارآمدی عمومی (شرر و همکاران، ۱۹۸۲) بر روی آنها اجرا و نمره گذاری شدند و پس از آن با استفاده از نرم افزار ۱۶ SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادههای موجود، از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات افراد گروه نمونه در هر یک از مقیاسها استفاده شده است و همچنین برای بررسی رابطه فرضیهها و سوال پژوهش ابتدا از ضریب همبستگی پیرسون و سپس از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان و گام به گام استفاده شده است تا مشخص شود کدامیک از متغیرهای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی بیشترین سهم را در پیشبینی سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان دارند.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
۴-۱-مقدمه
هدف از تحقیق حاضر پیش بینی سلامت روان بر اساس راهبرد مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بود. بدین منظور، فرضیاتی مطرح و داده‌هایی در رابطه با هر یک از متغیرها جمع آوری گردید. در این فصل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین[۱۲۱]، انحراف معیار[۱۲۲]،) وآمار استنباطی (آزمون t استودنت[۱۲۳]، ضریب همبستگی پیرسون[۱۲۴]، تحلیل رگرسیون چندگانه[۱۲۵]) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
۴-۲- تجزیه و تحلیل توصیفی
همانطور که در فصل سوم بیان شد، گروه مورد مطالعه در این پژوهش ۱۳۵ نفر (۵۲ مرد، ۸۳ زن) از بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در شهر شیراز میباشد که در محدوده سنی بین ۱۷ تا ۷۰ سال بوده و میانگین سنی آنها برابر با ۴۵ سال میباشد.
۴-۳-آمار توصیفی و متغیرهای جمعیت شناختی
۴-۳-۱-جنسیت در نمونه مورد مطالعه
در اینجا به بررسی فراوانی جنسیت که شامل مردان و زنان میباشد، پرداخته میشود.
جدول شماره ۴-۱- توزیع فراوانی نمونه مورد
مطالعه به تفکیک جنسیت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جنسیت فراوانی درصد
مرد ۵۲ ۵/۳۸
زن ۸۳ ۵/۶۱