آوریل 23, 2021

پیش بینی سلامت روان بر مبنای راهبردهای مقابله دینی، رضایت زناشویی و خودکارآمدی …

1 min read

 • بررسی پیشبینی سلامت روان در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی بر مبنای خودکارآمدی
 • ۱-۵-فرضیهها و سوال پژوهش

  1. راهبردهای مقابله دینی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیشبینی میکند.
  2. رضایت زناشویی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیشبینی میکند.
  3. خودکارآمدی، سلامت روان را در بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی پیشبینی میکند.
  4. سهم راهبردهای مقابله دینی،رضایت زناشویی و خودکارآمدی در پیش بینی سلامت روان بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی چقدر می باشد؟

  ۱-۶-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
  ۱-۶-۱- سلامت روان
  ۱-۶-۱-۱- تعریف مفهومی
  سلامت روان به عنوان کارکرد موفقیت آمیز اعمال روانی، از نظر تفکر، خلق و رفتار که منجر به فعالیتهای سازنده، برآورنده روابط با دیگران، و توانایی سازش به تغییر و مقابله با ناملایمات میگردد، تعریف شده است(کاپلان و سادوک[۱۵]، ۲۰۰۳).
  ۱-۶-۱-۲- تعریف عملیاتی
  در این پژوهش منظور از سلامت روان نمرهای است که فرد در مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ (۱۹۷۲) به دست میآورد.
  ۱-۶-۲-راهبرد مقابله مذهبی
  ۱-۶-۲-۱- تعریف مفهومی
  مقابله دینی منبع درونی جستجوی معنا در زمان استرس است که منجر به رشد صمیمیت با خدا و دریافت مفهوم زندگی و کسب آرامش میشود (پارگامنت[۱۶]، ۱۹۹۵).
  ۱-۶-۲-۲- تعریف عملیاتی
  در این پژوهش منظور از راهبرد مقابله مذهبی نمرهای است که فرد از مقیاس راهبردهای مقابله مذهبی (افلاکسیر، ۲۰۰۷) به دست میآورد.
  ۱-۶-۳- رضایت زناشویی
  ۱-۶-۳-۱- تعریف مفهومی
  رضایت زناشویی به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریکشان نیازها و تمایلات آنها را برآورده میکند تعریف میشود (بارپی و لانگر[۱۷]،۲۰۰۵).
  ۱-۶-۳-۲- تعریف عملیاتی
  در این پژوهش، منظور از رضایت زناشویی نمرهای است که با استفاده از پرسشنامهی رضایت زناشویی انریچ(فورز و السون[۱۸]،۱۹۸۹) به دست میآید.
  ۱-۶-۴- خودکارآمدی
  ۱-۶-۴-۱- تعریف مفهومی
  خود کارآمدی، توان سازنده ای است که بدان وسیله، مهارتهای شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونه ای اثربخش ساماندهی می شود (بندورا[۱۹]، ۱۹۹۷).
  ۱-۶-۴-۲- تعریف عملیاتی
  در این پژوهش منظور از خودکارآمدی نمرهای است که با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی شرر(شرر و همکاران، ۱۹۸۲) به دست میآید.
  فصل دوم
  پیشینهی پژوهش
  ۱-۲- مقدمه
  در این قسمت به مبانی نظری و پژوهشی در مورد متغیرهای پژوهش و مرتبط با موضوع پرداخته میشود.
  ۲-۲- مبانی نظری
  سرطان طبقهای از بیماریهاست که با رشد سلولی خارج از کنترل مشخص میشود. بیش از صد نوع سرطان وجود دارد که هر کدام با توجه به نوع اولین سلولی که تحت تاثیر قرار میدهد طبقه بندی میشود. سرطان زمانی که سلولهای صدمه دیده به طور غیرقابل کنترل شروع به تکثیر میکنند و تبدیل به غده یا بافت تودهای (تومور) شوند، به بدن آسیب وارد میکند.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.