آوریل 22, 2021

پیامدها و مراحل آموزش کارکنان سازمان ها

1 min read
پیامدهای آموزش کارکنان  از مزایا، اهمیت و لزوم آموزش در مؤسسات این نتیجه حاصل می...

پیامدهای آموزش کارکنان 

از مزایا، اهمیت و لزوم آموزش در مؤسسات این نتیجه حاصل می شود که آموزش وسیله مؤثری برای حل غالب مسائل پرسنلی بوده و تحقق یافتن هدف های امور استخدامی به آن مرتبط است(ستاری، 1351 ص 267)، آموزش در حقیقت یکی از راه های اصولی و منطقی هدایت تلاش های کارکنان در سازمان است و باعث بکارگیری توانایی ها و استعدادهای نهفته، و به وجود آوردن حس انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد. آموزش و تربیت نیروی انسانی می تواند  اثربخشی و کارائی سازمان را افزایش دهد(کاظمی، 1370 ص 51).

مزایای مرتبط بر یک برنامه آموزش خوب و متکی بر هدف را دو دانشمند علوم اداری به نام‏های پل پیگورز[1] و چارلز مایرز[2] به شرح زیر بیان می دارند:

به وسیله آموزش توجیهی، کارکنانی که تازه به استخدام در آمده اند می توانند اطلاعاتی درباره اهداف سازمان، وظایف آن و خط  مشی و مقررات مربوط کسب کنند. این گونه آموزش های توجیهی سبب خواهد شد که افراد خود را عضو سازمان احساس نمایند.

به کارکنان جدید الاستخدام آموزش داده می شود که به چه ترتیب و چگونه وظایفی را که به ایشان محول خواهند نمود فرا گیرند، بنحوی که قادر باشند کمیت و کیفیت خدمتی که پس از آموزش ارائه خواهد نمود مطابق استانداردهای انجام کار در سازمان باشد و بدین ترتیب ارزش شان درسازمان بالا می‌رود.

آموزش، کارکنان کنونی در سازمان را قادر می سازد که از طریق به دست آوردن مهارت بیشتر، آمادگی لازم را برای ترفیعات بعدی در سازمان به دست آورد.

درصورت آموزش کارکنان تصادفات و ضایعات و خطرات ناشی از کار تا حد قابل ملاحظه‎ای کاهش خواهد یافت.

آموزش کمک می کند که کارکنان با روش های جدید انجام کار، وسایل و ابزار مدرن منطبق بر پیشرفت های نوینی که هر چند گاه یک بار در سازمان عرضه می شود آشنایی لازم را حاصل نماید.

آموزش کافی و مؤثر سبب تقلیل نارضایتی ها، غیبت از خدمت و ترک خدمت کارکنان خواهد شد. زیرا وجود آموزش خوب موجب خواهد شد که کلیه کارکنان سازمان بتوانند از توانایی های خود حداکثر استفاده را بنمایند(پوال و چارلز، 1965).

2-2-9 ) مراحل آموزش کارکنان

پیش از تصمیم گیری پیرامون برنامه های شناخته شده ی آموزشی، سه نوع نیازمندی می‌باید مدنظر قرار گیرد. این نیازها عبارتند از: نیاز سازمان، شامل مواردی مثل اهداف شرکت، قابلت دسترسی به میزان و آهنگ بازدهی، میزان جا به جایی و خروج از خدمت کارکنان، دوم نیازهای مربوط به عملیات و خود شغل که می تواند از شرح مشاغل و معیارهای عملکرد تعیین شده باشد، و سوم اطلاعات در مورد نیازهای آموزشی فردی که می تواند از نتایج ارزشیابی عملکرد، مصاحبه با متصدی شغل، آزمون ها و بررسی ها و طرح های پیشرفت شغلی افراد فراهم شود(رحیم نیک، 1377ص117).

گری دسلر[3] فرایند آموزش و توسعه را شامل تجزیه و تحلیل نیازها، تجزیه و تحلیل کار، تجزیه و تحلیل عملکرد و سر انجام تعیین هدف های آموزش می داند(پارسائیان و اعرابی، 1378 ص 173).

اسفندیار سعادت مراحل مختلف فرایند آموزش را چنین بیان کرده است(سعادت، 1379 ص 185).

  1. تشخیص نیازهای آموزشی.
  2. تعیین اهداف آموزشی.
  3. انتخاب روش آموزشی.
  4. برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی.
  5. ارزیابی دوره های آموزشی.

هر برنامه آموزشی از نظر علمی سه مرحله مستقل و در عین حال مرتبط به هم، را دارا است. این مراحل عبارتند از: الف ) برنامه ریزی      ب) اجرا     ج ) ارزشیابی(جباری،1381 ص 73).

 

[1] – Paul Pigorcs

[2] – Charles Mayeres

1-Gari Desler

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.