آوریل 18, 2021

پایان نامه رایگان درباره سطح معنادار

1 min read
اساس هشت گویه (متغیر وابسته ) ورضایت از زندگی بر اساس نمره 1 تا 2058%+ضریب...

اساس هشت گویه (متغیر وابسته ) و
رضایت از زندگی بر اساس نمره 1 تا 20
58%+
ضریب همبستگی پیرسون
0.00
سطح معناداری دو دامنه
04/-
چولگی متغیر وابسته
14/-
چولگی رضایت از زندگی بر اساس نمره1تا20
2/60%
میانگین رضایت از زندگی متغیر وابسته در مبنای 100
64%
میانگین رضایت از زندگی نمره 1تا20 در مبنای 100

البته لازم به ذکر است آزمون کولموگروف اسمیرنوف حکایت از نرمال بودن متغیر وابسته وغیر نرمال بودن مقیاس 1تا20 دارد.. مقایسه نمودار هیستو گرام آن دو نیز حکایت از چولگی به چپ هر دو متغیر دارد (پیوست 4-6 و4-7)

فصل چهارم
یافته‌های تحقیق

4-1-مقدمه
در این فصل نتایج تحقیق ارائه می شود. ابتدا، به توصیف متغیرهای زمینه ای خواهیم پرداخت سپس به توصیف متغیر وابسته و متغیرهای مستقل می پردازیم. در گام بعدی به تحلیل یافته های پژوهش و آزمون فرضیات خواهیم پرداخت. سپس تبیین رضایت از زندگی بر اساس روابط رگرسیونی ارائه خواهد شد. و در پایان مئل تحلیل مسیر و اثر مستقیم، غیر مستقیم وکل متغیرهایی که بیشترین تاثر بر متغیر وابسته داشته اند، ارائه خواهیم داد.
در توصیف هر متغیر به ارائه نتایج نظرات پاسخگویان درباره گویه های مربوط به یک متغیر می‌پردازیم؛ البته در راستای مقایسه بهتر گویه ها از میانگین استفاده می کنیم و در پایان به ارائه شاخص کلی آن متغیر می پردازیم.
4-2- بخش اول: آمار توصیفی
4-2-1-توزیع پاسخگویان بر اساس دسته های سنی
جدول 4-1 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس دسته های سنی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

35%
35%
35%
134
20 تا 24 سال
9/56%
9/21%
9/21%
84
25 تا 29 سال
4/74%
5/17%
5/17%
67
30 تا 34 سال
5/82%
1/8%
1/8%
31
35 تا 39 سال
3/89%
8/6%
8/6%
26
40 تا 44 سال
93%
7/3%
7/3%
14
45 تا 49 سال
9/95%
9/2%
9/2%
11
50 تا 54 سال
100%
1%
1%
4
55 تا 59 سال

1/3%
1/3%
12
60 به بالا

100%
100%
383
کل
همانطور که از جدول فوق قابل ملاحظه است بیشترین حجم نمونه مربوط به رده سنی 20 تا 34 سال است که در مجموع 74% حجم نمونه را به خود اختصاص داده است که خود موید جوان بودن جامعه آماری است.
جدول4-2شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک سن
374
تعداد پاسخگویان
9
بی جواب
85 /29
میانگین
27
میانه
17/9
انحراف معیار

نمودار4-1 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دسته سنی

4-2-2-توزیع پاسخگویان بر اساس جنس
جدول 4-3 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

6/42%
6/42%
8/41%
160
مرد
100%
4/57%
4/56%
216
زن

100%
8/1%
7
بدون پاسخ

100%
383
کل

نمودار4-2 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک جنس

4-2-3-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مقاطع تحصیلی
جدول 4-4توزیع فراوانی پاسخگویان به تفکیک مقطع تحصیلی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

6%
6%
6%
23
دوره ابتدایی
6/19%
6/13%
6/13%
52
دوره راهنمایی
58%
4/38%
4/38%
147
دیپلم
5/76%
5/18%
5/18%
71
فوق دیپلم
3/94%
8/17%
8/17%
68
لیسانس
100%
6/5%
6/5%
22
فوق لیسانس و بالاتر

100%
100%
383
کل

همانطور که ملاحظه می شود بیشترین فراوانی مربوط به مقطع دیپلم است وبعد از آن به ترتیب مقاطع کاردانی وکارشناسی بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند.

نمودار4-3 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دوره تحصیلی

4-2-4-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل
جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعیت تاُهل
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

40%
40%
2/39%
150
مجرد
100%
60%
7/58%
225
متاهل

100%
1/2%
8
بدون پاسخ

100%
100%
کل

نمودار4-4 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت تاهل

4-2-5-توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد خانواده

جدول 4-6 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان درآمد(میلیون ریال)
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

7/19%
7/19%
6/14%
56
تا3 میلیون ریال
9/53%
2/34%
3/25%
97
بیشتر از 3 وکمتر از 5میلیون ریال
93%
1/39%
29%
111
بیشتر از5 وکمتر از 10 میلیون ریال
100%
7%
2/5%
20
10 میلیون ریال وبیشتر

100%
2/74%
284
کل

8/25%
99
بدون پاسخ

100%
383
کل

جدول4-7شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد(میلیون ریال)
284
تعداد پاسخگویان
99
بی جواب
33/2 میلیون ریال
میانگین
2 میلیون ریال
میانه
0.87
انحراف معیار

نمودار4-5 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک میزان درآمد خانواده(میلیون ریال)

4-2-6-توصیف متغیر وابسته: رضایت از زندگی

جدول 4-8توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از زندگی
کاملا مخالفم
تاحدودی
مخالفم
نظری
ندارم
تا حدودی
موافقم
کاملا
موافقم

5/10%
6/12%
10%
4/35%
5/31%
من با علاقه، فعالیت های روزمره زندگیام را انجام م
یدهم.(+)
9/24%
4/13%
8/15%
5/26%
5/19%
در مجموع می توان گفت این ایام بهترین سالهای زندگی من است(+)
9/25%
8/19%
6/11%
7/31%
8/10%
در مجموع می توانم بگویم که من در طول زندگیام به خیلی از آرزوهایم دست یافته ام (+)
4/9%
4/13%
8/7%
9/24%
7/44%
چیزهای زیادی است که دوست داشتم در زندگی ام داشته باشم اما ندارم (- )
1/23%
9/6%
8/16%
8/33%
4/19%
احساس می کنم که در زندگیام رو به پیشرفت هستم (+)
2/14%
5/19%
9/11%
7/27%
6/26%
بارها احساس کردهام، که در مقابل مشکلات زندگی ام ناتوان هستم (- )
7/17%
9/6%
5/9%
2/30%
7/35%
زندگی با وجود همه سختی ها ومشکلاتش دوست داشتنی است. (+)
5/37%
8/9%
4/12%
1/12%
2/28%
با خود میگویم که ایکاش به دنیا نمی آمدم.(-)

– همچنانکه مشاهده می شود پاسخگویان در پاسخ به گویه ” من با علاقه، فعالیت های روزمره زندگیام را انجام میدهم ” 1/23 درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 9/66 درصد آنها کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و 10درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه ” این ایام بهترین سالهای زندگی من است ” 3/38 درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 46 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و 8/15 درصد پاسخ نظری ندارم، را داده اند.
-در پاسخ به گویه ” در مجموع می توانم بگویم که من در طول زندگیام به خیلی از آرزوهایم دست یافته ام” 7/45 درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 5/42 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و 6/11 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه ” چیزهای زیادی است که دوست داشتم در زندگیام داشته باشم، اما ندارم ” 8/22 درصد آنها کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 6/69درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و 8/7 درصد پاسخ نظری ندارم داده اند.
-در پاسخ به گویه ” احساس می کنم که در زندگی ام رو به پیشرفت هستم ” 30 درصد آنها پاسخ کاملامخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 2/53 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند و8/16 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه ” بارها احساس کرده ام که در مقابل مشکلات زندگیام ناتوان هستم ” 7/33درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و3/54 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و 9/11 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-درپاسخ به گویه ” زندگی با وجود همه سختی ها ومشکلاتش دوست داشتنی است ” 6/24درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 9/65درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و 5/9 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
-در پاسخ به گویه ” ای کاش به دنیا نمی آمدم ” 3/47درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 3/40درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و 4/12درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

جدول 4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

9/12%
9/12%
8/12%
49
خیلی کم
5/37%
7/24%
5/24%
94
کم
9/70%
3/33%
2/33%
127
متوسط
6/91%
7/20%
6/20%
79
زیاد
100%
4/8%
4/8%
32
خیلی زیاد

100%
5/99%
381
کل

جدول فوق توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی است. این متغیر از ترکیب 8 گویه تشکیل یافته است که قبل از compute، یکسان سازی جهت گویه ها انجام گرفته است.زیرا سوالات گویه هم جهت نبودند وبه خاطر میزان کردن گویه برخی از سوالات منفی طرح شدند که لازم است قبل از جمع بستن مجموعه سوالات، ابتدا باید با استفاده از دستور Recode ، جهت سوالات را یکسان نموده ودر مرحله بعد اقدام به ساخت شاخص کنیم(حبیب پور وصفری،1390 :144 ).
همچنانکه از جدول فوق قابل مشاهده است در مجموع 6/37% پاسخگویان از زندکی، خیلی کم وکم راضی هستند و3/33% دارای رضایت متوسط 1/29 %از زندگی رضایت زیاد وخیلی زیاد دارند.

جدول 4-10شاخصهای مرکزی در متغیر رضایت از زندگی
381
تعداد پاسخگویان
2
بی جواب
03/3
میانگین
12/3
میانه
0.94
انحراف معیار

میانگین رضایت از زندگی پاسخگویان در بازه ]5-1[ معادل 03/3 است که حکایت از آن دارد که در مجموع رضایت از زندگی جامعه مورد مطالعه در حد متوسط است.

نمودار 4-6هیستوگرام توزیع رضایت از زندگی در بین پاسخگویان

نمودار فوق، هیستوگرام رضایت از زندگی در بین پاسخگویان است که حکایت از توزیع نرمال رضایت از زندگی در بین پاسخگویان دارد. شایان ذکر است نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نیز مؤید نکته مذکور است. (جدول شماره 6-1 در قسمت پیوست)

نمودار 4-7توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر رضایت از زندگی

همچنانکه ملاحظه می گردد؛ بالاترین ستون (مد ) مربوط به دسته ” متوسط” است. یعنی 3/33%درصد پاسخگویان دارای رضایت از زندگی ” متوسط ” هستند.

4-2-7-توصیف متغیر های مستقل
4-2-7-1-محرومیت نسبی
هولندر معتقد است که این محرومیت زمانی رخ می‌دهد که مردم به چیزی میل کنند که آن را ندارندوخود را مستحق بدست آوردن آن بدانند. به خاطر ناتوانی در تملک آن خود را مقصر ندانند (هولندر، 1378: 383 به نقل از رفیع‌پور، 1377، 45-46).

جدول 4-11توز
یع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر محرومیت نسبی
کاملا مخالفم
تاحدودی
مخالفم
نظری
ندارم
تا حدودی
موافقم
کاملا
موافقم

4/23%
2/14%
2/15%
9/24%
3/22%
بیشتر اوقات خودم را با دیگران مقایسه می کنم.(+)

6/17%
6/18%
5/12%
1/26%
3/25%
در مقایسه خودم با دیگران احساس می کنم چیزهایی که باید داشته باشم ندارم.(+)
5/8%
2/7%
8/9%
3/23%
2/51%
احساس می کنم شایستگی آن را دارم، چیزهایی که دیگران دارند من هم داشته باشم.(+)
9/32%
1/20%
1/15%
4/16%
6/15%
از اینکه برخی امکاناتی که دیگران دارند ومن ندارم خودم رامقصر می دانم.(-)
22%
1/8%
8/21%
16%
32%
مسئولین کشور باعث عقب ماندگی من از دیگران هستند.(+)

-همچنانکه مشاهده می شود پاسخگویان در پاسخ به گویه ” بیشتر اوقات خودم را با دیگران مقایسه می کنم ” 6/37درصد آنها پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 2/47 درصد آنها کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.