آوریل 23, 2021

:/پایان نامه درباره تکنیک‌های MADM

1 min read
مدل‌های هزینه کل مالکیت[1](TCO) مدل‌های بر پایه TCO سعی در به حساب آوردن کلیه هزینه‌های...

مدل‌های هزینه کل مالکیت[1](TCO)

مدل‌های بر پایه TCO سعی در به حساب آوردن کلیه هزینه‌های خرید که در چرخه خرید اتفاق
می افتد دارند. الرام ]33[  اظهار داشت که هزینه‌های قبل از خرید، هنگام خرید و بعد از خرید تفاوت دارند. مدل‌های بر اساسTCO که برای انتخاب تامین‌کننده به کار می روند اساسا شامل خلاصه و تعریف کردن اغلب هزینه‌های مربوط به انتخاب فروشنده و تنظیم و حساب کردن قیمت واحدی است که توسط تامین‌کننده اعلام می‌شود. برای سازمان‌های بزرگ که حساب‌های آنها به صورت کامپیوتری انجام می‌شود روشی تحت عنوان سهم هزینه [2]توسط تیمرمن]67[ ارائه شده است. این روش تمام هزینه‌های مربوط به کیفیت، تحویل و سرویس را جمع ‌آوری نموده و مشخص می‌نماید که کدام به عنوان سود و کدام به عنوان هزینه باید در واحد قیمت به حساب آیند]26[ ترچا و مونزکا]48[، کلمنز و اسمیتکا]63[، روش حل هزینه کل مالکیت را با سیستم‌های نرخ دهی جهت شاخصهایی مانند سرویس یا تحویل به موقع را بکار بردند که به حساب آوردن هزینه این دو معیار مشکل تر از بقیه می‌باشد.

2-2-1-6-3 : مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی[3]

فرمول‌بندی مناسب یک مساله تعریف درست تابع هدف و محدودیت‌ها سبب تصمیم‌گیری صحیح توسط تصمیم‌گیرنده می‌شود. مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی مدل‌هایی هستند که در آن ها متغیر‌های تصمیم‌گیری در قالب یک تابع هدف که باید بیشینه در حالت دستیابی به حداکثر سود یا کمینه در حالت دستیابی به کمترین هزینه شود، فرموله گردد. مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

1- برنامه‌ریزی ریاضی[4]   2- برنامه‌ریزی عدد صحیح[5]   3- برنامه‌ریزی آرمانی[6]

از کارهایی که در این زمینه انجام گرفته است می توان به چادری و همکارانش ]19[، داس و تیاگی]25[، کارنت و وبر]71[و بوفا و جکسون ]18[، اشاره کرد.

تعدادی از مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی که ارائه شده است مانند: پن ]52[، روزنتال و همکارانش ]55[، چادری وهمکارانش]19[ و صدریان و یون]57[ سطح کیفیت، سرویس و زمان تحویل را از قبل مشخص می‌نمایند وبر و کانت ]71[، این مشکل را با استفاده از پیچیده تر کردن مساله و با روش‌های محدودیت و وزن دهی و ارائه منحنی‌های مختلف تصمیم‌گیری به تصمیم‌گیرنده و مدیر خرید کمک می‌نماید. وبر و دسایی]74[ تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) را برای ارزیابی تامین‌کنندگانی که انتخاب  شده‌اند ارائه نمودند. دسایی و کارنت و وبر ]75[، برنامه‌ریزی ریاضی و تحلیل پوششی داده‌ها را با هم ترکیب کرده و به خریدار این امکان را دادند که بتواند تامین‌کنندگانی را که انتخاب نشده اند مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. وبر و همکارانش ]73[  و کارپاک و همکارانش ]42[، از برنامه‌ریزی آرمانی جهت کمینه کردن هزینه‌ها، بهینه کردن کیفیت و اطمینان از زمان تحویل زمانی که تامین‌کننده را انتخاب می‌کنند و سفارش ها را بین آنها تقسیم می کنند استفاده نموده اند. برخی از مدل‌های برنامه‌ریزی مانن رزنتال و  همکارانش ]55[، چادری و همکارانش ]19[ ، صدریان و یون ]57[، گانشان و همکارانش]34[، مدل کردن مساله با در نظر گرفتن تخفیف را ارائه نموده اند. بنتون]16[، یک راه حل تجربی برای حل مساله چند شاخصه و با تابع هدف خطی ارائه نمود. در این میان تنها بندر و همکارانش ]15[، بوفا وجکسون]18[ ، دگریو و رودهافت ]29[ همزمان مدیریت موجودی را در انتخاب تامین‌کننده منظور نمودند. هر چند بندر و همکاران او فرمول  ریاضی آن را ارائه نکردند، ولی بوفا و جکسون]18[ فقط مساله تک موردی آنرا حل نمودند. از دیگر کارها در این زمینه کار هنگ و همکارانش]39[  می‌باشد. آن‌ها مدلی را ارائه نمودند که همزمان هم محدودیت‌های تامین‌کنندگان و هم میزان سفارش مشتریان را در نظر می‌گرفت و هدف آن کسب حداکثر سود خریدار بود.

دگریو و رودهافت]29[  و]30[ یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی ارائه نمودند که کل هزینه مالکیت را کمینه می‌کرد و اطلاعات هزینه‌های جاری در مدیریت موجودی نیز در آن استفاده شده بود. دگریو وهمکارانش ]28[ ، این روش شناختی را گسترش داده و آنرا به بخش سرویس نیز ربط داده و هزینه‌های پرواز هوایی و هزینه‌های پرواز هوایی تجاری را نیز به آن اضافه نمودند.. قدسی پور و ابرایان ]45[ نیز AHP و MP را با هم ترکیب نمودند تا شاخصهای غیر ملموس و ملموس را جهت انتخاب تامین کننده و تقسیم بندی سفارشات بین آنها را انجام دهد]80[.

[1] Cost share

[3] Matehmatical Programming Models

[4] Mathematical Programming

[5] Mixed Integer Programming

[6] Global Programming

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.