آوریل 18, 2021

پایان نامه توسعه اشتغال بسیجیان//رویکرد های کارآفرینی

1 min read
رویکرد های کارآفرینی در ادبیات اولیه، کارآفرینی بیشتر در حوزه علم اقتصاد و تجارت و...

رویکرد های کارآفرینی

در ادبیات اولیه، کارآفرینی بیشتر در حوزه علم اقتصاد و تجارت و بازار مورد توجه صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی قرار داشت؛ اما طولی نکشید که کارآفرینی به عنوان یک حوزه و مفهوم بین رشته ای مورد توجه قرار گرفت و از دهه 1980 رشد و توسعه حوزه کارآفرینی وارد مرحله جدیدی شد . در این مرحله، عوامل جامعه شناختی را برای تبیین کارآفرینی وارد ادبیات این حوزه کردند . مطالعات مک کللند در زمینه نیاز به موفقیت کارآفرینان، از جمله این مطالعات است.

همچنین در دهه 1990 ارزش اجتماعی همانند ارزش مالی یا بازار مطرح و بر اساس از سوی صاحب نظران ابداع و در ادامه این دهه، مقوله شبکه ها « کارآفرینی اجتما عی » ، آن برای دستیابی و دسترسی کارآفرینان به دانش و اطلاعات مطرح شد . اما در سال 2000 مفهوم فرصتهای کارآفرینی، به عنوان مفهومی کاملاً جدید و بدیع ارائه و در دهه پس از آن، کانون توجه اکثر مطالعات، جستجو، ا رزیابی و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینان شد.( کردنائیجی، 1386 ، ص 23)

جدول 2-2-: رویکردهای عمده در مطالعات کارآفرینی

ردیف رویکرد ها ماهیت/محتوی
1 رویکرد اقتصادی تأکید بر مفاهیمی چو ن : راه اندازی کسب و کار جدید، تولید، سود و ثروت
2    رویکرد فرهنگی و اجتماعی تأکید بر فضا، محیط و شرایطی که موجب رشد کارآفرینی می شود
3      رویکرد روان شناختی تأکید بر ویژگی های شخصیتی،استعدادها،توانایی و قدرت رهبری و خطرپذیری کارآفرینان

 

 

2-2-6- سیاستها و راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی

  1. 1. برخی از انواع سیاستهای تجربه شده در توسعه کارآفرینی و اشتغا ل زایی

مهم ترین سیاستهایی که در حمایت ،GEM اگر بر اساس گزارش کشورهای مختلف در و توسعه کارآفرینی در دنیا اتخاذ می شوند (احمدپور داریانی، 1378 ، ص 125 ) با سیاستها و راهکارهایی که در بسیج اتخاذ شده است مقایسه شود، می توان به برخی نکات مشترک برای توسعه این راهکارها در بسیج سازندگی نیز دست یافت . مهم ترین این سیاسته عبارتند از:

 

جدول2-3-سیاستهای رایج حمایت از کارآفرینی در سایر کشورها و مقایسه با تجارب بسیج سازندگی

       سیاستهای رایج در دنیا برخی سیاستهای رایج در بسیج ساختار پیش بینی شده در بسیج
توسعه فنّاوری، انتقال دانش((R&D

توجه به آموزش و جوانان

افزایش دسترسی به سرمایه

ترویج کارآفرینی اجتماعی

نگاه خاص به کارآفرینی اقلیتهای قومی

کارآفرینی بزرگسالان

کاهش موانع اداری برای فعالیتهای

کارآفرینانه

افزایش کاربری فنّاوری اطلاعات

افزایش دسترسی به متخصصان

ارتقای نظام امنیت اجتماعی برای

کارآفرینان

کاهش زمان دسترسی به سرمایه

ارتقای سطح تحصیلات کارآفرینان

توسعه خدمات به گروههای مختلف

کارآفرین

گسترش شبکه ها و انجمنهای حامی

کارآفرینی

توسعه پارکهای علمی و مراکز رشد

گنجاندن نگرش کارآفرینانه در نظام

آموزشی

ارتقای فرهنگ ملی در حمایت از

کارآفرینی به عنوان یک مسیر شغلی

توسعه ابعاد و مؤلّف ه های کارآفرینی در

همه سطوح آموزشی

اطلاع رسانی

اقدام برای توسعه کانونها و پارکهای

علمی و مراکز رشد

افزایش دسترسی به سرمایه

افزایش دسترسی به متخصصان

کاهش زمان دسترسی به سرمایه

گسترش شبکه ها و انجمنهای حامی

کارآفرینی و اشتغا لزایی

ترویج کارآفرینی اجتماعی

توسعه خدمات به گروههای مختلف

کارآفرین

توجه به کارآفرینی به عنوان یک مسیر

شغلی

توسعه فنّاوری، انتقال دانش( R&D)

سازمان بسیج سازندگی

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و

فنّاوری

سازمان بسیج مهندسین

سازمان بسیج اساتید

بنیاد تعاون بسیج و مؤسسه های وابسته

سازمان بسیج جامعه پزشکی

سازمان بسیج دانشجویی

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.